Pompeje. Życie i śmierć w cieniu Wezuwiusza — Wystawa w Muzeum Archeologicznym w KrakowiePompeje. Zycie i śmierć w cieniu Wezuwiusza

Zanim się obejrzeliśmy ogarnęła nas ciemność, nie taka, jak pozbawiona blasku księżyca lub pochmurna noc, lecz taka, jak w zamkniętym pomieszczeniu, kiedy zgaszą lampę. Wielokrotnie stawaliśmy, aby strząsać z siebie popiół, inaczej jego ciężar przykryłby nas lub wręcz zmiażdżył”.
/Pliniusz Młodszy/

 

5 paź­dzier­ni­ka 2019 r. w Muzeum Arche­olo­gicz­nym w Kra­ko­wie zosta­ła otwar­ta wysta­wa „Pom­pe­je. Życie i śmierć w cie­niu Wezu­wiu­sza” przed­sta­wia­ją­ca odkry­cia arche­olo­gicz­ne, zwią­za­ne z naj­więk­szym dra­ma­tem cza­sów rzym­skich – tra­ge­dią w Pom­pe­jach. Po raz pierw­szy w Pol­sce moż­na zoba­czyć ory­gi­nal­ne eks­po­na­ty z Muzeum Arche­olo­gicz­ne­go w Neapo­lu. Zabyt­ki, będą­ce nie­my­mi świad­ka­mi kata­stro­fy, w fascy­nu­ją­cy spo­sób opo­wia­da­ją widzom o tajem­ni­cach ówcze­snych Pom­pe­jów, Cesar­stwa Rzym­skie­go oraz o codzien­nym życiu jego miesz­kań­ców.

Nasza archi­me­de­so­wa eki­pa, mia­ła zaszczyt uczest­ni­czyć w wido­wi­sko­wym poka­zie walk gla­dia­to­rów, będą­cym czę­ścią wyda­rzeń zwią­za­nych z otwar­ciem wysta­wy. Mimo że pogo­da nie była naj­lep­sza (niska tem­pe­ra­tu­ra i pada­ją­cy deszcz), bawi­li­śmy się dosko­na­le. Zapra­sza­my na naszą mul­ti­me­dial­ną rela­cję z tego wyda­rze­nia.

 

Już za chwileczkę, już za momencik…

Powi­ta­nie gości i ofi­cjal­ne prze­mó­wie­nia…
 
Walki gladiatorów


 
Wkra­cza­ją gla­dia­to­rzy…
 
Walki gladiatorów
 
Walki gladiatorów
 
Walki gladiatorów
 
Walki gladiatorów
 
Walki gladiatorów
 
Walki gladiatorów
 

Igrzyska czas zacząć.…

Jak naj­le­piej oddać kli­mat poka­zu inau­gu­ra­cyj­ne­go wysta­wę „Pom­pe­je. Życie i śmierć w cie­niu Wezu­wiu­sza”? Naj­le­piej nakrę­cić… wła­sną wer­sję fil­mu Gla­dia­tor!
 
 

I Ty możesz zostać gladiatorem.…

Po zakoń­czo­nym poka­zie każ­dy z widzów mógł spró­bo­wać swo­ich sił jako gla­dia­tor.
 
Walki gladiatorów


 
Walki gladiatorów
 
Walki gladiatorów
 
Walki gladiatorów
 
Ale nie­spo­dzian­ka! Jeden z wojow­ni­ków oka­zał się… kobie­tą!
 
Walki gladiatorów
 
Walki gladiatorów
 
Walki gladiatorów
 

Życie i śmierć w cieniu Wezuwiusza

Po wiel­kich emo­cjach zwią­za­nych z wal­ka­mi gla­dia­to­rów pora na zapo­zna­nie się ze Skar­ba­mi Pom­pe­jów zgro­ma­dzo­ny­mi na wysta­wie. Napraw­dę, było co oglą­dać!
 
Pompeje. Życie i śmierć w cieniu Wezuwiusza


 
Pompeje. Życie i śmierć w cieniu Wezuwiusza
 
Pompeje. Życie i śmierć w cieniu Wezuwiusza
 
Pompeje. Życie i śmierć w cieniu Wezuwiusza
 
Pompeje. Życie i śmierć w cieniu Wezuwiusza
 
Sta­ro­żyt­ny Master­Cheff miesz­kał chy­ba w Pom­pe­jach! — Oto wypo­sa­że­nie jego kuch­ni!
 
Pompeje. Życie i śmierć w cieniu Wezuwiusza
 

Dotąd samo­war koja­rzył nam się z urzą­dze­niem do przy­go­to­wy­wa­nia her­ba­ty popu­lar­nym w Rosji i Ira­nie. A tu nagle taka nie­spo­dzian­ka! W Cesar­stwie Rzym­skim samo­war słu­żył do… pod­grze­wa­nia wina!

 
Pompeje. Życie i śmierć w cieniu Wezuwiusza


 
Pompeje. Życie i śmierć w cieniu Wezuwiusza
 
Pompeje. Życie i śmierć w cieniu Wezuwiusza
 
Antycz­ne narzę­dzia. Przez 2000 lat nie­któ­re z nich nie zmie­ni­ły się ani tro­chę!
 
Pompeje. Życie i śmierć w cieniu Wezuwiusza
 
Taki stół był­by ozdo­bą nie­jed­nej rezy­den­cji…
 
Pompeje. Życie i śmierć w cieniu Wezuwiusza
 
Pompeje. Życie i śmierć w cieniu Wezuwiusza
 
Pompeje. Życie i śmierć w cieniu Wezuwiusza
 

Skar­by Pom­pe­jów i nagle jakiś dziw­ny boho­maz na ścia­nie? Jakieś nie­do­pa­trze­nie orga­ni­za­to­rów? Co to ma niby być?
Nie­spo­dzian­ka! To pozo­sta­łość kam­pa­nii wybor­czej z I w. n.e.!

 
Pompeje. Życie i śmierć w cieniu Wezuwiusza


 
Pompeje. Życie i śmierć w cieniu Wezuwiusza
 
Pompeje. Życie i śmierć w cieniu Wezuwiusza
 

Hm… Czyż­by to jakiś tajem­ni­czy sar­ko­fag? Ależ skąd! To wan­na z brą­zu.

 
Pompeje. Życie i śmierć w cieniu Wezuwiusza


 
Posą­gi ozdo­bią każ­dą rezy­den­cję…
 
Pompeje. Życie i śmierć w cieniu Wezuwiusza
 
Pompeje. Życie i śmierć w cieniu Wezuwiusza
 

Wielki wybuch

Krót­ko po obję­ciu pano­wa­nia przez cesa­rza Tytu­sa Fla­wiu­sza wul­kan Wezu­wiusz prze­bu­dził się. Jak poda­je Pli­niusz Młod­szy, 24 sierp­nia 79 roku n.e. (choć ist­nie­ją teo­rie i poszla­ki, że mogło mieć to miej­sce dopie­ro w paź­dzier­ni­ku lub listo­pa­dzie) nastą­pił wybuch, któ­ry zasko­czył miesz­kań­ców Pom­pe­jów. W wyni­ku erup­cji Pom­pe­je, Her­ku­la­num i inne oko­licz­ne mia­sta przy­kry­ła gru­ba war­stwa popio­łów, zacho­wu­jąc syl­wet­ki i świa­dec­twa życia miesz­kań­ców, na zawsze unie­ru­cho­mio­ne w momen­cie tra­ge­dii.

 
Pompeje. Życie i śmierć w cieniu Wezuwiusza


 
Pompeje. Życie i śmierć w cieniu Wezuwiusza
 
Pompeje. Życie i śmierć w cieniu Wezuwiusza
 
Pompeje. Życie i śmierć w cieniu Wezuwiusza
 
Pompeje. Życie i śmierć w cieniu Wezuwiusza
 
Pompeje. Życie i śmierć w cieniu Wezuwiusza
 

Wezuwiusz — wielkie wyzwanie młodego naukowca

Nasza mała wiel­bi­ciel­ka histo­rii była zachwy­co­na wysta­wą. Nie­daw­no, w ramach Nocy Naukow­ców uczest­ni­czy­ła m.in. w zwie­dza­niu Labo­ra­to­rium Geo­chro­no­lo­gii i Geo­che­mii Izo­to­pów w Muzeum Geo­lo­gicz­nym PAN w Kra­ko­wie, gdzie pozna­ła meto­dy dato­wa­nia skał.  Nasza pocie­cha w swo­ich zbio­rach posia­da spo­ry okruch tufu wul­ka­nicz­ne­go z Wezu­wiu­sza, wymy­śli­ła więc nauko­we wyzwa­nie… pora spraw­dzić, z któ­rej erup­cji Wezu­wiu­sza on pocho­dzi?!

 
Pompeje. Życie i śmierć w cieniu Wezuwiusza

Tuf z Wezuwiusza


 

Życie i śmierć w cieniu Wezuwiusza — informacje dodatkowe o wystawie

Patro­nat hono­ro­wy nad wysta­wą Pom­pe­je. Życie i śmierć w cie­niu Wezu­wiu­sza obję­li: Amba­sa­dor Włoch w Pol­sce, Kon­sul Hono­ro­wy Włoch w Pol­sce, Woje­wo­da Mało­pol­ski, Mar­sza­łek Woje­wódz­twa Mało­pol­skie­go, Pre­zy­dent Mia­sta Kra­ko­wa oraz Wło­ski Insty­tut Kul­tu­ry w Kra­ko­wie.

Wysta­wę moż­na zwie­dzać w Muzeum Arche­olo­gicz­nym w Kra­ko­wie ul. Posel­ska 3 w dniach: 05.10.2019 – 08.03.2020

Ceny bile­tów: Doro­śli: 29 zł,  dzie­ci, stu­den­ci, senio­rzy: 19 zł

Wię­cej infor­ma­cji o wysta­wie zna­leźć moż­na na stro­nie Muzeum Arche­olo­gicz­ne­go w Kra­ko­wie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *