Czarownica wymiata!!!

Czło­wiek spo­koj­nie idzie sobie do skle­pu a tam nie­omal z każ­dej wysta­wy łypią na nie­go jakieś stra­szy­dła, cza­row­ni­ce, duchy, wam­pi­ry…

Kura Adela

Odkąd moja cór­ka nauczy­ła się czy­tać nie­omal każ­da wizy­ta w biblio­te­ce ma „bar­dzo dra­ma­tycz­ny prze­bieg”. Moż­na wypo­ży­czyć…

Emeryk i jego Pieniądze

Szyb­ki kon­kurs. Co to za miej­sce? Smut­ne Panie w ciem­nych mun­dur­kach zło­wiesz­czo spo­glą­da­ją­ce na wszyst­kich naraz i każ­de­go z osob­na, sza­re pomiesz­cze­nia,…

Dlaczego Jan Matejko wielkim malarzem był?

Tania Księ­gar­nia tuż obok miej­sca zamiesz­ka­nia to praw­dzi­wa zmo­ra każ­de­go kto kocha książ­ki. Zna­cie ten ból? Tak było…

Nazywam się Wolfgang Amadeusz Mozart!

Efekt Mo­zarta nie­za­leżnie od tego, czy ist­nieje fak­tycznie, czy też jest fan­ta­stycznym wy­tworem tzw. su­per­le­ar­ningu, zmu­sza do in­te­re­su­ją­cych prze­my­śleń. Wpływ…

Naukowe śledztwo: Sekretna formuła

Kie­dy po raz pierw­szy usły­sza­łam o tej książ­ce, to pomy­śla­łam sobie „faj­na, ale jesz­cze nie teraz, bo prze­cież moja cór­ka ma dopie­ro…

System edukacji PUS — Wydawnictwo Epideixis

„PUS-y rządzą, PUS-y radzą, PUS-y dziecka Wam nie zdradzą!” Czy ist­nie­je jakiś sku­tecz­ny spo­sób, aby nasza pocie­cha nie tyl­ko naby­wa­ła…

Przygoda piąta: Odyseja Kosmiczna 2014 czyli… jak Stephen Hawking stał się idolem pewnej rezolutnej pięciolatki.

Wkrót­ce Boże Naro­dze­nie… Magia wigi­lij­ne­go wie­czo­ru… Gwiazd­ko­we pre­zen­ty… Zaraz, zaraz, ale co z tą Pierw­szą Gwiazd­ką? Któ­ra to wła­ści­wie jest…

Przygoda czwarta: Od Starej Baśni do Szklanych Domów czyli … co Czterej Pancerni robili w Nowej Hucie.

Od pew­ne­go cza­su moja pocie­cha prze­ży­wa praw­dzi­wą fascy­na­cję histo­rią Pol­ski. Szcze­gól­ny­mi wzglę­da­mi cie­szą się nie­zmien­nie cza­sy „kie­dy…

Przygoda trzecia: Być jak bracia Wright… czyli Tato, to ty też kiedyś chciałeś być lotnikiem?!

Kim był Clément Ader? (Fran­cu­ski pio­nier lot­nic­twa, któ­re­go samo­lot Avion w 1897 r doko­nał pierw­sze­go na świe­cie wzlo­tu w powie­trze)…

Przygoda druga: Geometria dla najmłodszych

„Mate­ma­ty­ka jest trud­na i nud­na! Mate­ma­ty­ki nie da się ani nauczyć ani tym bar­dziej zro­zu­mieć! Mate­ma­ty­ka jest dla…

Przygoda pierwsza: „Detektyw Przyrody. Świat Roślin”

„Mamo, co drze­wa mają w środ­ku?”… „Tato, co rośli­ny robią zimą?”…. „Mamo, co rośli­ny jedzą?”… „Tato, a dla­cze­go…