Edukacja domowa wrzesień 2018 — podsumowanieedukacja domowa wrzesień 2018

Więc zaczy­na­my… Kolej­ny rok szkol­ny w edu­ka­cji domo­wej uwa­ża­my za otwar­ty.
Oto naj­cie­kaw­sze wyda­rze­nia w któ­rych uczest­ni­czy­li­śmy we wrze­śniu 2018. Zapra­sza­my do lek­tu­ry.

 

Dzień Dobry ICE

Tra­dy­cyj­nie uczest­ni­czy­li­śmy w warsz­ta­tach, zaba­wach i poka­zie fil­mu nie­spo­dzian­ki w Mię­dzy­na­ro­do­wym Cen­trum Kon­gre­so­wym w Kra­ko­wie.
Testo­wa­li­śmy pojaz­dy Stra­ży Miej­skiej…

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

… oraz bez­pie­czeń­stwo kie­row­cy i pilo­ta w samo­cho­dach raj­do­wych.

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

Uczest­ni­czy­li­śmy w warsz­ta­tach che­micz­nych…

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

a tak­że w pierw­szej lek­cji gry na skrzyp­cach. Posłu­chaj­cie jak nam poszło…

 

edukacja domowa wrzesień 2018

  

Czy wypada dobrze wychowanej Pannie pływać na desce w miejskiej fontannie?

W okre­sie od czerw­ca do wrze­śnia odby­wał się w Kra­ko­wie cykl pik­ni­ków rodzin­nych. Ostat­ni z nich odbył się w Par­ku Kra­kow­skim. Nie­ste­ty, orga­ni­za­to­rzy tym razem tro­chę się zaga­lo­po­wa­li, a i znacz­na część rodzi­ców wyka­za­ła się bra­kiem roz­wa­gi. Głów­ną atrak­cją pik­ni­ku była bowiem moż­li­wość popły­wa­nia na desce sur­fin­go­wej po sta­wie — zbior­ni­ku fon­tan­ny. Niby nic złe­go praw­da? Cały pro­blem w tym że już na począt­ku waka­cji Sane­pid ostrze­gał,  by uni­kać stycz­no­ści z wodą w fon­tan­nach, gdyż są sie­dli­skiem nie­bez­piecz­nych bak­te­rii i mogą być ska­żo­ne środ­ka­mi che­micz­ny­mi. Nie tyl­ko kąpa­nie się w fon­tan­nach ale nawet mocze­nie w nich rąk jest bar­dzo ryzy­kow­ne.
Orga­ni­za­to­rom pik­ni­ku i „kre­atyw­nym rodzi­com” któ­rych dzie­ci na sko­rzy­sta­nie z tej wspa­nia­łej atrak­cji musia­ły cze­kać nawet godzi­nę nale­ży pogra­tu­lo­wać tego pomy­słu.

My na szczę­ście nie nale­ży­my do gru­py miło­śni­ków wsze­la­kich kre­atyw­nych „babra­jek” infan­ty­li­zu­ją­cych dzie­ci — dla nas głów­ną atrak­cją oka­za­ły się zaba­wy nauko­we (fizy­ka i  mate­ma­ty­ka).

Opty­ka napraw­dę jest faj­na…

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

… ale wyko­rzy­sty­wa­nie ener­gii sło­necz­nej to dopie­ro coś!

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

Bar­dzo cie­ka­wym pomy­słem był też pokaz mody z począt­ku XX w. i moż­li­wość przy­mie­rze­nia stro­jów z epo­ki.

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

Być jak MasterChef — warsztaty kuchni molekularnej w Ogrodzie Doświadczeń

Na warsz­ta­tach tych przy­rzą­dzi­li­śmy wie­le nie­zwy­kłych potraw: np maka­ron żel­ko­wy, smacz­ne lizacz­ki, i „zie­mię jadal­ną” — któ­ra tak na praw­dę przy­po­mi­na­ła syp­ką chał­wę.

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

Na zakoń­cze­nie na wszyst­kich cze­ka­ła nie­spo­dzian­ka — „lody zrób to sam” mro­żo­ne cie­kłym azo­tem!

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

Mniam, mniam mniam! Ale pycha!

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

Świat według pino — wystawa prac Pawła Kruczka

Jak co mie­siąc odwie­dzi­li­śmy naszą nowo­huc­ką gale­rię…

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

Święto Pszczół

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

Gala operetkowa w Alei Róż

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

Akcja Eksploracja — Zwiedzamy Pałac w Balicach.

W ramach tego­rocz­nej Akcji Eks­plo­ra­cja moż­na było zwie­dzać nie­zwy­kłe miej­sca, któ­re  nor­mal­nie nie są dostęp­ne dla sze­ro­kiej publicz­no­ści. My wybra­li­śmy Pałac w Bali­cach — sie­dzi­bę Insty­tu­tu Zoo­tech­ni­ki.

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

Otwarcie Hangaru Czyżyny — nowego oddziału Muzeum Inżynierii Miejskiej

W zabyt­ko­wy han­ga­rze znaj­du­ją­cym się na tere­nach daw­ne­go lot­ni­ska Rako­wi­ce — Czy­ży­ny mie­li­śmy oka­zję zapo­zna­nia się z histo­rią moto­ry­za­cji i trans­por­tu.

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

Najdroższa Galeria Świata

Naj­droż­sze dzie­ła malar­stwa w jed­nym miej­scu? — taką wysta­wę trze­ba koniecz­nie zoba­czyć! Szko­da, że to nie ory­gi­na­ły!

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

HistoryLand — niezwykła lekcja historii opowiedziana za pomocą… klocków Lego.

To nasza kolej­na wizy­ta na tej cie­ka­wej wysta­wie — od cza­su otwar­cia w ubie­głym roku wie­le się zmie­ni­ło. Roz­bu­do­wa­ne zosta­ły makie­ty, popra­wio­no oświe­tle­nie i kom­fort zwie­dza­nia.

A o tym, jak bawi­li­śmy się w ubie­głym roku na otwar­ciu Histo­ry­Lan­du prze­czy­ta­cie w naszym wpi­sie: Histo­ry­Land czy­li duń­skie kloc­ki opo­wia­da­ją pol­ską histo­rię!

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

O formę też kiedyś zadbać trzeba…

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

Zajrzyj do Huty — koncert „Zachwyca mnie mój Bóg”

W tym roku corocz­na akcja Zaj­rzyj do Huty roz­po­czę­ła się w nie­ty­po­wy spo­sób — od kon­cer­tu ple­ne­ro­we­go w któ­rym uczest­ni­czy­li­śmy.

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

Warsztaty przyrodniczo — ekologiczne w Kampusie Wieliczka.

Kam­pus Wie­licz­ka, to miej­sce w któ­rym pro­wa­dzo­ne są cie­ka­we zaję­cia nauko­we dla dzie­ci. Har­mo­no­gram zajęć został już dopi­sa­ny do nasze­go gra­fi­ka…

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

Zajrzyj do Huty — Spotkanie z Twórcami Słuchowisk z cyklu Legendy krakowskie

W cza­sie spo­tka­nia z twór­ca­mi tego cyklu słu­cho­wisk wystę­pu­ją­cy w nim akto­rzy zapro­si­li obec­ne na spo­tka­niu dzie­ci do udzia­łu w słu­cho­wi­sku wyko­ny­wa­nym na żywo! Wie­le dzie­ci nie mia­ło odwa­gi spró­bo­wać swych sił… Sytu­ację na szczę­ście ura­to­wa­ła … nasza Mary­sia!

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

Po swo­im wystę­pie … po raz pierw­szy w życiu… udzie­lać musia­ła auto­gra­fów twór­com i akto­rom wystę­pu­ją­cym w słu­cho­wi­sku.

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

A tak pre­zen­to­wa­ła się nasza pocie­cha w słu­cho­wi­sku na żywo…

  

Czyż­by to był począ­tek wiel­kiej karie­ry aktor­skiej?

Wię­cej o słu­cho­wi­skach z cyklu Legen­dy kra­kow­skie prze­czy­ta­cie w naszym wpi­sie: Legen­dy Kra­kow­skie – teatr radio­wy dla całej rodzi­ny

 

Poczet królowych polskich — nietypowa promocja książki Pani  Anny Kaszuby-Dębskiej

 

Pod Wawe­lem moż­na było oglą­dać ilu­stra­cje do książ­ki Poczet kró­lo­wych pol­skich. Na wszyst­kich cze­ka­ła tam jesz­cze jed­na nie­spo­dzian­ka.  Za pomo­cą umiesz­czo­nych na wysta­wie kodów QR moż­na było posłu­chać i legal­nie pobrać obszer­ne frag­men­ty książ­ki (pli­ki mp3)!

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

Naszej eki­pie bar­dziej podo­ba­ły się 2 metro­we ory­gi­nal­ne olej­ne pro­jek­ty ilu­stra­cji niż ich repro­duk­cje w książ­ce!

 

Niepodległa Małopolska — piknik niepodległościowy.

Na Ryn­ku Głów­nym przez chwi­lę moż­na było cof­nąć się o 100 lat wstecz…

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

Geologiczna niedziela w Ogrodzie Doświadczeń

W jed­ną z wrze­śnio­wych nie­dziel uczest­ni­czy­li­śmy w fan­ta­stycz­nych zaję­ciach geo­lo­gicz­nych. Duża por­cja wie­dzy, dobra zaba­wa i kon­kurs z nagro­da­mi to coś, co Mary­sia lubi naj­bar­dziej.

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

Testujemy GoKidz — nowy park rozrywki w Krakowie

Nasza rodzin­na blo­go­wa eki­pa  zosta­ła zapro­szo­na (jesz­cze przed ofi­cjal­nym otwar­ciem) do prze­te­sto­wa­nia nowe­go par­ku roz­ryw­ki. Bawi­li­śmy się dosko­na­le, a nasze wra­że­nia opi­sa­li­śmy we wpi­sie Park roz­ryw­ki GOKIDZ w Kra­ko­wie

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

Małopolska Noc Naukowców

W tego­rocz­nej edy­cji Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców uczest­ni­czy­li­śmy w cie­ka­wych eks­pe­ry­men­tach na Aka­de­mii Gór­ni­czo — Hut­ni­czej.

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

Jed­nak naj­więk­szą fraj­dę spra­wi­ły nam zaję­cia na Uni­wer­sy­te­cie Rol­ni­czym…

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

… w cza­sie któ­rej moż­na było prze­pro­wa­dzić praw­dzi­wą ope­ra­cję!

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

Ope­ra­cja się uda­ła, pora zszyć pacjen­ta.

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

Co cie­ka­we uży­wa­li­śmy praw­dzi­wych  przy­rzą­dów: nożycz­ki, igły, wenflo­ny… Chy­ba zosta­nę wete­ry­na­rzem!

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

Festiwal Wody — Zakład uzdatniania wody Bielany w Krakowie

Skąd się bie­rze woda w kra­nie? Odpo­wiedź na tak trud­ne pyta­nie pozna­wa­li­śmy w cza­sie Festi­wa­lu Wody. Była tak­że oka­zja do kre­atyw­nych zabaw i obo­wiąz­ko­we… poka­zy che­micz­ne.

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

Zegar gwiazdowy — warsztaty w Ogrodzie Doświadczeń

Jak okre­ślić dokład­ną  godzi­nę w środ­ku nocy nie posia­da­jąc dzia­ła­ją­ce­go zega­ra? Odpo­wiedź na to pyta­nie pozna­li­śmy na warsz­ta­tach astro­no­micz­nych w Ogro­dzie Doświad­czeń. Teraz jeśli tyl­ko będzie widać gwiaz­dy to zada­nie będzie bar­dzo pro­ste.

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

edukacja domowa wrzesień 2018

 

Minął sierpień, minął wrzesień, znów październik i ta jesień…

Jakie kre­atyw­ne jesien­ne wyzwa­nia edu­ka­cyj­ne sta­nę­ły przed nami w paź­dzier­ni­ku prze­czy­ta­cie już wkrót­ce na naszym blo­gu…

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *