Festiwal Literatury dla Dzieci w Krakowie 2017 rozpoczęty!Festiwal Literatury dla Dzieci Kraków 2017

 

Czytanie wszystkimi zmysłami

W Kra­ko­wie wła­śnie ruszył Festi­wal Lite­ra­tu­ry Dla Dzie­ci. Edy­cja 2017 prze­bie­ga pod hasłem: Czy­ta­nie wszyst­ki­mi zmy­sła­mi.

Nie­co kon­tu­zjo­wa­ni (taki tam „drob­ny wypa­dek” archi­me­de­so­wej pocie­chy, czy­li potłu­czo­na i obo­la­ła noga plus mega roz­bi­te posi­nia­czo­ne kola­no), dotar­li­śmy jakoś na Wiel­kie Otwar­cie Festi­wa­lu. Zna­cie to jed­nak… dziec­ko za żad­ne skar­by nie chcia­ło odpu­ścić!

Oto nasza mała foto rela­cja z pierw­sze­go dnia…

 

Festiwal Literatury dla Dzieci Kraków 2017

 

Lodorosty i Bluszczary” czyli jak ruszył Festiwal Literatury Dla Dzieci

Uro­czy­ste otwar­cie Festi­wa­lu w Kra­ko­wie odby­ło się we wto­rek 6 czerw­ca w Muzeum Sztu­ki i Tech­ni­ki Japoń­skiej „Mang­gha” wer­ni­sa­żem wysta­wy nie­pu­bli­ko­wa­nych ilu­stra­cji dla dzie­ci Jerze­go Ficow­skie­go — „Lodo­ro­sty i Blusz­cza­ry”

Wysta­wa poświę­co­na była twór­czo­ści poetyc­kiej dla dzie­ci Jerze­go Ficow­skie­go. Utwo­ry tego auto­ra w ogrom­nej mie­rze zwią­za­ne były z przy­ro­dą z przy­ro­dą, i dla­te­go dyna­mi­ka i rytm zmie­nia­ją­cych się pór roku sta­no­wi­ły sce­ne­rię i tema­ty­kę wie­lu jego wier­szy. Na eks­po­zy­cji pre­zen­to­wa­ne były zarów­no mate­ria­ły archi­wal­ne (cza­so­pi­sma, foto­gra­fie, maszy­no­pi­sy) pocho­dzą­ce z archi­wum autor­skie­go poety, jak rów­nież ory­gi­na­ły prac i pro­jek­ty ksią­żek poetyc­kich dla dzie­ci, do któ­rych ilu­stra­cje przy­go­to­wy­wa­li wybit­ni twór­cy – przed­sta­wi­cie­le pol­skiej szko­ły ilu­stra­cji – m.in. Adam Kilian, Wie­sław Maj­chrzak, Mie­czy­sław Pio­trow­ski, Gabriel Recho­wicz, Boże­na Tru­cha­now­ska, Józef Wil­koń, Zdzi­sław Witwic­ki.

Uzu­peł­nie­niem cało­ści była pre­zen­ta­cja cyklu prac jed­nej ze zna­ko­mi­tych ilu­stra­to­rek mło­de­go poko­le­nia – Gosi Her­by, któ­ra zilu­stro­wa­ła naj­ob­szer­niej­szy z dotych­cza­so­wych wybo­rów wier­szy dla dzie­ci Jerze­go Ficow­skie­go Lodo­ro­sty i Blusz­cza­ry (2017).

Festiwal Literatury dla Dzieci Kraków 2017

 

Festiwal Literatury dla Dzieci Kraków 2017

 

Coś dla małych coś dla dużych

 

Festiwal Literatury dla Dzieci Kraków 2017

 

Festiwal Literatury dla Dzieci Kraków 2017

 

Festiwal Literatury dla Dzieci Kraków 2017

 

Wspomnień czar

 

Festiwal Literatury dla Dzieci Kraków 2017

 

Festiwal Literatury dla Dzieci Kraków 2017

 

Festiwal Literatury dla Dzieci Kraków 2017

 

Zaskakujące odkrycia

 

Festiwal Literatury dla Dzieci Kraków 2017

 

Festiwal Literatury dla Dzieci Kraków 2017

 

Literatura piękna do dziś

 

Festiwal Literatury dla Dzieci Kraków 2017

 

Festiwal Literatury dla Dzieci Kraków 2017

 

Festiwal Literatury dla Dzieci Kraków 2017

 

Festiwal Literatury dla Dzieci Kraków 2017

 

Warsztaty dla dzieci

 

Festiwal Literatury dla Dzieci Kraków 2017

 

Festiwal Literatury dla Dzieci Kraków 2017

 

Jest się czym zachwycić!

 

Festiwal Literatury dla Dzieci Kraków 2017

 

Festiwal Literatury dla Dzieci Kraków 2017

 

Festiwal Literatury dla Dzieci Kraków 2017

 

Festiwal Literatury dla Dzieci Kraków 2017

 

Festiwal Literatury dla Dzieci Kraków 2017

 

Festiwal Literatury dla Dzieci Kraków 2017

 

Festiwal Literatury dla Dzieci Kraków 2017

 

Festiwal Literatury dla Dzieci Kraków 2017

 

Festiwal Literatury dla Dzieci Kraków 2017

 

Festiwal Literatury dla Dzieci Kraków 2017

 

Festiwal Literatury dla Dzieci Kraków 2017

 

Festiwal Literatury dla Dzieci Kraków 2017

 

Festiwal Literatury dla Dzieci Kraków 2017

 

Festiwal Literatury dla Dzieci Kraków 2017

 

Niezwykłe spotkanie — żona i córka Jerzego Ficowskiego

Pani Elż­bie­ta Ficow­ska (dru­ga żona Jerze­go Ficow­skie­go) jest jed­ną z osób ura­to­wa­nych z war­szaw­skie­go get­ta, przez Panią Ire­nę Sen­dle­ro­wą !

 

Festiwal Literatury dla Dzieci Kraków 2017

 

Małe co nieco dla każdego dziecka

 

Festiwal Literatury dla Dzieci Kraków 2017

 

Festiwal Literatury dla Dzieci Kraków 2017

 

Zmęczeni, ale zadowoleni i pełni wrażeń

 

Festiwal Literatury dla Dzieci Kraków 2017

 

Wysta­wa powsta­ła we współ­pra­cy z Fun­da­cją im. Jerze­go Ficow­skie­go i Wydaw­nic­twem Wol­no.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*