Festiwal Nauki Kraków 2015festiwal nauki krakow 2015

Festi­wal Nauki Kra­ków 2015 … czy­li 5‑latek w świe­cie wiel­kiej nauki też może się świet­nie bawić!

Trzy dni czy­ste­go sza­leń­stwa… nauko­wy zawrót gło­wy i pra­wie 200 zdjęć Atrak­cji było tak wie­le, że trud­no było być i widzieć wszyst­ko…

 

Uczel­nie i wydzia­ły tech­nicz­ne zda­ły „egza­min z dydak­ty­ki dzie­ci i doro­słych” na 5! Naj­więk­sze bra­wa dla AGH bo wła­śnie ta Uczel­nia była naj­le­piej przy­go­to­wa­na logi­stycz­nie, mery­to­rycz­nie i… „men­tal­nie” na odwie­dzi­ny tych młod­szych naukow­ców.

Wydział Ukra­ino­znaw­stwa UJ zaś… być może pozy­skał sobie nową wier­ną fan­kę Koza­ków! Insty­tut Kon­fu­cju­sza wypadł jak zwy­kle świet­nie! Wydzia­ły „geo­gra­ficz­no-tury­stycz­ne” cza­ro­wa­ły egzo­ty­ką podró­ży w zna­ne i nie­zna­ne regio­ny świa­ta.… Wete­ry­na­ria z Uni­wer­sy­te­tu Rol­ni­cze­go zabły­snę­ła jak nigdy dotąd!Trochę bla­do na tym tle wypadł… Uni­wer­sy­tet Peda­go­gicz­ny… cho­ciaż bro­nił się dziel­nie. Insty­tut Fizy­ki Jądro­wej PAN i Naro­do­we Cen­trum Pro­mie­nio­wa­nia Syn­chro­tro­no­we­go Sola­ris… pro­mie­nio­wa­li tajem­ni­czo­ścią, któ­ra przy­cią­ga­ła nawet naj­bar­dziej opor­nych na uro­ki fizy­ki. Zde­cy­do­wa­ny hit to pomia­ry radio­ak­tyw­no­ści live i… prób­ka gle­by z Czar­no­by­la! Arche­olo­gia… astro­no­mia… bio­tech­no­lo­gia… i… kogni­ty­wi­sty­ka! No było bajecz­nie!

-Mamo to już koniec Festi­wa­lu???”.… Naj­lep­sza recen­zja, praw­da?!

 

Zaczę­ło się bajkowo…jak w Dino­po­cią­gu… tyl­ko, gdzie ten T‑rex?

 

festiwal nauki krakow 2015

 

Potwierdzam…na Księ­ży­cu nie ma Twar­dow­skie­go! T‑rexa tez brak!

 

festiwal nauki krakow 2015

 

Wszyst­ko zbu­do­wa­ne jest z ato­mów… wszyst­ko oprócz świa­tła

 

festiwal nauki krakow 2015

 

Che­mia praktyczna…sprawdzam pH gle­by. Mój asy­stent poda­je mi odczyn­ni­ki.

 

festiwal nauki krakow 2015

 

Zgad­nij­cie … budu­je indiań­skie tipi czy egip­ską pira­mi­dę?:-)

 

festiwal nauki krakow 2015

 

Dalej śle­dzę T‑rexa… a tu same ska­ły…

 

festiwal nauki krakow 2015

 

I że niby takie orga­ny są pod wodą?!

 

festiwal nauki krakow 2015

 

Popro­szę jed­na zagad­kę dla mnie… tyl­ko coś dla „szkol­nia­ków” bo ja już umiem liczyć!

 

festiwal nauki krakow 2015

 

Na logo­pe­dii to ja się znam od kil­ku lat…

 

festiwal nauki krakow 2015

 

Pro­szę Pani Zn to cynk….a to rude to miedź!

 

festiwal nauki krakow 2015

 

Dobra dobra …jakie tam ludzi­ki prze­cież to czą­stecz­ki wody!

 

festiwal nauki krakow 2015

 

Niech pani w koń­cu poka­że tą gle­bę z Czar­no­by­la! Prze­cież widzę że Pani coś tam ukry­wa…

 

festiwal nauki krakow 2015

 

No dobra biżu­te­ria z ura­nem tez może być…ale tam widzę zegar z far­ba rado­wą i…. Jest gle­ba z Czar­no­by­la! A T‑rexa nadal brak…

 

festiwal nauki krakow 2015

 

Arche­olo­dzy też maja faj­ne gadże­ty…

 

festiwal nauki krakow 2015

 

I że niby takie cuda to były w Egip­cie? A T‑rexa w pira­mi­dzie cza­sem tam nie było?

 

festiwal nauki krakow 2015

 

Tro­fea ento­mo­lo­gów… Czy T‑rexa tez da się tak w gablot­kę upchać?

 

festiwal nauki krakow 2015

 

Pro­szę Pani to się nazy­wa dyfu­zja… zawsze trze­ba pytać

 

festiwal nauki krakow 2015

 

Scien­ce fic­tion?! Dzie­cia­ki nie uwie­rzą mi w przed­szko­lu… Kom­pu­ter ste­ro­wa­łam myśla­mi! Mamo kup taki na uro­dzi­ny….

 

festiwal nauki krakow 2015

 

John Wil­liams na czymś takim robił muzy­kę do Gwiezd­nych wojen???

 

festiwal nauki krakow 2015

 

Chor­wa­cja? To prze­cież to ład­ne pomię­dzy Por­tu­ga­lią i Norwegią…Bo tuz obok to już Niemcy…A powy­żej Wiel­ka Bry­ta­nia!

 

festiwal nauki krakow 2015

 

W koń­cu ktoś doce­nił mój talent muzycz­ny… zaśpie­wa­łam układ okre­so­wy pier­wiast­ków… Miny stu­den­tów chemii…bezcenne!

 

festiwal nauki krakow 2015

 

Sło­nia widzę…T‑rexa nadal brak!

 

festiwal nauki krakow 2015

 

Mamo a powie­dzia­łaś że cza­ry to tyl­ko w baj­kach… patrz a tu żarów­ka sama świe­ci!

 

festiwal nauki krakow 2015

 

Naj­lep­szy przy­ja­ciel kobiety…diament Szko­da, że tyl­ko syn­te­tycz­ne i… pod mikro­sko­pem. Jeśli nie chcesz mojej zgu­by to… T‑rexa daj mi luby!

 

festiwal nauki krakow 2015

 

Na ana­to­mii tez się znam!

 

festiwal nauki krakow 2015

 

Hm… a może by tak zało­żyć wła­sną men­ni­ce?

 

festiwal nauki krakow 2015

 

festiwal nauki krakow 2015

 

A może przy­łą­czyć się do poszu­ki­wań zło­ta? No, ale ja szu­kam T‑rexa!

 

festiwal nauki krakow 2015

 

To mówi Pani, że teraz tak bawią się archi­tek­ci?

 

festiwal nauki krakow 2015

 

Na bota­ni­ce tez się znam!

 

festiwal nauki krakow 2015

 

Por­t­ki Pitagorasa…to lubię!

 

festiwal nauki krakow 2015

 

Sza­fi­ry, rubi­ny, dia­men­ty… no nie wie­rzę. No ale ta maszyn­ka podob­no nigdy się nie myli….

 

festiwal nauki krakow 2015

 

Koń… krowa…owca…pies… Ale żad­na z tych cza­szek nie pasu­je do T‑rexa!

 

festiwal nauki krakow 2015

 

To mówi Pani, że mie­dzy nie­bie­skim a fio­le­tem jest jesz­cze indy­go i gra­nat?

 

festiwal nauki krakow 2015

 

Roślin­ki potrze­bu­ją wody, słoń­ca, nawo­zu i… dużo miło­ści!

 

festiwal nauki krakow 2015

 

Faj­na makie­ta… tyl­ko jak tu ste­ro­wać takim nie­sfor­nym robo­tem?!

 

festiwal nauki krakow 2015

 

Dru­kar­ka 3D…a T‑rexa to mi Pan wydru­ku­je?

 

festiwal nauki krakow 2015

 

To wiel­kie to mózg.. ale co to ta kogni­ty­wi­sty­ka?

 

festiwal nauki krakow 2015

 

Umiem pisać…dorzucę też coś od sie­bie!

 

festiwal nauki krakow 2015

 

Kogni­ty­wi­sty­ka jest…fajna, ale…dobrze, że mama pomo­gła roz­wią­zać test!

 

festiwal nauki krakow 2015

 

Moja nagro­da w kon­kur­sie bota­nicz­nym… Dobrze, że T‑rex nie jest rośli­no­żer­ny…

 

festiwal nauki krakow 2015

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *