Szkolna wyprawka artystyczna czyli niezbędnik poszukującego rodzica

  Wraz ze zbli­ża­ją­cym się koń­cem waka­cji, jak bume­rang powra­ca temat wypraw­ki szkol­nej. Zeszy­ty, mate­ria­ły pla­stycz­ne, czy ple­cak…

Testerzy Jakości czyli bezpieczeństwo dzieci ponad wszystko!

Bezpieczeństwo dzieci jest priorytetem dla rodziców. Nieprzemyślane dokonywanie zakupów zabawki dla dziecka może wiązać się z potencjalnymi…

Lista lektur w szkole podstawowej

Prze­glą­da­jąc social media łatwo moż­na zauwa­żyć, że cho­ciaż wła­śnie roz­po­czę­ły się waka­cje, to jed­nak wie­lu rodzi­ców myśli już…

Zabawy językowe, które ćwiczą mowę czyli… logopedia na szóstkę!

„Hipopotam zły jest nocą, bo hieny chichocą. Gdy nocą jest cicho, to hien słychać chichot: hi-hi, hi-hi, hi-hi-hi.…

Sto wierszyków atrakcyjnych do ćwiczeń dykcyjnych, czyli i Ty możesz zostać Mistrzem Mowy Polskiej

„Przestraszyła pszczołę osa, bzycząc w złotych zboża kłosach. Pszczoła, siedząc zaś na kłosie, chcąc uprzykrzyć życie osie, wciąż…

Stymulacja wzrokowa dziecka a jego rozwój psychomotoryczny i społeczny

Nie można dostrzegać nie widząc, ale można nie dostrzegać widząc. To jest codzienne doświadczenie naszego wzroku i percepcji. /Sławomir Mrożek/ Eks­plo­ro­wa­nie ota­cza­ją­ce­go…

Mozart czyli… każde dziecko to geniusz, tylko szkoła jeszcze o tym nie wie!

Istnieje obecnie tylu geniuszów, że należy być zadowolonym, gdy niebo obdarzy nas dzieckiem, które nie jest genialne. /Georg Christoph…

Ciekawe portale edukacyjne i strony www dla Naszych Dzieci

Por­ta­le ogól­ne: Lulek: http://www.lulek.tv Ciuf­f­cia: http://ciufcia.pl Buli­ba: http://www.buliba.pl Kiko: http://www.krainakiko.pl/edukacja Buli­ba (gry edu­ka­cyj­ne): http://www.buliba.pl Scho­la­ris: www.scholaris.pl…

Dziecko z Zespołem Aspergera — instrukcja obsługi… akceptacji, zrozumienia i miłości.

Dziec­ko z Zespo­łem Asper­ge­ra — instruk­cja obsłu­gi… akcep­ta­cji, zro­zu­mie­nia i miło­ści. Wię­cej na: http://wyborcza.pl/1,87648,16731257.html

Stymulacja psychoruchowa dziecka przedszkolnego – przewodnik dla rodziców

Zaba­wy z Archi­me­de­sem roz­po­czy­na­ją nową serię tema­tycz­ną pt .: Sty­mu­la­cja psy­cho­ru­cho­wa dziec­ka przed­szkol­ne­go – prze­wod­nik dla rodzi­ców…

Rewolucje w edukacji, czyli „spanie w szafie na stojąco”…

Odkąd tyl­ko się­gam pamię­cią, moje­mu dzie­ciń­stwu, doj­rze­wa­niu a potem nauce na stu­diach i teraz w doj­rza­łym życiu, zawsze towa­rzy­szy­ły i nadal towa­rzy­szą książ­ki.…