Nasz przyjaciel MacGyver czyli… doświadczenia za trzy grosze.Dziecko na Warsztat - Doświadczenia

Każ­de dziec­ko to uro­dzo­ny filo­zof i nauko­wiec. Nie­ste­ty, nie każ­dy rodzic i nie każ­dy nauczy­ciel chce lub umie to zauwa­żyć (i zaak­cep­to­wać!!!) dając dziec­ku pole do zaba­wy i nauki. Dzie­ci są głod­ne wie­dzy, głod­ne zdo­by­wa­nia nowych infor­ma­cji, głod­ne zada­wa­nia pytań i szu­ka­nia odpo­wie­dzi. Kie­dy nasze dzie­ci prze­ja­wia­ją żywe zain­te­re­so­wa­nie ota­cza­ją­cym go świa­tem i (o zgro­zo!) jesz­cze zada­ją zbyt dużo pytań, to doro­śli czę­sto rzu­ca­ją banal­ne „nie mam cza­su”, „nie teraz” lub… „prze­stań filo­zo­fo­wać!” W przed­szko­lach czy szko­łach jest jesz­cze gorzej… „Jasiu prze­stań w koń­cu prze­szka­dzać… sia­daj i milcz bo teraz ja mówię”… „Pani dziec­ko ma chy­ba ADHD bo cią­gle się wier­ci i zada­je tyle pytań”… „to dziec­ko ma chy­ba Zespół Asper­ge­ra (a co na to rodzi­ce takich dzie­ci jak: Albert Ein­ste­in, Wol­fang Ama­de­usz Mozart, Andy Wor­hol, Leo Mes­si, Isa­ac New­ton, Lewis Car­rol bo to chy­ba naj­bar­dziej zna­ni „asper­ge­row­cy” na świe­cie) bo umie zbyt dużo i zbyt wcze­śnie…”. Tym­cza­sem dzie­ci już tak mają, że wszyst­ko je cie­ka­wi, wszyst­ko chcą zba­dać, wszyst­ko chcą dotknąć…

 

Nie wiem, czy zauwa­ży­li­ście pewien feno­men. Otóż, co raz wię­cej Insty­tu­cji Nauko­wych, co raz licz­niej­sze Muzea i Uczel­nie Wyż­sze zaczy­na­ją two­rzyć pro­gra­my, warsz­ta­ty, poka­zy czy kur­sy nauko­we dla cał­kiem małych dzie­ci. I tak orga­ni­zo­wa­ne są zaję­cia z zakre­su np.: arche­olo­gii, mate­ma­ty­ki, robo­ty­ki, che­mii czy fizy­ki. A tym­cza­sem szko­ły funk­cjo­nu­ją bez podzia­łu na gru­py ćwi­cze­nio­we czy labo­ra­to­ryj­ne, doświad­czeń jest „jak na lekar­stwo” a wyj­ścia tere­no­we to rzad­kość. W tej sytu­acji na nas rodzi­cach spo­czy­wa wręcz moral­na odpo­wie­dzial­ność, aby nasza pocie­cha nie tyl­ko nauczy­ła się samo­dziel­nie myśleć, odczu­wać radość i satys­fak­cję ze zdo­by­wa­nia wie­dzy, ale przede wszyst­kim nie utra­ci­ła takiej „dzie­cię­cej nie­win­no­ści otwar­te­go umy­słu”.

To do dzie­ła! Na począ­tek pro­po­nu­ję Wam — upra­wiaj­cie z dzie­cia­ka­mi filo­zo­fie i baw­cie się w naukow­ców!

Wie­cie jaki jest ulu­bio­ny plac zabaw naszej cór­ki? To Ogród Doświad­czeń im. Sta­ni­sła­wa Lema w Kra­ko­wie. „Musi­my” tam cho­dzić przy­naj­mniej kil­ka razy w sezo­nie a póź­ną jesie­nią to już płacz, że trze­ba cze­kać aż do wio­sny. (Podob­nie mamy z Ogro­dem Bota­nicz­nym, ale to już cał­kiem inna histo­ria…)

Zobacz­cie jak faj­nie się tu bawi­my… (Tu tak­że powsta­wał mate­riał do warsz­ta­tu „Astro­no­mia”)

 

Opty­ka: Zrób­my dziś tęczę (Pry­zmat) —  Opis doświad­cze­nia

 

doświadczenia

 

Opty­ka: Kolo­ro­we sek­to­ry —  Opis doświad­cze­nia

 

doświadczenia

 

 Opty­ka: Spi­ra­la — Opis doświad­cze­nia

 

doświadczenia

 

Hydro­sta­ty­ka: Woda w wiru­ją­cej kuli

 

doświadczenia

 

Hydro­sta­ty­ka: Nurek Kar­te­zju­sza — Opis doświad­cze­nia

 

doświadczenia

 

Hydro­sta­ty­ka: Wir wod­ny —  Opis doświad­cze­nia

 

doświadczenia

 

Hydro­sta­ty­ka: Waga hydrau­licz­na — Opis doświad­cze­nia

 

doświadczenia

 

Opty­ka: Pery­skop — Opis doświad­cze­nia

 

doświadczenia

 

Mecha­ni­ka: Figu­ry Lis­sa­jo­us —  Opis doświad­cze­nia

 

doświadczenia

 

Mecha­ni­ka: Super odbi­cie —  Opis doświad­cze­nia

 

doświadczenia

 

Magne­tyzm: Magne­tycz­ne wyści­gi —  Opis doświad­cze­nia

 

doświadczenia

 

Mecha­ni­ka: Fale w ukła­dzie waha­deł —  Opis doświad­cze­nia

 

doświadczenia

 

Mecha­ni­ka: Trzy waha­dła — Opis doświad­cze­nia

 

doświadczenia

 

Mecha­ni­ka: Rów­nia Gali­le­usza —  Opis doświad­cze­nia

 

doświadczenia

 

Mecha­ni­ka: Koły­ska New­to­na — Opis doświad­cze­nia

 

doświadczenia

 

Mecha­ni­ka: Powietrz­na arma­ta —  Opis doświad­cze­nia

 

doświadczenia

 

Zapa­cho­wo — Opis doświad­cze­nia

 

doświadczenia

 

Ser Szwaj­car­ski” w LEM­bi­ryn­cie

 

doświadczenia

 

Aku­sty­ka: Wietrz­ne gon­gi —  Opis doświad­cze­nia

 

doświadczenia

 

Aku­sty­ka: Szu­mią­ce rury —  Opis doświad­cze­nia

 

doświadczenia

 

Aku­sty­ka: Orga­ny ruro­we . Uda­ło mi się na nich zagrać frag­ment IX sym­fo­nii Beetho­we­na  — Opis doświad­cze­nia

 

doświadczenia

 

Tego­rocz­ne waka­cje abso­lut­nie nie mogły obyć się też bez wizy­ty w słyn­nym już Cen­trum Nauki Koper­nik w War­sza­wie. Tu dopie­ro cór­cia mia­ła praw­dzi­wy nauko­wy zawrót gło­wy! Do dziś dopy­tu­je się kie­dy zno­wu jedzie­my „poba­wić się do War­sza­wy”. Zobacz­cie nasze sza­leń­stwa…

 

doświadczenia

 

Gram na lase­ro­wej har­fie jak J. M. Jar­re

 

doświadczenia

 

Testu­ję śru­bę (tur­bi­nę) Archi­me­de­sa

 

doświadczenia

 

Badam per­spek­ty­wę i sztu­kę ilu­zji

 

doświadczenia

 

Wstę­ga Mobiu­sa

 

doświadczenia

 

Uwa­ga! Badam radio­ak­tyw­ność!

 

doświadczenia

 

Moje wła­sne tor­na­do

 

doświadczenia

 

Jak łatwo wywo­łać pio­ru­ny!

 

doświadczenia

 

Tro­chę trze­ba pomie­szać te dziw­ne cie­cze!

 

doświadczenia

 

Zaba­wa świa­tłem

 

doświadczenia

 

Robię USG

 

doświadczenia

 

 Chłop­czyk czy dziew­czyn­ka czy­li wstęp do gene­ty­ki!!!

 

doświadczenia

 

 

No a teraz czas na nasze zaba­wy w naukę. Oto nasz doświad­cze­nia za trzy gro­sze… Mac­Gy­ver był­by z nas dum­ny…

 

Pytanie: Jak buduje się mosty, aby były wytrzymałe?

Do doświad­cze­nia potrze­bu­je­my dwie „góry z ksią­żek” i dwie kart­ki papie­ru A4 plus jakąś figur­kę.

 

doświadczenia

 

doświadczenia

 

doświadczenia

 

doświadczenia

 

doświadczenia

 

doświadczenia

 

Pytanie: Czy można zgnieść butelkę mrozem? To na fali fascynacji Anna i Elsą z „Frozen”

Do doświad­cze­nia potrze­ba pla­sti­ko­wą butel­kę, gorą­cą wodę (do nagrza­nia butel­ki) i zamra­żal­nik.

 

doświadczenia

 

doświadczenia

 

doświadczenia

 

doświadczenia

 

Pytanie: Dlaczego rodzice ciągle mówią „nie pij tyle coli”?

Do doświad­cze­nia potrze­bu­je­my sko­rup­kę jaj­ka, misecz­kę, ocet i Pep­si (lub Colę).

 

doświadczenia

 

doświadczenia

 

doświadczenia

 

Pytanie: Jak zrobić coś z niczego?

Do doświad­cze­nia potrze­bu­je­my świe­cę i luster­ko.

 

doświadczenia

 

doświadczenia

 

doświadczenia

 

Pytanie: Czy butelki potrafią sikać jak chłopczyki?

Do doświad­cze­nia potrzeb­ne są butel­ka po wodzie mine­ral­nej (w któ­rej robi­my 3 otwo­ry na róż­nych wyso­ko­ściach), miska, woda.

 

doświadczenia

 

doświadczenia

 

doświadczenia

 

Pytanie: Czy można pomalować wodę?

Do doświad­cze­nia potrze­bu­je­my miskę z woda i far­by akwa­re­lo­we.

 

doświadczenia

 

doświadczenia

 

doświadczenia

 

Pytanie: Po co myć zęby?

Do doświad­cze­nia potrze­bu­je­my misecz­kę, dwa jaj­ka (suro­we), pastę do zębów (jed­no jaj­ko sma­ru­je­my pastą), ocet.

 

doświadczenia

 

doświadczenia

 

doświadczenia

 

doświadczenia

 

doświadczenia

 

doświadczenia

 

doświadczenia

 

doświadczenia

 

Pytanie: Jak się pływa w Morzu Martwym?

Do doświad­cze­nia potrze­bu­je­my jaj­ko (suro­we), butel­kę po wodzie mine­ral­nej, sól kuchen­ną, wodę i… wodę „spod ogór­ków”.

 

doświadczenia

 

doświadczenia

 

doświadczenia

 

doświadczenia

 

doświadczenia

 

Pytanie: Jak zrobić odkurzacz?

Do doświad­cze­nia potrze­bu­je­my jaj­ko (roz­bi­te na tale­rzy­ku), pla­sti­ko­wą butel­kę po wodzie mine­ral­nej (butel­kę ści­ska­my aby zła­pać jaj­ko).

 

doświadczenia

 

doświadczenia

 

doświadczenia

 

Pytanie: Jak zobaczyć niewidoczne?

Do doświad­cze­nia potrze­bu­je­my tale­rzyk, pla­ste­rek cytry­ny, zapał­ki (wbi­te do cytry­ny), zabar­wio­na wodę (musi być na tale­rzy­ku), sło­ik.

 

doświadczenia

 

doświadczenia

 

doświadczenia

 

doświadczenia

 

Pytania: Czy reklamy kłamią?

Do doświad­cze­nia potrze­bu­je­my tale­rzyk z wodą, pieprz i kro­pel­kę pły­nu do mycia naczyń (nakła­da­my go na palec i doty­ka­my wody z pie­przem).

 

doświadczenia

 

doświadczenia

 

Pytanie: Jak zrobić witaminowy koktajl bez warzyw i owoców?

Do doświad­cze­nia potrze­bu­je­my żel­ki wita­mi­no­we, szkla­ne naczy­nie, gorą­cą wodę i wodę „spod ogór­ków” (doda­na na koniec dostar­cza wyra­zi­stych kolo­rów).

 

doświadczenia

 

doświadczenia

 

doświadczenia

 

doświadczenia

 

Pytanie: Jak w domu można zrobić latający dywan? Doświadczenie z gościnnym udziałem… Kota Schrödingera 🙂

  

Pytanie: Jak rozkwitają kwiaty?

  

Na zakoń­cze­nie pereł­ka od AdBu­ste­ra — może komuś uda się powtó­rzyć. My mie­li­śmy nie­ste­ty tro­chę za sła­be magne­sy lub „mało żela­zne” płat­ki.

  

A komu mało doświad­czeń pole­ca­my fil­my Sci­Fu­na. My to samo zro­bi­li­śmy w domu. Uwa­ga na okna, żyran­do­le i tele­wi­zo­ry. Świet­na zaba­wa. Napraw­dę dzia­ła.

  

Komentarze na temat “Nasz przyjaciel MacGyver czyli… doświadczenia za trzy grosze.

  1. Abso­lut­nie podzie­lam Two­je podej­ście do kwe­stii eks­pe­ry­men­to­wa­nia przez dzie­ci. Swo­ją dro­ga nie spo­tka­łam się wcze­śniej z eks­pe­ry­men­tem płat­ko­wym. Bar­dzo cie­ka­we.

  2. Sci­Fun jest super, cho­ciaż ja się boję powta­rzać go w domu, mamy ten­den­cję do nie­ocze­ki­wa­nych wypad­ków 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *