Przez morza, oceany i… w kosmos, czyli Targi Książki w Krakowie 201721 Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie

Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej”
/Ryszard Kapuściński/

Tar­gi Książ­ki w Kra­ko­wie to praw­dzi­wa grat­ka dla każ­de­go małe­go i duże­go wiel­bi­cie­la ksią­żek. Dla nas była to tak­że nie­zwy­kła oka­zja aby oso­bi­ście poznać i cho­ciaż chwi­le poroz­ma­wiać z ulu­bio­ny­mi auto­ra­mi.

Tar­gi Książ­ki w Kra­ko­wie, to tak­że jed­na z nie­licz­nym oka­zji, aby w jed­nym miej­scu i cza­sie spo­tkać… Wiel­kich Pol­skich Podróż­ni­ków!

 

Tak smakuje pieprz i wanilia

Wie­le lat temu, na ante­nie tele­wi­zji pol­skiej emi­to­wa­ny był bar­dzo popu­lar­ny pro­gram podróż­ni­czy „Pieprz i Wani­lia”, któ­ry był autor­skim dzie­łem Tony­’e­go Hali­ka i Elż­bie­ty Dzi­kow­skiej. Pro­gram ten był na ante­nie przez ponad dwa­dzie­ścia lat i liczył ponad trzy­sta odcin­ków. Dziś wspo­mi­nam te pro­gra­my z lek­ką nut­ką nostal­gii i tęsk­no­ty… Tony Halik nie­ste­ty zmarł w 1998 roku i reali­za­cja tych pro­gra­mów zosta­ła zakoń­czo­na.

Kie­dy usły­sza­łam, że na Tar­gach Książ­ki w Kra­ko­wie poja­wi się Elż­bie­ta Dzi­kow­ska, posta­no­wi­łam, że koniecz­nie musi­my z nią się spo­tkać…
Elż­bie­ta Dzi­kow­ska to prze­cież czło­wiek legen­da! Histo­ryk sztu­ki, sino­log, podróż­nicz­ka, reży­ser i ope­ra­tor fil­mów doku­men­tal­nych, autor­ka wie­lu ksią­żek, pro­gra­mów tele­wi­zyj­nych, audy­cji radio­wych, arty­ku­łów publi­cy­stycz­nych, a tak­że wystaw sztu­ki współ­cze­snej.

Czy wie­cie, ze w 1976 wraz ze swo­im mężem Tonym Hali­kiem byli pierw­szy­mi Pola­ka­mi, któ­rzy dotar­li do ruin zagi­nio­ne­go mia­sta Vil­ca­bam­ba, ostat­niej sto­li­cy Inków. Wspól­nie zwie­dzi­li pra­wie całą Ame­ry­kę Łaciń­ską, Euro­pę, aż 27 sta­nów USA i byli w Rosji. To nie­zwy­kłe mał­żeń­stwo zawę­dro­wa­ło rów­nież do: Chin, Austra­lii i Nowej Zelan­dii. Odwie­dzi­li tak­że: Taj­lan­dię, Indie i Sri Lan­kę. Ich celem podró­ży zosta­ły tak­że: Tahi­ti, Hawa­je, Gala­pa­gos, Wyspa Wiel­ka­noc­na, oraz Kenia, Tan­za­nia, Maro­ko, Libia i Egipt.

 
21 Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie


 
To spo­tka­nie było dla nas bar­dzo emo­cjo­nu­ją­ce i mega inspi­ru­ją­ce, a Elż­bie­ta Dzi­kow­ska to nie­sa­mo­wi­cie cie­pła i sym­pa­tycz­na oso­ba!
 
21 Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie
 

Na Biegun marsz!

Marek Kamiń­ski to oso­ba, któ­rą tak­że niko­mu nie trze­ba spe­cjal­nie przed­sta­wiać! Histo­rię tego słyn­ne­go podróż­ni­ka, nasza pocie­cha pozna­ła dzię­ki książ­ce „Marek. Chło­piec któ­ry miał marze­nia”. A przed nami jesz­cze cał­kiem poważ­ne i doro­słe książ­ki…

Nasza mała podróż­nicz­ka „wycią­gnę­ła” od Pana Kamiń­skie­go kil­ka cie­ka­wych infor­ma­cji… Ten wiel­ki, ale bar­dzo skrom­ny i powścią­gli­wy czło­wiek przy­znał, że pod­czas wypra­wy na Bie­gun Połu­dnio­wy jed­nak „tro­chę się bał i baaar­dzo zmarzł”.

 
21 Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie


 

Blondynka na językach świata…

¡Hola! ¿Cómo estás? — to się dopie­ro nazy­wa moc­ne wej­ście! Tak wła­śnie zaczę­ła swo­je pierw­sze spo­tka­nie nasza cór­cia, kie­dy w koń­cu docze­ka­ła się spo­tka­nia z nie­sa­mo­wi­tą Beatą Paw­li­kow­ską.
 
21 Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie


 

Jak się oka­za­ło Beata Paw­li­kow­ska to nie­zwy­kle sym­pa­tycz­na, otwar­ta i żywio­ło­wa oso­ba. Obie „Panie” na praw­dę mia­ły o czym poroz­ma­wiać!
Nasza cór­ka nie tyl­ko „prze­py­ta­ła” Panią Beatę na oko­licz­ność języ­ka hisz­pań­skie­go, ale tak­że opo­wia­da­ła o swo­jej fascy­na­cji podró­ża­mi.

Naj­więk­szym zasko­cze­niem dla tej podróż­nicz­ki, było jed­nak to, że nasza cór­cia samo­dziel­nie prze­czy­ta­ła już kil­ka jej ksią­żek. Wiel­kie wra­że­nie zro­bił tak­że fakt, że oprócz hisz­pań­skie­go i angiel­skie­go… uczy­my się tak­że chiń­skie­go!

 
21 Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie


 

Nela… dziewczynka taka jak ja!

Na Tar­gi Książ­ki w Kra­ko­wie na spo­tka­nie z Nelą Małą Repor­terką przy­by­ły praw­dzi­we tłu­my!
Dosta­nie się do sali spo­tkań gra­ni­czy­ło pra­wie z cudem… A jed­nak uda­ło się!
 
21 Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie


 
21 Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie
 

Nasza pry­wat­na „Mała Podróż­nicz­ka” bar­dzo lubi książ­ki Neli i dla­te­go bar­dzo ucie­szy­ła się, kie­dy usły­sza­ła, że będzie mogła spo­tkać się z Nią oso­bi­ście. A było to spo­tka­nie fak­tycz­nie dość cie­ka­we! Czy wie­dzie­li­ście, że Nela ma już 12 lat i cho­dzi do 8 kla­sy? Tak, tak — nasza czuj­na pocie­cha dokład­nie wypy­ta­ło o to Małą Repor­ter­kę.

 

Kobiety na krańcach świata…

Mar­ty­na Woj­cie­chow­ska to kolej­na wiel­ka podróż­nicz­ka, któ­ra moc­no roz­pa­la ser­ce i umysł naszej małej wiel­bi­ciel­ki przy­gód. W domo­wej biblio­tecz­ce, na hono­ro­wym miej­scu stoi oczy­wi­ście kil­ka ksią­żek tej autor­ki. Seria „Zwie­rza­ki świa­ta” to lek­tu­ra, któ­ra podo­ba się tak­że cał­kiem doro­słym czy­tel­ni­kom.

Kie­dy nasza pocie­cha usły­sza­ła, że na Tar­gi Książ­ki w Kra­ko­wie przy­je­dzie Pani Mar­ty­na, to natych­miast posta­no­wi­ła, że koniecz­nie musi­my iść na spo­tka­nie z tą podróż­nicz­ką. A spo­tka­nie to oka­za­ło się być cał­ko­wi­cie wyjąt­ko­we!
 
21 Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie


 

Mar­ty­na Woj­cie­chow­ska to nie­zwy­kle cie­pła i kon­tak­to­wa oso­ba, któ­ra natych­miast zna­la­zła wspól­ne tema­ty do roz­mo­wy nawet z małym dziec­kiem. Ogrom­ną furo­rę zro­bi­ła… opa­ska naszej cór­ki. Mar­ty­na posta­no­wi­ła natych­miast ją przy­mie­rzyć i zro­bić sobie fot­ki!

 
21 Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie


 
21 Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie
 
Pani Mar­ty­na była tro­chę zasko­czo­na, że nasza pocie­cha „zna” jej cór­kę Mary­się… W koń­cu Mary­sia cią­gnie do Mary­si!
 

Uwaga! Lecę na Marsa!

Świat to za mało… więc czas lecieć w kosmos! A któż lepiej orien­tu­je się w spra­wach kosmo­su jak nie… Pan Gene­rał Miro­sław Her­ma­szew­ski.

Jak na razie, nasz jedy­ny pol­ski kosmo­nau­ta, to prze­cu­dow­nie cie­pły i dow­cip­ny czło­wiek, któ­ry od razu pobił ser­ce naszej cór­ki. Nasza opa­ska zno­wu zro­bi­ła ogrom­ną furo­rę!

 
21 Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie


 

Nasza pocie­cha bar­dzo dokład­nie „prze­py­ta­ła” Pana Her­ma­szew­skie­go o jego kon­tak­ty z inny­mi kosmo­nau­ta­mi. Jak się oka­za­ło, nie­ste­ty Pan Gene­rał nigdy nie miał oka­zji poznać oso­bi­ście Juri­ja Gaga­ri­na. Ale za to poznał jego żonę!

 
21 Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie


 

Nasza „mała miło­śnicz­ka przy­gód” zro­bi­ła napraw­dę ogrom­ne wra­że­nie na tym Wiel­kim Czło­wie­ku. Pan Gene­rał był moc­no zasko­czo­ny, że taka mała dziew­czyn­ka wie kto to jest Walen­ti­na Tie­resz­ko­wa („O to moja dobra kole­żan­ka! Czę­sto do sie­bie pisze­my!” — powie­dział Her­ma­szew­ski) i zna nazwi­ska kosmo­nau­tów, któ­rzy pole­cie­li na Księ­życ.

Roz­mo­wa była tak swo­bod­na i weso­ła, jak­by nasza cór­ka zna­ła Pana Gene­ra­ła od lat! On sam „zdra­dził” cór­ce tajem­ni­ce, że jego wnu­czek ma na imię Neil, na cześć same­go Neila Arm­stron­ga.
 
21 Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie


 

Spo­tka­nie z Miro­sła­wem Her­ma­szew­skim było dla naszej pocie­chy ogrom­nym prze­ży­ciem… Zdo­by­ty auto­graf i wspól­ne zdję­cia to napraw­dę nie­zwy­kle cen­ne pamiąt­ki.

 
21 Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie


 

Nasza mała podróż­nicz­ka opo­wie­dzia­ła Gene­ra­ło­wi o swo­ich kosmicz­nych fascy­na­cjach i… pochwa­li­ła się, że „leci” na Mar­sa! No leci… a wła­ści­wie leci w przy­szłym roku son­da kosmicz­na NASA, z chi­pem na pokła­dzie, na któ­rym znaj­du­je się m.in. nazwi­sko naszej cór­ki. I w tym momen­cie dopie­ro wywią­za­ła się praw­dzi­wa „kosmicz­na” dys­ku­sja!

 
21 Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie


 

Pod­czas tego week­en­du „nie­ste­ty” o spa­niu zupeł­nie nie było mowy… Emo­cje wzię­ły górę! Zmę­czo­na, ale bar­dzo szczę­śli­wa nasza mała podróż­nicz­ka, cze­ka już z utę­sk­nie­niem na Tar­gi Książ­ki w Kra­ko­wie roku następ­nym!

 
Edukacja domowa


 

 

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Mali podróż­ni­cy”


Logo projektu Mali Podróżnicy


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *