221 przygód z książką czyli… maj w edukacji domowej część lmaj w edukacji domowej

Maj, to w Kra­ko­wie mie­siąc szcze­gól­nie cie­ka­wych wyda­rzeń edu­ka­cyj­nych dla dzie­ci i rodzin. W mie­sią­cu tym odby­wa się ogrom­na licz­ba cyklicz­nych imprez pozwa­la­ją­cych kre­atyw­nie, cie­ka­wie i twór­czo spę­dzać czas! Poja­wia­ją się też cie­ka­we impre­zy jed­no­ra­zo­we — nie ma spo­so­bu by uczest­ni­czyć w nich wszyst­kich. Czę­sto o uczest­nic­twie w danym wyda­rze­niu decy­du­je przy­pa­dek. Chce­cie wie­dzieć jak roz­po­czął się nasz nie­zwy­kły maj w edu­ka­cji domo­wej? Zapra­sza­my do lek­tu­ry…

 

edukacja domowa maj

 

Co robi­my gdy za oknem świe­ci słoń­ce i mamy dłu­gi majo­wy week­end? Nie sie­dzi­my w domu — wyru­sza­my po przy­go­dę!

 

Kopiec Kościuszki i Wystawa 100 lat Niepodległej Polski

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

Pomagamy rozwinąć najdłuższą Flagę Biało — Czerwoną. Pobijamy Rekord Polski!

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

Zdję­cie pocho­dzi z por­ta­lu krakow.pl

 

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

Od Bar­ba­ka­nu — aż po Dzie­dzi­niec Wawel­ski — 2057 m 70 cm — nowy rekord Pol­ski został usta­no­wio­ny!

 

   

 

Spacer przyrodniczy po Lesie Wolskim

Mali przy­rod­ni­czy detek­ty­wi mie­li w swo­ich pla­nach zwie­dze­nie kra­kow­skie­go Zoo, nie­ste­ty nie­ziem­skie tłu­my sztur­mu­ją­ce Zoo nie dawa­ły szans dobrą zaba­wę. Ale od cze­go jest pomy­sło­wość? Spa­cer przy­rod­ni­czo — orni­to­lo­gicz­ny po Lesie Wol­skim napraw­dę wcią­ga!

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

Netia OFF Festiwal i udział w konkursie filmowym

Pora na spo­tka­nie z „Dzie­sią­tą Muzą” i udział w quizie fil­mo­wym…

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

Parada z okazji Święta 3 Maja

Żywe spo­tka­nie z histo­rią…

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

Patriotyczny Tramwaj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

Wyprawa na Marsa

Lot w kosmos to marze­nie chy­ba każ­de­go mło­de­go odkryw­cy. Taka wypra­wa nie jest jed­nak dostęp­na dla zwy­kłe­go czło­wie­ka. Czy aby napraw­dę? Jak się oka­zu­je NASA daje cza­sem moż­li­wość lotu w kosmos zupeł­nie za dar­mo! Tak­że i my zare­zer­wo­wa­li­śmy bilet na Mar­sa dla całej naszej rodzi­ny (nie zapo­mnie­li­śmy też o kocie, zapro­si­li­śmy do udzia­łu tak­że naszych zna­jo­mych i przy­ja­ciół). Misja Mars Insi­ght wyru­szy­ła na Mar­sa z Kali­for­nii 4 maja 2018 r. o godz. 13:05 cza­su pol­skie­go. Na pokła­dzie zna­la­zła się son­da prze­zna­czo­na do badań Mar­sa (na jej wypo­sa­że­niu jest m.in. apa­ra­tu­ra wymy­ślo­na i zbu­do­wa­na w Pol­sce) oraz chip z imio­na­mi i nazwi­ska­mi pra­wie 2,5 milio­na ludzi z całe­go świa­ta, któ­rzy zapi­sa­li się do udzia­łu w wypra­wie.

 

bilet na marsa

 

Oczy­wi­ście nie mogli­śmy prze­ga­pić trans­mi­sji ze star­tu naszej rakie­ty…

  

Lądo­wa­nie na Mar­sie pla­no­wa­ne jest na 26 listo­pa­da 2018 r.

A już w lip­cu star­tu­je kolej­na misja kosmicz­na — tym razem celem jest bada­nie Słoń­ca. Zapo­wia­da­ją się… sło­necz­ne waka­cje.

 

Japoński Dzień Dziecka i warsztaty w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha

Czy wie­cie, że w Japo­nii Dzień Dziec­ka obcho­dzi się 5 maja? Zobacz­cie jak dobrze się bawi­li­śmy!

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

Tramwaj Literacki

Tram­wa­jo­wych przy­gód odsło­na dru­ga — wraz z akto­ra­mi uczest­ni­czy­li­śmy w prze­jaz­dach Lite­rac­kie­go Tram­wa­ju zor­ga­ni­zo­wa­nych przez Woje­wódz­ką Biblio­te­kę Publicz­ną i Biblio­te­kę Kra­ków.

Naszą rela­cję z prze­jaz­du tram­wa­jem prze­czy­ta­cie we wpi­sie Tram­waj Lite­rac­ki w Kra­ko­wie

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

Zaba­wa w tram­wa­ju trwa­ła na całe­go…

  

Największy układ okresowy pierwiastków!

Na Ryn­ku Głów­nym w Kra­ko­wie kolo­ro­wą kre­dą rysu­je­my „pod­ręcz­ną wer­sję” ukła­du okre­so­we­go pier­wiast­ków.
Wodór, hel, lit, beryl, bor, węgiel, azot, tlen… Naszej eki­pie przy­padł zaszczyt poko­lo­ro­wa­nia boru i cyny!

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

Zdję­cie pocho­dzi z por­ta­lu dziennikpolski.pl

 

edukacja domowa maj

Rekord Pobi­ty! Nasza Tabli­ca Men­de­le­je­wa ma wymia­ry 90x50 m czy­li… powierzch­nię pra­wie pół hek­ta­ra!

 

Spektakl Teatru Ulicznego — Baśń Dagestańska

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

 

Zielnik Fantastyczny — wystawa w Instytucie Cervantesa

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

Mistrzowie w Cervantesie — Frida Kahlo

Po raz kolej­ny uczest­ni­czy­li­śmy w warsz­ta­tach arty­stycz­nych dla dzie­ci w języ­ku hisz­pań­skim pro­wa­dzo­nych przez hisz­pań­ską artyst­kę Ron­dę Bau­ti­stę. Tym razem inspi­ro­wa­ło nas życie i twór­czość Fri­dy Kah­lo.

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

Festiwal Kultury Rumuńskiej i lekcja języka rumuńskiego w Café Szafé

Nasza cór­ka lubi pozna­wać inne kra­je, ich kul­tu­rę a nawet… pró­bo­wać uczyć się ich języ­ka. Tym razem pró­bo­wa­ła swych sił w nauce języ­ka rumuń­skie­go. Jakież było jej zdzi­wie­nie gdy odkry­ła, że potra­fi bar­dzo dużo zro­zu­mieć bo język rumuń­ski ma dużo podob­nych lub wręcz takich samych słów jak jej uko­cha­ny język hisz­pań­ski.

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

Spektakl w Teatrze Groteska i Gala Finałowa Konkursu Czytelnik Roku 2017/2018

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

Przed roz­po­czę­ciem gali nic nie zapo­wia­da­ło, że całe wyda­rze­nie tak zaska­ku­ją­co się zakoń­czy…

 

edukacja domowa maj

 

…Mary­sia zosta­ła Czy­tel­ni­kiem Roku 2017/2018 Biblio­te­ki Kra­ków w kate­go­rii do lat 9.

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

Wynik zasko­czył wszyst­kich: 221 prze­czy­ta­nych ksią­żek!

 

edukacja domowa maj

Zdję­cie pocho­dzi z por­ta­lu biblioteka.krakow.pl

 

edukacja domowa maj

Zdję­cie pocho­dzi z por­ta­lu biblioteka.krakow.pl

 

DISCObłysko, czyli… party mix dla dzieci

Odnie­sio­ny suk­ces świę­to­wa­li­śmy na impre­zie dla dzie­ci w zor­ga­ni­zo­wa­nej w Bez­ogró­dek food truck park.

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

Inny Świat — Spacer Detektywistyczny z Panią Fishką po Nowej Hucie.

Jak co mie­siąc uczest­ni­czy­li­śmy w spa­ce­rze detek­ty­wi­stycz­nym zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Dzie­cię­ce Biu­ro Detek­ty­wi­stycz­ne pani Fish­ki. Tym razem śledz­two odby­ło się na „naszym podwór­ku” — w Nowej Hucie. W cza­sie śledz­twa detek­ty­wi zosta­li pod­da­ni m.in. „testom dla kosmo­nau­tów”. Na detek­ty­wów cze­ka­ło też wie­le puła­pek! W ich omi­nię­ciu pomo­gła nam zna­jo­mość taj­nych przejść ukry­tych w labi­ryn­cie nowo­huc­kich osie­dli.

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

Dni Izraela w Krakowie — Warsztaty Tańca Izraelskiego w Żydowskim Muzeum Galicja

XIV Dni Izra­ela w Kra­ko­wie to kolej­na fan­ta­stycz­na oka­zja do pozna­wa­nia kul­tu­ry innych kra­jów i naro­dów. My uczest­ni­cząc w Warsz­ta­tach Tań­ca Izra­el­skie­go (wszak Izra­el to kraj któ­ry zamiesz­ku­ją Żydzi pocho­dzą­cy z całe­go świa­ta) pozna­li­śmy tań­ce m.in. z wpły­wa­mi: jemeń­ski­mi, pol­ski­mi czy irlandz­ki­mi.

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

edukacja domowa maj

 

A tak pre­zen­to­wał się jeden z wyko­na­nych przez nas tań­ców…

  

Maj w edukacji domowej — część II

To już jest koniec? Nie ma już nic? Ależ skąd! Dru­ga poło­wa mie­sią­ca obfi­to­wać będzie w inne cie­ka­we wyda­rze­nia: Festi­wal Nauki i Sztu­ki, Juwe­na­lia, Pik­nik Arche­olo­gicz­ny i wie­le innych. Już wkrót­ce zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z naszą rela­cja z tych wyda­rzeń.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *