Rekord świata w masowym wykonaniu pieśni Prząśniczka S. Moniuszki pobity!Rekord świata w masowym wykonaniu pieśni Prząśniczka S. Moniuszki

Rekord pobity!

Tłu­my kra­ko­wian i tury­stów zgro­ma­dzi­ło się 3 maja 2019 r. na Małym Ryn­ku, aby uczest­ni­czyć w 72 Kra­kow­skiej Lek­cji Śpie­wa­nia — Majo­wa Jutrzen­ka.

Kra­kow­skie Lek­cje Śpie­wa­nia, orga­ni­zo­wa­ne cyklicz­nie od 2002 r. przez Biblio­te­kę Pol­skiej Pio­sen­ki oraz Loch Came­lot pod patro­na­tem Pre­zy­den­ta Mia­sta Kra­ko­wa Jac­ka Maj­chrow­skie­go, sta­ły się jed­ną z waż­nych tra­dy­cji kra­kow­skich świę­to­wa­nia świąt i waż­nych rocz­nic.

Pod­czas 72 Lek­cji Śpie­wa­nia głów­ną atrak­cją była pró­ba pobi­cia rekor­du! Dzię­ki wysił­ko­wi ok. 3 tysię­cy osób uda­ło się usta­no­wić rekord świa­ta w maso­wym zaśpie­wa­ni pie­śni „Przą­śnicz­ka” Sta­ni­sła­wa Moniusz­ki. Akcję zor­ga­ni­zo­wa­ną z oka­zji jubi­le­uszu dwu­stu­le­cia uro­dzin kom­po­zy­to­ra któ­ra przy­pa­da 5 maja.

Eki­pa Zabaw z Archi­me­de­sem czyn­nie włą­czy­ła się do udzia­łu w tym wyda­rze­niu. Zobacz­cie jak wspól­nie świę­to­wa­li­śmy…

 Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *