Dziewczynka i kobieta na krańcach świata…Mali podróżnicy - Filipiny, #malipodróżnicy

Makijaż podkreśla urodę kobiety, ale to uśmiech czyni ją piękną”. Dziewczynka i kobieta na krańcach świata sprawdziły czy to prawda?!

 

Hinduska-OK


Mali podróżnicy - Filipiny, #malipodróżnicy

 

 

Zaba­wy z Archi­me­de­sem” od jakie­goś cza­su wędru­ją po Azji wraz z „Mały­mi podróż­ni­ka­mi”. Odwie­dzi­li­śmy już: Chi­ny, Indie, Fili­pi­ny, Taj­lan­dięWiet­nam. Wkrót­ce będzie­my na Sri Lan­ce a potem pla­nu­je­my jesz­cze m.in. wypad do Japo­nii i Korei Połu­dnio­wej. Pozna­je­my histo­rię, kul­tu­rę i tra­dy­cje tych państw. Zwie­dza­my tajem­ni­cze zakąt­ki i nie­zwy­kłe cuda przy­rod­ni­cze… Roz­ko­szu­je­my się sma­ka­mi i zapa­cha­mi orien­tal­nej kuch­ni… Zagłę­bia­my się w tajem­ni­czy świat baśni i legend…
Cza­sem czu­je­my się jak wiel­kie podróż­nicz­ki… Dziew­czyn­ka i kobie­ta na krań­cach świa­ta…

A jak wyglą­da­ją dziew­czyn­ki i kobie­ty Azji? Zobacz­cie sami!

 

Dziewczynka, dziewczyna i kobieta w Azji
wygląda wg profesjonalistów mniej więcej tak…

 

Chiny

  

 

Indie

  

 

Filipiny

  

 

Wietnam

  

 

Japonia

  

 

Korea

  

 

Iran

  

 

 

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Mali podróż­ni­cy”


Logo projektu Mali Podróżnicy


Komentarze na temat “Dziewczynka i kobieta na krańcach świata…

  1. Dzię­ku­ję za umiesz­cze­nie fil­mi­ków. Są świet­ne! Obej­rza­łam wszyst­kie i jestem pod ogrom­nym wra­że­niem dla ich twór­ców.

  2. Japo­nia jest chy­ba dla mnie naj­więk­szym zasko­cze­niem. Nie przy­pusz­cza­ła­bym, że taki kanon Bar­bie tam obec­nie panu­je. Szko­da, że z natu­ral­ne­go pięk­na począt­ku lat 20tych, kobie­ty prze­kształ­ci­ły się w taką sztucz­ność. Wie­rzę, jed­nak że nie wszyst­kie 😉

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *