Kosmiczny listopad w edukacji domowej
Kosmos, ostateczna granica.
Ekipa bloga Zabawy z Archimedesem śmiało zmierza tam, dokąd nie dotarł żaden człowiek…

Kosmos fascy­nu­je ludzi od wie­ków. Tak­że i nasza cór­cia, od naj­młod­szych lat zain­te­re­so­wa­ła się tą tema­ty­ką. O jej fascy­na­cji pisa­li­śmy kil­ku­krot­nie na naszym blo­gu m.in. we wpi­sach: Jak Ste­phen Haw­king stał się ido­lem pew­nej rezo­lut­nej pię­cio­lat­ki, oraz „Jeden Bolek i Lolek”, czy­li… czy Miko­łaj Koper­nik „Wiel­kim Pla­gia­to­rem” był. Na prze­strze­ni lat pogłę­bia­li­śmy swą wie­dzę o wszech­świe­cie: pozna­li­śmy oso­bi­ście pierw­sze­go pol­skie­go kosmo­nau­tę Miro­sła­wa Her­ma­szew­skie­go, poszu­ki­wa­li­śmy kamie­ni księ­ży­co­wych przy­wie­zio­nych przez zało­gę Apol­lo 11 (tak, w Nowej Hucie!), obser­wo­wa­li­śmy zaćmie­nia Księ­ży­ca i Słoń­ca oraz pla­ne­ty, pozna­wa­li­śmy gwiaz­do­zbio­ry i nauczy­li­śmy się roz­po­zna­wać inne obiek­ty na nie­bie. Uda­ło nam się tak­że zostać „pogrom­ca­mi rewe­la­cji” doty­czą­cych podró­ży na Księ­życ opu­bli­ko­wa­nych na pew­nym dość popu­lar­nym edu­ka­cyj­nym blo­gu. Tema­ty­ka kosmicz­na prze­wi­ja­ła się tak­że przez nasze licz­ne nauko­we i mate­ma­tycz­ne posty. Jed­nak marze­nie o locie w kosmos pozo­sta­wa­ło tyl­ko w sfe­rze marzeń. Czy aby na pew­no? Nie! Dzię­ki udzia­ło­wi w misjach kosmicz­nych NASA mie­li­śmy kosmicz­ny listo­pad w edu­ka­cji domo­wej!

InSight Mars

We wrze­śniu 2017 roku NASA ogło­si­ła ter­min star­tu mar­sjań­skiej son­dy InSi­ght Mars. Przy­go­to­wa­ła przy tym tak­że wiel­ką nie­spo­dzian­kę dla wszyst­kich wiel­bi­cie­li podró­ży kosmicz­nych. Lot na Mar­sa dla każ­de­go! Tak! Każ­dy chęt­ny (bez wzglę­du na miej­sce zamiesz­ka­nia), mógł na spe­cjal­nej stro­nie podać swo­je imię i nazwi­sko, a te zosta­ły zapi­sa­ne na spe­cjal­nym chi­pie, wbu­do­wa­nym w son­dę mar­sjań­ską. Z tej oka­zji sko­rzy­sta­ło 2429807 osób ze wszyst­kich kra­jów świa­ta. Tak­że i cała nasza eki­pa wyra­zi­ła chęć udzia­łu w wypra­wie. Każ­de zgło­sze­nie było potwier­dza­ne przez NASA spe­cjal­nym „bile­tem na Mar­sa”.

 

kosmiczny listopad w edukacji domowej

 

Misja InSi­ght Mars wyru­szy­ła na Czer­wo­ną Pla­ne­tę z Kali­for­nii 4 maja 2018 r. o godz. 13:05 cza­su pol­skie­go. 26 listo­pa­da 2018 o godz. 21.00 cza­su pol­skie­go son­da InSi­ght Mars pomyśl­nie wylą­do­wa­ła na Mar­sie. Już chwi­lę po lądo­wa­niu moż­na było zoba­czyć pierw­sze zdję­cie z Czer­wo­nej Pla­ne­ty. Zaba­wy z Archi­me­de­sem sta­ły się (być może jedy­nym na świe­cie) blo­giem, któ­ry dotarł na Mar­sa!

 

kosmiczny listopad w edukacji domowej

Zdję­cie pocho­dzi z ofi­cjal­nej stro­ny misji Insi­ght Mars

Bada­nia Mar­sa mają potrwać ok. 2 lat. Będzie­my je śle­dzić i ocze­ki­wać na nie­zwy­kłe odkry­cia.

Mars to za mało!

Nasza eki­pa przy­ję­ła od NASA zapro­sze­nie do udzia­łu (zno­wu nazwi­ska i imio­na w chi­pie) w misji Solar Par­ker Pro­be. Tym razem celem wypra­wy jest… Słoń­ce!

Misja wystar­to­wa­ła 12 sierp­nia 2018 roku. 3 paź­dzier­ni­ka son­da prze­le­cia­ła obok Wenus (w odle­gło­ści 2550 km od powierzch­ni pla­ne­ty). Był to naj­szyb­szy w histo­rii prze­lot z Zie­mi do innej planety(52 dni). 6 listo­pa­da Par­ker Solar Pro­be doko­na­ła pierw­sze­go zbli­że­nia do Słoń­ca (pery­he­lium wyno­szą­ce 35 RS (0,16 au)). W cza­sie zbli­że­nia do Słoń­ca son­da była naj­szyb­ciej poru­sza­ją­cym się pojaz­dem zbu­do­wa­nym przez czło­wie­ka! Pod­czas zapla­no­wa­nej na sie­dem lat misji son­da wyko­na łącz­nie 24 zbli­że­nia do Słoń­ca. Wyko­rzy­stu­jąc manew­ry asy­sty gra­wi­ta­cyj­nej pod­czas kolej­nych prze­lo­tów obok Wenus będzie coraz bar­dziej zbli­żać się do naszej gwiaz­dy.

Pora wró­cić na Zie­mię, oto czym jesz­cze zaj­mo­wa­li­śmy się w listo­pa­dzie…

O tym, jak Panna Marysia poziom cukru w cukrze badała… 

Pamię­ta­cie film S. Barei „Poszu­ki­wa­ny, poszu­ki­wa­na” z nie­za­po­mnia­nym W. Poko­rą w roli Mary­si? Mary­sia i jej pomoc dla pro­fe­so­ra w bada­niu „pozio­mu cukru w cukrze” sta­ły się inspi­ra­cją warsz­ta­tów che­micz­nych „Kuź­ni Wie­dzy” na Kam­pu­sie Wie­lic­kim.

 

kosmiczny listopad w edukacji domowej

 

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości.

O naszym udzia­le w obcho­dach Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści szcze­gó­ło­wo pisa­li­śmy we wpi­sie: Nie­pod­le­gła nasza Pol­ska to jest nasz wiel­ki skarb! W naszym pod­su­mo­wa­niu listo­pa­da w edu­ka­cji domo­wej przy­po­mi­na­my je w tele­gra­ficz­nym skró­cie…

Wystawa Niepodległość w Muzeum Narodowym w Krakowie

kosmiczny listopad w edukacji domowej

 

Płomień Niepodległości i koncert Od Marzen do Niepodległości

kosmiczny listopad w edukacji domowej

Quest: Śladem Ziuka po Krakowie – do niepodległości!

kosmiczny listopad w edukacji domowej

Uroczystości na Wawelu

kosmiczny listopad w edukacji domowej

Radosna Niepodległości – 70. Krakowska Lekcja Śpiewania.

kosmiczny listopad w edukacji domowej

Niepodległość piórem młodej poetki…

kosmiczny listopad w edukacji domowej

 

Wielki Test o niepodległości w TVP

Mary­sia spró­bo­wa­ła swych sił w Wiel­kim Teście o nie­pod­le­gło­ści w TVP. Mia­ła nawet swo­je kil­ka sekund na wizji! 

Warsztaty teatralne w Teatrze Ludowym — akt IV — VI

Na kolej­nych warsz­ta­tach teatral­nych zgłę­bia­li­śmy taj­ni­ki pra­cy akto­rów. Pra­ce nad spek­ta­klem idą peł­ną parą. Pre­mie­ra coraz bli­żej!

kosmiczny listopad w edukacji domowej

 

kosmiczny listopad w edukacji domowej

 

kosmiczny listopad w edukacji domowej

 

kosmiczny listopad w edukacji domowej

 

Warsztaty Młodych Odkrywców — Kampus Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tema­tem listo­pa­do­wych zajęć na Kam­pu­sie UJ były tajem­ni­ce ludz­kie­go cia­ła…

 

kosmiczny listopad w edukacji domowej

 

kosmiczny listopad w edukacji domowej

 

Dzień Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich

W tym roku naszym celem w cza­sie dnia otwar­tych drzwi mogło być tyl­ko to muzeum… Fascy­na­cja Dywi­zjo­nem 303 trwa nadal!

 

kosmiczny listopad w edukacji domowej

 

kosmiczny listopad w edukacji domowej

 

kosmiczny listopad w edukacji domowej

 

kosmiczny listopad w edukacji domowej

 

kosmiczny listopad w edukacji domowej

 

kosmiczny listopad w edukacji domowej

 

Po wizy­cie w Muzeum Lot­nic­twa domo­wa kolek­cja mode­li samo­lo­tów znacz­nie się powięk­szy­ła!

Nowa księgarnia w Nowej Hucie

To miej­sce każ­dy miło­śnik ksią­żek musi odwie­dzić…

kosmiczny listopad w edukacji domowej

 

kosmiczny listopad w edukacji domowej

 

kosmiczny listopad w edukacji domowej

 

Matematyka jest piękna!

Mate­ma­ty­ka jest pięk­ną i bar­dzo lubię się jej uczyć. Będąc w edu­ka­cji domo­wej, bez pro­ble­mu cały mate­riał kla­sy 3 moż­na zali­czyć już w listo­pa­dzie!

Festiwal Literatury dla Dzieci

Nad Tego­rocz­nym Festi­wa­lem Lite­ra­tu­ry Dla Dzie­ci w Kra­ko­wie wisia­ło jakieś fatum. O mały włos, a by się nie odbył! Zmia­nie uległ też ter­min festi­wa­lu — zamiast w czerw­cu odbył się dopie­ro w listo­pa­dzie.

Nie­ste­ty, tego­rocz­na kra­kow­ska edy­cja festi­wa­lu była bar­dzo roz­cza­ro­wu­ją­ca dla wyma­ga­ją­cych mło­dych czy­tel­ni­ków. Brak ulu­bio­nych auto­rów oraz spo­tka­nia skie­ro­wa­ne głów­nie dla napraw­dę naj­młod­szych czy­tel­ni­ków (do 8 lat) moc­no znie­chę­ca­ły tych ciut star­szych.
Festi­wal zakoń­czył się Galą wrę­cze­nia Nagro­dy im. Fer­dy­nan­da Wspa­nia­łe­go. Naj­lep­szą książ­ką roku 2017 (ach te pro­ble­my z orga­ni­za­cją) zosta­ła książ­ka „A niech to gęś kop­nie” autor­stwa Mar­ty Guśniow­skiej (tekst) i Rober­ta Roma­no­wi­cza (ilu­stra­cje). Galę uświet­nił wspa­nia­ły kon­cert Grze­go­rza Tur­naua „Księ­życ w misce”

 

kosmiczny listopad w edukacji domowej

 

kosmiczny listopad w edukacji domowej

 

kosmiczny listopad w edukacji domowej

 

kosmiczny listopad w edukacji domowej

 

kosmiczny listopad w edukacji domowej

 

kosmiczny listopad w edukacji domowej

 

Tak Galę Fina­ło­wą zre­la­cjo­no­wa­ła inter­ne­to­wa tele­wi­zja Mia­sta Kra­ko­wa (naszą eki­pa oczy­wi­ście zała­pa­ła się w rela­cji) 

A tu pre­zen­tu­je­my naj­bar­dziej nie­spo­dzie­wa­ny frag­ment kon­cer­tu galo­we­go — Pio­sen­kę o Tygry­sku wyko­nu­ją: Grze­gorz Tur­nau, Adam Waj­rak i Szy­mon Klo­ska.

  

Szkolne Warsztaty biologiczne

Pora odwie­dzić wła­sną szko­łę! Na warsz­ta­tach bio­lo­gicz­nych wyko­ny­wa­li­śmy doświad­cze­nia na ziem­nia­ku, grusz­ce, droż­dżach, cebu­li i pomi­do­rze.

 

kosmiczny listopad w edukacji domowej

Zdję­cie pocho­dzi z ofi­cjal­nej stro­ny szko­ły.

kosmiczny listopad w edukacji domowej

 

kosmiczny listopad w edukacji domowej

 

Wiedza, ostatnia granica…

Nasza pocie­cha już daw­no opu­ści­ła „edu­ka­cyj­ną pia­skow­ni­cę”. Uwiel­bia się uczyć, czy­tać, eks­pe­ry­men­to­wać, zada­wać pyta­nia.

Edu­ka­cja domo­wa pozwa­la jej (oraz innym dzie­ciom z ED) chło­nąć wie­dzę, roz­wi­jać swo­je pasje i podą­żać tam, dokąd nie mogą dotrzeć jej  szkol­ni rówie­śni­cy…
A o tym, co inspi­ro­wa­ło nas w grud­niu prze­czy­ta­cie już wkrót­ce na naszym blo­gu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *