Wakacyjne kroniki Archimedesa (1) — marzec 2019 w edukacji domowej 

Jak już pew­nie wie­cie, pod koniec lute­go roz­po­czę­li­śmy waka­cje! Mimo że pogo­da mar­co­wa nas nie roz­piesz­cza­ła (choć zda­rza­ły się bar­dzo sło­necz­ne, pra­wie let­nie dni), a naszą eki­pę zaata­ko­wa­ła cho­ro­ba (z bar­dzo wyso­ką gorącz­ką), poko­na­li­śmy wszyst­kie prze­ciw­no­ści i… osta­tecz­nie wszyst­ko zakoń­czy­ło się dobra zaba­wą „z nauką w tle”.

 

Historia. To Lubię! Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

Naro­do­wy Dzień Pamię­ci Żoł­nie­rzy Wyklę­tych uczci­li­śmy ogląd­nię­ciem wysta­wy „Zapo­mnia­ne Ogni­wo” zor­ga­ni­zo­wa­nej przez IPN.

 

marzec w edukacji domowej

 

marzec 2019 w edukacji domowej

 

marzec w edukacji domowej

 

Warsztaty Młodych Odkrywców

Marzec 2019 w edu­ka­cji domo­wej nie mógł się obyć bez warsz­ta­tów na Kam­pu­sie Wie­lic­kim.
Co bra­ku­je żabie, żeby pro­sto stać? — na tak posta­wio­ne pyta­nie odpo­wie­dzi szu­ka­li­śmy na kolej­nych Warsz­ta­tach Mło­dych Odkryw­ców pro­wa­dzo­nych przez Kuź­nię Wie­dzy w Wie­licz­ce.

 

marzec 2019 w edukacji domowej

 

marzec w edukacji domowej

 

marzec 2019 w edukacji domowej

 

marzec w edukacji domowej

 

marzec 2019 w edukacji domowej

 

marzec w edukacji domowej

 

Ogólnopolski Konkurs Nauk Przyrodniczych Świetlik

Podob­nie jak w ubie­głym roku uczest­ni­czy­li­śmy w kon­kur­sie Świe­tlik. Po zakoń­cze­niu przy­szła pora na zaba­wę na szkol­nym pla­cu zabaw.

 

marzec 2019 w edukacji domowej

 

Warsztaty Teatralne w Teatrze Ludowym

Praw­dzi­wym hitem kolej­nych warsz­ta­tów teatral­nych był pewien tajem­ni­czy rekwi­zyt — sze­zląg! Wszy­scy uczest­ni­cy warsz­ta­tów wraz z rodzi­ca­mi musie­li go dokład­nie prze­te­sto­wać!

 

marzec w edukacji domowej

 

marzec 2019 w edukacji domowej

 

marzec 2019 w edukacji domowej

 

W dal­szej czę­ści warsz­ta­tów uczest­ni­cy musie­li zmie­rzyć się z nie­zwy­kle trud­nym zada­niem aktor­skim — impro­wi­za­cją. Zobacz­cie jak dobrze im poszło…

  

Flashmob „Wesele na nowo! Chodźże się bawić!”

16 mar­ca 1901 roku odby­ła się pre­mie­ra „Wese­la” Sta­ni­sła­wa Wyspiań­skie­go na deskach Teatru Miej­skie­go (dzi­siej­sze­go Teatru im. Juliu­sza Sło­wac­kie­go). W 118. rocz­ni­cę tego wyda­rze­nia ponow­nie wyru­szył orszak wesel­ny. Orga­ni­za­to­rzy ze Sto­wa­rzy­sze­nia All in UJ do udzia­łu w wyda­rze­niu zapro­si­li Teatr im. Juliu­sza Sło­wac­kie­go w Kra­ko­wie, Towa­rzy­stwo Przy­ja­ciół Bro­no­wic, a tak­że ludo­we zespo­ły tanecz­ne: Kra­ko­wia­cy, Kra­kus AGH i Sło­wian­ki UJ.
Zaba­wy z Archi­me­de­sem wzię­ły udział w tym wyda­rze­niu. Zobacz­cie jak się bawi­li­śmy! Zapra­sza­my na naszą (naj­ob­szer­niej­szą z dostęp­nych w inter­ne­cie) rela­cję z tego wyda­rze­nia.

 

marzec w edukacji domowej

 

marzec 2019 w edukacji domowej

 

marzec w edukacji domowej

 

marzec 2019 w edukacji domowej

 

marzec w edukacji domowej

 

marzec 2019 w edukacji domowej

  

Seans filmowy: Biuro Detektywistyczne Lassego i Mai

Warsz­ta­ty i seans fil­mo­wy. W mar­cu na tape­cie… kino szwedz­kie.

 

marzec 2019 homeschooling

 

marzec homeschooling

 

Kiermasz na Świętego Józefa

Pora na kolej­ne spo­tka­nie z folk­lo­rem i sztu­ką ludo­wą…

marzec 2019 homeschooling

 

marzec homeschooling

 

Na tropie wiosny. Szukamy wiosny wśród wiewiórek w Parku Bednarskiego

Pora na poszu­ki­wa­nie wio­sny w „par­ku wie­wiór­ko­wym” w kra­kow­skim Pod­gó­rzu. To nie było pro­ste zada­nie! Aby poli­czyć wszyst­kie żyją­ce tu wie­wiór­ki, trze­ba być spryt­nym i bystrym obser­wa­to­rem oraz dobrym mate­ma­ty­kiem!

 

marzec 2019 homeschooling

 

marzec homeschooling

 

marzec 2019 homeschooling

 

Pieniądze wczoraj i… dziś

Histo­rię pol­skiej walu­ty pozna­wa­li­śmy na wysta­wie „Dzie­je Zło­te­go”.

 

marzec 2019 homeschooling

 

marzec homeschooling

 

marzec 2019 homeschooling

 

marzec homeschooling

 

The Crocodile Hunter Diaries — Z dziennika Łowcy Krokodyli…

Kolej­ne wio­sen­ne obser­wa­cje pro­wa­dzi­li­śmy na tere­nie łąk nowo­huc­kich. Poło­żo­ne o „rzut bere­tem” od nasze­go domu łąki, to jed­no z naj­bo­gat­szych miejsc pod wzglę­dem przy­rod­ni­czym w Kra­ko­wie. Wystę­pu­ją tu nie­zwy­kle rzad­kie gatun­ki roślin i zwie­rząt. Dla nas naj­więk­szą fraj­dą było pod­pa­try­wa­nie pła­zów wystę­pu­ją­cych na tym tere­nie. Co cie­ka­we, wystę­pu­ją tu tak­że gady: jasz­czur­ki żywo­rod­ne, zaskroń­ce i .… spo­ra­dycz­nie kro­ko­dy­le! Kro­ko­dy­la upo­lo­wa­no tu w 1897 r.!

 

marzec 2019 homeschooling

 

marzec homeschooling

 

marzec 2019 homeschooling

 

Dziennik łowcy dzikich przygód… Szlak Dwóch Kopców z Kopca Piłsudskiego na Kopiec Kościuszki

Wypra­wa do Lasu Wol­skie­go szla­kiem Dwóch Kop­ców (i nie tyl­ko) to dobra wyciecz­ka przy­rod­ni­cza z histo­rią Pol­ski w tle. 10 km wędrów­ki po jarach, wąwo­zach, pola­nach i ścież­kach było dosko­na­łym tre­nin­giem na roz­po­czę­cie sezo­nu wyciecz­ko­we­go.

 

marzec homeschooling

 

marzec 2019 homeschooling

 

marzec homeschooling

 

marzec 2019 homeschooling

 

marzec homeschooling

 

marzec 2019 homeschooling

 

marzec homeschooling

 

marzec 2019 homeschooling

 

marzec homeschooling

 

marzec 2019 homeschooling

 

marzec homeschooling

 

marzec 2019 homeschooling

 

marzec homeschooling

 

marzec 2019 w edukacji domowej

 

marzec w edukacji domowej

 

marzec 2019 w edukacji domowej

 

marzec w edukacji domowej

 

marzec 2019 w edukacji domowej

 

Niezwykła przesyłka z Francji…

Fran­cu­ski Komi­sa­riat ds Ener­gii Ato­mo­wej i Alter­na­tyw­nych Źró­deł Ener­gii przy­słał nam nie­zwy­kle cie­ka­we pomo­ce nauko­we…

 

marzec w edukacji domowej

 

Soboty dla poligloty — język hiszpański

Jak faj­nie spo­tkać swo­ją „pierw­szą panią od hisz­pań­skie­go” i zadzi­wić ją postę­pa­mi w nauce tego języ­ka!

 

edukacja domowa marzec 2019

 

marzec w edukacji domowej

 

homeschooling marzec 2019

 

Festiwal Navigator — Festiwal Podróżników w Nowohuckim Centrum Kultury w Krakowie

Pora poznać kolej­nych pol­skich podróż­ni­ków oraz zaku­pić por­cję lek­tur o wiel­kich wypra­wach.

 

homeschooling marzec 2019

 

marzec w edukacji domowej

 

homeschooling marzec 2019

 

marzec w edukacji domowej

 

homeschooling marzec 2019

 

8 Krakowski Festiwal Komiksów

W ramach Festi­wa­lu Komik­sów uczest­ni­czy­li­śmy w nastę­pu­ją­cych wyda­rze­niach:

Wystawa z okazji 60-lecia Smerfów

 

marzec w edukacji domowej

 

homeschooling marzec 2019

 

marzec w edukacji domowej

 

Warsztaty komiksowe

 

homeschooling marzec 2019

 

marzec w edukacji domowej

 

homeschooling marzec 2019

 

Zgad­nie­cie co nary­so­wa­łam? Wie­cie już? Nie? To pro­ste… Bat­ma­na, któ­ry wpadł do dziu­ry!

 

homeschooling marzec 2019

 

Wystawa Lego

 

marzec w edukacji domowej

 

homeschooling marzec 2019

 

marzec w edukacji domowej

 

homeschooling marzec 2019

 

marzec w edukacji domowej

 

Giełda komiksów

Naj­now­sza część komik­su „Bor­ka i Sam­bor” zaku­pio­na!

 

homeschooling marzec 2019

 

Indyjskie Święto Holi

Po raz kolej­ny uczest­ni­czy­li­śmy w Indyj­skim Świę­cie Holi zor­ga­ni­zo­wa­nym przez IPCC (Indo-Polish Cul­tu­ral Comit­tee) pod patro­na­tem Amba­sa­dy Indii.
Wspa­nia­łe stro­je, cudow­ne poka­zy tanecz­ne, sma­ko­wi­te hin­du­skie potra­wy i sło­dy­cze to coś co lubi­my naj­bar­dziej. Szko­da tyl­ko, że na tę wspa­nia­łą impre­zę z powo­du dużej ilo­ści innych aktyw­no­ści nie dotar­ła moja kole­żan­ka. Zapra­sza­my do oglą­da­nia naszej foto­re­la­cji oraz obszer­nych frag­men­tów wspa­nia­łe­go kon­cer­tu.

 

marzec w edukacji domowej

 

homeschooling marzec 2019

 

marzec w edukacji domowej

 

homeschooling marzec 2019

  

Mamy czas, mamy czas, czas nie goni nas…

Marzec 2019 w edu­ka­cji domo­wej był dla nas kolej­nym okre­sem cen­nych edu­ka­cyj­nych doświad­czeń i decy­zji. Udział w wyści­gu o oce­ny odwo­ła­ny, majo­wo-czerw­co­we sza­leń­stwo czer­wo­ne­go paska też nas nie pochło­nie. Nie będzie­my tak­że robić sobie swe­et-foci na „wysy­pi­sku zdo­by­tych dyplo­mów”. Będzie­my mogli spo­koj­nie uczest­ni­czyć w wie­lu wyda­rze­niach edu­ka­cyj­nych, któ­re w naj­bliż­szym cza­sie odbę­dą się w Kra­ko­wie i oko­li­cach. Fast edu­ca­tion w któ­rej domi­nu­je zasa­da: zakuć, zali­czyć, zapo­mnieć oraz wyścig z jed­nych „pseu­do­kre­atyw­nych” (czę­sto prze­zna­czo­nych dla dużo młod­szych uczest­ni­ków) warsz­ta­tów na dru­gie to nie dla nas. Defi­ni­tyw­nie wycho­dzi­my z pia­skow­ni­cy.
Nad­cią­ga era slow edu­ca­tion - powol­nej edu­ka­cji, czy­li edu­ka­cji na naj­wyż­szym pozio­mie! Dość szyb­ko i byle jak!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *