Selfie z Moniuszką — 200 rocznica urodzin Stanisława Moniuszki200 rocznica urodzin Stanislawa Moniuszki

200 rocznica urodzin Stanisława Moniuszki

200 rocz­ni­ca uro­dzin Sta­ni­sła­wa Moniusz­ki przy­pa­da­ją­ca 5 maja 2019 r. sta­ła się zna­ko­mi­tą oka­zją do świę­to­wa­nia. Kra­kow­skie Forum Kul­tu­ry zapro­si­ło miesz­kań­ców Kra­ko­wa oraz prze­by­wa­ją­cych w naszym mie­ście gości z róż­nych stron Pol­ski i świa­ta, do wspól­ne­go świę­to­wa­nia tej rocz­ni­cy. Była to nie­po­wta­rzal­na oka­zja do bliż­sze­go pozna­nia oso­by i twór­czo­ści jed­ne­go z naj­wy­bit­niej­szych pol­skich kom­po­zy­to­rów.

Jak dono­szą źró­dła w 1886 roku Sta­ni­sław Moniusz­ko przy­był na cały mie­siąc do Kra­ko­wa. Celem wizy­ty był udział w insce­ni­za­cji Hal­ki, ale z powo­du cho­ro­by śpie­wacz­ki spek­takl odwo­ła­no. W to miej­sce zor­ga­ni­zo­wa­no 3 kon­cer­ty, któ­ry­mi dyry­go­wał m. in. twór­ca pol­skiej ope­ry naro­do­wej.

Obcho­dy roz­po­czę­ły się od powi­ta­nia kom­po­zy­to­ra, któ­ry przy­był na kra­kow­ski Mały Rynek wraz z mał­żon­ką Alek­san­drą.  Sta­ni­sław Moniusz­ko „udzie­lił krót­kie­go wywia­du”, po czym uczest­ni­cy wyda­rze­nia mogli wyko­nać pamiąt­ko­we sel­fie z Moniusz­ką. Zgro­ma­dze­ni goście odtań­czy­li tak­że polo­ne­za z ope­ry Hal­ka. Nie zabra­kło kon­kur­sów dla naj­młod­szych jak i nie­co star­szych uczest­ni­ków impre­zy z bar­dzo cen­ny­mi nagro­da­mi — gra­mi plan­szo­wy­mi o Moniusz­ce, oraz zesta­wa­mi płyt z muzy­ką skom­po­no­wa­ną przez jubi­la­ta.  Dodat­ko­wą atrak­cją były poka­zy tanecz­ne w wyko­na­niu Szko­ły Tań­ca Jane Austen. Wiel­ką nie­spo­dzian­kę przy­go­to­wał sam wiel­ki kom­po­zy­tor, oso­bi­ście wyko­nu­jąc arie ze swo­ich oper: Hal­ki i Strasz­ne­go Dwo­ru.

W dal­szej czę­ści zaba­wy moż­na było usły­szeć kom­po­zy­cje Moniusz­ki w wer­sjach swin­go­wych i jaz­zo­wych, zoba­czyć inte­rak­tyw­ną baśń dla dzie­ci, usły­szeć rzad­ko wyko­ny­wa­ny kwar­tet smycz­ko­wy. Nie zabra­kło tak­że słod­ko­ści — na uczest­ni­ków cze­ka­ły spe­cjal­nie przy­go­to­wa­ne przez orga­ni­za­to­rów krów­ki Staś.

Mimo, że było desz­czo­wo i bar­dzo zim­no, wszy­scy uczest­ni­cy wyda­rze­nia dobrze się bawi­li. Zapra­sza­my do obej­rze­nia naszej krót­kiej rela­cji z tego wyda­rze­nia.

Jak się bawić, to się bawić.…

Obo­wiąz­ko­wy sel­fik ze Sta­ni­sła­wem i Alek­san­drą Moniusz­ko

 

200 rocznica urodzin Stanisława Moniuszki

 

Polo­ne­za czas zacząć…

 

200 rocznica urodzin Stanisława Moniuszki

 

wszystkiego najlepszego jubilacie

 

Kon­kur­sy, to coś co nasza Mary­sia lubi naj­bar­dziej…

 

200 rocznica urodzin Stanisława Moniuszki

 

Gra Moniusz­ko tra­fia do nas!

 

wszystkiego najlepszego jubilacie

 

Pora posłu­chać arii w wyko­na­niu wiel­kie­go kom­po­zy­to­ra…

 

wszystkiego najlepszego jubilacie

 

Spek­takl muzycz­ny dla dzie­ci…

 

wszystkiego najlepszego jubilacie

  

Jak oso­bi­ście usły­sze­li­śmy od Sta­ni­sła­wa Moniusz­ki, w jego cza­sach zna­na była tyl­ko cze­ko­la­da w wer­sji do picia (nie było jesz­cze tabli­czek). Gdy zmar­z­nię­ci wra­ca­li­śmy do domu, by roz­grzać się przed dro­ga powrot­ną, koniecz­nie musie­li­śmy wznieść toast za jubi­la­ta … gorą­cą cze­ko­la­dą!

 

czekoladowy toast

 

3 maja 2019 r. uczest­ni­czy­li­śmy tak­że w usta­no­wie­niu rekor­du świa­ta w maso­wym wyko­na­niu pie­śni Przą­śnicz­ka S. Moniusz­ki. Jak nam poszło prze­czy­ta­cie w poście: Rekord świa­ta w maso­wym wyko­na­niu pie­śni Przą­śnicz­ka S. Moniusz­ki pobi­ty!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *