Festiwal Literatury dla Dzieci — Wystawa Butenko PinxitFestiwal Literatury dla Dzieci Wystawa Butenko Pinxit

Festi­wal Lite­ra­tu­ry dla dzie­ci to nie­zwy­kły czas tak dla dzie­ci jak i dla ich rodzi­ców. W tym roku podwój­na fraj­dę spra­wi­ła wszyst­kim wspa­nia­ła wysta­wa ple­ne­ro­wa prac wybit­ne­go pol­skie­go ilu­stra­to­ra ksią­żek dla dzie­ci… Cie­ka­wi jeste­ście kogo?

Mistrz Pol­skiej Ilu­stra­cji — Pan Boh­dan Buten­ko zachwy­ca swo­imi ilu­stra­cja­mi od ponad 60-ciu lat! Na jego kon­cie znaj­dzie­my wie­le ksią­żek (w tym tak­że autor­skich ), pla­ka­ty fil­mo­we, sce­no­gra­fie teatral­ne i tele­wi­zyj­ne…

 

Zobacz­cie naszą foto­re­la­cje z tej wysta­wy.

 

Wystawa Butenko Pinxit

 

Wystawa Butenko Pinxit

 

Wystawa Butenko Pinxit

 

Wystawa Butenko Pinxit

 

Wystawa Butenko Pinxit

 

Wystawa Butenko Pinxit

 

Wystawa Butenko Pinxit

 

Wystawa Butenko Pinxit

 

Wystawa Butenko Pinxit

 

Wystawa Butenko Pinxit

 

Wystawa Butenko Pinxit

 

Wystawa Butenko Pinxit

 

Wystawa Butenko Pinxit

 

Wystawa Butenko Pinxit

 

Wystawa Butenko Pinxit

 

Wystawa Butenko Pinxit

 

Wystawa Butenko Pinxit

 

Wystawa Butenko Pinxit

 

Wystawa Butenko Pinxit

 

Wystawa Butenko Pinxit

 

Wystawa Butenko Pinxit

 

Wystawa Butenko Pinxit

 

Wystawa Butenko Pinxit

 

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Przy­go­dy z książ­ką”.


Logo projektu Przygody z książką


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*