Polski Jean Michel Jarre akustycznie!

Nasza kolej­na odsło­na pro­jek­tu „Piąt­ki z eks­pe­ry­men­ta­mi” ma dzi­siaj bar­dzo fran­cu­skie inspi­ra­cje. Wspól­nie z kil­ko­ma blo­ga­mi „Zaba­wy z Archi­me­de­sem”…

Dziecięca fizyka kreatywną zabawą dla całej rodziny

Nasza kolej­na odsło­na pro­jek­tu „Piąt­ki z eks­pe­ry­men­ta­mi” zapro­wa­dzi Was dzi­siaj do cudow­ne­go świa­ta opty­ki. Fizy­ka ma taki spe­cjal­ny…

Na krawędzi między zabawą a nauką

Od jakie­goś cza­su, w róż­nych mediach dość sys­te­ma­tycz­nie poja­wia­ją się arty­ku­ły, w któ­rych mądrzy „spe­ce od edu­ka­cji”, pro­wa­dzą bar­dzo poważ­ne dys­pu­ty…

Nasz przyjaciel MacGyver czyli… doświadczenia za trzy grosze.

Każ­de dziec­ko to uro­dzo­ny filo­zof i nauko­wiec. Nie­ste­ty, nie każ­dy rodzic i nie każ­dy nauczy­ciel chce lub umie to zauwa­żyć (i zaak­cep­to­wać!!!) dając…

Jeden Bolek i Lolek” czyli… czy Mikołaj Kopernik „Wielkim Plagiatorem” był.

Astro­no­mia to jeden z ulu­bio­nych tema­tów zabaw naszej pocie­chy. Poja­wia się on na tyle czę­sto w naszym domu, że w koń­cu posta­no­wi­li­śmy…

Festiwal Nauki Kraków 2015

Festi­wal Nauki Kra­ków 2015 … czy­li 5-latek w świe­cie wiel­kiej nauki też może się świet­nie bawić! Trzy…

Duch Mozarta ogląda telewizję, czyli meloman na politechnice

Oglą­da­nie tele­wi­zji to jed­na z naj­gor­szych roz­ry­wek jaką moż­na dostar­czyć nasze­mu dziec­ku — tak brzmią gło­sy wie­lu peda­go­gów i psy­cho­lo­gów…