Wielicki Festiwal Nauki czyli… każde dziecko jest w czymś dobre!Wielicki Festiwal Nauki

Pierw­szy week­end paź­dzier­ni­ka był dla naszej archi­me­de­so­wej eki­py na praw­dę mega sza­lo­ny… Świet­na zaba­wa i spo­ra daw­ka wie­dzy, czy­li to co lubi­my naj­bar­dziej! W piąt­ko­wy wie­czór bawi­li­śmy się na Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców a już w sobo­tę porwa­ło nas na… Wie­lic­ki Festi­wal Nauki — „Tajem­ni­ce zmy­słów”.

 

Gość spe­cjal­ny impre­zy — Cen­trum Nauki Koper­nik zapre­zen­to­wał swo­ją inte­rak­tyw­ną wysta­wę pt.: „Umysł przy­ła­pa­ny”. Dodat­ko­wo tre­ne­rzy z Klu­bu Mło­de­go Odkryw­cy z Cen­trum Nauki Koper­nik pro­wa­dzi­li warsz­ta­ty i eks­pe­ry­men­ty popu­lar­no­nau­ko­we a ani­ma­to­rzy z gru­py poka­zo­wej zapre­zen­to­wa­li dwa poka­zy: „Muzy­ka” i „Odzysk”. Jak się oka­za­ło muzy­ka może ukryć się wszę­dzie, nawet w naszych dło­niach czy meta­lo­wych lub pla­sti­ko­wych rur­kach. Recy­kling zaś może być świet­ną zaba­wą zwłasz­cza gdy wcze­śniej poka­że się dzie­ciom na czym pole­ga pra­wi­dło­we sor­to­wa­nie śmie­ci oraz jak wyglą­da pra­ca w sor­tow­niach odpa­dów.

Wszyst­kie­go moż­na było spró­bo­wać, samo­dziel­nie dotknąć, spraw­dzić, prze­te­sto­wać. Festi­wa­lo­we pro­po­zy­cje świet­nie połą­czy­ły naukę z zaba­wą, a samo­dziel­nie prze­pro­wa­dza­ne doświad­cze­nia pobu­dza­ły cie­ka­wość i wyobraź­nie wszyst­kich widzów. Zwie­dza­ją­cy prze­ko­na­li się jak dzia­ła­ją nasze zmy­sły oraz jakie pułap­ki zasta­wia na nas umysł. Wyni­ki eks­pe­ry­men­tów u nie­jed­ne­go małe­go, czy cał­kiem duże­go eks­pe­ry­men­ta­to­ra wywo­ły­wa­ły zdzi­wie­nie, zasko­cze­nie a przede wszyst­kim wiel­ką radość i czę­sto sal­wy śmie­chu.

Zaba­wy mate­ma­tycz­no-logicz­ne, samo­dziel­ne wyko­na­nie świec zapa­cho­wych, pisa­nie praw­dzi­wym gęsim pió­rem, zaba­wy ze świa­tłem i dźwię­kiem czy odkry­wa­nie budo­wy i funk­cjo­no­wa­nia wła­sne­go cia­ła to kil­ka z wie­lu pro­po­zy­cji zabaw na tej nie­zwy­kłej impre­zie.
Nam szcze­gól­nie podo­ba­ła się moż­li­wość oglą­da­nia przez tele­skop wybu­chów na Słoń­cu oraz zaba­wy kuli­nar­ne z cie­kłym azo­tem w „Kuch­ni mole­ku­lar­nej”. Cie­ka­we były tak­że eks­pe­ry­men­ty z tzw „suchym lodem” i… pro­duk­cja prą­du z ogór­ka kiszo­ne­go. Wie­le osób zachwy­ca­ło się tak­że nie­zwy­kły­mi „dzie­ła­mi” powsta­ją­cy­mi z dru­ka­rek 3D oraz pre­zen­ta­cją dzia­łal­no­ści szkol­nych kół nauko­wych.

Na Festi­wa­lu Nauki zapre­zen­to­wa­ły się jesz­cze m.in. Mło­dzie­żo­we Obser­wa­to­rium Astro­no­micz­ne z Nie­po­ło­mic oraz Powia­to­wa i Miej­ska Biblio­te­ka Publicz­na w Wie­licz­ce.

 

 

Wielicki Festiwal Nauki

 

Wielicki Festiwal Nauki

 

Wielicki Festiwal Nauki

 

Wielicki Festiwal Nauki

 

Wielicki Festiwal Nauki

Wielicki Festiwal Nauki

 

Wielicki Festiwal Nauki

 

Wielicki Festiwal Nauki

 

Wielicki Festiwal Nauki

 

Wielicki Festiwal Nauki

 

Wielicki Festiwal Nauki

 

Wielicki Festiwal Nauki

 

Wielicki Festiwal Nauki

 

Wielicki Festiwal Nauki

 

Wielicki Festiwal Nauki

 

Wielicki Festiwal Nauki

 

Wielicki Festiwal Nauki

 

Wielicki Festiwal Nauki

 

Wielicki Festiwal Nauki

 

Wielicki Festiwal Nauki

 

Wielicki Festiwal Nauki

 

Wielicki Festiwal Nauki

 

Wielicki Festiwal Nauki

 

Wielicki Festiwal Nauki

 

Wielicki Festiwal Nauki

 

Wielicki Festiwal Nauki

 

Wielicki Festiwal Nauki

 

Wielicki Festiwal Nauki

 

Wielicki Festiwal Nauki

 

Wielicki Festiwal Nauki

 

Wielicki Festiwal Nauki

 

Pokazy „Muzyka” i „Odzysk” prowadzone przez Centrum Nauki Kopernik

 

Wielicki Festiwal Nauki

 

Wielicki Festiwal Nauki

 

Wielicki Festiwal Nauki

 

Wielicki Festiwal Nauki

 

Wielicki Festiwal Nauki

 

Wielicki Festiwal Nauki

 

Wielicki Festiwal Nauki

 

Wielicki Festiwal Nauki

 

Wielicki Festiwal Nauki

 

Wielicki Festiwal Nauki

 

Wielicki Festiwal Nauki

 

Wielicki Festiwal Nauki

 

Warsztaty muzyczne dla dzieci zorganizowane przez Centrum Nauki Kopernik

  

 

 

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Piąt­ki z eks­pe­ry­men­ta­mi”.


Logo projektu Piątki z eksperymentami


 

Komentarze na temat “Wielicki Festiwal Nauki czyli… każde dziecko jest w czymś dobre!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *