Grudzień i styczeń w edukacji domowej — podsumowanieNigdy nie pozwól Twojej szkole stanąć na drodze Twojej edukacji.
/Mark Twain/

 

O pewnej epidemii słów kilka…

Szko­ła może stać się praw­dzi­wą prze­szko­dą na dro­dze edu­ka­cji dzie­ci. Doty­czy to zarów­no dzie­ci tych zdol­niej­szych jak i dzie­ci z pew­ny­mi trud­no­ścia­mi. Bar­dzo czę­sto nie­do­strze­ga­ne są ich indy­wi­du­al­ne potrze­by i… nisz­czo­ne zain­te­re­so­wa­nia czy talen­ty. Nie nale­ży się więc dzi­wić, rosną­cej popu­lar­no­ści edu­ka­cji domo­wej. Nasza pocie­cha od kil­ku już lat speł­nia swój obo­wią­zek szkol­ny poza szko­łą zdo­by­wa­jąc swo­ją wie­dzę nie tyl­ko w opar­ciu o pod­sta­wę pro­gra­mo­wą (a wszyst­ko „co wię­cej” w szko­łach jest suro­wo zaka­za­ne a wręcz kara­ne), ale tak­że uczest­ni­cząc w licz­nych zaję­ciach roz­wi­ja­jąc swo­je zain­te­re­so­wa­nia i…uzdolnienia. W okre­sie grud­nia i stycz­nia, kie­dy zaczy­na się w szko­łach okres kla­sy­fi­ka­cji, swo­bod­nie może uczest­ni­czyć w licz­nych zaję­ciach edu­ka­cyj­nych. Tym­cza­sem uczęsz­cza­ją­cy do szkół kole­dzy naszej pocie­chy zapa­da­ją na „tajem­ni­czą cho­ro­bę”  i… prze­pa­da­ją bez wie­ści. W lutym tajem­ni­cza epi­de­mia mija, by ze zdwo­jo­ną siłą zaata­ko­wać w maju (pierw­si „zara­że­ni” poja­wia­ją się już pod koniec kwiet­nia) i czerw­cu. Nasza eki­pa jest uod­por­nio­na na tę epi­de­mię „robie­nia czer­wo­ne­go paska”, więc może­my zapro­sić do zapo­zna­nia się z pod­su­mo­wa­niem przed­sta­wia­ją­cym nasz gru­dzień i sty­czeń w edu­ka­cji domo­wej.

 

Akademia Młodych Odkrywców na Kampusie UJ

Gru­dzień roz­po­czę­li­śmy od uczest­nic­twa w kolej­nej czę­ści warsz­ta­tów doty­czą­cych Tajem­nic Ludz­kie­go Cia­ła popro­wa­dzo­nych przez Aka­de­mię Mło­dych Odkryw­ców.

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

Seans filmowy: Dziadek do orzechów i cztery królestwa

Kla­sycz­na opo­wieść w nowej wer­sji…

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

Dawno, dawno temu — audycja w Polskim Radiu Dzieciom

Gdy przed kil­ku laty po raz pierw­szy wspo­mi­na­li­śmy o audy­cjach z cyklu „Daw­no, daw­no temu” do gło­wy nam nie przy­szło, ze spo­tka nas tak nie­zwy­kła przy­go­da…

W pobli­żu Ryn­ku Głów­ne­go w Kra­ko­wie, Mary­sia zosta­ła „zła­pa­na” przez repor­te­ra Radio­wej Jedyn­ki, któ­ry zapy­tał, czy może zadać jej kil­ka pytań doty­czą­cych histo­rii Pol­ski. Bie­da­czy­sko nie wie­dział, że tra­fił na pasjo­nat­kę tej dzie­dzi­ny wie­dzy! Pyta­nia doty­czy­ły Kró­lów oraz zam­ków pol­skich. Po wywia­dzie, poin­for­mo­wał, gdzie i kie­dy będzie moż­na usły­szeć dwie audy­cje w któ­rej wystą­pi Mary­sia. Nie został jed­nak zdra­dzo­ny temat audy­cji. Jak się potem oka­za­ło w swo­jej wypo­wie­dzi Mary­sia nie­świa­do­mie wymie­ni­ła Zyg­mun­ta Sta­re­go, któ­ry był boha­te­rem jed­nej z nagry­wa­nych wła­śnie audy­cji. Posłu­chaj­cie debiu­tu Mary­si na ante­nie Pol­skie­go Radia Dzie­ciom…

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

Audy­cja — Zyg­munt Sta­ry (0’47’‘ — 0′55″ oraz 1′00″ — 1’15’’)

Całą audy­cję o Zyg­mun­cie Sta­rym może­cie posłu­chań na stro­nie Pol­skie­go Radia Dzie­ciom.

 

Audy­cja — Zamek Kró­lew­ski w War­sza­wie (1’25’‘ — 1’33’’)

Całą audy­cję o Zam­ku Kró­lew­skim w War­sza­wie może­cie posłu­chań na stro­nie Pol­skie­go Radia Dzie­ciom.

 

Teatr nasz widzę ogromny…

Inspi­ra­cją map­pin­gu na Gma­chu Teatru im. J. Sło­wac­kie­go było 125-lecie ist­nie­nia Teatru oraz obec­ny w meta­fo­rycz­nym sen­sie, otwar­ty na nową sztu­kę duch Wyspiań­skie­go. Map­ping przy­po­mniał naj­waż­niej­sze wąt­ki zwią­za­ne z histo­rią Teatru – od cza­sów powsta­nia i archi­tek­to­nicz­nych idei Jana Zawiej­skie­go, przez burz­li­we dzie­je wojen­ne, okres Wyspiań­skie­go, aż po współ­cze­sność.

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

  

Jak narysować koło bez użycia cyrkla?

Jak nary­so­wać koło bez uży­cia cyr­kla? — to kolej­ny mate­ma­tycz­ny warsz­tat z cyklu inter­dy­scy­pli­nar­nych warsz­ta­tów dla dzie­ci pro­wa­dzo­nych przez Kuź­nię Wie­dzy na Kam­pu­sie Wie­lic­kim.

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

10 urodziny Magicznego Drzewa

Spo­tka­nie autor­skie z Andrze­jem Malesz­ką w NCK było dobrą oka­zją do pozna­nia taj­ni­ków: pisa­nia powie­ści dla dzie­ci, castin­gów fil­mo­wych oraz pra­cy na pla­nie fil­mo­wym.

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

Jed­nak naj­bar­dziej sma­ko­wi­tym kąskiem oka­zał się Tort Uro­dzi­no­wy…

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

  

A gdyby tak poprowadzić lekcję hiszpańskiego…

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

Warsztaty dla dzieci i film niespodzianka — Dzień Dobry ICE

Jak co kwar­tał uczest­ni­czy­li­śmy w warsz­ta­tach i poka­zie fil­mu nie­spo­dzian­ki w Mię­dzy­na­ro­do­wym Cen­trum Kon­gre­so­wym.

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

Jeden rzut oka i wszyst­ko jasne. Film nie­spo­dzian­ka to.…

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

Świąteczne warsztaty teatralne w Teatrze Ludowym

Ostat­nie warsz­ta­ty teatral­ne w 2018 roku mia­ły nie­zwy­kły prze­bieg. Były one cał­ko­wi­tą nie­spo­dzian­ką dla wszyst­kich uczest­ni­ków. Połą­czo­ne zosta­ły ze spo­tka­niem opłat­ko­wym. Życze­niom nie było koń­ca…

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

Na wszyst­kich uczest­ni­ków cze­ka­ły też pre­zen­ty.

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

Nie zapo­mnia­no tak­że o tra­dy­cyj­nym „spraw­dze­niu zadań” czy­li… odczy­ta­niu wła­snych histo­ry­jek…

  

Finał warsz­ta­tów zasko­czył uczest­ni­ków i opie­ku­nów — wszy­scy zosta­li zapro­sze­ni do teatral­nej kawiar­ni na pysz­ną kawę, sma­ko­wi­te cia­sta a nawet… ogrom­nia­stą piz­zę! Tu dopie­ro zaba­wa roz­krę­ci­ła się na dobre!

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

Kolędowanie w Instytucie Cervantesa

Miło kolę­do­wać gdy na gita­rze przy­gry­wa sam… Anioł.

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

  

Ania z Zielonego Wzgórza — spektakl w Teatrze Groteska

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

Warsztaty w Teatrze im. J. Słowackiego

I. Warsztaty artystyczne.

Uczest­ni­cy warsz­ta­tów wyko­ny­wa­li wła­sne pra­ce — kola­że inspi­ro­wa­ne gra­fi­ką, malar­stwem i witra­ża­mi S. Wyspiań­skie­go.

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

II. Warsztaty teatralne inspirowane „Weselem” S. Wyspiańskiego

Uczest­ni­cy warsz­ta­tów mie­li oka­zję poczuć się jak praw­dzi­wi akto­rzy wcie­la­jąc się się w posta­cie z dra­ma­tu „Wese­le”.

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

Naszej Mary­si przy­padł zaszczyt wcie­le­nia się w rolę Rad­czy­ni. 

War­to dodać, że nie było to pierw­sze spo­tka­nie Mary­si z „Wese­lem” S. Wyspiań­skie­go. Pod­czas Naro­do­we­go Czy­ta­nia Wese­la w 2017 r. wystą­pi­ła wraz ze zna­nym akto­rem i sena­to­rem, Panem Jerzym Fedo­ro­wi­czem w sce­nie spo­tka­nia Isi z Cho­cho­łem. Naszą rela­cję z tego wystę­pu wraz z wie­lo­ma pro­po­zy­cja­mi na spo­tka­nie z twór­czo­ścią S. Wyspiań­skie­go prze­czy­ta­cie i zoba­czy­cie w naszym wpi­sie: Sta­ni­sław Wyspiań­ski – nasze dzie­cię­ce inspi­ra­cje arty­stycz­ne.

 

HistoryLAND

To nasza kolej­na wizy­ta w tym nie­zwy­kłym miej­scu — za każ­dym razem odkry­wa­my coś nowe­go. Nasze wra­że­nia z pierw­szej wizy­ty w Histo­ry­Lan­dzie może­cie prze­czy­tać we wpi­sie: Histo­ry­Land czy­li duń­skie kloc­ki opo­wia­da­ją pol­ską histo­rię.

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

Pierwszy „dorosły” Bal Sylwestrowy…

  

Czy serce puka w rytmie cha cha?

Sło­wa popu­lar­nej pio­sen­ki sta­ły się inspi­ra­cją do pierw­szych w 2019 r. warsz­ta­tów bio­lo­gicz­nych pro­wa­dzo­nych przez Kuź­nię Wie­dzy w Wie­licz­ce.

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

Orszak Trzech Króli

Jak co roku uczest­ni­czy­li­śmy w Orsza­ku Trzech Kró­li — w tym roku wybra­li­śmy Orszak Zie­lo­ny — Azja­tyc­ki.

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej 

Gdzie jest taka fajna biblioteka?

Nie­spo­dzian­ka! To nie jest biblio­te­ka! To deko­ra­cja do spek­ta­klu „Hań­ba” z reper­tu­aru Teatru Ludo­we­go w Kra­ko­wie. W tak nie­ty­po­wej sce­ne­rii odby­wa­ły się kolej­ne warsz­ta­ty teatral­ne w Teatrze Ludo­wym.

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

Dokąd z tym prądem…

Dokąd z tym prą­dem, czy­li prze­szłość ener­ge­ty­ki — to temat kolej­nych, rewe­la­cyj­nych warsz­ta­tów popro­wa­dzo­nych przez Kuź­nię Wie­dzy w Wie­licz­ce.

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

Seans filmowy: Ralph Demolka w Internecie

Ten rewe­la­cyj­ny film powi­nien zoba­czyć każ­dy rodzic. Po jego obej­rze­niu inter­net nigdy już nie będzie taki sam…

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

Warsztaty Watch That Sound

Na tych kre­atyw­nych warsz­ta­tach mie­li­śmy nie­po­wta­rzal­ną oka­zję do wnik­nię­cia w głąb tajem­ni­cze­go świa­ta fan­ta­zji oraz skom­po­no­wa­nia wła­snej ścież­ki dźwię­ko­wej do fil­mu.

W ich trak­cie, pozna­li­śmy taj­ni­ki sztu­ki udźwię­ka­wia­nia fil­mów za pomo­cą tra­dy­cyj­nych metod, tj. poprzez uży­cie rekwi­zy­tów – zarów­no instru­men­tów, jak i przed­mio­tów codzien­ne­go użyt­ku. Sta­no­wi­ły one dosko­na­łe wpro­wa­dze­nie do nagry­wa­nia muzy­ki, dub­bin­gu, czy obsłu­gi pro­gra­mów do edy­cji audio.

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

grudzień i styczeń w edukacji domowej

 

Luty, nowe wyzwania…

Gru­dzień i sty­czeń w edu­ka­cji domo­wej minę­ły bar­dzo szyb­ko. Nad­szedł luty a wraz z nim nowe wyzwa­nia. Jakie wyzwa­nia pod­ję­li­śmy i co nas fascy­no­wa­ło prze­czy­ta­cie już wkrót­ce na naszym blo­gu. Zapra­sza­my.

Komentarz na temat “Grudzień i styczeń w edukacji domowej — podsumowanie

  1. Bar­dzo cie­ka­we i róż­no­rod­ne 2 mie­sia­ce za Wami! Bra­wo Wy! Musi­my odwie­dzić Histo­ry­land, jestem pew­na, że bedzie sie tam Zarze bar­dzo podo­ba­ło.
    U nas pisze się pod­su­mo­wa­nie stycz­nia, ale czy się napi­sze to zoba­czy­my 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *