Międzynarodowe Targi Książki w KrakowieDom, w którym jest książka, jest przybytkiem słońca,
a dom, w którym jej nie ma — to czarny kryminał.”
Kornel Makuszyński

 

O wypra­wie na Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Książ­ki w Kra­ko­wie, w naszym domu dys­ku­tu­je się mniej wię­cej już od poło­wy roku. Tym razem nie mogło być ina­czej. Wszyst­ko zapla­no­wa­ne i goto­we na ostat­ni week­end paź­dzier­ni­ka wypa­dło pra­wie ide­al­nie! Cóż ani kiep­skiej pogo­dy ani tym bar­dziej cho­ro­by nie­któ­rych pisa­rzy prze­wi­dzieć się zwy­czaj­nie nie da… Jed­nak, tak czy owak. było na praw­dę mega FANASTYCZNIE!!! Zapra­sza­my na naszą małą foto­re­la­cję z tego wyda­rze­nia!

 

Spotkanie z Panią Grażyną Bąkiewicz.

My prze­czy­ta­li­śmy już m.in: „Ale histo­ria… Miesz­ko, ty wikin­gu!”, „Ale histo­ria… Kazi­mie­rzu skąd ta for­sa”, „Pia­stow­ski orły — zda­rzy­ło się w Pol­sce”, „Od morza do morza — zda­rzy­ło się w Pol­sce”, „Kor­ni­szo­nek”…

 

 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie: 27 - 30 października 2016

 

Spotkanie z Panem Kazimierzem Szymeczko

My prze­czy­ta­li­śmy już m.in: „Pia­stow­ski orły — zda­rzy­ło się w Pol­sce”, „Od morza do morza — zda­rzy­ło się w Pol­sce”, „A to histo­ria. Opo­wia­da­nia z dzie­jów Pol­ski”…

 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie: 27 - 30 października 2016

 

Spotkanie z Panią Joanną Krzyżanek

My prze­czy­ta­li­śmy już m.in: „Kura Ade­la. Jak kura zro­bi­ła umy­wal­kę”, „Kura Ade­la. Jak kura nie chcia­ła być kurą”, „Kura Ade­la. Jak kura połknę­ła hipo­po­ta­ma”, „Kura Ade­la. Jak kura znio­sła jaj­ko”, „Kura Ade­la. Jak kura zgu­bi­ła pió­ra”…

 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie: 27 - 30 października 2016

 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie: 27 - 30 października 2016

 

Spotkanie z Panem Grzegorzem Kasdepke

My prze­czy­ta­li­śmy już m.in: Nie­sfor­ny alfa­bet”, „Kuba i Buba w szpi­ta­lu”, „A ja nie chcę być księż­nicz­ką”, „Potwo­rak i inne kosmicz­ne opo­wie­ści”, „Mity dla dzie­ci. 20 naj­po­pu­lar­niej­szych mitów grec­kich”, „Co to zna­czy… 101 zabaw­nych histo­ry­jek, któ­re pozwo­lą zro­zu­mieć zna­cze­nie nie­któ­rych powie­dzeń” , „Powrót Bar­tu­sia czy­li co to zna­czy po raz dru­gi”…

 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie: 27 - 30 października 2016

 

Spotkanie z Panią Agnieszką Stelmaszyk

My prze­czy­ta­li­śmy już m.in: „Kro­ni­ki Archeo. Tajem­ni­ca Klej­no­tu Nefer­ti­ti”, „Kro­ni­ki Archeo. Skarb Atlan­tów”, „Kro­ni­ki Archeo. Sekret Wiel­kie­go Mistrza”, „Kro­ni­ki Archeo. Szyfr Jazo­na” (a wczo­raj doku­pi­li­śmy z tej serii — „Kro­ni­ki Archeo. Prze­po­wied­nia Synów Słoń­ca”), „Hotel Pod Twa­roż­kiem”, „Klub Poszu­ki­wa­czy Przy­gód. Mone­ta zagła­dy”

 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie: 27 - 30 października 2016

 

Spotkanie z Paniami: Zofią Stanecką i Marianną Oklejak

My prze­czy­ta­li­śmy już chy­ba wszyst­ko z serii: „Basia i…”

 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie: 27 - 30 października 2016

 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie: 27 - 30 października 2016

 

Spotkanie z Panem Robertem Makłowiczem

Oglą­da­my w tele­wi­zji pro­gra­my kuli­nar­no-podróż­ni­cze z jego udzia­łem. Ostat­nio widzie­li­śmy serię o kuch­ni kana­dyj­skiej…

 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie: 27 - 30 października 2016

 

Spotkanie z Panią Barbarą Wicher

Faj­nie jest w koń­cu poznać oso­bę, za któ­rą dość czę­sto bio­rą „mamę Archi­me­de­sa”… Obie panie nauczy­ciel­ki i do tego obie w oku­la­rach… Dzię­ki Pani Basi Wicher pozna­li­śmy „Przy­go­dy roz­tar­gnio­nej cza­row­ni­cy”.

 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie: 27 - 30 października 2016

 

Spotkanie z Nelą Małą Reporterką

My prze­czy­ta­li­śmy już chy­ba wszyst­ko co napi­sa­ła Nela.

 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie: 27 - 30 października 2016

 

Spotkanie z Panem Markiem Kamińskim

My prze­czy­ta­li­śmy już książ­kę: „Marek, chło­piec, któ­ry miał marze­nia”.

 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie: 27 - 30 października 2016

 

Spotkanie z Panem Tomaszem Samojlikiem oraz Adamem Wajrakiem

My prze­czy­ta­li­śmy już m.in: „Prze­wod­nik praw­dzi­wych tro­pi­cie­li. Zima”, „Prze­wod­nik praw­dzi­wych tro­pi­cie­li. Wio­sna”, „Prze­wod­nik praw­dzi­wych tro­pi­cie­li. Lato”, „Prze­wod­nik praw­dzi­wych tro­pi­cie­li. Jesień”. Dziś pozna­li­śmy „Umar­ły las”.

 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie: 27 - 30 października 2016

 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie: 27 - 30 października 2016

 

Spotkanie z Panem Wojciechem Cejrowskim

My prze­czy­ta­li­śmy już m.in: „Grin­go wśród dzi­kich ple­mion”, „Rio Ana­con­da”. Lubi­my tez oglą­dać Pana Wojt­ka w tele­wi­zji i w inter­ne­cie.

 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie: 27 - 30 października 2016

 

Spotkanie z Panem Andrzejem Maleszką

My prze­czy­ta­li­śmy już chy­ba wszyst­ko z serii „Magicz­ne drze­wo”. Dziś pozna­li­śmy przed­pre­mie­ro­wo naj­now­szą książ­kę z tego cyklu — „Inwa­zja”.

 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie: 27 - 30 października 2016

 

Spotkanie z Ojcem Leonem

 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie: 27 - 30 października 2016

 

Spotkanie z Panem Profesorem Jerzym Bralczykiem

 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie: 27 - 30 października 2016

 

Spotkanie z Panią Katarzyną Grocholą

 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie: 27 - 30 października 2016

 

Spotkanie z Panem Andrzejem Poniedzielskim

 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie: 27 - 30 października 2016

 

Życie bez książki nie istnieje, za to życie z książką na pewno istnieje, bo… książka jest sercem naszego życia — Marysia lat 7.

 

 

Do zobaczenia na 21 Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie.
26 — 29 października 2017

 

 

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Przy­go­dy z książ­ką”.


Logo projektu Przygody z książką


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *