Październik w edukacji domowej — podsumowaniepaździernik w edukacji domowej

Edu­ka­cja domo­wa… Czym zaj­mo­wa­li­śmy się paź­dzier­ni­ku, co nas inspi­ro­wa­ło, o tym prze­ko­na­cie się z nasze­go pod­su­mo­wa­nia. Zapra­sza­my do lek­tu­ry!

 

Akademia Młodych Odkrywców — Kampus UJ

Roz­po­czy­na­my przy­go­to­wa­nia do tego­rocz­nej edy­cji kon­kur­su Świe­tlik.

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

Odkrycie Heraklita z Efezu, czyli pozytywne wibracje

Na kolej­nych warsz­ta­tach zor­ga­ni­zo­wa­nych przez Kuź­nię Wie­dzy bada­li­śmy fale dźwię­ko­we i zja­wi­sko rezo­nan­su przy uży­ciu nie zawsze typo­wych instru­men­tów muzycz­nych. skon­stru­owa­li­śmy tak­że wła­sny tele­fon!

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

Wystawa starodruków — Klasztor OO. Franciszkanów w Krakowie

Baar­dzo­ooo, bar­dzo­ooo sta­re książ­ki! Mamo! Tato! Chcę mieć takie w swo­jej biblio­tecz­ce!

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

Komiksowa archeologia — wystawa w Muzeum Archeologicznym w Krakowie

Na tej wspa­nia­łej wysta­wie w po raz pierw­szy w histo­rii pol­skie­go muze­al­nic­twa połą­czo­no arche­olo­gię z komik­sem. Zesta­wie­nie zna­le­zisk arche­olo­gicz­nych z podob­ny­mi przed­mio­ta­mi wyko­rzy­sta­nych na kadrach komik­sów Janu­sza Chri­sty, to napraw­dę nie­zwy­kła lek­cja arche­olo­gii i histo­rii.

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

Warsztaty teatralne w Teatrze Ludowym w Krakowie

Sezon teatral­ny 2018/2019 uwa­żam za otwar­ty. Na pierw­szym spo­tka­niu zaczę­li­śmy pozna­wać spe­cy­fi­kę pra­cy akto­rów.

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

W cza­sie warsz­ta­tów odby­ła się, tak­że część prak­tycz­na, każ­dy z uczest­ni­ków miał za zada­nie przed­sta­wić wła­sną histo­ryj­kę w teatrze cie­ni. Mary­sia wyko­na­ła scen­kę inspi­ro­wa­ną ele­men­ta­mi tań­ca współ­cze­sne­go i hin­du­skie­go.

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

Po ogląd­nię­ciu nagra­ne­go wystę­pu nie mogli­śmy się powstrzy­mać, by nie pod­ło­żyć ścież­ki dźwię­ko­wej! — Sko­ja­rze­nie było jed­no­znacz­ne!

  

Fizyka jest fajna — Warsztaty w Instytucie Fizyki Jądrowej

Po raz kolej­ny uczest­ni­czy­li­śmy w poka­zie dla dzie­ci zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Insty­tut Fizy­ki Jądro­wej dla dzie­ci popro­wa­dzo­nym przez same­go Wik­to­ra Nie­dzic­kie­go. Zna­ko­mi­ta zaba­wa, nie­zwy­kłe eks­pe­ry­men­ty i… cie­kły azot w akcji to tyl­ko nie­któ­re z atrak­cji tego poka­zu. Co war­te pod­kre­śle­nia — w poka­zie oprócz zor­ga­ni­zo­wa­nych grup szkol­nych uczest­ni­czy­ły tak­że wraz z rodzi­ca­mi dzie­ci z edu­ka­cji domo­wej. Wiel­kie bra­wa dla orga­ni­za­to­rów za uwzględ­nie­nie tak­że tej gru­py dzie­ci!

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

Jak bawi­li­śmy się, pod­czas naszej pierw­szej wizy­ty w Insty­tu­cje Fizy­ki Jądro­wej prze­czy­ta­cie w naszym wpi­sie: Na kra­wę­dzi mię­dzy zaba­wą a nauką.

 

Cóż tam, panie, w Konfucjuszu? Chińczyki dokazują mocno!?

Ależ tak! W pomiesz­cze­niach, któ­rych wystrój pro­jek­to­wał sam S. Wyspiań­ski roz­po­czy­na­my… 3 semestr nauki języ­ka chińskieg0 (Dom Lekar­ski w Kra­ko­wie — sie­dzi­ba Insty­tut Kon­fu­cju­sza UJ)

 

październik w edukacji domowej

 

Premiera Hotel Transylwania 3

Pora na chwi­lę roz­ryw­ki na pre­mie­rze Hote­lu Tran­syl­wa­nia 3.

 

październik w edukacji domowej

 

Gra miejska — Pozdrowienia z Plant

 

październik w edukacji domowej

 

Kiermasz Pogranicza Kultur

Pięk­no języ­ków sło­wiań­skich (i nie tyl­ko) pozna­wa­li­śmy na kon­cer­cie zespo­łu Pra­sło­wian­ki! Ach ci Sło­wia­nie! Zno­wu nas dopa­dli!

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

  

Matematyka w plenerze

Mate­ma­ty­ka jest pięk­na, zwłasz­cza gdy jej nauka odby­wa się w ple­ne­rze!

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

Co cie­ka­we, następ­ne­go dnia kla­sa czwar­ta z naszej szko­ły prze­pro­wa­dzi­ła tere­no­wą lek­cję mate­ma­ty­ki o pomia­rach. Czyż­by­śmy byli dla nich inspi­ra­cją? Bar­dzo moż­li­we!

 

Wyprawa na Kopiec Kościuszki

Kopiec Kościusz­ki i zlo­ka­li­zo­wa­ne tam muzeum to miej­sce, w któ­rym moż­na poznać histo­rię dro­gi Pola­ków do wol­no­ści, zoba­czyć wybit­nych Pola­ków (muzeum figur wosko­wych) i zwie­dzić zabyt­ko­wy XIX-wiecz­ny fort cyta­de­lo­wy, któ­ry speł­niał funk­cje obron­ne. Oka­la­ją­cy Kopiec Fort 2 „Kościusz­ko” jest jed­nym z naj­star­szych zacho­wa­nych dzieł Twier­dzy Kra­ków.

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

 

Warsztaty teatralne — akt II

Jed­ni teatr tyl­ko zwie­dza­ją, inni cza­sem oglą­da­ją w nim spek­takl. Wybra­ni zosta­ją akto­ra­mi!

Zobacz­cie jak bawi­li­śmy się na dru­gich warsz­ta­tach…

  

40 rocznica wyboru papieża Jana Pawła II

Z tej wspa­nia­łej oka­zji uczest­ni­czy­li­śmy w odsło­nię­ciu mozai­ki na w oknie papie­skim przy ul. Fran­cisz­kań­skiej. Zoba­czy­li­śmy tak­że efek­tow­ną pre­zen­ta­cję mul­ti­me­dial­ną wyświe­tlo­ną na murach pała­cu bisku­pie­go w Kra­ko­wie. Na zakoń­cze­nie uczest­ni­czy­li­śmy w kon­cer­cie „Ojcze Świę­ty — Dzię­ku­je­my” na Ryn­ku Głów­nym w Kra­ko­wie.

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

  

Uwielbiam język hiszpański!

Nauka hisz­pań­skie­go, gdy pro­wa­dzi ją praw­dzi­wy Anioł, musi być przy­jem­no­ścią! A gdy jest to Ucze­sa­ny Anioł — to zaba­wa jest nie­ziem­ska!

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

 

Wernisaż wystawy: Kto ty jesteś? Polak Mały! Artyści i dzieci w dwugłosie o niepodległości.

W ramach przy­go­to­wań do obcho­dów Świę­ta 100-lecia Odzy­ska­nia Nie­pod­le­gło­ści uczest­ni­czy­li­śmy w otwar­ciu wysta­wy „Kto ty jesteś? Polak Mały! Arty­ści i dzie­ci w dwu­gło­sie o nie­pod­le­gło­ści” w Mię­dzy­na­ro­do­wym Cen­trum Kul­tu­ry w Kra­ko­wie.

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

 

Ile kropel jest w Morzu Bałtyckim?

Ile kro­pel jest w Morzu Bał­tyc­kim? — odpo­wie­dzi na to i inne trud­ne pyta­nia poszu­ki­wa­li uczest­ni­cy warsz­ta­tów mate­ma­tycz­nych zor­ga­ni­zo­wa­nych przez Kuź­nię Wie­dzy (Kam­pus Wie­licz­ka).

 

październik w edukacji domowej

 

Szkolne warsztaty chemiczne dla dzieci z edukacji domowej

Pora odwie­dzić wła­sną szko­łę, by uczest­ni­czyć w zaję­ciach dla dzie­ci z edu­ka­cji domo­wej.

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

22 Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie

Jak co roku nasza eki­pa uczest­ni­czy­ła w Mię­dzy­na­ro­do­wych Tar­gach Książ­ki w Kra­ko­wie. Naszą peł­ną rela­cję z tego czte­ro­dnio­we­go wyda­rze­nia prze­czy­ta­cie w naszych wpi­sach:

Emi i Taj­ny Klub Super­dziew­czyn – 5 Uro­dzi­ny Emi na Tar­gach Książ­ki w Kra­ko­wie oraz Mię­dzy­na­ro­do­we Tar­gi Książ­ki 2018 w Kra­ko­wie okiem Czy­tel­ni­ka Roku

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

 

Już pora na makijaż, na świateł rampy blask, kurtyna idzie w górę, na spektakl przyszedł czas!” — Warsztaty teatralne, akt III

Trze­cie warsz­ta­ty teatral­ne to zaję­cia z cha­rak­te­ry­za­to­ra­mi — przy­go­to­wa­nia do spek­ta­klu na roz­po­czy­na­ją się na dobre…

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

październik w edukacji domowej

 

Paź­dzier­nik w edu­ka­cji domo­wej zakoń­czo­ny — nad­szedł listo­pad i nowe wyzwa­nia! O tym jak z nimi sobie pora­dzi­li­śmy prze­czy­ta­cie już wkrót­ce! Zapra­sza­my!

 

Komentarz na temat “Październik w edukacji domowej — podsumowanie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *