Emeryk i jego PieniądzeSzyb­ki kon­kurs. Co to za miej­sce?

Smut­ne Panie w ciem­nych mun­dur­kach zło­wiesz­czo spo­glą­da­ją­ce na wszyst­kich naraz i każ­de­go z osob­na, sza­re pomiesz­cze­nia, zapach sta­ro­ci, lek­ki pół­mrok i ten super wypa­sto­wa­ny błysz­czą­cy par­kiet plus mega wiel­kie fil­co­we kap­cie (dla dzie­ci głów­na atrak­cja tego miej­sca).

Tak! To muzeum, ale jakieś 20, 30 lat temu. Obec­nie, pięk­ne odre­stau­ro­wa­ne budyn­ki, duże nowo­cze­śnie oświe­tlo­ne i kli­ma­ty­zo­wa­ne sale, miła i uśmiech­nię­ta obsłu­ga, pięk­ne fol­de­ry i … sztu­ka na wycią­gnię­cie ręki i apa­ra­tu foto­gra­ficz­ne­go. Teraz wcho­dzisz do muzeum i świet­nie się bawisz. Bawisz i pra­wie bez­bo­le­śnie zdo­by­wasz bez­cen­ną wie­dzę. Muzeum to teraz nie tyl­ko wysta­wy ale i impre­zy towa­rzy­szą­ce dla spe­cja­li­stów, dzien­ni­ka­rzy i sze­ro­kiej publicz­no­ści, wykła­dy, warsz­ta­ty, pane­le dys­ku­syj­ne, wystę­py grup rekon­struk­cyj­nych, zaję­cia muze­al­ne dla dzie­ci i doro­słych oraz pik­ni­ki dla całej rodzi­ny. Muzeum to tak­że zde­rze­nie z nowo­cze­sny­mi tech­no­lo­gia­mi, inte­rak­tyw­ne tabli­ce doty­ko­we i moż­li­wość doty­ka­nia oraz przy­mie­rza­nia nie­któ­rych eks­po­na­tów. Sło­wem muzea to nowo­cze­sne cen­tra eks­po­zy­cyj­ne, badaw­cze i edu­ka­cyj­ne.

W prze­ci­wień­stwie do „więk­szo­ści zwy­czaj­nych i nor­mal­nych dzie­ci” Nasza Pocie­cha muzea wręcz kocha. To głów­nie ona sie­dzi z pla­nem mia­sta  i pla­nu­je nam week­en­do­we wypa­dy do tych przy­byt­ków kul­tu­ry. W ten spo­sób w Kra­ko­wie mamy już „zali­czo­ne” pra­wie każ­de muzeum. Jed­no z ostat­nich na liście z tych jesz­cze nie odwie­dzo­nych jakoś spe­cjal­nie nie kusi­ło, w koń­cu co może byś cie­ka­we­go w tej całej numi­zma­ty­ce. O Bogo­wie! Jak­że­śmy się sro­go myli­li! Muzeum im. Eme­ry­ka Hut­ten-Czap­skie­go miesz­czą­ce się w XIX w. pała­cy­ku Czap­skich i sąsied­niej kamie­ni­cy Łoziń­skich to jed­no z naj­bar­dziej fascy­nu­ją­cych miejsc jakie było nam dane zoba­czyć. Już teraz wie­my co to napraw­dę zna­czy „magia pie­nią­dza”. Fascy­nu­ją­cy świat monet (od sta­ro­żyt­no­ści po cza­sy nam bar­dziej współ­cze­sne), bank­no­ty i papie­ry war­to­ścio­we, pięk­ne meda­le, zabyt­ko­we pie­czę­cie kró­lew­skie, uni­kal­ne sta­ro­dru­ki, numi­zma­tycz­na biżu­te­ria a nawet coś dla miło­śni­ków kar­to­gra­fii: zabyt­ko­we mapy i atla­sy. Tu czas (i pie­niądz) zda­je się żyć wła­snym życiem cza­ru­jąc nas nie­po­wta­rzal­nym kli­ma­tem prze­szło­ści. Nie­spo­dzian­ka cze­ka­ła na nas już przy wej­ściu. Miła pani z sze­ro­kim uśmie­chem na twa­rzy przy­wi­ta­ła nas ser­decz­nie, wrę­czy­ła pew­ną tajem­ni­czą ksią­żecz­kę i zapro­si­ła do wspól­nej rodzin­nej gry muze­al­nej. I tak się zaczę­ła nasza przy­go­da. To była świet­na zaba­wa dla całej rodzi­ny. Ani my, ani nasza 5 let­nia pocie­cha nie zauwa­ży­li­śmy kie­dy „nagle zro­bi­ło się póź­ne popo­łu­dnie… a  prze­cież zja­wi­li­śmy się  tu zaraz po otwar­ciu muzeum. Wycho­dząc już wie­dzie­li­śmy, że zno­wu tam wró­ci­my a muze­al­ny ksią­żecz­ko­wy pre­zent będzie dla nas cen­nym skar­bem do obco­wa­nia z histo­rią. Tą ksią­żecz­kę zwy­czaj­nie trze­ba mieć. Pereł­ki jakie było nam dane podzi­wiać w muzeum może­cie zoba­czyć w naszej krót­kiej foto­re­la­cji z tej wysta­wy.

W cza­sie zwie­dza­nia war­to zoba­czyć tak­że dzie­dzi­niec i ogród oka­la­ją­cy pose­sję a tak­że lapi­da­rium w któ­rym zosta­ły zło­żo­ne kamien­ne frag­men­ty archi­tek­to­nicz­ne z kościo­łów i kamie­nic kra­kow­skich, zebra­ne pod­czas prac arche­olo­gicz­nych i remon­to­wych pro­wa­dzo­nych m.in wokół kościo­ła Mariac­kie­go pod koniec XIX w.

 

Nasza boha­ter­ka

 

Emeryk i jego pieniądze

 

Kil­ka słów o numi­zma­ty­ce

 

Emeryk i jego pieniądze

 

Kil­ka infor­ma­cji o zało­ży­cie­lu kolek­cji

 

Emeryk i jego pieniądze

 

Muze­al­na zada­nia – mone­ty antycz­ne

 

Emeryk i jego pieniądze

 

Muze­al­ne zada­nia – mone­ty pol­skie

 

Emeryk i jego pieniądze

 

Muze­al­ne zada­nia – Gabi­net Eme­ry­ka Hut­ten-Czap­skie­go

 

Emeryk i jego pieniądze

 

Muze­al­ne zada­nia – kró­lo­wie i ich koro­ny

 

Emeryk i jego pieniądze

 

Muze­al­ne zada­nia – Meda­le kró­lew­skie

 

Emeryk i jego pieniądze

 

Muze­al­ne zada­nia – Sala Kościusz­kow­ska

 

Emeryk i jego pieniądze

 

Muze­al­ne zada­nia – Rysu­je­my mapę!

 

Emeryk i jego pieniądze

 

W tym muzeum zachwy­ca nawet bocz­na bra­ma wej­ścio­wa.

 

Emeryk i jego pieniądze

 

Przed Gma­chem Muzeum

 

Emeryk i jego pieniądze

 

Fon­tan­na przed wej­ściem do Muzeum

 

Emeryk i jego pieniądze

 

Antycz­ne mone­ty grec­kie i mace­doń­skie

 

Emeryk i jego pieniądze

 

Mone­ty mace­doń­skie

 

Emeryk i jego pieniądze

 

Mone­ty rzym­skie

 

Emeryk i jego pieniądze

 

Mone­ty sar­mac­kie (z rejo­nu Morza Czar­ne­go)

 

Emeryk i jego pieniądze

 

Pierw­sze pol­skie mone­ty

 

Emeryk i jego pieniądze

 

Pierw­sze pol­skie mone­ty

 

Emeryk i jego pieniądze

 

Pierw­sze pol­skie mone­ty

 

Emeryk i jego pieniądze

 

Wcze­sno­śre­dnio­wiecz­ny skarb srebr­ny z Dzierz­ni­cy

 

Emeryk i jego pieniądze

 

Pie­czę­cie Kazi­mie­rza Wiel­kie­go

 

Emeryk i jego pieniądze

 

Pie­czę­cie Kazi­mie­rza Wiel­kie­go

 

Emeryk i jego pieniądze

 

Medal Inno­cen­te­go XI na ofia­ro­wa­nie przez Jana III Sobie­skie­go papie­żo­wi cho­rą­gwi turec­kiej zdo­by­tej pod Par­ka­na­mi

 

Emeryk i jego pieniądze

 

Mone­ty z cza­sów Sta­ni­sła­wa Augu­sta Ponia­tow­skie­go

 

Emeryk i jego pieniądze

 

Pie­nia­dze ” z Gabo­nu i Gwi­nei Rów­ni­ko­wej

 

Emeryk i jego pieniądze

 

Pierw­sze pol­skie bank­no­ty

 

Emeryk i jego pieniądze

 

Papie­ry war­to­ścio­we z cza­sów II Rze­czy­po­spo­li­tej

 

Emeryk i jego pieniądze

 

Sta­re mapy i atla­sy

 

Emeryk i jego pieniądze

 

Naj­wspa­nial­sza przy­go­da z książ­ką: Pierw­sze dru­ko­wa­ne wyda­nia Kro­nik Jana Dłu­go­sza, Macie­ja z Mie­cho­wa i Gal­la Ano­ni­ma

 

Emeryk i jego pieniądze

 

Naj­wspa­nial­sza przy­go­da z książ­ką: Pierw­sze wyda­nie Kro­ni­ki Win­cen­te­go Kadłub­ka

 

Emeryk i jego pieniądze

 

Pierw­sze Wyda­nie Kro­ni­ki Jana Dłu­go­sza

 

Emeryk i jego pieniądze

 

Pamiąt­ki po zało­ży­cie­lach kolekcj

 

Emeryk i jego pieniądze

 

Pamiąt­ki rodzin­ne Czap­skich

 

Emeryk i jego pieniądze

 

Ogród i Lapi­da­rium;

 

Emeryk i jego pieniądze

 

Gra­ży­na i Lita­wor – rzeź­by w ogro­dzie muze­al­nym

 

Emeryk i jego pieniądze

 

<p.Ogród muze­al­ny

 

Emeryk i jego pieniądze

 

 

 

Zostań Mło­dym Kolek­cjo­ne­rem
Muzeum Naro­do­we w Kra­ko­wie 2013
ISBN 978–83-7581–114‑8

Muzeum im. Eme­ry­ka Hut­ten-Czap­skie­go
Oddział Muzeum Naro­do­we­go w Kra­ko­wie
ul. Pił­sud­skie­go 12 Kra­ków

 

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Przy­go­dy z książ­ką”.


Logo projektu Przygody z książką


Komentarze na temat “Emeryk i jego Pieniądze

  1. Dzię­ki za ten wpis!!! Teraz dzię­ki Tobie już na pew­no się tam wybie­rze­my! Kolej­na pozy­cja do odwie­dze­nia w nad­cho­dzą­ce waka­cje.

  2. Wca­le się nie dzi­wię, że stra­ci­li­ście rachu­bę cza­su, ale misja prze­cież była waż­niej­sza! świet­na spra­wa

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *