Emaus i Rękawka — krakowskie zwyczaje wielkanocneCudze chwalicie,
Swego nie znacie,
Sami nie wiecie,
Co posiadacie.
/Stanisław Jachowicz/

Emaus i Rękaw­ka to dwa tra­dy­cyj­ne kra­kow­skie odpu­sty Wiel­ka­noc­ne obcho­dzo­ne od wie­ków w ponie­dzia­łek i wto­rek po Wiel­ka­no­cy. Jed­nak w bie­żą­cym roku nie mogły się one odbyć ze wzglę­du za panu­ją­cą epi­de­mię. My jed­nak dla naszych czy­tel­ni­ków przy­go­to­wa­li­śmy spe­cjal­ną „wir­tu­al­ną” rela­cję przy­bli­ża­ją­cą kli­mat tych wyda­rzeń. Zapra­sza­my do lek­tu­ry.

Emaus na krakowskim Salwatorze

Emaus to tra­dy­cyj­ny odpust obcho­dzo­ny w Ponie­dzia­łek Wiel­ka­noc­ny przy klasz­to­rze Nor­ber­ta­nek na kra­kow­skim Sal­wa­to­rze. Kra­my, róż­no­ra­kie sło­dy­cze, zabaw­ki tra­dy­cyj­ne i współ­cze­sne, karu­ze­le, strzel­ni­ce i … wszyst­kie nie­zbęd­ne atrak­cje odpu­sto­we — co tyl­ko kto lubi.

Tra­dy­cyj­ne zabaw­ki…

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

Tra­dy­cyj­ne odpu­sto­we obwa­rzan­ki cią­gle wygry­wa­ją kon­ku­ren­cję z nowo­cze­sny­mi chrup­ka­mi kuku­ry­dzia­ny­mi w wer­sji XXL .

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

Cukier­ki, cukier­ki…

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

Pier­ni­ko­we ser­ca do wybo­ru, do kolo­ru…

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

… oraz nie­za­po­wie­dzia­ny gość.

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

Wizyta w Domu Zwierzynieckim

Dodat­ko­wą atrak­cją Emau­su 2019 była nie­spo­dzian­ka przy­go­to­wa­na przez Muzeum Kra­ko­wa. Wszy­scy chęt­ni zosta­li zapro­sze­ni do dar­mo­we­go zwie­dza­nia oddzia­łu muzeum oraz wybo­rze lau­re­atów w kon­kur­sie na naj­pięk­niej­sze drzew­ko emau­so­we (drzew­ko życia).

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

Trud­no się zde­cy­do­wać komu oddać swój głos — wszyst­kie tra­dy­cyj­ne drzew­ka emau­so­we pre­zen­to­wa­ły się wspa­nia­le.

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

Rękawka na Kopcu Krakusa i Wzgórzu Lasoty

Wto­rek po Wiel­ka­no­cy to czas na kolej­ny kra­kow­ski odpust odby­wa­ją­cy się przy kościół­ku św. Bene­dyk­ta. Jest on jed­nak zde­cy­do­wa­nie skrom­niej­szy niż Emaus.

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

Ale odpust to tyl­ko jed­na z atrak­cji Rękaw­ki. Na poło­żo­nym nie­opo­dal Kop­cu Kra­ku­sa odby­wa się praw­dzi­wy tra­dy­cyj­ny festyn przy­po­mi­na­ją­cy pogań­skie, sło­wiań­skie zwy­cza­je zwią­za­ne z tym miej­scem.

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

 

kwiecien 2019 w edukacji domowej

Pod­czas tego­rocz­nych obcho­dów, orga­ni­zo­wa­nych pod hasłem „Zdro­wia, szczę­ścia. Niech się darzy…”, mogli­śmy zoba­czyć rekon­struk­cje wyda­rzeń i zwy­cza­jów sprzed setek lat, ale rów­nież poznać taj­ni­ki wcze­sno­śre­dnio­wiecz­nej medy­cy­ny i nauk magicz­nych. Praw­dzi­wym hitem było „Lecze­nie Obłę­du”. Prze­ko­na­li­śmy się, że czas ocze­ki­wa­nia na ten lecz­ni­czy rytu­ał był znacz­nie krót­szy niż na zabie­gi refun­do­wa­ne przez NFZ. Praw­dzi­wym szo­kiem było jed­nak obo­wią­zy­wa­nie „sło­wiań­skiej wer­sji RODO”.

  

Na Rękaw­ce nie mogło tak­że zabrak­nąć Poje­dyn­ku wiedźm i praw­dzi­wej bitwy. Pra­wie jak w Hob­bi­cie!

  

To jesz­cze nie koniec naszej nie­spo­dzian­ki — jeśli  zacie­ka­wi­ły Was sło­wiań­skie kli­ma­ty Rękaw­ki zapra­sza­my do prze­czy­ta­nia wpi­su: Rękaw­ka 2018 — sło­wiań­skie zaświa­ty.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *