Koniec Ery Różowego Konika. Wakacyjne kroniki Archimedesa (3) — maj 2019Nasto­la­tek rywa­li­zu­ją­cy na impre­zie dla małych dzie­ci z sze­ścio­lat­kiem? Dzie­się­cio­lat­ka uda­ją­ca sied­mio­lat­kę? Kre­atyw­na mat­ka nasto­lat­ka łamią­ca na impre­zie prze­pi­sy bez­pie­czeń­stwa, by tyl­ko jej syn nie prze­grał rywa­li­za­cji z dużo młod­szą dziew­czyn­ką? To nie może się udać!  A jed­nak! W takim świe­cie żyją nie­któ­re „genial­ne, ale nie­ro­sną­ce dzie­ci” — dzie­ci, któ­rych rodzi­ce za wszel­ką cenę odda­la­ją Koniec Ery Różo­we­go Koni­ka! Wszak gwiaz­do­rzyć trze­ba, a tam naj­ła­twiej się prze­bić i poka­zać! Nie­speł­nio­ne marze­nia i ambi­cje rodzi­ców…

Edu­ka­cja domo­wa to dla nas taki styl życia, w któ­rym nic nie musisz robić na siłę i nicze­go nie musisz udo­wad­niać! Nasza Mary­sia od dość daw­na posia­da swój wła­sny wyro­bio­ny gust lite­rac­ki i roz­wi­ja się zgod­nie ze swo­imi moż­li­wo­ścia­mi, potrze­ba­mi i zain­te­re­so­wa­nia­mi. Może sama decy­do­wać, czy chce uczest­ni­czyć w danych aktyw­no­ściach i z kim ma ocho­tę się spo­tkać. I potra­fi z tego sko­rzy­stać napraw­dę bar­dzo doj­rza­le!

Moc natury. Henry Moore w Polsce — Wystawa plenerowa w Muzeum Narodowym w Krakowie

Nasze majo­we przy­go­dy z edu­ka­cją domo­wą roz­po­czę­li­śmy od zwie­dza­nia ple­ne­ro­wej wysta­wy Moc Natu­ry. Wysta­wa skła­da się z kil­ku czę­ści zlo­ka­li­zo­wa­nych w róż­nych oddzia­łach Muzeum Naro­do­we­go na tere­nie Kra­ko­wa.

 

Koniec Ery Różowego Konika! -Wystawa Moc natury

 

Wystawa Moc natury

 

Wystawa Moc natury

 

Morze flag na Błoniach w Krakowie

Dzień Fla­gi Rzecz­po­spo­li­tej Pol­skiej świę­to­wa­li­śmy na Kra­kow­skich Bło­niach, gdzie z ini­cja­ty­wy radia RMF FM  uło­żo­no gigan­tycz­ną mapę Pol­ski z 10 tysię­cy bia­ło-czer­wo­nych flag.

Każ­dy uczest­nik wyda­rze­nia wró­cił do domu z wła­sną fla­gą! Nie­sa­mo­wi­te prze­ży­cie!

 

Morze flag

 

Piknik #Europejska małoPolska

A vaca­tion in a fore­ign land
Unc­le Sam does the best he can
You’re in the army now
Oh oh you’re in the army now.”
(Waka­cje w obcym kra­ju
Wujek Sam zro­bi co może
Jesteś teraz w armii
O, o, jesteś teraz w armii.)
/Status Quo — In the Army Now/

Gdy w mediach spo­łecz­no­ścio­wych wie­le kre­atyw­nych osób niczym Wujek Sam „robi co może” by pochwa­lić się swo­imi zagra­nicz­ny­mi wyjaz­da­mi, Mary­sia… wstę­pu­je do woj­ska!

15 rocz­ni­cę wstą­pie­nia do Unii Euro­pej­skiej oraz 20 rocz­ni­cę wstą­pie­nia do NATO świę­to­wa­li­śmy na Pik­ni­ku Rodzin­nym #Euro­pej­ska mało­Pol­ska. Mary­się cał­ko­wi­cie pochło­nę­ła woj­sko­wa część pik­ni­ku! Po dobrej zaba­wie defi­ni­tyw­nie ogło­si­ła Koniec Ery Różo­we­go Koni­ka! Koniec z impre­za­mi i zaba­wa­mi dla malu­chów, pora zająć się praw­dzi­wie doro­sły­mi spra­wa­mi. Po powro­cie do domu doko­na­ła… rady­kal­nej meta­mor­fo­zy wyglą­du swo­je­go poko­ju. Miej­sce pla­ka­tów z księż­nicz­ka­mi Disneya zaję­ły… pla­ka­ty z żoł­nie­rza­mi! A na pół­kach poja­wi­ły się mode­le samo­lo­tów i okrę­tów…

Zobacz­cie, jak dobrze bawi­ła się na pik­ni­ku. Cie­ka­we, co na to powie NATO?

 

Koniec Ery Różowego Konika!

 

Koniec Ery Różowego Konika!

 

Koniec Ery Różowego Konika!

 

Koniec Ery Różowego Konika!

 

KoniecEry Różowego Konika!

 

Koniec Ery Różowego Konika!

  

Święto Konstytucji 3 Maja

Głów­ne obcho­dy Świę­ta Kon­sty­tu­cji 3 Maja odby­ły się na Pla­cu Matej­ki w Kra­ko­wie. Tak­że i my uczest­ni­czy­li­śmy w tych obcho­dach.

 

Koniec Ery Różowego Konika! - Święto Konstytucji 3 Maja

 

Święto Konstytucji 3 Maja

 

Święto Konstytucji 3 Maja

 

Święto Konstytucji 3 Maja

  

72 Krakowska Lekcja Śpiewania — Majowa Jutrzenka

Kra­kow­skie Lek­cje Śpie­wa­nia, orga­ni­zo­wa­ne cyklicz­nie od 2002 r. przez Biblio­te­kę Pol­skiej Pio­sen­ki oraz Loch Came­lot pod patro­na­tem Pre­zy­den­ta Mia­sta Kra­ko­wa Jac­ka Maj­chrow­skie­go, sta­ły się jed­ną z waż­nych tra­dy­cji kra­kow­skich świę­to­wa­nia świąt i waż­nych rocz­nic.

Pod­czas 72 Lek­cji Śpie­wa­nia głów­ną atrak­cją była pró­ba pobi­cia rekor­du! Dzię­ki wysił­ko­wi ok. 3 tysię­cy osób uda­ło się usta­no­wić rekord świa­ta w maso­wym wyko­na­niu pie­śni „Przą­śnicz­ka” Sta­ni­sła­wa Moniusz­ki. Akcję zor­ga­ni­zo­wa­no z oka­zji jubi­le­uszu dwu­stu­le­cia uro­dzin kom­po­zy­to­ra, któ­ra przy­pa­da­ła 5 maja.

To już trze­ci Rekord Świa­ta, któ­ry padł łupem naszej Archi­me­de­so­wej pocie­chy…

 

Koniec Ery Różowego Konika! - 72 Krakowska Lekcja Śpiewania — Majowa Jutrzenka

 

72 Krakowska Lekcja Śpiewania — Majowa Jutrzenka

 

72 Krakowska Lekcja Śpiewania — Majowa Jutrzenka

 

A tak usta­na­wia­li­śmy REKORD ŚWIATA!!!! 

Moniuszko w Krakowie — 200 rocznica urodzin S. Moniuszki

200 rocz­ni­ca uro­dzin Sta­ni­sła­wa Moniusz­ki sta­ła się zna­ko­mi­tą oka­zją do świę­to­wa­nia. Kra­kow­skie Forum Kul­tu­ry zapro­si­ło miesz­kań­ców Kra­ko­wa oraz prze­by­wa­ją­cych w naszym mie­ście gości z róż­nych stron Pol­ski i świa­ta, do wspól­ne­go świę­to­wa­nia tej rocz­ni­cy. Była to nie­po­wta­rzal­na oka­zja do bliż­sze­go pozna­nia oso­by i twór­czo­ści jed­ne­go z naj­wy­bit­niej­szych pol­skich kom­po­zy­to­rów. Zobacz­cie jak świet­nie się bawi­li­śmy…

 

Koniec Ery Różowego Konika! - Moniuszko w Krakowie - 200 rocznica urodzin S. Moniuszki

 

Moniuszko w Krakowie - 200 rocznica urodzin S. Moniuszki

 

Moniuszko w Krakowie - 200 rocznica urodzin S. Moniuszki

 

Głów­na nagro­da w kon­kur­sie wpa­dła w ręce naszej Mary­si.

 

Moniuszko w Krakowie - 200 rocznica urodzin S. Moniuszki

  

Peł­ną rela­cję z tego wyda­rze­nia prze­czy­ta­cie w naszym wpi­sie: Sel­fie z Moniusz­ką — 200 rocz­ni­ca uro­dzin Sta­ni­sła­wa Moniusz­ki.

 

Wystawa malarstwa Grażyny Sobierajskiej

Dość daw­no nie odwie­dza­li­śmy pobli­skiej gale­rii sztu­ki. Pora nad­ro­bić zale­gło­ści — tym razem tra­fi­li­śmy na wysta­wę malar­stwa Pani Gra­ży­ny Sobie­raj­skiej.

 

Koniec Ery Różowego Konika! - Wystawa malarstwa Grażyny Sobierajskiej

 

Wystawa malarstwa Grażyny Sobierajskiej

 

Wystawa malarstwa Grażyny Sobierajskiej

 

Spektakl w Teatrze Groteska

Tym razem wybór padł na spek­takl „Kto pocie­szy pecho­we­go Noso­roż­ca?”

 

Spektakl w Teatrze Groteska

 

Piknik Rodzinny — Odkrywcy Parków Krajobrazowych

Od kil­ku lat w kra­kow­skim Par­ku Jor­da­na cyklicz­nie doby­wa­ją się Rodzin­ne Pik­ni­ki Odkryw­ców Par­ków Kra­jo­bra­zo­wych (a wcze­śniej Mało­pol­skich Par­ków Naro­do­wych). W impre­zie tej nasza eki­pa uczest­ni­czy od lat. Tego­rocz­ny Pik­nik był tak­że inau­gu­ra­cją obcho­dów Świę­ta Rodzi­ny Kra­kow­skiej. Dobra zaba­wa, wystę­py teatral­ne, quizy oraz gra miej­ska z atrak­cyj­ny­mi nagro­da­mi to coś, co lubi­my naj­bar­dziej!

 

Piknik Rodzinny - Odkrywcy Parków Krajobrazowych

 

Co tam sły­chać w ulu u kró­lo­wej mat­ki?

 

Piknik Rodzinny - Odkrywcy Parków Krajobrazowych

 

Przy­rod­ni­cze i geo­gra­ficz­ne koło for­tu­ny.…

 

Koniec Ery Różowego Konika! - Piknik Rodzinny - Odkrywcy Parków Krajobrazowych

 

Piknik Rodzinny - Odkrywcy Parków Krajobrazowych

 

Piknik Rodzinny - Odkrywcy Parków Krajobrazowych

 

Kon­kurs wie­dzy o Mało­pol­sce…

 

Piknik Rodzinny - Odkrywcy Parków Krajobrazowych

 

Spek­takl w wyko­na­niu akto­rów z Teatru Ludo­we­go z udzia­łem mło­dej publicz­no­ści…

 

Piknik Rodzinny - Odkrywcy Parków Krajobrazowych

 

Zaba­wa była zna­ko­mi­ta. Do domu dotar­li­śmy obju­cze­ni ogrom­ną ilo­ścią pomo­cy nauko­wych i…  zdo­by­tych wspa­nia­łych nagród!

 

19 Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie

Festi­wal Nauki i Sztu­ki, to impre­za któ­rej nie moż­na pomi­nąć w majo­wym gra­fi­ku. Trzy dni wspa­nia­łej zaba­wy i kre­atyw­nej nauki pod okiem wykła­dow­ców i stu­den­tów kra­kow­skich uczel­ni to praw­dzi­wy raj, dla mło­dych naukow­ców. Moc­no się jed­nak zdzi­wi­li­śmy, gdy oka­za­ło się, że dla naszej nie­speł­na 10-cio let­niej Mary­si był to już… SZÓSTY FESTIWAL w któ­rym uczest­ni­czy­ła. Co cie­ka­we, zawsze zdo­by­wa­ła nagro­dy i nie­jed­no­krot­nie zaska­ki­wa­ła pro­wa­dzą­cych kon­kur­sy swo­ją wie­dzą. Zda­rza­ło się że… Ogry­wa­ła nawet doro­słych!

Tak też było i w tym roku…

A skąd ty dziew­czyn­ko tyle wiesz?
- Bo ja pro­szę Pani, nie cho­dzę do szko­ły! Ja się uczę w edu­ka­cji domo­wej!

- Pani pro­fe­sor, niech pani tu podej­dzie.
Tu jest taka dziew­czyn­ka i … wymia­ta po hisz­pań­sku! Musi dostać nagro­dę!

 
Histo­ria (kon­kurs z całe­go zakre­su histo­rii: na 25 napraw­dę trud­nych pytań aż 17 samo­dziel­nych pra­wi­dło­wych odpo­wie­dzi!), przy­ro­da, mate­ma­ty­ka, języ­ki obce (wło­ski, hin­di, hisz­pań­ski oraz węgier­ski!), sztu­ka (zwłasz­cza kra­jów hisz­pań­sko­ję­zycz­nych), astro­no­mia, che­mia, fizy­ka nie mają dla Mary­si tajem­nic! Takie efek­ty daje tyl­ko edu­ka­cja domo­wa!

 

Koniec Ery Różowego Konika! - 19 Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie

 

19 Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie

 

19 Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie

 

19 Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie

 

19 Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie

 

19 Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie

 

19 Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie

 

19 Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie

 

19 Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie

 

19 Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie

 

19 Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie

 

19 Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie

 

19 Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie

 

19 Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie

 

19 Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie

 

19 Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie

 

19 Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie

 

Kopar­ka! Moja kopar­ka! Moż­li­wość „obsłu­gi” kopar­ki była ogrom­ną fraj­dą dla małej wiel­bi­ciel­ki maszyn budow­la­nych. Mary­sia bły­snę­ła też zna­jo­mo­ścią innych maszyn, a jej pomysł opra­co­wa­nia pro­jek­tu kopar­ko — beto­niar­ko — dźwi­gu zadzi­wił wszyst­kich. Miny stu­den­tów i wykła­dow­ców Poli­tech­ni­ki Kra­kow­skiej były bez­cen­ne! Indeks na kie­run­ku budow­nic­twa ma nie­mal pew­ny!

 

19 Festiwal Nauki i Sztuki w Krakowie

 

12 Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie — Disney in Concert: The Magic of Music

Pio­sen­ki z bajek Disneya zna­ją wszy­scy! Jed­nak usły­szeć je wyko­ny­wa­ne na żywo mogą tyl­ko nie­licz­ni! Muzy­ka kla­sycz­na i fil­mo­wa to jed­nak coś inne­go niż pio­sen­ki dla malu­chów!

 

12 Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie

 

12 Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie

 

12 Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie

 

12 Festiwal Muzyki Filmowej w Krakowie

   

Ten wyjątkowy dzień…

 

Ten wyjątkowy dzień...

 

Ten wyjątkowy dzień...

 

Ten wyjątkowy dzień...

 

Ten wyjątkowy dzień...

 

Święto Rodziny Krakowskiej — Wieliczka

Na tego­rocz­ne Świę­to Rodzi­ny przy­go­to­wa­no wie­le imprez, pik­ni­ków i nie­spo­dzia­nek. Począt­ko­wo pla­no­wa­li­śmy uczest­ni­czyć w pik­ni­ku rodzin­nym w Par­ku Jor­da­na, jed­nak pro­po­zy­cja Kolei Mało­pol­skich dają­ca moż­li­wość dar­mo­wych prze­jaz­dów pocią­ga­mi prze­ko­na­ła nas do wypra­wy za Kra­ków. Jak się oka­za­ło, dobrze wybra­li­śmy, gdyż wiel­kie­go psi­ku­sa spła­ta­ła pogo­da. Gdy ule­wa prze­ry­wa­ła kil­ku­krot­nie pik­nik w Par­ku Jor­da­na, my zwie­dza­li­śmy Zamek Żup­ny w Wie­licz­ce. Gwał­tow­na ule­wa nie omi­nę­ła Wie­licz­ki, nam jed­nak uda­ło się jej unik­nąć, bo… uda­li­śmy się w dal­szą podróż.

 

Koniec Ery Różowego Konika! - Święto Rodziny Krakowskiej

 

Święto Rodziny Krakowskiej

 

Święto Rodziny Krakowskiej — Zwiedzamy Port Lotniczy Balice

Wybie­ra­my kie­ru­nek wyjaz­du waka­cyj­ne­go. A gdzie jest naj­lep­sze miej­sce by to zro­bić? Oczy­wi­ście w… Por­cie Lot­ni­czym Bali­ce!

Czas wybrać kie­ru­nek waka­cyj­nych podró­ży, już teraz!

 

Święto Rodziny Krakowskiej

 

Święto Rodziny Krakowskiej

 

Wiel­ką fraj­dą było tak­że obser­wo­wa­nie lądu­ją­cych i star­tu­ją­cych samo­lo­tów oraz pra­cy wszyst­kich służb nie­zbęd­nych do funk­cjo­no­wa­nia lot­ni­ska i obsłu­gi pasa­że­rów.

 

Święto Rodziny Krakowskiej

 

Spotkanie autorskie z Grzegorzem Wielgusem

Mrocz­ne tajem­ni­ce śre­dnio­wie­cza (i nie tyl­ko) pozna­wa­li­śmy na spo­tka­niu z Panem Grze­go­rzem Wiel­gu­sem, auto­rem książ­ki Pęk­nię­ta Koro­na. Jak się prze­ko­na­li­śmy śre­dnio­wie­cze to napraw­dę fascy­nu­ją­ca i wca­le nie taka mrocz­na epo­ka.

 

Koniec Ery Różowego Konika! - Spotkanie autorskie z Grzegorzem Wielgusem

 

Spotkanie autorskie z Grzegorzem Wielgusem

 

Konkurs czytelniczy w Instytucie Cervantesa

Nasza Mary­sia zosta­ła „twa­rzą” kon­kur­su czy­tel­ni­cze­go zor­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Insty­tut Cervan­te­sa w Kra­ko­wie. Jak widać jej pasja czy­tel­ni­cza zosta­ła zauwa­żo­na nie tyl­ko w Kra­ko­wie.

Na fan­pa­ge Insty­tu­tu Cervan­te­sa napi­sa­no o Niej:

Mary­sia es una gran lec­to­ra, visi­ta nuestra biblio­te­ca, se lle­va algu­nos libros en présta­mo para leer en casa y está entu­sia­sma­da con su cuader­no de lec­tor. ¿Qué pasa­rá cuan­do ten­ga los seis sel­los? Si queréis saber­lo, ¡venid con vuestros hijos a la biblio­te­ca!

 

Konkurs czytelniczy w Instytucie Cervantesa

Zdję­cie pocho­dzi z pro­fi­lu face­bo­oko­we­go Insty­tu­tu Cervan­te­sa

 

Teatralne Party na zakończenie cyklu warsztatów w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie

Są tacy, któ­rzy omi­ja­ją teatr sze­ro­kim łukiem. Nie­któ­rzy odwie­dza­ją teatr by zwie­dzić i poznać jak funk­cjo­nu­je. Zda­rza­ją się też i tacy, któ­rzy cho­dzą na ulu­bio­ne spek­ta­kle po kil­ka razy. Ale tyl­ko nie­licz­ni mają odwa­gę spró­bo­wać swych sił na sce­nie.
Jed­nak czas szyb­ko leci! To już koniec sezo­nu warsz­ta­tów teatral­nych w Teatrze Ludo­wym w Nowej Hucie. Ostat­nie warsz­ta­ty to Gala na dużej sce­nie teatru i Wiel­kie Par­ty w Teatral­nej Kawiar­ni.

 

Koniec Ery Różowego Konika! - Teatralne Party

 

Teatralne Party

 

Teatralne Party

 

Teatralne Party

 

Teatralne Party

 

Wystawa geograficzna w Galerii Krakowskiej

Mała wiel­bi­ciel­ka geo­gra­fii i podró­ży nie mogła pomi­nąć tej wysta­wy.

 

Koniec Ery Różowego Konika! - Wystawa geograficzna w Galerii Krakowskiej

 

Wystawa geograficzna w Galerii Krakowskiej

 

Wystawa geograficzna w Galerii Krakowskiej

 

Wystawa geograficzna w Galerii Krakowskiej

 

Wystawa geograficzna w Galerii Krakowskiej

 

Wystawa geograficzna w Galerii Krakowskiej

 

Jak grać by wygrać? — Matematyczne warsztaty w Kuźni Wiedzy

Udział w warsz­ta­tach Kuź­ni Wie­dzy w Wie­licz­ce to jed­na z ulu­bio­nych aktyw­no­ści Mary­si. Tym razem warsz­ta­ty doty­czy­ły Teo­rii gier! Jakież było zdzi­wie­nie znacz­nej czę­ści uczest­ni­ków warsz­ta­tów (i ich rodzi­ców) gdy się oka­za­ło, że te warsz­ta­ty to naj­praw­dziw­sza mate­ma­ty­ka, a nie „zwy­kłe” gra­nie w plan­szów­ki. No i w koń­cu wia­do­mo jak… (nie)wygrać w Lot­to!

 

Matematyczne warsztaty w Kuźni Wiedzy

 

Matematyczne warsztaty w Kuźni Wiedzy

 

Matematyczne warsztaty w Kuźni Wiedzy

 

Szkolny III Integracyjny Piknik Rodzinny

Pora odwie­dzić szko­łę by wziąć udział w corocz­nym pik­ni­ku rodzin­nym oraz loso­wa­niu nagród w wiel­kiej lote­rii.

W gro­nie kole­ża­nek…

 

 

Wiel­kie loso­wa­nie.…

 

 

16. Małopolski Piknik Archeologiczny „W cieniu piramid”

Już po kolej­ny uczest­ni­czy­li­śmy w Mało­pol­skim Pik­ni­ku Arche­olo­gicz­nym w Ogro­dach Muzeum Arche­olo­gicz­ne­go w Kra­ko­wie. Udział w pią­tym pik­ni­ku to już „praw­dzi­we magi­ste­rium z arche­olo­gii”.  Tym razem jed­nak na uczest­ni­ków cze­ka­ła nie­spo­dzian­ka. Wcze­śniej­sze pik­ni­ki poświę­co­ne były Sło­wia­nom oraz histo­rii mało­pol­ski i Pol­ski — tego­rocz­ny prze­niósł nas do sta­ro­żyt­ne­go Egip­tu!

 

Koniec Ery Różowego Konika! - Małopolski Piknik Archeologiczny

 

Koniec Ery Różowego Konika! - Małopolski Piknik Archeologiczny

 

Koniec Ery Różowego Konika! - Małopolski Piknik Archeologiczny

 

Koniec Ery Różowego Konika! - Małopolski Piknik Archeologiczny

 

Koniec Ery Różowego Konika! - Małopolski Piknik Archeologiczny

 

Koniec Ery Różowego Konika! - Małopolski Piknik Archeologiczny

 

XXI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego… z dreszczykiem

W ramach tego­rocz­nych Dni Dzie­dzic­twa Kul­tu­ro­we­go pozna­wa­li­śmy tajem­ni­ce, któ­re skry­wa Klasz­tor Ducha­czek z Kościo­łem pod wezwa­niem św. Toma­sza w Kra­ko­wie.

 

Koniec Ery Różowego Konika! - XXI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego... z dreszczykiem

 

XXI Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego... z dreszczykiem

 

Ogólnopolskie Dni Owada

Fascy­nu­ją­cy świat owa­dów pozna­wa­li­śmy w cza­sie XVIII Ogól­no­pol­skich Dni Owa­da na Uni­wer­sy­te­cie Rol­ni­czym w Kra­ko­wie.

 

Koniec Ery Różowego Konika! - Ogólnopolskie Dni Owada

 

Koniec Ery Różowego Konika! - Ogólnopolskie Dni Owada

 

Koniec Ery Różowego Konika! - Ogólnopolskie Dni Owada

 

Dzień Dziecka z Golec uOrkiestra

Świę­to­wa­nie Dnia Dziec­ka roz­po­czę­li­śmy już 31 maja na Pik­ni­ku Polak Mały — Rado­śnie, Rodzin­nie z Histo­rią zor­ga­ni­zo­wa­nym przez IPN, Mało­pol­skie Kura­to­rium Oświa­ty, Woje­wódz­two Mało­pol­skie, Mia­sto Kra­ków, Fun­da­cję Odzy­skać Nadzie­ję i Park Jor­da­na. Dla uczest­ni­ków pik­ni­ku  przy­go­to­wa­no wie­le atrak­cji i aktyw­no­ści. Kul­mi­na­cyj­nym punk­tem pik­ni­ku był kon­cert Golec uOr­kie­stra — naj­więk­sze prze­bo­je i pre­mie­ro­we pio­sen­ki spra­wi­ły dużo rado­ści małym i tym trosz­kę star­szym uczest­ni­kom pik­ni­ku. Oto nasza rela­cja z tego wyda­rze­nia.

Gra miej­ska „Polak Mały” — zwy­cię­stwo Mary­si!

 

Koniec Ery Różowego Konika!- Dzień Dziecka z Golec uOrkiestra

Takim samo­cho­dem to wszę­dzie doja­dę na czas…

 

Koniec Ery Różowego Konika! - Dzień Dziecka z Golec uOrkiestra

 

Już za chwi­lecz­kę, już za momen­cik…

 

Koniec Ery Różowego Konika! - Dzień Dziecka z Golec uOrkiestra

 

Koniec Ery Różowego Konika! - Dzień Dziecka z Golec uOrkiestra

 

Koniec Ery Różowego Konika! - Dzień Dziecka z Golec uOrkiestra

 

Posłu­chaj­cie frag­men­tu kon­cer­tu i zobacz­cie jak dobrze się bawi­li­śmy…

  

Koniec ery różowego konika czyli… Kto się ceni, ten się leni!

W cza­sie pik­ni­ku Golec uOr­kie­stra wyko­na­ła swo­ją pio­sen­kę „Kto się ceni, ten się leni…” Utwór ten powi­nien stać się jed­nym z hym­nów edu­ka­cji domo­wej i nur­tu slow edu­ca­tion. Nie trze­ba z dziec­ka robić robo­ta bie­ga­ją­ce­go z impre­zy na impre­zę. Nie trze­ba zaku­wać bez wytchnie­nia, by uzy­skać czer­wo­ny pasek na świa­dec­twie będą­cy obiek­tem pożą­da­nia… super (nad)amitnych rodzi­ców! Daj­my dzie­ciom czas na nudę i „nic nie robie­nie” a z pew­no­ścią  nas zasko­czą! Pozwól­my im dora­stać i ogło­sić koniec ery różo­we­go koni­ka. A potem, wystar­czy zdro­wy roz­są­dek, roz­wi­ja­nie pasji dziec­ka a uzy­ska­ne efek­ty będą dużo lep­sze! Edu­ka­cja domo­wa to prze­cież eli­tar­na for­ma edu­ka­cji!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *