Idze Idze bajoku… czyli jak zostać Czytelnikiem RokuIdze, idze głup­ta­sie, bajo­ku mówi­ła mi Pani w szko­le! Ty nawet nie wiesz jak korzy­stać z ksią­żek. Ale Pani nie zna­ła moje­go naj­więk­sze­go sekre­tu… ja od 4 roku życia umia­łam czy­tać. Wku­rzy­łam się nie­źle i „se poszłam” do biblio­te­ki, a tam… wygra­łam kon­kurs na Czy­tel­ni­ka Roku dla dzie­ci w kate­go­rii do lat 9!

 

Wie­cie… ja kocham czy­tać książ­ki. Uwiel­biam ich zapach… Uwiel­biam czuć pod pal­ca­mi fak­tu­rę ich kar­tek… Uwiel­biam doty­kać ich okład­ki.… Uwiel­biam delek­to­wać się pierw­szą stro­ną nowej lek­tu­ry…
Książ­ki mają w sobie coś magicz­ne­go, coś pory­wa­ją­ce­go i jed­no­cze­śnie… odu­rza­ją­ce­go.

Książ­ki to tak­że wiel­ka broń! Broń, któ­ra jest zdol­na wal­czyć z każ­dym skost­nia­łym sys­te­mem… spo­łecz­nym, poli­tycz­nym czy reli­gij­nym. Książ­ki dają bowiem wol­ność! Książ­ki pozwa­la­ją kre­ować wol­ny, otwar­ty umysł, zdol­ny do robie­nia rze­czy na praw­dę wiel­kich.

Moja pra­wie 7 let­nia cór­ka mia­ła już swo­je pierw­sze star­cie z sys­te­mem i… to wła­śnie dzię­ki książ­kom wyszła z nie­go obron­ną ręka, sil­niej­sza niż kie­dy­kol­wiek!
Tak — moja cór­ka zosta­ła Czy­tel­ni­kiem Roku i uczest­ni­czy­ła w Wiel­kiej Gali, któ­ra towa­rzy­szy­ła roz­da­niu nagród. To były nie­sa­mo­wi­te chwi­le tak dla niej jak i dla całej naszej rodzi­ny. To doświad­cze­nie nauczy­ło nas aby abso­lut­nie zawsze wie­rzyć w swo­je dziec­ko i kochać go takim jakim ono jest! Naj­waż­niej­sze aby słu­chać wła­snej intu­icji a nie gło­su „pseu­do­au­to­ry­te­tów” z pie­kła rodem!

Wiel­ka Gala Kon­kur­su „Nowo­huc­ki Czy­tel­nik Roku 2015/2016” połą­czo­na zosta­ła ze spo­tka­niem autor­skim z Panem Andrze­jem Malesz­ką. Dla naszej cór­ki było to dodat­ko­we wyróż­nie­nie, któ­re zaowo­co­wa­ło nowy­mi pasja­mi lite­rac­ki­mi.
Wie­cie… to zupeł­nie nie­sa­mo­wi­te, kie­dy masz oka­zję obser­wo­wać jak w cią­gu zale­d­wie jed­ne­go roku, two­je dziec­ko doj­rze­wa lite­rac­ko. Nagle w miej­sce Świn­ki Pep­py i opo­wie­ści o Fran­kli­nie poja­wi­ły się takie lek­tu­ry jak „Magicz­ne drze­wo”, „Har­ry Pot­ter” a ostat­nio… „Kro­ni­ki Archeo”„Opo­wie­ści z Narnii”

Doce­nio­na, sil­nie zmo­ty­wo­wa­na i… chy­ba nie­co oszo­ło­mio­na swo­im wiel­kim suk­ce­sem, cór­cia posta­no­wi­ła ponow­nie spró­bo­wać swo­ich sił w nowej edy­cji kon­kur­su czy­tel­ni­cze­go dla dzie­ci. Od poło­wy czerw­ca do chwi­li obec­nej zdą­ży­łam nali­czyć cór­ce pra­wie 50 prze­czy­ta­nych ksią­żek!!! Nie­któ­re książ­ki czy­ta­my wspól­nie (ja jej czy­tam lub czy­ta­my na zmia­nę) i są to dla nas zupeł­nie wyjąt­ko­we chwi­le, ale co naj­waż­niej­sze wie­le lek­tur cór­ka prze­czy­ta­ła zupeł­nie samo­dziel­nie.

 

Oto nasza mini relacja z Wielkiej Galii Konkursu „Czytelnik Roku 2015/2016”, która odbyła się w ramach Festiwalu Literatury dla Dzieci Kraków 2016.

 

 


https://youtu.be/ILj9wiUXlq8

    

0001

 

0003

 

0004

 

0005

 

0006

 

0007

 

0008

 

0002

 

0009

 

0010

 

Niniej­szy wpis dedy­ku­ję Pani Emi­lii — byłej wycho­waw­czy­ni mojej cór­ki z zerów­ki.

 

 

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Przy­go­dy z książ­ką”.


Logo projektu Przygody z książką


Komentarze na temat “Idze Idze bajoku… czyli jak zostać Czytelnikiem Roku

  1. Wyobra­żam sobie two­ją dumę!! Gra­tu­lu­ję ser­decz­nie i mamie i cór­ce. Niech wal­czy dalej z sys­te­mem i czy­ta do utra­ty tchu 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *