Studenckie życie” w edukacji domowej. Wakacyjne kroniki Archimedesa (4) — czerwiec 2019 część IMiło szaleć, kiedy czas po temu…
/Jan Kochanowski — Pieśń XX/

Prze­łom maja i czerw­ca to bar­dzo trud­ny okres dla wszyst­kich uczniów. Zbli­ża­ją­cy się koniec roku szkol­ne­go (czę­sto zwią­za­na z tym wal­ka o czer­wo­ny pasek na świa­dec­twie) powo­du­ją, że ucznio­wie nie mogą uczest­ni­czyć w wie­lu cie­ka­wych wyda­rze­niach kul­tu­ral­no-edu­ka­cyj­no-spor­to­wych. Dla szczę­śliw­ców uczą­cych się w sys­te­mie edu­ka­cji domo­wej jest to już począ­tek waka­cji. My swo­je waka­cje roz­po­czę­li­śmy bar­dzo daw­no temu, więc ze spo­koj­nym sumie­niem mogli­śmy pod­dać się czerw­co­we­mu sza­leń­stwu. W związ­ku z tym, że nauka w edu­ka­cji domo­wej bar­dziej przy­po­mi­na sys­tem stu­dio­wa­nia niż tra­dy­cyj­ną szko­łę (a stu­denc­kie życie w edu­ka­cji domo­wej jest super) nasze sza­leń­stwa nazwa­li­śmy… „Archi­me­de­so­wy­mi Juve­na­lia­mi”. Oto jak wyglą­da­ło nasze stu­denc­kie życie: w pierw­szej deka­dzie czerw­ca. Zapra­sza­my do lek­tu­ry…

 

Dzień Dziecka

Nasze świę­to­wa­nie Dnia Dziec­ka roz­po­czę­li­śmy jesz­cze w koń­ców­ce maja uczest­ni­cząc w impre­zie Dzień Dziec­ka z Golec uOr­kie­stra. A był to dopie­ro począ­tek dobrej zaba­wy.

 

Piknik rodzinny Kolejowe ABC w Parku Jordana

Sza­leń­stwa z oka­zji świę­ta dzie­ci kon­ty­nu­owa­li­śmy na pik­ni­ku Kole­jo­we ABC.

 
Studenckie życie: Kolejowe ABC


 
Studenckie życie: Kolejowe ABC
 

Pasiasty Dzień Dziecka

Nic nie pobi­je jed­nak atrak­cji przy­go­to­wa­nych przez orga­ni­za­to­rów impre­zy zor­ga­ni­zo­wa­nej na sta­dio­nie Klu­bu Spor­to­we­go Cra­co­via.

Moż­li­wość zwie­dze­nia naj­bar­dziej ukry­tych zakąt­ków sta­dio­nu…

 
Studenckie życie: Pasiasty Dzień Dziecka


 

… oraz gry i zaba­wy spor­to­we dla każ­de­go. Mary­si naj­bar­dziej przy­pa­dła do gustu let­nia wer­sja hoke­ja na lodzie. Mimo panu­ją­ce­go upa­łu w peł­nym stro­ju hoke­jo­wym (bez łyżew) gra­ła do upa­dłe­go!

 
Studenckie życie: Pasiasty Dzień Dziecka


 
Pasiasty Dzień Dziecka
 
asiasty Dzień Dziecka
 
Dla wszyst­kich uczest­ni­ków cze­kał tak­że tort nie­spo­dzian­ka, któ­ry kro­ił oso­bi­ście Pan Pro­fe­sor Janusz Fili­piak — pre­zes zarzą­du spor­to­wej spół­ki akcyj­nej MKS Cra­co­via.
 
Pasiasty Dzień Dziecka
 
Pasiasty Dzień Dziecka
 

Zaba­wa trwa­ła bar­dzo dłu­go, a na wszyst­kich uczest­ni­ków zaba­wy cze­ka­ły pamiąt­ko­we dyplo­my.

 
Studenckie życie: Pasiasty Dzień Dziecka


 

Dzień dziecka w NCK

Obo­wiąz­ko­wo musie­li­śmy odwie­dzić impre­zę w Nowo­huc­kim Cen­trum Kul­tu­ry — wszak to impre­za na „naszym nowo­huc­kim podwór­ku”.
 
Studenckie życie: Dzień dziecka w NCK


 

Parada smoków — Nocne widowisko na Wiśle

Kolej­na, tra­dy­cyj­na Para­da Smo­ków zosta­ła w tym roku włą­czo­na do pro­gra­mu Kon­gre­su Orga­ni­za­cji Miast Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa, któ­ry wła­śnie odby­wał się w Kra­ko­wie. Na bul­wa­rach wiśla­nych tłu­my widzów zaczę­ły gro­ma­dzić się dużo, dużo wcze­śniej…

 
Studenckie życie: Parada smoków - Nocne widowisko na Wiśle


 
Studenckie życie: Parada smoków - Nocne widowisko na Wiśle
 
Studenckie życie: Parada smoków - Nocne widowisko na Wiśle
 
Studenckie życie: Parada smoków - Nocne widowisko na Wiśle
 
Parada smoków - Nocne widowisko na Wiśle
 
Parada smoków - Nocne widowisko na Wiśle
 
Parada smoków - Nocne widowisko na Wiśle
 
Parada smoków - Nocne widowisko na Wiśle
 
Parada smoków - Nocne widowisko na Wiśle
 
Parada smoków - Nocne widowisko na Wiśle
  

Piknik w Parku Krakowskim

Tego­rocz­ny cykl pik­ni­ków w kra­kow­skich par­kach roz­po­czę­ła impre­za w Par­ku Kra­kow­skim. Mary­sia uczest­ni­czy­ła m.in. w zaję­ciach i zaba­wach w języ­ku hisz­pań­skim oraz warsz­ta­tach Jiu-Jit­su. Chy­ba nie­źle wypa­dła, sko­ro jej ćwi­cze­nia posta­no­wi­ła uwiecz­nić tele­wi­zja.

 
Studenckie życie: Piknik w Parku Krakowskim


 
Studenckie życie: Piknik w Parku Krakowskim
 
Piknik w Parku Krakowskim
 
Piknik w Parku Krakowskim
 
Piknik w Parku Krakowskim
 

Pochód tradycji i miast członkowskich OWHC (Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa)

W cza­sie wie­lo­barw­ne­go pocho­du inau­gu­ru­ją­ce­go Kon­gres Orga­ni­za­cji Miast Świa­to­we­go Dzie­dzic­twa zapre­zen­to­wa­ły się mia­sta sto­wa­rzy­szo­ne w tej orga­ni­za­cji. Pre­zen­to­wa­ne były tak­że Tra­dy­cje Kra­ko­wa. Koniecz­nie zobacz­cie nasz film rela­cjo­nu­ją­cy to wyda­rze­nie.

 
Studenckie życie: Pochód tradycji i miast członkowskich OWHC


 
Pochód tradycji i miast członkowskich OWHC
 
Studenckie życie: Pochód tradycji i miast członkowskich OWHC
 
Pochód tradycji i miast członkowskich OWHC
  

Kongres Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa — Koncert inauguracyjny

Mamy „Archi­me­de­so­we Juve­na­lia” — więc uczest­nic­two w kon­cer­tach jest obo­wiąz­ko­we! Naszej eki­py nie mogło zabrak­nąć na kon­cer­cie muzy­ki współ­cze­snej i kla­sycz­nej inau­gu­ru­ją­cym Kon­gres.

 
Studenckie życie: Kongres Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa - Koncert inauguracyjny


 
Kongres Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa - Koncert inauguracyjny
 
Kongres Organizacji Miast Światowego Dziedzictwa - Koncert inauguracyjny
  

Piknik naukowy w Szkół Demokratycznych

Gdy jed­na z kra­kow­skich szkół demo­kra­tycz­nych zapra­sza dzie­ci z edu­ka­cji domo­wej na pik­nik nauko­wy, nasza eki­pa nie mogła nie sko­rzy­stać z tego zapro­sze­nia.

 
Studenckie życie: Piknik naukowy w Szkół Demokratycznych


 
Piknik naukowy w Szkół Demokratycznych
 
Piknik naukowy w Szkół Demokratycznych
 
Studenckie życie: Piknik naukowy w Szkół Demokratycznych
 

Wizyta w galerii

Kolej­na z naszych cyklicz­nych wizyt w pobli­skiej gale­rii. Tym razem wysta­wa obra­zów inspi­ro­wa­nych baj­ka­mi.

 
Studenckie życie: Wizyta w galerii


 
Studenckie życie: Wizyta w galerii
 
Studenckie życie: Wizyta w galerii
 
Wizyta w galerii
 

Festyn sportowo-rekreacyjny „O uśmiech dziecka” — AWF w Krakowie

Spor­to­wych przy­gód ciąg dal­szy… Tym razem zago­ści­li­śmy na Kra­kow­skiej Aka­de­mii Wycho­wa­nia Fizycz­ne­go na Festy­nie Spor­to­wo-Rekre­acyj­nym „O uśmiech dziec­ka”. Ta cyklicz­na impre­za po raz pierw­szy była dostęp­na dla uczest­ni­ków indy­wi­du­al­nych, a nie tyl­ko grup zor­ga­ni­zo­wa­nych. Bawi­li­śmy się wyśmie­ni­cie…

Do bie­gu… goto­wi… start!
 
Studenckie życie: Festyn sportowo-rekreacyjny


 
Takiej pręd­ko­ści na wira­żu nie roz­wi­jał nawet Usa­in Bolt…
 
Studenckie życie: Festyn sportowo-rekreacyjny
 
Lek­cja wind­sur­fin­gu.…
 
Studenckie życie: Festyn sportowo-rekreacyjny
 
Festyn sportowo-rekreacyjny
 
Gry i zaba­wy spor­to­we…
 
Studenckie życie: Festyn sportowo-rekreacyjny
 
Festyn sportowo-rekreacyjny
 
Studenckie życie: Festyn sportowo-rekreacyjny
 
Hokej! Tym razem… wer­sja na tra­wie!
 
Festyn sportowo-rekreacyjny
 
Festyn sportowo-rekreacyjny
 
Pokaz zum­by i tań­ców lati­no…
  

Akcja czytelnicza: Jak nie czytam, jak czytam

W czerw­cu po raz kolej­ny odby­ła się ogól­no­pol­ska akcja czy­tel­ni­cza: Jak nie czy­tam, jak czy­tam. Tak­że i my dołą­czy­li­śmy do tej akcji.

 
Studenckie życie: Akcja czytelnicza: Jak nie czytam, jak czytam


 

Wię­cej na ten temat prze­czy­ta­cie w naszej blo­go­wej rela­cji z tego wyda­rze­nia.

 

Dzień Ochrony Środowiska

Dzień Ochro­ny Śro­do­wi­ska w Par­ku Jor­da­na pomy­śla­ny został dla zor­ga­ni­zo­wa­nych grup szkol­nych. Jed­nak ist­nia­ło pew­ne zaklę­cie umoż­li­wia­ją­ce udział uczest­ni­kom indy­wi­du­al­nym. Zaklę­cie to brzmia­ło: edu­ka­cja domo­wa!

 
Studenckie życie: Dzień Ochrony Środowiska


 
Dzień Ochrony Środowiska
 
Dzień Ochrony Środowiska
 
Studenckie życie: Dzień Ochrony Środowiska
 

Korowód Nowohucki

Nowa Huta ma 70 lat. (w powszech­nej opi­nii, bo dla nas dużo, dużo wię­cej — jej histo­ria roz­po­czę­ła się w epo­ce lodow­co­wej…) Z tej też oka­zji zor­ga­ni­zo­wa­no sze­reg imprez jubi­le­uszo­wych. Jed­ną z nich był odby­wa­ją­cy się po raz 3 Koro­wód Nowo­huc­ki…

 
Studenckie życie: Korowód Nowohucki 2019


 
Korowód Nowohucki 2019
 
Korowód Nowohucki 2019
  

Dni Nowej Huty

Nasza eki­pa uczest­ni­czy­ła tak­że w festy­nie z oka­zji Dni Nowej Huty. Dobra zaba­wa trwa­ła do póź­nej nocy…

 
Studenckie życie: Dni Nowej Huty


 
Dni Nowej Huty
 
Dni Nowej Huty
 

Koniec Ery Różowego Konika (na Biegunach) — raz jeszcze!

Na zakoń­cze­nie festy­nu kolej­ny kon­cert — a jego gwiaz­dą: Urszu­la! Tego nie mogli­śmy prze­wi­dzieć gdy nasza pocie­cha ogła­sza­ła koniec ery różo­we­go koni­ka!

 
Studenckie życie: Dni Nowej Huty


 
Dni Nowej Huty
 
Dni Nowej Huty
 
Tłum nowo­hu­cian i oczy­wi­ście nasza pocie­cha koniecz­nie musia­ła odśpie­wać tę pio­sen­kę…
  
„Archi­me­de­so­we Juve­na­lia” trwa­ją w naj­lep­sze…
 

Karmeliada

Kar­me­lia­da — rewe­la­cyj­ny festyn rodzin­ny u OO. Kar­me­li­tów Na Pia­sku. Poka­zy che­micz­ne, cie­ka­we gry i zaba­wy dla całej rodzi­ny i … rewe­la­cyj­na rodzin­na gra miej­ska to tyl­ko nie­któ­re z atrak­cji.
Gra roz­gry­wa­na w oto­cze­niu klasz­to­ru oprócz typo­wych zadań do wyko­na­nia wyma­ga­ła od uczest­ni­ków spo­rej daw­ki wie­dzy (m.in. histo­rycz­nej, o sztu­ce itp.) a tak­że… cier­pli­wo­ści! Nie była to „zwy­kła bie­ga­ni­na” czy­li gra dla „eta­to­wych łow­ców nagród” któ­rych wie­lu moż­na spo­tkać na tego typu impre­zach.

 
Studenckie życie: Karmeliada


 
Studenckie życie: Karmeliada
 
Studenckie życie: Karmeliada
 
Karmeliada
 
Karmeliada
 
Karmeliada
 

Integracyjny festyn rodzinny u OO. Franciszkanów

W ramach naszych „Archi­me­de­so­wych Juve­na­liów” odwie­dzi­li­śmy tak­że II inte­gra­cyj­ny festyn rodzin­ny. Impre­za ta była oka­zją do spo­tka­nia miesz­kań­ców Kra­ko­wa z oso­ba­mi z nie­peł­no­spraw­no­ścia­mi i prze­ła­ma­nia barier.

 
Integracyjny festyn rodzinny u OO. Franciszkanów


 
Integracyjny festyn rodzinny u OO. Franciszkanów
 

Dzień Otwarty Magistratu

Na tego­rocz­ny Dzień Otwar­ty Magi­stra­tu dla dużych i małych kra­ko­wian przy­go­to­wa­no wie­le atrak­cji. Zaję­cia edu­ka­cyj­ne, pre­zen­ta­cje dziel­nic spo­tka­nia z cie­ka­wy­mi ludź­mi, gra detek­ty­wi­stycz­na, kon­cer­ty to tyl­ko wybra­ne atrak­cje tego wyda­rze­nia.

Pora spraw­dzić swą wie­dzę…
 
Dzień Otwarty Magistratu


 
Dzień Otwarty Magistratu
 
Dzień Otwarty Magistratu
 
Kie­dyś, fotel w tym gabi­ne­cie będzie MÓJ!!!
 
Dzień Otwarty Magistratu
 
Studenckie życie: Dzień Otwarty Magistratu
 
Studenckie życie: Dzień Otwarty Magistratu
 
Studenckie życie: Dzień Otwarty Magistratu
 
Może Rada Mia­sta Kra­ko­wa zechce wysłu­chać moich postu­la­tów?
 
Dzień Otwarty Magistratu
 
Studenckie życie: Dzień Otwarty Magistratu
 

Bardzo Straszny Duch

Wie­dzie­li­ście, że w sie­dzi­bie Magi­stra­tu w Kra­ko­wie gra­su­je strasz­ny duch? My wie­dzie­li­śmy! Na jego poszu­ki­wa­nie uda­li­śmy się wraz z nie­za­stą­pio­ną Panią Fish­ką oraz detek­ty­wa­mi z Dzie­cię­ce­go Biu­ra Detek­ty­wi­stycz­ne­go.
 
Studenckie życie: Bardzo Straszny Duch


 
Taj­na nara­da detek­ty­wów…
 
Bardzo Straszny Duch
 
Pora zasię­gnąć języ­ka wśród pra­cow­ni­ków Magi­stra­tu…
 
Studenckie życie: Bardzo Straszny Duch
 
Wni­kli­wa ana­li­za infor­ma­cji o duchu…
 
Bardzo Straszny Duch
 
Studenckie życie: Bardzo Straszny Duch
 
Czy duch może ukry­wać się w gabi­ne­cie pre­zy­den­ta mia­sta?
 
Bardzo Straszny Duch
 
W poszu­ki­wa­niu ducha poma­ga­ła nam nawet Straż Miej­ska…
 
Studenckie życie: Bardzo Straszny Duch
 
W naszych poszu­ki­wa­niach odwie­dzi­li­śmy wie­le zaka­mar­ków magi­stra­tu do któ­rych nie mają dostę­pu zwy­kli miesz­kań­cy mia­sta.
 
Studenckie życie: Bardzo Straszny Duch
 
Taj­ne akta śledz­twa w Magi­stra­cie…
 
Studenckie życie: Bardzo Straszny Duch
 

Koncert zespołu RAZ-DWA-TRZY

Na zakoń­cze­nie Dnia Otwar­tych Drzwi Magi­stra­tu uczest­ni­czy­li­śmy w kon­cer­cie zespo­łu RAZ-DWA-TRZY. Wszak to Archi­me­de­so­we Juve­na­lia, a dzień bez kon­cer­tu to… dzień stra­co­ny!

 
Koncert zespołu RAZ-DWA-TRZY


 
Koncert zespołu RAZ-DWA-TRZY
  

40 rocznica (pierwszej) wizyty Jana Pawła II W Nowej Hucie

Z oka­zji tej waż­nej dla Nowej Huty rocz­ni­cy w Opac­twie Mogil­skim odbył się kon­cert „Miłość mi wszyst­ko wyja­śni­ła”. Poezję Karo­la Woj­ty­ły i tek­sty Jana Paw­ła II usły­sze­li­śmy  w wyko­na­niu Lubel­skiej Fede­ra­cji Bar­dów.
 
40 rocznica (pierwszej) wizyty Jana Pawła II W Nowej Hucie


 
Studenckie życie: 40 rocznica (pierwszej) wizyty Jana Pawła II W Nowej Hucie
 
Studenckie życie: 40 rocznica (pierwszej) wizyty Jana Pawła II W Nowej Hucie
 
40 rocznica (pierwszej) wizyty Jana Pawła II W Nowej Hucie
  

Studenckie życie jest super!

To jesz­cze nie koniec czerw­ca i naszych „Archi­me­de­so­wych Juve­na­liów”. Stu­denc­kie życie wcią­gnę­ło naszą Mary­się. Szcze­gól­nie przy­pa­dły jej do gustu kon­cer­ty pre­zen­tu­ją­ce róż­ne gatun­ki i sty­le muzycz­ne. Widać, że kształ­tu­je jej się gust muzycz­ny,  a praw­dzi­wie dobra zaba­wa zawsze ma cha­rak­ter edu­ka­cyj­ny. Już wkrót­ce kolej­na rela­cja z naszych czerw­co­wych „stu­denc­kich sza­leństw”. Zapra­sza­my do lek­tu­ry.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *