Być jak człowiek renesanasu — czerwiec 2018 w edukacji domowej

Uczeń w edukacji domowej — kujon czy… człowiek renesansu? W czerw­cu w Kra­ko­wie odby­wa się wie­le imprez przy­bli­ża­ją­cych uczest­ni­kom…

Majowe przygody w edukacji domowej — część II

Maj to dla wie­lu uczniów bar­dzo trud­ny okres. Zbli­ża­ją­cy się koniec roku szkol­ne­go, licz­ne kla­sów­ki, spraw­dzia­ny oraz wal­ka…

221 przygód z książką czyli… maj w edukacji domowej część l

Maj, to w Kra­ko­wie mie­siąc szcze­gól­nie cie­ka­wych wyda­rzeń edu­ka­cyj­nych dla dzie­ci i rodzin. W mie­sią­cu tym odby­wa się ogrom­na licz­ba…

Kreatywny kwiecień w edukacji domowej 2018 — część II

W naszym wpi­sie Kre­atyw­ny kwie­cień w edu­ka­cji domo­wej — część I przed­sta­wia­ją­cym nasze kwiet­nio­we dzia­ła­nia w ramach edu­ka­cji domo­wej…

Kreatywny kwiecień w edukacji domowej 2018 — część I

Gdy więk­szość mate­ria­łu zosta­ła już opa­no­wa­na (zosta­ło tyl­ko utrwa­la­nie), część egza­mi­nów pomyśl­nie zali­czo­na, pogo­da za oknem coraz bar­dziej zachę­ca­ła…

Edukacja domowa marzec 2018 — podsumowanie

Edu­ka­cja domo­wa marzec 2018 — Jak co mie­siąc przed­sta­wia­my krót­kie rela­cje z naj­waż­niej­szych wyda­rzeń, zabaw i warsz­ta­tów, w któ­rych uczest­ni­czy­li­śmy.…

Edukacja domowa luty 2018 — podsumowanie

Edu­ka­cja domo­wa luty 2018 — Jak co mie­siąc przed­sta­wia­my krót­kie rela­cje z wyda­rzeń, zabaw i warsz­ta­tów w któ­rych uczest­ni­czy­li­śmy. W lutym…

Edukacja domowa styczeń 2018 — podsumowanie

Edu­ka­cja domo­wa sty­czeń 2018 — jak co mie­siąc przed­sta­wia­my krót­kie rela­cje z wyda­rzeń, zabaw i warsz­ta­tów w któ­rych uczest­ni­czy­li­śmy. W stycz­niu…

Edukacja domowa grudzień 2017 — podsumowanie

1. Projekty stałe w których bierzemy udział:   Edukacja matematyczna Zdo­byw­cy Wie­dzy — kl 1–3 Mat­zoo Matlan­dia kl…

Edukacja domowa listopad 2017 — podsumowanie

1. Projekty stałe w których bierzemy udział:   Edukacja matematyczna Zdo­byw­cy Wie­dzy — kl 1–3 Mat­zoo Matlan­dia kl…

Edukacja domowa październik 2017 — podsumowanie

1. Projekty stałe w których bierzemy udział:   Edukacja matematyczna: Zdo­byw­cy Wie­dzy — kl 1–3 Mat­zoo Matlan­dia kl…

Edukacja domowa wrzesień 2017 — podsumowanie

1. Projekty stałe w których bierzemy udział:   Edukacja matematyczna Zdo­byw­cy Wie­dzy — kl 1–3 Mat­zoo Matlan­dia kl…