Małopolska Noc Naukowców 30.09.2016Mamy pią­tek — więc mamy też i eks­pe­ry­men­ty!
Kolej­na odsło­na pro­jek­tu „Piąt­ki z eks­pe­ry­men­ta­mi” to szyb­ka rela­cja z nasze­go udzia­łu w Mało­pol­skiej Nocy Naukow­ców — Kra­ków 2016.

 

Nasza eki­pa bra­ła udział w noc­nej impre­zie zor­ga­ni­zo­wa­nej przez Ogród Doświad­czeń im. Sta­ni­sła­wa Lema w Kra­ko­wie.

 

Malopolska Noc Naukowców - 30.09.2016

 

Doko­na­nia naszej małej Pani Nauko­wiec zosta­ły doce­nio­ne i uho­no­ro­wa­niem oko­licz­no­ścio­wą koszul­ką z Nocy Naukow­ców.

 

Malopolska Noc Naukowców - 30.09.2016

 

Nasza cór­cia otrzy­ma­ła tak­że pamiąt­ko­wy dyplom.

 

Malopolska Noc Naukowców - 30.09.2016

 

Nasza eki­pa bar­dzo lubi spę­dzać czas w Ogro­dzie Doświad­czeń, jed­nak dopie­ro tym razem mie­li­śmy oka­zję uczest­ni­czyć w noc­nym odkry­wa­niu tego fan­ta­stycz­ne­go miej­sca.

Pro­gram Nocy Naukow­ców w Ogro­dzie Doświad­czeń był na praw­dę bar­dzo boga­ty. Oprócz opro­wa­dza­nia tema­tycz­ne­go, uczest­ni­cy mogli brać udział m.in w pomia­rze pro­mie­nia Zie­mi z uży­ciem sys­te­mu GPS, badać pręd­kość dźwię­ku w powie­trzu czy doko­ny­wać poszu­ki­wań w ultra­fio­le­cie. Nam szcze­gól­nie spodo­bał się pokaz pło­ną­cych fal sto­ją­cych oraz zaba­wy w ciem­no­ści z nok­to­wi­zo­rem.

 

Malopolska Noc Naukowców - 30.09.2016

 

Bada­nie świa­ta w pod­czer­wie­ni dostar­czy­ło nam z kolej cie­ka­wych i cał­kiem nie­ocze­ki­wa­nych prze­żyć. Oka­za­ło się że naj­go­ręt­sze były nasze oczy a naj­zim­niej­sze… wło­sy. Tem­pe­ra­tu­ra naszych dło­ni była zaś na pozio­mie zale­d­wie 34 stop­ni Cel­sju­sza, a więc mia­ła mniej­szą war­tość niż spo­dzie­wa­ne 36,6 stop­nia.

 

Malopolska Noc Naukowców - 30.09.2016

 

Jed­nak naj­więk­szym hitem oka­zał się pokaz pło­ną­cych pier­wiast­ków — sodu, baru i stron­tu.

 

Malopolska Noc Naukowców - 30.09.2016

 

Malopolska Noc Naukowców - 30.09.2016

 

Malopolska Noc Naukowców - 30.09.2016

 

Malopolska Noc Naukowców - 30.09.2016

 

Nowym i cał­ko­wi­cie nie­ocze­ki­wa­nym dozna­niem była tak­że noc­na zaba­wa w Ogro­dzie Doświad­czeń na sta­rych i dobrze nam zna­nych urzą­dze­niach tema­tycz­nych. Każ­dy eks­pe­ry­ment nabie­rał w tej noc­nej opra­wie zupeł­nie inne­go wymia­ru. Nasze zmy­sły pra­co­wa­ły na napraw­dę mega obro­tach! Dziś wzrok musiał ustą­pić doty­ko­wi, zapa­cho­wi i słu­cho­wi… W tej nie­co­dzien­nej sce­ne­rii nawet nasze prze­ką­ski sma­ko­wa­ły jakoś zupeł­nie ina­czej niż zwy­kle!

Nasze szcze­gól­ne doświad­cze­nie wią­że się dzi­siaj tak­że z noc­ną zaba­wą w kalej­do­sko­pie. Zna­na i lubia­na „zabaw­ka” zosta­ła odkry­ta przez nas zupeł­nie na nowo! A wszyst­ko to dzię­ki Nocy Naukow­ców!

 

Malopolska Noc Naukowców - 30.09.2016

 

Kie­dy my wycho­dzi­li­śmy z Ogro­du Doświad­czeń, było już na praw­dę póź­no a jed­nak wciąż na tej noc­nej impre­zie bawi­ło się bar­dzo dużo ludzi. Doro­śli sza­le­li jak małe dzie­ci a dzie­ci… nawet te cał­kiem małe były dosłow­nie w siód­mym nie­bie!

Ogród Doświad­czeń nocą jest na praw­dę tajem­ni­czym i… mega kli­ma­tycz­nym miej­scem!

 

Malopolska Noc Naukowców - 30.09.2016

 

Płonące pierwiastki i ich barwy płomienia

  

Ekipa Zabaw z Archimedesem bada fale stojące z wykorzystaniem kompozycji Johna Williamsa,
Jana Sebastiana Bacha, Wolfganga Amadeusza Mozarta i Ludwiga van Beethovena

  

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Piąt­ki z eks­pe­ry­men­ta­mi”.


Logo projektu Piątki z eksperymentami


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *