Warsztaty dla kreatywnych dzieci i rodziców — Fundacja Edukacji DomowejWarsztaty dla kreatywnych dzieci i rodziców

W ostat­nią nie­dzie­lę czerw­ca nasza Archi­me­de­so­wa eki­pa uda­ła się na „naj­lep­szy plac zabaw w Kra­ko­wie” czy­li do Ogro­du Doświad­czeń im. Sta­ni­sła­wa Lema, gdzie odby­wa­ły się „Warsz­ta­ty dla kre­atyw­nych dzie­ci i rodzi­ców” zor­ga­ni­zo­wa­ne przez Fun­da­cję Edu­ka­cji Domo­wej.

Spo­tka­nie roz­po­czę­ło się od wspól­ne­go rodzin­ne­go zwie­dza­nia Ogro­du Doświad­czeń. Dla naszej eki­py Ogród nie ma już chy­ba tajem­nic, jed­nak w zwie­dza­niu z prze­wod­ni­kiem uczest­ni­czy­li­śmy po raz pierw­szy. Zaba­wa była wyśmie­ni­ta cho­ciaż… żar lał się z nie­ba! Chy­ba dla­te­go naj­bar­dziej oble­ga­ny­mi sta­no­wi­ska­mi były… kur­ty­ny wod­ne!

 
Warsztaty dla kreatywnych dzieci i rodzicow - Fundacja Edukacji Domowej


 
Warsztaty w Ogrodzie Doświadczeń - Fundacja Edukacji Domowej
 
Warsztaty w Ogrodzie Doświadczeń - Fundacja Edukacji Domowej
 
Warsztaty dla kreatywnych dzieci i rodzicow - Fundacja Edukacji Domowej
 
Warsztaty w Ogrodzie Doświadczeń - Fundacja Edukacji Domowej
 
Warsztaty w Ogrodzie Doświadczeń - Fundacja Edukacji Domowej
 

Po zakoń­czo­nym zwie­dza­niu, dzie­ci zosta­ły zapro­szo­ne na nauko­we warsz­ta­ty: „Fizy­ka balo­ni­ka” oraz „Zaba­wy z ciśnie­niem” popro­wa­dzo­ne rewe­la­cyj­nie przez instruk­to­ra Ogro­du Doświad­czeń.

 
Warsztaty w Ogrodzie Doświadczeń - Fundacja Edukacji Domowej


 
Warsztaty dla kreatywnych dzieci i rodzicow - Fundacja Edukacji Domowej
 
Warsztaty w Ogrodzie Doświadczeń - Fundacja Edukacji Domowej
 
Warsztaty dla kreatywnych dzieci i rodzicow - Fundacja Edukacji Domowej
 
Warsztaty dla kreatywnych dzieci i rodzicow - Fundacja Edukacji Domowej
 
Warsztaty w Ogrodzie Doświadczeń - Fundacja Edukacji Domowej
 
Po zakoń­czo­nych sza­leń­stwach nauko­wych przy­szła pora na kre­atyw­ną zaba­wę…
 
Warsztaty w Ogrodzie Doświadczeń - Fundacja Edukacji Domowej
 

W cza­sie gdy dzie­ci odda­wa­ły się nauce i zaba­wie, rodzi­ce i opie­ku­no­wie uczest­ni­czy­li w warsz­ta­tach na temat meto­dy­ki naucza­nia dziec­ka, tech­ni­ki szyb­kie­go zapa­mię­ty­wa­nia, wyko­rzy­sta­nia gier i zabaw w edu­ka­cji popro­wa­dzo­nych przez Panią Kata­rzy­nę Błasz­czyk — nauczy­cie­la Cen­trum Naucza­nia Domo­we­go. Była tak­że oka­zja do dys­ku­sji na temat edu­ka­cji domo­wej, nawią­za­nia nowych kon­tak­tów i oraz wymia­ny doświad­czeń.

Wię­cej zdjęć i fil­mik rela­cjo­nu­ją­cy Warsz­ta­ty dla kre­atyw­nych dzie­ci i rodzi­ców może­cie zoba­czyć na stro­nie Fun­da­cji Edu­ka­cji Domo­wej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *