Ptaki, ptaszki, ptaszory…Uwiel­bia­my zwie­rzę­ta, stąd przy­pa­da­ją­cy 1 kwiet­nia Mię­dzy­na­ro­do­wy Dzień Pta­ków to świet­na oka­zja, aby dowie­dzieć się coś wię­cej o tych pięk­nych i nie­zwy­kłych stwo­rze­niach. Pta­ki zachwy­ca­ją swo­ja uro­dą czy śpie­wem chy­ba każ­de­go z nas. Pta­ki tak­że inspi­ru­ją mala­rzy, pisa­rzy, poetów i kom­po­zy­to­rów.

Naj­pierw sta­ra­li­śmy się odpo­wie­dzieć sobie na pyta­nie, skąd się wła­ści­wie wzię­ły pta­ki? Odpo­wie­dzieć na to pyta­nie pomógł nam faj­ny komiks:

 

ptaki

 

Zba­da­li­śmy jakie pta­ki wystę­pu­ją w Pol­sce. Dzię­ki cie­ka­wej książ­ce „Pta­ki pol­skie” oka­za­ła się dzie­cin­nie pro­sta.

 

ptaki

 

Ptaki polskie

 

Spo­ro infor­ma­cji o pta­kach zna­leź­li­śmy w inter­ne­cie.
Pole­ca­my stro­ny:

Media Nauka - ser­wis o pta­kach w języ­ku pol­skim

Birds — ser­wis o pta­kach w języ­ku angiel­skim i hisz­pań­skim

Ency­klo­pe­dia przy­ro­dy — ency­klo­pe­dia zwie­rząt w języ­ku angiel­skim

Posta­no­wi­ły­śmy zro­bić wła­sny album z pta­ka­mi. Pięk­ne zdję­cia i opi­sy umie­ści­li­śmy w spe­cjal­nym albu­mie.

 

ptaki

 

Kolej­ny nasz pomysł do Atlas pta­ków dla dzie­ci. Wszyst­kie rysun­ki i opi­sy zro­bi­ła nasza cór­ka. Ona też doko­na­ła wybo­ru opi­sy­wa­nych gatun­ków.

 

ptaki

 

ptaki

 

ptaki

 

ptaki

 

ptaki

 

Posta­no­wi­li­śmy zba­dać jakie gatun­ki pta­ków znaj­dzie­my w naszej naj­bliż­szej oko­li­cy. W pobli­żu mamy kil­ka par­ków oraz Łąki Nowo­huc­kie i Lasek Mogil­ski. W roz­po­zna­wa­niu gatun­ków pomo­gła nam faj­na ksią­żecz­ka:

 

ptaki

 

ptaki

 

ptaki

 

Uzbro­je­ni w lor­net­kę, apa­rat foto­gra­ficz­ny i pod­ręcz­ny atlas pta­ków poszli­śmy w teren. Jak przy­sta­ło na praw­dzi­wych bada­czy przy­ro­dy oprócz zdjęć i nota­tek, zro­bi­li­śmy tak­że krót­kie fil­mi­ki.

  

Kreatywnie o ptakach

 

 

Nasze spo­tka­nie z łabę­dzia­mi i kacz­ka­mi nad Zale­wem w Nowej Hucie było bar­dzo weso­łe jed­nak naj­faj­niej­sze oka­za­ło się pod­pa­try­wa­nie zupeł­nie dzi­kich pta­ków.

  

Posta­no­wi­li­śmy tez przy­łą­czyć się do dzie­cię­ce­go klu­bu miło­śni­ków pta­ków — Klu­bu Raniusz­ka. Ten por­tal przy­rod­ni­czy stwo­rzy­ło Ogól­no­pol­skie Towa­rzy­stwo ochro­ny Pta­ków. Każ­de dziec­ko znaj­dzie tutaj dużo wie­dzy facho­wej, pięk­ne zdję­cia, gry, zaba­wy oraz puz­zle i e‑kartki.

 

Pta­si temat to tak­że dobra oka­zja do zabaw mate­ma­tycz­nych. Wize­run­ki pta­ków i ich nazwy połą­czo­ne z ćwi­cze­nia­mi rachun­ko­wy­mi to cie­ka­wa pro­po­zy­cja na uroz­ma­ice­nie każ­dych dzie­cię­cych zabaw.

 

ptaki

 

Na koniec naszej pta­siej przy­go­dy zro­bi­li­śmy pta­sie por­tre­ty. Dudek, zimo­ro­dek i dzię­cioł zupeł­nie jak żywe, praw­da? Mate­ria­ły wyko­rzy­sta­li­śmy z Eko­ka­len­da­rza.

 

ptaki

 

ptaki

 

ptaki

 

Nasz pokój wzbo­ga­cił się tak­że o nowe ele­men­ty wystro­ju. Wyko­rzy­stu­jąc bro­ka­to­we papie­ry kre­atyw­ne zro­bi­li­śmy kolo­ro­we ptasz­ki, któ­re musi­cie przy­znać, że prze­pięk­nie kom­po­nu­ją się z naszym wio­sen­nym kwiat­kiem.

 

ptaki

 

Na koniec mamy dla Was praw­dzi­wą nie­spo­dzian­kę — zbiór powie­dzo­nek zwią­za­nych z pta­ka­mi! Zobacz­cie jakie to faj­ne!

 

ptaki

 

Pta­si dzień był napraw­dę bar­dzo faj­ny! Mam nadzie­ję, że nasze zaba­wy będą dla was cie­ka­wą inspi­ra­cją!

Komentarz na temat “Ptaki, ptaszki, ptaszory…

  1. Wspa­nia­ła pta­sia edu­ka­cja 🙂
    Czy możesz podać tytu­ły wszyst­kich wymie­nio­nych powy­żej ksią­żek? Będzie­my bar­dzo wdzięcz­ni 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *