Niech żyje bal! — luty w edukacji domowej.edukacja-domowa-luty

 

Ferie zimo­we zakoń­czo­ne! Roz­po­czy­na­my nowy semestr. O tym co nas pochła­nia­ło, oraz o pew­nych „nie­ocze­ki­wa­nych skut­kach lute­go” prze­czy­ta­cie w naszym pod­su­mo­wa­niu. Zapra­sza­my.

 

Co i jak lata, czyli wszystko o aerodynamice

Jak co dwa tygo­dnie uczest­ni­czy­li­śmy w rewe­la­cyj­nych warsz­ta­tach pro­wa­dzo­nych przez Kuź­nię Wie­dzy na Kam­pu­sie Wie­lic­kim. Tym razem warsz­ta­ty doty­czy­ły aero­dy­na­mi­ki. Zobacz­cie jak świet­nie się bawi­li­śmy.

 
luty-w-edukacji-domowej


 
luty-w-edukacji-domowej
 
luty-w-edukacji-domowej
 
luty-w-edukacji-domowej
 
luty-w-edukacji-domowej
 
luty-w-edukacji-domowej
 
luty-w-edukacji-domowej
 
luty-w-edukacji-domowej
 
luty-w-edukacji-domowej
  

Bal karnawałowy w Szkole Emmanuel

Nasza pocie­cha jak i inne dzie­ci z ED zosta­ły zapro­szo­ne do udzia­łu w Balu kar­na­wa­ło­wym. Zaba­wa była zna­ko­mi­ta…

 
luty-w-edukacji-domowej


 
luty-w-edukacji-domowej
 
luty-w-edukacji-domowej
 
luty-w-edukacji-domowej
  

Bal w Teatrze Ludowym

Uczest­ni­cy warsz­ta­tów teatral­nych w Teatrze Ludo­wym zosta­li zapro­sze­ni do wzię­cia udzia­łu w Balu Kar­na­wa­ło­wym. Bal został poprze­dzo­ny spek­ta­klem „Pyza na pol­skich dróż­kach”. Wszy­scy uczest­ni­cy dosko­na­le się bawi­li…

 
luty-w-edukacji-domowej


 
luty-w-edukacji-domowej
 
luty-w-edukacji-domowej
 
luty-w-edukacji-domowej
 
luty-w-edukacji-domowej
 
luty-w-edukacji-domowej
 
luty-w-edukacji-domowej
  

Kocham Nową Hutę

Nowa Huta obcho­dzi w tym roku swo­je 70 uro­dzi­ny, choć tak napraw­dę jest dużo, dużo star­sza. Z oka­zji jej jubi­le­uszu uczest­ni­czy­li­śmy w pre­mie­rze kalen­da­rza „Kocham Nową Hutę”. Pre­mie­ra kalen­da­rza odby­ła się oczy­wi­ście w same walen­tyn­ki!

 
luty-w-edukacji-domowej


 
luty-w-edukacji-domowej
 
luty-w-edukacji-domowej
 

Sesja egzaminacyjna czyli… już wkrótce wakacje!

Dopie­ro co skoń­czy­ły się w Mało­pol­sce ferie zimo­we, a już nade­szła sesja egza­mi­na­cyj­na. Jak to dobrze że egza­mi­ny mia­łam w samo połu­dnie, bo mogłam pospać ile wle­zie i śnić o … waka­cjach.

 
luty-w-edukacji-domowej


 

Sobot­nie przed­po­łu­dnie — moi kole­dzy w innych woje­wódz­twach sza­le­ją na feriach zimo­wych a ja taka bied­na, poszko­do­wa­na przez los, bo muszę iść do szko­ły aby (w prak­ty­ce już dziś)… ROZPOCZĄĆ WAKACJE 2019! Nie zna­czy to, że odkła­da­my książ­ki i nie będzie­my „robić nic” aż do wrze­śnia albo jesz­cze dłu­żej. Będzie­my jesz­cze uczest­ni­czyć w wie­lu szkol­nych kon­kur­sach i wyda­rze­niach.

 
luty-w-edukacji-domowej


 
luty-w-edukacji-domowej
 

Tajemnice ludzkiego ciała — zmysły

Na kolej­nych warsz­ta­tach mło­dych odkryw­ców na kam­pu­sie Uni­wer­sy­te­tu Jagiel­loń­skie­go pozna­wa­li­śmy nie­zwy­kłe wła­ści­wo­ści ludz­kich zmy­słów.

 
luty-w-edukacji-domowej


 

W poszukiwaniu wiosny — wizyta w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Sezon wio­sen­ny w Ogro­dzie Bota­nicz­nym UJ roz­po­czy­na się dopie­ro w kwiet­niu. Mało kto jed­nak wie, że w mie­sią­cach zimo­wych ist­nie­je moż­li­wość dar­mo­we­go wej­ścia na teren ogro­du. Wstęp jest moż­li­wy w dniach, w któ­rych odby­wa­ją się warsz­ta­ty i pre­lek­cje w dzia­ła­ją­cym przy ogro­dzie muzeum. Taką oka­zję nale­ży wyko­rzy­stać — wszak gdzie znaj­dzie­my lep­sze miej­sce do poszu­ki­wań wio­sny?

 
luty-w-edukacji-domowej


 
luty-w-edukacji-domowej
 
Oczar — pierw­sze kwit­ną­ce w ogro­dzie drze­wo…
 
luty-w-edukacji-domowej
 
luty-w-edukacji-domowej
 
Kwit­ną wrzo­ś­ce…

luty-w-edukacji-domowej


 
A ja rosnę i rosnę, latem, zimą, na wio­snę! I nie­dłu­go prze­ro­snę: mamę, tatę i … sekwo­ję!
 
luty-w-edukacji-domowej
 
Kwit­ną­ce krza­ki kali­ny…
 
luty-w-edukacji-domowej
 
luty-w-edukacji-domowej
 
Wio­sna na całe­go…
 
luty-w-edukacji-domowej
 
luty-w-edukacji-domowej
 
luty-w-edukacji-domowej
 
luty-w-edukacji-domowej
 
luty-w-edukacji-domowej
 

Spektakl na dwóch aktorów — warsztaty teatralne w Teatrze Ludowym

O tym, ile cięż­kiej pra­cy nale­ży wło­żyć, w dopra­co­wa­nie jed­nej scen­ki prze­ko­na­li­śmy się na kolej­nych warsz­ta­tach w nowo­huc­kim teatrze.
 
luty-w-edukacji-domowej


 
luty-w-edukacji-domowej
  

Marzec i nowe wyzwania.

Krót­ki luty minął jak z bicza strze­lił, nad­szedł marzec — czas nowych wyzwań. O tym co nas fascy­no­wa­ło prze­czy­ta­cie już wkrót­ce. Zapra­sza­my już wkrót­ce!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *