Jarmarki, Pikniki, Festiwale… Wakacyjne kroniki Archimedesa (5) — czerwiec 2019 część IIGaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!
Gaudeamus igitur, iuvenes dum sumus!
Post iucundam iuventutem, post molestam senectutem,
nos habebit humus, nos habebit humus…

…Vivat Academia, vivant professores!
Vivat Academia, vivant professores!
Vivat membrum quodlibet, vivant membra quælibet,
semper sint in flore, semper sint in flore!

 

Nasze Archi­me­de­so­we Juve­na­lia trwa­ły w naj­lep­sze! A gdzie je mogli­śmy świę­to­wać naj­le­piej? Oczy­wi­ście, na Jar­mar­ku Świę­to­jań­skim któ­ry w tym roku poświę­co­ny był m.in. Aka­de­mii Kra­kow­skiej i żakom! Jed­nak Jar­mark to nie jedy­na czerw­co­wa cyklicz­na impre­za w któ­rej uczest­ni­czy­li­śmy. Inne cie­ka­we impre­zy to: Festi­wal Lite­ra­tu­ry Dla Dzie­ci, Mało­pol­ski Festi­wal Inno­wa­cji oraz Mało­pol­ski Pik­nik Lot­ni­czy. Zapra­sza­my na naszą rela­cję.

 

Nauka i zabawa, czyli o krakowskich żakach — rozrabiakach w Złotym Wieku — spacer z Mariuszem Wollnym

W cza­sie pierw­sze­go spa­ce­ru pro­mu­ją­ce­go X Jar­mark Świę­to­jań­ski w Kra­ko­wie dowie­dzie­li­śmy się o życiu na uni­wer­sy­te­cie w XVI w., stro­jach i zwy­cza­jach stu­denc­kich, kole­giach, lek­to­riach, bur­sach i rela­cjach uni­wer­sy­tet-mia­sto. Zwie­dzi­li­śmy tak­że Libra­rię oraz wysta­wę inte­rak­tyw­ną w budyn­ku Col­le­gium Maius.

Jarmark Świętojański 2019 w Krakowie

Jarmark Świętojański 2019 w Krakowie

Jarmark Świętojański 2019 w Krakowie

Jarmark Świętojański 2019 w Krakowie

Jarmark Świętojański 2019 w Krakowie

Jarmark Świętojański 2019 w Krakowie

Na zakoń­cze­nie spa­ce­ru nasza mała histo­rycz­ka wrę­czy­ła auto­ro­wi powie­ści o Kac­prze Ryxie wła­sne opo­wia­da­nie z gatun­ku Roy­al Fic­tion. Opo­wia­da­nie Mary­si, oraz o tym, co z nie­go wyni­kło prze­czy­ta­cie w naszym wpi­sie: Strr­rasz­ne Histo­rie: Ci okrut­ni żacy.

 

Wina i kara, czyli krakowscy ulicznicy i strażnicy w Złotym Wieku — spacer z Mariuszem Wollnym

Pod­czas spa­ce­ru Pan Mariusz Wol­l­ny opo­wie­dział nam o miesz­kań­cach mia­sta, zwłasz­cza tych uboż­szych oraz mar­gi­ne­sie spo­łecz­nym i służ­bach porząd­ko­wych. Pozna­li­śmy tak­że życie sta­tecz­nych miesz­czan i  prze­stęp­ców oraz kary, jakie gro­zi­ły w owym okre­sie. Uczest­ni­cy spa­ce­ru dowie­dzie­li się tak­że o miej­scach stra­ceń — o pra­wie miej­skim i jego respek­to­wa­niu.

Jarmark Świętojański 2019 w Krakowie

Jarmark Świętojański 2019 w Krakowie

Jarmark Świętojański 2019 w Krakowie

Jarmark Świętojański 2019 w Krakowie

Jarmark Świętojański 2019 w Krakowie

Jarmark Świętojański 2019 w Krakowie

Jarmark Świętojański 2019 w Krakowie

Jarmark Świętojański 2019 w Krakowie

X Jarmark Świętojański

Jar­mark Świę­to­jań­ski w Kra­ko­wie to jed­na z takich imprez któ­rej nie może opu­ścić mło­dy miło­śnik histo­rii. Tego­rocz­na edy­cja odby­wa­ła się pod hasłem — Wszech­ni­ca i uli­ca czy­li żacy i ple­be­je. Zobacz­cie jak dobrze się bawi­li­śmy…

Koro­wód uczest­ni­ków…Pora przy­go­to­wać się do roz­po­czę­cia na Aka­de­mii i zdo­być patent scho­la­ra.
Lek­cja łaci­ny…

Jarmark Świętojański 2019 w Krakowie

Lek­cja kali­gra­fii…

Jarmark Świętojański 2019 w Krakowie

Logi­ka i fizy­ka z łykiem alche­mii…

Jarmark Świętojański 2019 w Krakowie

Jarmark Świętojański 2019 w Krakowie

W cza­sie wykła­du sta­ło się coś nie­prze­wi­dzia­ne­go — nasi pro­fe­so­ro­wie zosta­li poj­ma­ni przez straż i oskar­że­ni o upra­wia­nie magii…

Jarmark Świętojański 2019 w Krakowie

Jarmark Świętojański 2019 w Krakowie

Nasi mistrzo­wie przed sądem…

Jarmark Świętojański 2019 w Krakowie

Nauczy­cie­le w rękach inkwi­zy­to­ra i kata…

Jarmark Świętojański 2019 w Krakowie

Mary­sia przed Wiel­kim Inkwi­zy­to­rem…

Jarmark Świętojański 2019 w Krakowie

Lek­cja geo­gra­fii i kar­to­gra­fii…

Jarmark Świętojański 2019 w Krakowie

Jarmark Świętojański 2019 w Krakowie

Pora na prak­ty­kę w warsz­ta­cie dru­ka­rza…

Jarmark Świętojański 2019 w Krakowie

Jak leczy­li strasz­ni histo­rycz­ni leka­rze?

Jarmark Świętojański 2019 w Krakowie

Jarmark Świętojański 2019 w Krakowie

Zdo­by­wa­my patent pod­hut­ma­nie­go…

Jarmark Świętojański 2019 w Krakowie

Lek­cja szer­mier­ki…

Jarmark Świętojański 2019 w Krakowie

Kat i inkwi­zy­tor rzą­dzą!!!

Jarmark Świętojański 2019 w Krakowie

Poka­zy musz­kie­te­rów…Hej Soko­ły! — sokol­ni­cy w akcji…Poka­zy spraw­no­ści bojo­wej stra­ży miej­skiej i grodz­kiej…Nauka tań­ca rene­san­so­we­go…Wszy­scy, któ­rzy zdo­by­li patent scho­la­ra zosta­li pod­da­ni otrzę­si­nom — przy­ję­ciu w poczet stu­den­tów Aka­de­mii Kra­kow­skiej…Wiel­kie loso­wa­nie nagród wśród uczest­ni­ków Jar­mar­ku…

Jarmark Świętojański 2019 w Krakowie

Trzy dni na Jar­mar­ku minę­ły bar­dzo szyb­ko. Mimo nie­ziem­skich upa­łów bawi­li­śmy się wyśmie­ni­cie. Już nie może­my docze­kać się kolej­nej edy­cji.

Festiwal Literatury dla Dzieci w Krakowie

45 puknięć w głowę – Spotkanie z Grzegorzem Kasdepke

Tego­rocz­ny Festi­wal Lite­ra­tu­ry dla dzie­ci otwo­rzy­ło spo­tka­nie z Grze­go­rzem Kas­dep­ke. Uczest­ni­cy spo­tka­nia zain­spi­ro­wa­ni zebra­ny­mi w książ­ce 45 puk­nięć w gło­wę tek­sta­mi, wspól­nie zasta­na­wia­li się nad tym, co ozna­cza wraż­li­wość, czym jest dyle­mat oraz co dokład­nie rozu­mie­my przez emo­cje.

Festiwal Literatury dla dzieci w Krakowie

Festiwal Literatury dla dzieci w Krakowie

Festiwal Literatury dla Dzieci 2019 w Krakowie

Kon-kon! Mistrzowie japońskiej książki obrazkowej. Wernisaż wystawy i inauguracja Festiwalu Literatury dla Dzieci w Krakowie.

Ofi­cjal­ne roz­po­czę­cie Festi­wa­lu Lite­ra­tu­ry dla Dzie­ci w Kra­ko­wie połą­czo­ne zosta­ło z wer­ni­sa­żem wysta­wy Kon-kon! w ramach któ­rej pre­zen­to­wa­ne zosta­ły pra­ce naj­wy­bit­niej­szych współ­cze­snych japoń­skich ilu­stra­to­rów ksią­żek dla dzie­ci, mię­dzy inny­mi: Tarō Miu­ry, Kat­su­mie­go Koma­ga­ty, któ­rzy byli spe­cjal­ny­mi gość­mi wie­czo­ru. Na wysta­wie zapre­zen­to­wa­no tak­że rów­nież pra­ce Tarō Gomie­go oraz Gen-ichi­ro Yagyu.

Festiwal Literatury dla Dzieci 2019 w Krakowie

Festiwal Literatury dla Dzieci 2019 w Krakowie

Goście wysta­wy: Tarō Miu­ra i Kat­su­mi Koma­ga­ta

Festiwal Literatury dla Dzieci 2019 w Krakowie

Festiwal Literatury dla Dzieci 2019 w Krakowie

Pamiąt­ko­wa fot­ka z Panem Tarō Miu­rą…

Festiwal Literatury dla Dzieci 2019 w Krakowie

Auto­gra­fy, auto­gra­fy…

W wer­ni­sa­żu uczest­ni­czy­ło wie­le dzie­ci któ­re zna­ją obce języ­ki. ale tyl­ko Mary­sia mia­ła odwa­gę zaini­cjo­wać roz­mo­wę z Panem Tarō Miu­rą w języ­ku angiel­skim! Edu­ka­cja domo­wa rzą­dzi!

Festiwal Literatury dla Dzieci 2019 w Krakowie

Festiwal Literatury dla Dzieci 2019 w Krakowie

Wiel­ką atrak­cją wie­czo­ru była moż­li­wość zoba­cze­nia pro­ce­su two­rze­nia ilu­stra­cji — Pan Kat­su­mi Koma­ga­ta w akcji…Papierowe miasto – warsztaty z Taro Miurą

Uczest­ni­cy spo­tka­nia wspól­nie z Panem Tato Miu­rą pro­jek­to­wa­li Papie­ro­we Mia­sto. Naj­młod­si Kra­ko­wia­nie dosta­li szan­sę stwo­rze­nia makie­ty mia­sta, w któ­rym miesz­ka­ją. Powsta­ły kolo­ro­we, nie­kie­dy bar­dzo cha­otycz­ne i sza­lo­ne pro­jek­ty, będą­ce połą­cze­niem ele­men­tów zna­nych dzie­ciom z kra­kow­skich ulic z wyobra­że­nia­mi o tym, jak powin­na wyglą­dać ide­al­na metro­po­lia.

Festiwal Literatury dla Dzieci 2019 w Krakowie

Festiwal Literatury dla Dzieci 2019 w Krakowie

Festiwal Literatury dla Dzieci 2019 w Krakowie

Festiwal Literatury dla Dzieci 2019 w Krakowie

Festiwal Literatury dla Dzieci 2019 w Krakowie

Merhaba! Dzieciństwo w Stambule – spotkanie z Alpem Gökalpem

Nasz gość Alp Gökalp – peda­gog, pisarz i edy­tor – opo­wie­dział nam o turec­kich grach i zaba­wach, ulu­bio­nych przez dzie­ci zaję­ciach oraz zwy­cza­jach.

Festiwal Literatury dla Dzieci 2019 w Krakowie

Festiwal Literatury dla Dzieci 2019 w Krakowie

Festiwal Literatury dla Dzieci 2019 w Krakowie

Festiwal Literatury dla Dzieci 2019 w Krakowie

Warsztaty Jak rozmawiać w dymkach

Festi­wal Lite­ra­tu­ry dla dzie­ci zago­ścił tak­że w Nowo­huc­kim Cen­trum Kul­tu­ry, w któ­rym uczest­ni­czy­li­śmy w warsz­ta­tach komik­so­wych z Panem Rober­tem Tro­ja­now­skim.

Festiwal Literatury dla Dzieci 2019 w Krakowie

Festiwal Literatury dla Dzieci 2019 w Krakowie

Festiwal Literatury dla Dzieci 2019 w Krakowie

Festiwal Literatury dla Dzieci 2019 w Krakowie

Polska szkółka ilustracji – warsztaty z Robertem Romanowiczem

Uczest­ni­cy warsz­ta­tów na przy­kła­dzie książ­ki A niech to gęś kop­nie! dowie­dzie­li się jak rysow­nik pra­cu­je z tek­stem oraz co musi­my zro­bić by wydo­być swój pomysł z gło­wy i prze­lać go na papier. Następ­nie uczest­ni­cy spo­tka­nia roz­po­czę­li two­rze­nie naj­praw­dziw­szych, naj­bar­dziej papie­ro­wych gąsek, jakie moż­na sobie wyma­rzyć!

Festiwal Literatury dla Dzieci 2019 w Krakowie

Festiwal Literatury dla Dzieci 2019 w Krakowie

Festiwal Literatury dla Dzieci 2019 w Krakowie

Festiwal Literatury dla Dzieci 2019 w Krakowie

Festiwal Literatury dla Dzieci 2019 w Krakowie

Festiwal Literatury dla Dzieci 2019 w Krakowie

Czytanki przed zachodem słońca w Polskim Radiu Kraków.

Festi­wal Lite­ra­tu­ry dla Dzie­ci zago­ścił tak­że w Pol­skim Radiu Kra­ków. Na począ­tek dwo­je dzien­ni­ka­rzy Radia Kra­ków  — Bar­ba­ra Gaw­ry­luk (zna­na autor­ka i tłu­macz­ka ksią­żek dla dzie­ci) i Marek Pro­szek — prze­czy­ta­li wier­sze o dźwię­ku i muzy­ce.

Festiwal Literatury dla Dzieci 2019 w Krakowie

Nie mogło też zabrak­nąć kon­kur­sów z cen­ny­mi nagro­da­mi.

Festiwal Literatury dla Dzieci 2019 w Krakowie

Festiwal Literatury dla Dzieci 2019 w Krakowie

Festiwal Literatury dla Dzieci 2019 w Krakowie

Aż wresz­cie nad­szedł wiel­ki finał — wszy­scy zgro­ma­dze­ni w stu­diu wspól­nie prze­czy­ta­li, a radio­wi reali­za­to­rzy zare­je­stro­wa­li, histo­rię O panu Tra­la­liń­skim. Koniecz­nie posłu­chaj­cie jak nam poszło!

 

Nagra­nie pocho­dzi ze stro­ny Pol­skie­go Radia Kra­ków

 

Szarańcza, żuki, cykady – spotkanie z Vereną Reinhardt, autorką Trzmielowego jeźdźca

Mło­dzi miło­śni­cy owa­dów i lite­ra­tu­ry uczest­ni­czy­li w spo­tka­niu z Vere­ną Rein­hardt, autor­ką Trzmie­lo­we­go jeźdź­ca, któ­ra przy­je­cha­ła do nas z Nie­miec, by poroz­ma­wiać o swo­jej powie­ści i prze­czy­tać frag­men­ty!

Festiwal Literatury dla Dzieci 2019 w Krakowie

Festiwal Literatury dla Dzieci 2019 w Krakowie

Wiel­cy miło­śni­cy lite­ra­tu­ry — Pan Szy­mon Klo­ska i nasza Mary­sia.…

Festiwal Literatury dla Dzieci 2019 w Krakowie

Wię­cej festi­wa­lo­wych zdjęć z udzia­łem naszej eki­py moż­na zoba­czyć na ofi­cjal­nej stro­nie Festi­wa­lu: festi­wal — dzień 1, festi­wal — dzień 2, festi­wal — dzień 4, festi­wal — dzień 5, oraz stro­nie Pol­skie­go Radia Kra­ków

Kodomo no kimono

Pod­czas wizy­ty w Muzeum Sztu­ki i Tech­ni­ki Japoń­skiej Mang­gha zwie­dzi­li­śmy tak­że wysta­wę kimon dzie­cię­cych z kolek­cji Kazu­ko Naka­no.

Wystawa kimon

Wystawa kimon

Wystawa kimon

Wystawa kimon

Wystawa kimon

Wystawa kimon

Wystawa kimon

Małopolski Festiwal Innowacji

Wyna­laz­ki, to coś co lubi­my naj­bar­dziej! Mało­pol­skie uczel­nie i insty­tu­cje zapre­zen­to­wa­ły swo­je osią­gnię­cia na Mało­pol­skim Festi­wa­lu Inno­wa­cji.

Małopolski Festiwal Innowacji

Małopolski Festiwal Innowacji

Małopolski Festiwal Innowacji

Naj­więk­sze wra­że­nie na Mary­si zro­bił sate­li­ta KRAK­sat (obec­nie na orbi­cie oko­ło­ziem­skiej) — zbu­do­wa­ny przez stu­den­tów z AGH i UJ . Jak się oka­za­ło w cza­sie 2 dni wysta­wy tyl­ko nasza pocie­cha wie­dzia­ła o tym ambit­nym pro­jek­cje, a swo­ją wie­dzą tech­nicz­ną zasko­czy­ła twór­ców sate­li­ty! Edu­ka­cja domo­wa daje takie efek­ty! Czyż­by indeks AGH mia­ła już w kie­sze­ni?

Małopolski Festiwal Innowacji

Małopolski Festiwal Innowacji

Krakowskie Noce — Noc Teatrów

W ramach Kra­kow­skiej Nocy Teatrów uczest­ni­czy­li­śmy w wido­wi­sku ple­ne­ro­wym „Nowa Huta” przy­go­to­wa­nym przez Teatr KTO z oka­zji 70 lecia naszej dziel­ni­cy. Zobacz­cie 70 lat histo­rii Nowej Huty w teatral­nym skró­cie…

Noc teatrów

Noc teatrów

Noc teatrów

Noc teatrów

Noc teatrów

Noc teatrów

Noc teatrów

Noc teatrów

Noc teatrów

Noc teatrów

Noc teatrów

Klasa IV — wielki problem czy szansa na rozwój?

Nad­szedł wresz­cie dzień zakoń­cze­nia roku szkol­ne­go.

 

Koniec roku szkolnego

Zdję­cie pocho­dzi ze stro­ny szko­ły.

 

Bo kla­sa IV to nie prze­lew­ki” stra­szą w inter­ne­cie i real­nym świe­cie nawet naj­bar­dziej kre­atyw­ne mamy naj­bar­dziej genial­nych dzie­ci. My jed­nak jeste­śmy dobrej myśli (dyrek­cja i gro­no peda­go­gicz­ne chy­ba też), sko­ro Mary­sia otrzy­ma­ła w szko­le nie­zwy­kle inte­re­su­ją­cą pro­po­zy­cję! Czy będzie to skok w edu­ka­cyj­ną nad­prze­strzeń?

 

XV Małopolski Piknik Lotniczy

Nasza eki­pa po raz kolej­ny uczest­ni­czy­ła w Mało­pol­skim Pik­ni­ku Lot­ni­czym odby­wa­ją­cym się na naj­star­szym pol­skim lot­ni­sku Rako­wi­ce — Czy­ży­ny. Nie­ste­ty, ze wzglę­du na coraz wyż­szą i gęst­szą zabu­do­wę na tere­nach wokół lot­ni­ska poka­zy z roku na rok sta­ją się coraz uboż­sze.Wyprawa do Tyńca

Pora ruszyć na histo­rycz­no — przy­rod­ni­czą wypra­wę…

Wyprawa do Tyńca

Wyprawa do Tyńca

Wyprawa do Tyńca

Wyprawa do Tyńca

Wyprawa do Tyńca

Warsztaty dla kreatywnych dzieci i rodziców

W ostat­nią nie­dzie­lę czerw­ca nasza Archi­me­de­so­wa eki­pa uczest­ni­czy­ła w Warsz­ta­tach dla kre­atyw­nych dzie­ci i rodzi­ców zor­ga­ni­zo­wa­nych przez Fun­da­cję Edu­ka­cji Domo­wej.

Warsztaty dla kreatywnych dzieci i rodziców

Peł­ną rela­cję z tego wyda­rze­nia prze­czy­ta­cie w naszym wpi­sie Warsz­ta­ty dla kre­atyw­nych dzie­ci i rodzi­ców — Fun­da­cja Edu­ka­cji Domo­wej oraz na stro­nie Fun­da­cji Edu­ka­cji Domo­wej.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *