Dzień Jurija Gagarina. Nasze rodzinne kosmiczne podróże — raport specjalnyОблетев Землю в корабле-спутнике, я увидел, как прекрасна наша планета. Люди, будем хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее!
Orbitując wokół Ziemi w statku kosmicznym, zobaczyłem jaka piękna jest nasza planeta. Ludzie, będziemy chronić i pomnażać to piękno, a nie niszczyć je!
/Jurij Gagarin/

Dzi­siaj obcho­dzo­ny jest Dzień Juri­ja Gaga­ri­na, bo wła­śnie 59 lat tamu, 12 kwiet­nia 1961 r. z kosmo­dro­mu Baj­ko­nur wystar­to­wał sta­tek kosmicz­ny Wostok 1 z Juri­jem Gaga­ri­nem na pokła­dzie. 

Nie­mal dokład­nie 9 lat póź­niej, 11 kwiet­nia 1970 r. wystar­to­wa­ła 3 misja księ­ży­co­wa. Nie­ste­ty z powo­du awa­rii (do któ­rej doszło 13 kwiet­nia) Apol­lo 13 nie dotarł na Księ­życ, ale bez­piecz­ny powrót zało­gi na Zie­mię (17 kwiet­nia 1970 r.) był wiel­kim suk­ce­sem tej misji.
Nasza rodzin­na blo­go­wa eki­pa od lat pasjo­nu­ją­ca się astro­no­mią i lota­mi kosmicz­ny­mi nie mogła wobec tych rocz­nic pozo­stać obo­jęt­ną. Posta­no­wi­li­śmy więc przy­po­mnieć naszym czy­tel­ni­kom nasze naj­cie­kaw­sze kosmicz­ne podró­że, te bar­dzo daw­ne jak i opo­wie­dzieć o tych naj­now­szych. Zapra­sza­my do lek­tu­ry.

Czytelnicza Odyseja kosmiczna.

Nasza obec­nie 10 let­nia pocie­cha bar­dzo wcze­śnie zaczę­ła się inte­re­so­wać kosmo­sem. A że w wie­ku 4 lat nauczy­ła się czy­tać, w naszym domu nie mogło zabrak­nąć ksią­żek o tema­ty­ce kosmicz­nej.

odyseja kosmiczna

Zgro­ma­dzo­ne i pole­ca­ne wów­czas przez nas książ­ki może­cie poznać w naszym wpi­sie: Ody­se­ja Kosmicz­na 2014 czy­li… jak Ste­phen Haw­king stał się ido­lem pew­nej rezo­lut­nej pię­cio­lat­ki.

Jeden Bolek i Lolek czyli… nowa jednostka astronomiczna Marysi.

Rodzin­na kosmicz­na pasja roz­wi­ja­ła się. Uczest­ni­czy­li­śmy w wie­lu kosmicz­nych impre­zach dla dzie­ci, odwie­dza­li­śmy cie­ka­we miej­sca zwią­za­ne z kosmo­sem a nawet pro­wa­dzi­li­śmy pierw­sze obser­wa­cje i pró­by foto­gra­fo­wa­nia nie­ba. Na potrze­by rodzi­ny powsta­ła też nowa jed­nost­ka astro­no­micz­na opi­su­ją­ca jak dłu­go bie­gnie świa­tło ze Słoń­ca na Zie­mię — 1 Bolek i Lolek (tyle mniej wię­cej trwa odci­nek baj­ki).

Jestem pierw­szą kobie­tą na Mar­sie!

Astronomia dla dzieci

Obser­wu­je­my zaćmie­nie Super Księ­ży­ca

Astronomia dla dzieci

Wię­cej naszych pomy­słów na astro­no­mię dla dzie­ci znaj­dzie­cie we wpi­sie: „Jeden Bolek i Lolek” czy­li… czy Miko­łaj Koper­nik „Wiel­kim Pla­gia­to­rem” był.

Spotkanie z Mirosławem Hermaszewskim.

Mło­da fan­ka podró­ży kosmicz­nych musia­ła wresz­cie spo­tkać praw­dzi­we­go kosmo­nau­tę i zdo­być jego auto­graf.

Hermaszewski

Obszer­ną rela­cję z nasze­go spo­tka­nia z Gene­ra­łem Miro­sła­wem Her­ma­szew­skim prze­czy­ta­cie we wpi­sie: Przez morza, oce­any i… w kosmos, czy­li Tar­gi Książ­ki w Kra­ko­wie.

InSight Mars

We wrze­śniu 2017 roku NASA ogło­si­ła ter­min star­tu mar­sjań­skiej son­dy InSi­ght Mars. NASA przy­go­to­wa­ła przy tym tak­że wiel­ką nie­spo­dzian­kę dla wszyst­kich wiel­bi­cie­li podró­ży kosmicz­nych. Lot na Mar­sa dla każ­de­go! Tak! Każ­dy chęt­ny (bez wzglę­du na miej­sce zamiesz­ka­nia), mógł na spe­cjal­nej stro­nie podać swo­je imię i nazwi­sko, a te zosta­ły zapi­sa­ne na spe­cjal­nym chi­pie, wbu­do­wa­nym w son­dę mar­sjań­ską. Z tej oka­zji sko­rzy­sta­ło 2429807 osób ze wszyst­kich kra­jów świa­ta. Tak­że cała nasza eki­pa (na pokład „prze­my­ci­li­śmy” nawet naszą kot­kę Rok­so­la­nę) wyra­zi­ła chęć udzia­łu w wypra­wie. Każ­de zgło­sze­nie było potwier­dza­ne przez NASA spe­cjal­nym „bile­tem na Mar­sa”.

kosmiczny listopad w edukacji domowej

Misja InSi­ght Mars wyru­szy­ła na Czer­wo­ną Pla­ne­tę z Kali­for­nii 4 maja 2018 r. o godz. 13:05 cza­su pol­skie­go. 26 listo­pa­da 2018 o godz. 21.00 cza­su pol­skie­go son­da InSi­ght Mars pomyśl­nie wylą­do­wa­ła na Mar­sie. Już chwi­lę po lądo­wa­niu moż­na było zoba­czyć pierw­sze zdję­cie z Czer­wo­nej Pla­ne­ty. Zaba­wy z Archi­me­de­sem sta­ły się (być może jedy­nym na świe­cie) blo­giem, któ­ry dotarł na Mar­sa!

Mars to za mało!

Nasza eki­pa przy­ję­ła od NASA zapro­sze­nie do udzia­łu (zno­wu nazwi­ska i imio­na w chi­pie) w misji Solar Par­ker Pro­be. Tym razem celem wypra­wy jest… Słoń­ce!

Misja wystar­to­wa­ła 12 sierp­nia 2018 roku. 3 paź­dzier­ni­ka son­da prze­le­cia­ła obok Wenus (w odle­gło­ści 2550 km od powierzch­ni pla­ne­ty). Był to naj­szyb­szy w histo­rii prze­lot z Zie­mi do innej planety(52 dni). 6 listo­pa­da Par­ker Solar Pro­be doko­na­ła pierw­sze­go zbli­że­nia do Słoń­ca (pery­he­lium wyno­szą­ce 35 RS (0,16 au)). W cza­sie zbli­że­nia do Słoń­ca son­da była naj­szyb­ciej poru­sza­ją­cym się pojaz­dem zbu­do­wa­nym przez czło­wie­ka! Pod­czas zapla­no­wa­nej na sie­dem lat misji son­da wyko­na łącz­nie 24 zbli­że­nia do Słoń­ca. Wyko­rzy­stu­jąc manew­ry asy­sty gra­wi­ta­cyj­nej pod­czas kolej­nych prze­lo­tów obok Wenus będzie coraz bar­dziej zbli­żać się do naszej gwiaz­dy.

Satelita KRAKSat

W ramach Mało­pol­skie­go Festi­wa­lu Inno­wa­cji mie­li­śmy moż­li­wość poznać twór­ców sate­li­ty KRAK­sat — zbu­do­wa­ne­go przez stu­den­tów z AGH i UJ . Jak się oka­za­ło w cza­sie 2 dni wysta­wy tyl­ko nasza pocie­cha wie­dzia­ła o tym ambit­nym pro­jek­cje, a swo­ją wie­dzą tech­nicz­ną zasko­czy­ła twór­ców sate­li­ty! Edu­ka­cja domo­wa daje takie efek­ty! Czyż­by indeks AGH mia­ła już w kie­sze­ni?

Małopolski Festiwal Innowacji

 

Małopolski Festiwal Innowacji

Projekt „Pierwszy człowiek”

W lip­cu 2019 r. cały świat obcho­dził 50 rocz­ni­cę pierw­sze­go lądo­wa­nia na księ­ży­cu. Odby­wa­ło się wie­le cie­ka­wych wystaw i imprez w któ­rych uczest­ni­czy­li­śmy, a nasza rodzin­na eki­pa posta­no­wi­ła szu­kać śla­dów pierw­szych ludzi na Zie­mi, w oko­li­cach Kra­ko­wa oraz na innych cia­łach nie­bie­skich.

Z Księżyca na Marsa i dalej

Z Księ­ży­ca na Mar­sa i dalej — to wysta­wa zor­ga­ni­zo­wa­na przez Kon­su­lat Gene­ral­ny USA w Kra­ko­wie w 50. rocz­ni­cę roz­po­czę­cia misji Apol­lo 11 w Muzeum Lot­nic­twa Pol­skie­go. Wybie­ra­jąc się na wer­ni­saż wysta­wy, nie przy­pusz­cza­li­śmy, że nasza pocie­cha wystą­pi w ogól­no­pol­skich rela­cjach tele­wi­zyj­nych w dobo­ro­wym gro­nie astro­nau­tów i kosmo­nau­tów: Miro­sła­wa Her­ma­szew­skie­go oraz Buz­za Aldri­na.

 

Peł­ną rela­cję z wysta­wy wraz ze wszyst­ki­mi udzie­lo­ny­mi przez Mary­się wywia­da­mi zoba­czy­cie i usły­szy­cie we wpi­sie: Pierw­szy czło­wiek — Waka­cyj­ne kro­ni­ki Archi­me­de­sa.

Oglądamy zaćmienie Księżyca

Do obcho­dów 50 rocz­ni­cy pierw­sze­go lądo­wa­nia czło­wie­ka na Księ­ży­cu dołą­czył też sam… Srebr­ny Glob. W rocz­ni­cę roz­po­czę­cia misji Apol­lo 11 moż­na było podzi­wiać jego czę­ścio­we zaćmie­nie!

zaćmienie Księżyca

Badamy… meteoryt księżycowy

Obcho­dy 50 rocz­ni­cy pierw­sze­go lądo­wa­nia na Księ­ży­cu przy­go­to­wa­ło tak­że Muzeum Geo­lo­gicz­ne w Kra­ko­wie, gdzie moż­na było uczest­ni­czyć w pre­zen­ta­cji księ­ży­co­we­go kamie­nia (mete­ory­tu księ­ży­co­we­go) oraz pod­dać go obser­wa­cjom mikro i makro­sko­po­wym.

Od Labo­ra­to­rium Wer­ne­ra von Brau­na — do księ­ży­co­we­go kamie­nia…
Pierwszy człowiek: Muzeum Geologiczne w Krakowie

Nawet nie przy­pusz­cza­li­śmy, że w nie­da­le­kiej przy­szło­ści Mary­sia sta­nie się posia­dacz­ką wła­sne­go kawał­ka Mete­ory­tu Księ­ży­co­we­go NWA 11273.

To tyl­ko frag­ment nasze­go pro­jek­tu „Pierw­szy czło­wiek” — zapra­sza­my do prze­czy­ta­nia całe­go wpi­su: Pierw­szy czło­wiek — Waka­cyj­ne kro­ni­ki Archi­me­de­sa.

Z Kopernikiem (i filmami science fiction) przez Toruń i Galaktykę

Waka­cje 2019 były oka­zją do odwie­dze­nia Toru­nia i wie­lu kosmicz­nych atrak­cji zlo­ka­li­zo­wa­nych w tym mie­ście.

Dom Mikołaja Kopernika

Dom Wiel­kie­go Uczo­ne­go to miej­sce któ­re każ­dy miło­śnik astro­no­mii odwie­dzić powi­nien.

Dom Mikołaja Kopernika

 

 

Dom Mikołaja Kopernika

 

Dom Mikołaja Kopernika

Misja na Marsa

Jak prze­żyć na Mar­sie mogli­śmy prze­ko­nać się w Bazie mar­sjań­skiej w Pla­ne­ta­rium w Toru­niu.

Dom Mikołaja Kopernika

 

Dom Mikołaja Kopernika

 

 

Przebudzenie Mocy

Muzeum Gwiezd­nych Wojen — każ­dy miło­śnik Sagi musi koniecz­ne odwie­dzić to toruń­skie muzeum.

Muzeum Gwiezdnych Wojen

 

Muzeum Gwiezdnych Wojen

 

Muzeum Gwiezdnych Wojen

 

Muzeum Gwiezdnych Wojen

Bliskie spotkania trzeciego stopnia

Pozna­je­my kul­tu­rę ple­mie­nia Dogo­nów posia­da­ją­ce­go wiel­ką wie­dzę na temat ukła­du Syriu­sza (Muzeum Podróż­ni­ków w Toru­niu).

dzień jurija Gagarina

 

dzień jurija Gagarina

 

dzień jurija Gagarina

Star Trek — stacja kosmiczna

Młyn Wie­dzy w Toru­niu czy­li… jak prze­żyć na sta­cji kosmicz­nej.

dzień jurija Gagarina

Zjazd Fizyków Polskich w Krakowie

W ramach Zjaz­du Fizy­ków Pol­skich w Kra­ko­wie uczest­ni­czy­li­śmy w spe­cjal­nych nauko­wych  poka­zach dla dzie­ci. Jed­nak dla naszej pocie­chy naj­więk­szą atrak­cją była moż­li­wość posłu­cha­nia wykła­du… ks. prof. Micha­ła Hel­le­ra.

dzień jurija Gagarina

 

dzień jurija Gagarina

Kongres Społecznej Odpowiedzialności Nauki – Nauka dla Ciebie

W ramach Kon­gre­su mogli­śmy zapo­znać się m.i.n. z pol­ski­mi łazi­ka­mi mar­sjań­ski­mi…

 

dzień jurija Gagarina

…oraz wysłu­chać cie­ka­wych wykła­dów doty­czą­cych astro­no­mii.

dzień jurija Gagarina

Dzień Niepodległości. Tranzyt Merkurego przez tarczę Słońca (11 listopada 2019)

W zabyt­ko­wym budyn­ku Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­ne­go UJ w Kra­ko­wie wzię­li­śmy udział w obser­wa­cji tran­zy­tu Mer­ku­re­go przez tar­czę Słoń­ca oraz w pre­zen­ta­cji zabyt­ko­we­go tele­sko­pu.

dzień jurija Gagarina

 

dzień jurija Gagarina

Meteoryty. To lubię!

Wresz­cie speł­nia się moje marze­nie, kupu­ję oka­zy do mojej kolek­cji mete­ory­tów.

dzień jurija Gagarina

W mojej kolek­cji znaj­du­ją się obec­nie frag­men­ty: Mete­ory­tu Cam­po del Cie­lo, Mete­ory­tu Cze­la­bińsk, Mete­ory­tu Cany­on Dia­blo oraz Mete­ory­tu Księ­ży­co­we­go NWA 11273 (to ten sam mete­oryt, któ­ry bada­łam w Muzeum Geo­lo­gicz­nym).

Kosmiczny Dzień Kobiet

8 mar­ca 2020 r. na plan­tach w Kra­ko­wie kwia­ty Paniom wrę­czał oso­bi­ście Lord Vader.

dzień jurija Gagarina

#Zostańwdomu — kosmiczne podróże w czasie pandemii

W cza­sie pan­de­mii wyjść z domu nie­ste­ty nie moż­na, ale zdo­by­wać wie­dze o kosmo­sie zawsze war­to. Jest na to wie­le spo­so­bów — oto naszym zda­niem naj­cie­kaw­sze.

Oglądamy pełnię Księżyca i koniunkcję Wenus i Plejad

Mimo kwa­ran­tan­ny i bar­dzo nie­sprzy­ja­ją­cych warun­ków pogo­do­wych i obser­wa­cyj­nych uda­ło się!

dzień jurija Gagarina

 

dzień jurija Gagarina

Astronomia i Urania — czytamy prasę fachową

dzień jurija Gagarina

dzień jurija Gagarina


Zain­te­re­so­wa­ni archi­wal­ne nume­ry Ura­ni z lat 2012–2019 (i wcze­śniej­szych) mogą pobrać ze stro­ny: https://www.urania.edu.pl/archiwum/urania-postepy-astronomii-2012

Z głową w gwiazdach

Na fan­pa­ge Z gło­wa w gwiaz­dach moż­na oglą­dać trans­mi­sje z naj­waż­niej­szych zja­wisk astro­no­micz­nych.

Astronomia w Twoim domu

Naszą wie­dzę posze­rza­my słu­cha­jąc wykła­dów na żywo pro­wa­dzo­nych przez astro­no­mów z Pol­skie­go Towa­rzy­stwa Astro­no­micz­ne­go na kana­le Youtu­be i Face­bo­oku. I nawet mło­dym astro­no­mom uda­je się zdo­być nagro­dy!

Wyślij dziecko w kosmos czyli… Astrohunters.pl w akcji!

Jed­nak praw­dzi­wym hitem kwa­ran­tan­ny oka­za­ły się inter­ne­to­we wypra­wy kosmicz­ne z cyklu: Wyślij dzie­ci w kosmos. Nasza rodzi­na uczest­ni­czy­ła we wszyst­kich dotych­cza­so­wych wypra­wach.
Naj­bliż­sze wypra­wy: Na Jowi­sza — we wto­rek 14 kwiet­nia o godz. 19;00 (dar­mo­wa) oraz Do czar­nej dziu­ry — w pią­tek 17 kwiet­nia o godz. 18:00. (płat­na). Orga­ni­za­to­rzy pro­wa­dzą też dar­mo­we trans­mi­sje onli­ne w któ­rych odpo­wia­da­ją na pyta­nia doty­czą­ce kosmo­su.
Pole­ca­my i zapra­sza­my. Szcze­gó­ło­we infor­ma­cje o nowych trans­mi­sjach oraz o tym jak zare­zer­wo­wać bilet na płat­ny lot znaj­dzie­cie na stro­nie: https://www.facebook.com/Astrohunters/
A tak bawi­li­śmy się w cza­sie poprzed­nich lotów (frag­ment):

Wyślij dzie­ci w KOSMOS!!!

Krót­ka rela­cja fil­mo­wa jak wyglą­dał piąt­ko­wy lot ;)Bile­ty na kolej­ne wyda­rze­nie 4.04.2020r dostęp­ne pod adresem:evenea.pl/event/wyslijdzieciwkosmos04042020/

Opu­bli­ko­wa­ny przez Astrohunters.pl Ponie­dzia­łek, 30 mar­ca 2020

Mars 2020

Nasze naj­bliż­sze pla­ny to udział w misji Mars 2020. Okno star­to­we misji zapla­no­wa­ne jest na okres: 17 lip­ca — 5 sierp­nia 2020. Lądo­wa­nie na Czer­wo­nej Pla­ne­cie prze­wi­dy­wa­ne jest na 18 lute­go 2021 r.  Bile­ty na misję (zno­wu wysła­ny zosta­nie czip z imie­niem i nazwi­skiem) roz­pro­wa­dza­ne przez NASA roze­szły się jak świe­że bułecz­ki w ilo­ści 10 932 295. Nasza eki­pa oczy­wi­ście ma rezer­wa­cję i  już nie może docze­kać się kolej­nej przy­go­dy!

dzień jurija Gagarina


dzień jurija Gagarina

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *