Niepodległa nasza Polska to jest nasz wielki skarb!wielki skarb

Niepodległość, niepodległość,
niech Polacy będą szanować swój kraj…”
/Marysia/

 

Mar­sza­łek Józef Pił­sud­ski pisał, że histo­ria jest „wiel­ką mistrzy­nią życia”. Jego głę­bo­ka myśl: naród, któ­ry nie sza­nu­je swo­jej prze­szło­ści, nie zasłu­gu­je na sza­cu­nek teraź­niej­szo­ści i nie ma pra­wa do przy­szło­ści, zwra­ca uwa­gę współ­cze­snym na nie­ustan­ną potrze­bę histo­rycz­nej edu­ka­cji. Bez niej spo­łe­czeń­stwo nie może wła­ści­wie prze­ży­wać rze­czy­wi­sto­ści a przez to i świa­do­mie kształ­to­wać swej przy­szło­ści.

 

Zapra­sza­my na naszą rela­cję z naszych obcho­dów Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści w Kra­ko­wie.

 

Wystawa Niepodległość w Muzeum Narodowym w Krakowie

Wysta­wa Nie­pod­le­głość w Muzeum Naro­do­wym doty­czy reflek­sji histo­rycz­nej Józe­fa Pił­sud­skie­go zawar­tej w jego boga­tym dorob­ku pisar­skim. Obec­nie ów doro­bek zebra­ny został w dzie­się­ciu tomach Pism zbio­ro­wych. Znaj­dzie­my tu arty­ku­ły pra­so­we, roz­ka­zy, prze­mó­wie­nia, wykła­dy, listy, wywia­dy i ese­je histo­rycz­ne.
Wysta­wę otwie­ra wątek patrio­tycz­ny wycho­wa­nie dzie­ci i mło­dzie­ży. Widzi­my tu zatem prze­ka­zy­wa­nie rycer­skich tra­dy­cji, naukę sza­cun­ku dla histo­rii oraz rolę domo­wej edu­ka­cji.

Tra­dy­cje naro­do­we przy­po­mi­na­ją tutaj dzie­ła malar­skie i pamiąt­ki histo­rycz­ne zwią­za­ne m.in. z kon­fe­de­ra­cją bar­ską, insu­rek­cją kościusz­kow­ską czy woj­na­mi napo­le­oń­ski­mi. Rolę lite­ra­tu­ry w pod­trzy­my­wa­niu ducha naro­du przy­po­mi­na­ją na wysta­wie m.in. por­tre­ty Ada­ma Mic­kie­wi­cza, Zyg­mun­ta Kra­siń­skie­go i Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza.

Dru­ga część wysta­wy poświę­co­na jest poli­ty­ce wal­ki czyn­nej Józe­fa Pił­sud­skie­go. W czę­ści wysta­wy dedy­ko­wa­nej Legio­nom Pol­skim znaj­du­ją się por­tre­ty ofi­ce­rów i żoł­nie­rzy wszyst­kich rodza­jów bro­ni i służb tej for­ma­cji. Może­my zoba­czyć tak­że sce­ny rodza­jo­we z fron­to­we­go życia legio­ni­stów, wido­ki legio­no­wych pozy­cji, cmen­ta­rzy i mogił. Wątek tra­dy­cji pod­kre­śla­ją pamiąt­ki rocz­nic insu­rek­cji kościusz­kow­skiej i kolej­nych powstań. Koniec wąt­ku legio­no­we­go uka­zu­ją dzie­ła sztu­ki, dru­ki archi­wal­ne foto­gra­fie, meta­le i pla­ka­ty.

Zgro­ma­dzo­ne na wysta­wie dzie­ła nawią­zu­ją rów­nież do uwię­zie­nia j. Pił­sud­skie­go przez Niem­ców.

Koń­co­wym wąt­kiem tema­ty­ki wojen­nej jest tu obraz znisz­czeń i gospo­dar­czej ruiny kra­ju.

Wysta­wa posia­da rów­nież cie­ka­wy zestaw dzieł i pamią­tek ilu­stru­ją­cy okres wal­ki o gra­ni­ce pań­stwa i jego suwe­ren­ność w latach 1918 ‑1921.

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

Nie­pod­le­głość. Wokół myśli histo­rycz­nej Józe­fa Pił­sud­skie­go
31.10.2018–27.01.2019
Gmach Głów­ny Muzeum Naro­do­we­go w Kra­ko­wie
Al. 3 Maja Kra­ków
Wysta­wę moż­na zwie­dzać w godzi­nach:
ponie­dzia­łek: nie­czyn­ne
wto­rek — pią­tek: 9–17
sobo­ta: 10–18
nie­dzie­la: 10–16

 

Płomień Niepodległości i koncert Od Marzen do Niepodległości

Nasze świę­to­wa­nie Nie­pod­le­gło­ści to tak­że udział w uro­czy­sto­ściach obcho­dzo­nych pod hasłem „Pło­mień Nie­pod­le­gło­ści.” Zło­że­nie wień­ca pod pomni­kiem Mar­szał­ka Józe­fa Pił­sud­skie­go zosta­ło poprze­dzo­ne wystę­pem Orkie­stry Repre­zen­ta­cyj­nej Woj­ska Pol­skie­go. Uro­czy­sto­ści roz­po­czę­ły się w histo­rycz­nej sali Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Gim­na­stycz­ne­go „Sokół” Sobot­nie uro­czy­sto­ści zakoń­czył wiel­ki kon­cert Od Marzen do Nie­pod­le­gło­ści, wcze­śniej jed­nak mogli­śmy uczest­ni­czyć w trans­mi­sji uru­cho­mie­nia Pło­mie­nia Nie­pod­le­gło­ści na Kop­cu Kościusz­ki.

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

Questy — wyprawy odkrywców: Śladem Ziuka po Krakowie – do niepodległości!

Nie­dziel­ne świę­to­wa­nie 11 listo­pa­da roz­po­czął Quest histo­rycz­ny Śla­dem Ziu­ka po Kra­ko­wie – do nie­pod­le­gło­ści! Tra­sa wio­dła od Wawe­lu, przez ul. Grodz­ką do Urzę­du Mia­sta na Pl. Wszyst­kich Świę­tych. Następ­nie przez ul. Brac­ką uda­li­śmy się do Wie­ży Ratu­szo­wej na Ryn­ku Głów­nym. Następ­nie ul. Jagiel­loń­ską i Gołę­bią prze­szli­śmy pod Drze­wo wol­no­ści przy Col­le­gium Novum. Dalej tra­sa wio­dła już pro­sto ul. Pił­sud­skie­go aż do Ole­an­drów. Nie­co dalej w głę­bi uli­cy, w schro­ni­sku mło­dzie­żo­wym mogli­śmy „zdo­być skarb” i zakoń­czyć zaba­wę! Świet­na zaba­wa i nie­za­po­mnia­ne wra­że­nia zosta­ną z nami na zawsze.

 

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

Uroczystości na Wawelu

Kul­mi­na­cyj­nym punk­tem nie­dziel­ne­go świę­to­wa­nia był udział w uro­czy­sto­ściach na Wawe­lu. Naj­więk­sze chwi­le wzru­sze­nia mie­li­śmy w samo połu­dnie pod­czas wspól­ne­go śpie­wa­nia Mazur­ka Dąbrow­skie­go. Nie­sa­mo­wi­tą pamiąt­ką z tego wyda­rze­nia jest otrzy­ma­na fla­ga, któ­ra zosta­ła wyko­na­na z mate­ria­łu wyko­rzy­sta­ne­go do uszy­cia naj­dłuż­szej fla­gi w Pol­sce. Uro­czy­sto­ści wawel­skie zakoń­czy­ło zło­że­nie kwia­tów pod Krzy­żem Katyń­skim i wspól­ny Marsz Nie­pod­le­gło­ści uli­ca­mi Kra­ko­wa.

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

Radosna Niepodległości — 70. Krakowska Lekcja Śpiewania.

Nie­dziel­ne świę­to­wa­nie zakoń­czył wiel­ki kon­cert na Ryn­ku Głów­nym w Kra­ko­wie — Rado­sna Nie­pod­le­gło­ści — 70. Kra­kow­ska Lek­cja Śpie­wa­nia.

Pomy­sło­daw­cą Kra­kow­skich Lek­cji Śpie­wa­nia jest Wal­de­mar Domań­ski, a za opra­co­wa­nie muzycz­ne kon­cer­tu jak zwy­kle odpo­wia­da­ła Ewa Kor­nec­ka. Lek­cję popro­wa­dzi­li arty­ści teatru Loch Came­lot. Wybo­ru tek­stów doko­na­ła eki­pa Biblio­te­ki Pol­skiej Pio­sen­ki oraz wspo­mnia­ny wcze­śniej teatr Loch Came­lot.

Wyda­rze­nie roz­po­czę­ło wspól­ne odśpie­wa­nie pie­śni Na Wawel. Naj­więk­szy entu­zjazm wywo­ła­ło wspól­ne odśpie­wa­nie My, Pierw­sza Bry­ga­da pod­czas któ­rej, do wspól­ne­go śpie­wa­nia włą­czy­ły się nawet dzie­ci. Fan­ta­stycz­ną pamiąt­ką z tego wyda­rze­nia jest otrzy­ma­ny śpiew­nik pie­śni patrio­tycz­nych, któ­ry z pew­no­ścią wyko­rzy­sta­my przy innych uro­czy­sto­ściach patrio­tycz­nych.

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

wielki skarb

 

wielki skarb

  

Niepodległość piórem młodej poetki…

Pod wra­że­niem obcho­dów Nasza pocie­cha napi­sa­ła taki oto tekst…


Ten ulot­ny czas /x2

dzie­je się tyl­ko raz na 100 lat.
Wte­dy świę­to jest wyjąt­ko­we
bo stu­le­cie jest obcho­dzo­ne!

Nie­pod­le­głość, nie­pod­le­głość
niech Pola­cy będą sza­no­wać swój kraj
(będą sza­no­wać swój kraj).

Nie­pod­le­gła nasza Pol­ska
to jest nasz wiel­ki skarb
(nasz wiel­ki skarb).

Kochaj­my naszą Ojczy­znę
wyzwo­lo­ną od zabor­ców,
Ponie­waż ona jest nasza
i kocha­ną przez ludzi Ojczy­zną.

Nie­pod­le­głość, nie­pod­le­głość
niech Pola­cy będą sza­no­wać swój kraj
(będą sza­no­wać swój kraj).

Nie­pod­le­gła nasza Pol­ska
to jest nasz wiel­ki skarb
(nasz wiel­ki skarb).

 

wielki skarb

  

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *