Bawół, Szczur Pies i… Koza czyli Zabawy z Archimedesem w ChinachChi­ny fascy­nu­ją nas od bar­dzo daw­na, stąd też  z wiel­ką rado­ścią przy­ję­li­śmy infor­ma­cje, że nasza wspól­na zaba­wa blo­go­wa „Mali podróż­ni­cy” (wcze­śniej zna­na pod robo­czym tytu­łem Zwie­dzam świat z Bar­bie) roz­po­czy­na się wła­śnie w tym pięk­nym i nie­zwy­kłym kra­ju. Histo­rię, kulturę,tradycję, język i geo­gra­fię Chin zgłę­bia­my już od jakie­goś cza­su, więc tym razem posta­no­wi­li­śmy doko­nać małe­go pod­su­mo­wa­nia naszych zabaw.

 

 1. Przy­po­mnie­li­śmy sobie hymn i fla­gę Chin.
 2. Powtó­rzy­li­śmy wia­do­mo­ści o poło­że­niu geo­gra­ficz­nym i poli­tycz­nym Chin.
 3. Obej­rze­li­śmy film o pierw­szym Cesa­rzu Chin oraz poszu­ka­li­śmy infor­ma­cji o ostat­nim wład­cy tego pięk­ne­go kra­ju.
 4. Oglą­da­li­śmy w inter­ne­cie pano­ra­my przed­sta­wia­ją­ce min. Wiel­ki Mur Chiń­ski, Zaka­za­ne Mia­sto, Par­ki Naro­do­we itp. http://www.airpano.ru/files/China-Great-Wall/2–2
 5. Oglą­da­li­śmy w inter­ne­cie frag­men­ty Wiel­kiej Gali z oka­zji powi­ta­nia Chiń­skie­go Nowe­go Roku.

      

 6. Bada­li­śmy tra­dy­cję chiń­skich Zna­ków Zodia­ku.
 7. Słu­cha­li­śmy tra­dy­cyj­nej i współ­cze­snej chiń­skiej muzy­ki.
 8. Stu­dio­wa­li­śmy ele­men­ty tra­dy­cji i kul­tu­ry Chin pozna­jąc sym­bo­li­kę kolo­rów, orna­men­tów roślin­nych i moty­wów zwie­rzę­cych w sztu­ce.
 9. Posta­no­wi­li­śmy bli­żej przyj­rzeć się chiń­skiej kali­gra­fii.
 10. Pró­bo­wa­li­śmy roz­szy­fro­wać napi­sy w chiń­skiej gaze­cie.
 11. Nauczy­li­śmy się kil­ku nowych słów po chiń­sku.
 12. Bawi­li­śmy się tzw chiń­ski­mi wyci­nan­ka­mi i robi­li­śmy chiń­skie lam­pio­ny.
 13. Roz­ma­wia­li­śmy o chiń­skich wyna­laz­kach i oglą­da­li­śmy nasze sta­re zdję­cia z wystaw o Chi­nach (Wysta­wa „W prze­strze­ni smo­ka” w Muzeum Naro­do­wym, Wysta­wa Chi­ny Geniusz Orien­tu w Gale­rii Kra­kow­skiej)
 14. Czy­ta­li­śmy chiń­skie baśnie.
 15. Zro­bi­li­śmy mały pry­wat­ny „kata­log” cie­ka­wych ksią­żek, stron inter­ne­to­wych i kana­łów na YT o Chi­nach.
 16. Pozna­wa­li­śmy zwie­rzę­ta Chin a w szcze­gól­no­ści Pan­dę Wiel­ką.
 17. Odświe­ży­li­śmy sobie histo­rię o Mar­co Polo, jesz­cze raz bada­jąc tra­sę jego podró­ży.
 18. Oglą­da­li­śmy nasze sta­re zdję­cia i fil­mi­ki z zajęć w Insty­tu­cie Kon­fu­cju­sza w Kra­ko­wie oraz z wypra­wy do War­sza­wy (Eks­po­zy­cja „Ogród chiń­ski” w Łazien­kach Kró­lew­skich)
 19. Poeks­pe­ry­men­to­wa­li­śmy z kuch­nia chiń­ską i uczy­li­śmy się jeść pałecz­ka­mi.
 20. Pozna­wa­li­śmy histo­rię her­ba­ty. Czy wie­dzie­li­ście, że Her­ba­ta chiń­ska to rośli­na z rodza­ju kame­lia? (Camel­lia sinen­sis to peł­na nazwa bota­nicz­na). Do tej pory Kame­lie koja­rzy­li­śmy tyl­ko z kolo­ro­wy­mi kwia­ta­mi ogro­do­wy­mi. A wy?)

Przed nami jesz­cze cere­mo­nia parze­nia her­ba­ty i stu­dio­wa­nie jej rodza­jów, co zamie­rza­my zro­bić już wkrót­ce zaj­mu­jąc się India­mi.

Nauka licze­nia po chiń­sku

 

 

Nasze pierwsze spotkania historią, kulturą,tradycją, językiem i geografią Chin

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

W Przestrzeni Smoka” — Wystawa w Muzeum Narodowym w Krakowie

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

Ogród Chiński w Łazienkach Królewskich w Warszawie

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

Wystawa „Chiny Geniusz Orientu” w Galerii Krakowskiej

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

edukacja domowa

 

 

 

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Mali podróż­ni­cy”


Logo projektu Mali Podróżnicy


Komentarze na temat “Bawół, Szczur Pies i… Koza czyli Zabawy z Archimedesem w Chinach

 1. Jestem pod OGROMNYM wra­ze­niem!!! Mysla­lam, ze nasz chin­ski pro­jekt bedzie spo­ry, ale nasz przy Waszym jest malen­ki. Bar­dzo sie cie­sze, ze bawi­cie sie z nami! Wasze pod­su­mo­wa­nie zabaw to oce­an pomy­slow! Juz sie nie moge docze­kac jak ugry­zie­cie kolej­ne pan­stwa 🙂

  1. Nasze pró­by z nauką chiń­skie­go to wszyst­ko spraw­ka Insty­tu­tu Kon­fu­cju­sza UJ w Kra­ko­wie któ­ry na Festi­wa­lu Nauki zor­ga­ni­zo­wał lek­cje chiń­skie­go dla dzie­ci. Pro­wa­dzi też cyklicz­ne zaję­cia „Pora­nek z Pan­dą” (raz w mie­sią­cu) gdzie przy­bli­ża dzie­ciom kul­tu­rę Chin. Kurs chiń­skie­go dla róż­nych grup wie­ko­wych poczy­na­jąc od przed­szko­la­ków też ma w ofer­cie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *