Festiwal Literatury dla Dzieci — Wystawa Butenko PinxitFestiwal Literatury dla Dzieci Wystawa Butenko Pinxit

Boh­dan Buten­ko, legen­dar­ny ilu­stra­tor i gra­fik, zmarł 14 paź­dzier­ni­ka 2019 w wie­ku 88 lat. W dniu dzi­siej­szym (16 paź­dzier­ni­ka) o jego śmier­ci poin­for­mo­wał na Face­bo­oku kwar­tal­nik „Prze­krój” oraz PAP.

Przy­po­mi­na­my nasz archi­wal­ny wpis — nasze spo­tka­nie z twór­czo­ścią Pana Boh­da­na Buten­ki w ramach Festi­wa­lu Lite­ra­tu­ry dla Dzie­ci w Kra­ko­wie 2016.

 

Festiwal Literatury dla Dzieci — Wystawa Butenko Pinxit

Festi­wal Lite­ra­tu­ry dla dzie­ci to nie­zwy­kły czas tak dla dzie­ci jak i dla ich rodzi­ców. W tym roku podwój­na fraj­dę spra­wi­ła wszyst­kim wspa­nia­ła wysta­wa ple­ne­ro­wa prac wybit­ne­go pol­skie­go ilu­stra­to­ra ksią­żek dla dzie­ci… Cie­ka­wi jeste­ście kogo?

Mistrz Pol­skiej Ilu­stra­cji — Pan Boh­dan Buten­ko zachwy­ca swo­imi ilu­stra­cja­mi od ponad 60-ciu lat! Na jego kon­cie znaj­dzie­my wie­le ksią­żek (w tym tak­że autor­skich ), pla­ka­ty fil­mo­we, sce­no­gra­fie teatral­ne i tele­wi­zyj­ne…
 
Zobacz­cie naszą foto­re­la­cje z tej wysta­wy.
 
Wystawa Butenko Pinxit


 
Wystawa Butenko Pinxit
 
Wystawa Butenko Pinxit
 
Wystawa Butenko Pinxit
 
Wystawa Butenko Pinxit
 
Wystawa Butenko Pinxit
 
Wystawa Butenko Pinxit
 
Wystawa Butenko Pinxit
 
Wystawa Butenko Pinxit
 
Wystawa Butenko Pinxit
 
Wystawa Butenko Pinxit
 
Wystawa Butenko Pinxit
 
Wystawa Butenko Pinxit
 
Wystawa Butenko Pinxit
 
Wystawa Butenko Pinxit
 
Wystawa Butenko Pinxit
 
Wystawa Butenko Pinxit
 
Wystawa Butenko Pinxit
 
Wystawa Butenko Pinxit
 
Wystawa Butenko Pinxit
 
Wystawa Butenko Pinxit
 
Wystawa Butenko Pinxit
 
Wystawa Butenko Pinxit
 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *