Międzynarodowe Targi Książki 2018 w Krakowie okiem Czytelnika RokuTargi Książki w Krakowie 2018

Ona czyta jak szalona…

 

W naszym domu wypra­wę na kolej­ne Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Książ­ki w Kra­ko­wie pla­nu­je się z bar­dzo dużym wyprze­dze­niem. Doro­sła część naszej eki­py uczest­ni­czy w Tar­gach regu­lar­nie do ponad 10 lat, dla naszej pocie­chy był to już 7 udział w tej impre­zie. Mary­sia jako Czy­tel­nik Roku 2017/2018 Biblio­te­ki Kra­ków w kate­go­rii do lat 9 nie mogła opu­ścić tego wyda­rze­nia.  A dodat­ko­wo po raz dru­gi nasza rodzi­na uczest­ni­czy­ła w Tar­gach jako zare­je­stro­wa­na eki­pa blo­go­wa! Wszyst­ko zosta­ło zapla­no­wa­ne i goto­we na ostat­ni week­end paź­dzier­ni­ka. Nie­ste­ty, kiep­skiej desz­czo­wej pogo­dy ani nagłej nie­obec­no­ści nie­któ­rych auto­rów prze­wi­dzieć nie mogli­śmy… Jed­nak tak czy owak było napraw­dę mega FANASTYCZNIE!!! Zapra­sza­my na naszą rela­cję z tego wyda­rze­nia!

 

5 Urodziny Emi

W ramach 5 Uro­dzin Emi odby­ła się zlot Fanek Emi oraz spo­tka­nie z Pania­mi Agniesz­ką Mie­lechMag­da­le­ną Babiń­ską .

Peł­ną rela­cję z Taj­ne­go Zlo­tu Fanek Emi prze­czy­ta­cie w naszym wpi­sie Emi i Taj­ny Klub Super­dziew­czyn – 5 Uro­dzi­ny Emi na Tar­gach Książ­ki w Kra­ko­wie

 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie 2018

 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie 2018

 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie 2018

 

Czytelniczka Roku w akcji…

Spo­tka­nie z Panią Rena­tą Piąt­kow­ską

 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie 2018

 

Kuchen­ne Rewo­lu­cje Cio­ci Jadzi.
Dla wszyst­kich, któ­rzy pozna­li Tajem­ni­cę Biblio­te­ki Raczyń­skich Pani Eli­za Pio­trow­ska ser­wu­je Szne­kę z glan­cem.

 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie 2018

 

Pora na auto­graf dla „sta­rej zna­jo­mej” — spo­tka­nie z Panem Mariu­szem Wol­l­nym

 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie 2018

 

Dys­pu­ta o „Wiel­kim Wybu­chu” z Panem Grze­go­rzem Kas­dep­ke

 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie 2018

 

Hor­ror, czy­li spo­tka­nie z Panią Madle­ną Sze­li­gą

 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie 2018

 

Histo­rycz­ne dys­pu­ty z Panią Gra­ży­ną Bąkie­wicz

 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie 2018

 

Języ­ki obce się przy­da­ją — spo­tka­nie z Panem Mar­ti­nem Wid­mar­kiem.

 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie 2018

 

Auto­graf zdo­by­ty… Pora zabrać się za lek­tu­rę!

 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie 2018

 

Gdy na Tar­gach oraz w Biblio­te­ce Kra­ków i Woje­wódz­kiej Biblio­te­ce Publicz­nej w Kra­ko­wie zabrak­nie ksią­żek, któ­rych jesz­cze nie czy­ta­łam, ratun­ku nale­ży szu­kać na… Ostrym dyżu­rze lite­rac­kim. Hm… Nawet „Pani Dok­tor” mia­ła pro­ble­my z prze­pi­sa­niem odpo­wied­niej tera­pii.

 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie 2018

 

Spo­tka­nie z Pana­mi: Mar­ciem Kozio­łem i Bar­tło­mie­jem  Jędrze­ja­kiem

 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie 2018

 

Na ten auto­graf cze­ka­łam cały rok — spo­tka­nie z Panią Kata­rzy­ną Ryrych.

 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie 2018

 

W podróż na hulaj­no­dze? Dla Pana Domi­ni­ka Wie­czor­kie­wi­cza taka Podróż przez Ara­bię to buł­ka z masłem!

 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie 2018

 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie 2018

 

Spo­tka­nie z Pania­mi: Nata­szą SochąAgniesz­ką Anto­nie­wicz.

 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie 2018

 

Spo­tka­nie z Panią Mar­tą Guzow­ską.

 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie 2018

 

Pan Paweł Waku­ła opo­wie­dział nam wie­le cie­ka­wo­stek histo­rycz­nych i… zdra­dził prze­pis na jajecz­ni­cę dla podróż­ni­ków.

 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie 2018

 

Spo­tka­nie z Panią Agniesz­ką Tysz­ką

 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie 2018

 

Nasza pocie­cha bar­dzo lubi histo­rię — ale tyl­ko do cza­sów III Roz­bio­ru Pol­ski. Ostat­nio cał­kiem przy­pad­kiem wpa­dła w jej ręce książ­ka Wiel­ka uciecz­ka dziad­ka, któ­rej boha­ter — star­szy Pan w cza­sach II woj­ny świa­to­wej był pilo­tem uczest­ni­czą­cym w Bitwie o Anglię. Książ­ka bar­dzo ją pochło­nę­ła, a gdy dowie­dzia­ła się, że w Bitwie o Anglię uczest­ni­czy­li pol­scy pilo­ci, na poważ­nie zain­te­re­so­wa­ła się tema­tem zada­jąc nie­zli­czo­ną ilość pytań. Kto mógł udzie­lić jej naj­lep­szych wyja­śnień? Tyl­ko Pan Arka­dy Rado­sław Fie­dler syn Arka­de­go Fie­dle­ra — auto­ra Dywi­zjo­nu 303.

 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie 2018

 

Roz­mo­wa o podró­żach z Panem Andrze­jem Śli­wą zakoń­czy­ła się dla Mary­si wiel­ką nie­spo­dzian­ką. Podróż­nik zachwy­co­ny elo­kwen­cją i wiel­ką wie­dzą geo­gra­ficz­ną naszej małej pasjo­nat­ki geo­gra­fii poda­ro­wał jej fan­ta­stycz­ny album (oczy­wi­ście wraz ze spe­cjal­ną dedy­ka­cją) opi­su­ją­cy jego podró­że po Arfy­ce. Nasza Mała Podróż­nicz­ka była zachwy­co­na!

 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie 2018

 

Spo­tka­nie z gada­ją­cym lite­rac­kim robo­tem — jed­ną z atrak­cji tego­rocz­nych Tar­gów Książ­ki.

 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie 2018

 

Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie 2018

 

Z dedykacją dla wszystkich Uczestników Targów Książki i Moli Książkowych

  

Na Piastowskim Szlaku

 

Do zobaczenia za rok…

22 Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Książ­ki w Kra­ko­wie już za nami. Teraz pora na dogłęb­ne czy­ta­nie zaku­pio­nych ksią­żek i tęsk­ne ocze­ki­wa­nie na kolej­ne Tar­gi.

A tych, któ­rym cią­gle mało… zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naszy­mi rela­cja­mi z Tar­gów Książ­ki w latach ubie­głych:

Przez morza, oce­any i… w kosmos, czy­li Tar­gi Książ­ki w Kra­ko­wie 2017

Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Książ­ki w Kra­ko­wie 2016

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *