Kieszonkowiec logiczny — Na logikę i IQ czyli… logiczny prezent pod choinkękieszonkowiec logiczny

Logika wydaje się końcowym przystankiem ludzkiego myślenia. Potrafimy zredukować nauki przyrodnicze do matematyki, a matematykę do logiki, lecz wygląda na to, że nie ma nic, do czego moglibyśmy zredukować logikę
/John David Barrow/

 

Jak wie­cie, nasza archi­me­de­so­wa eki­pa po pro­stu kocha mate­ma­ty­kę i abso­lut­nie wszyst­ko, co jest z nią zwią­za­ne. Chęt­nie też dzie­li­my się z Wami róż­ny­mi pomy­sła­mi, na kre­atyw­ne pozna­wa­nie mate­ma­ty­ki. Poka­zu­jąc róż­ne gry, zaba­wy, kloc­ki, czy książ­ki, mamy nadzie­ję zachę­cić Wasze dzie­cia­ki do pozna­wa­nia i polu­bie­nia tej napraw­dę faj­nej dzie­dzi­ny nauki. Mate­ma­ty­ka bowiem, to nie tyl­ko doda­wa­nie i odej­mo­wa­nie, mno­że­nie i dzie­le­nie czy ułam­ki i pro­cen­ty. Mate­ma­ty­ka to przede wszyst­kim sztu­ka logicz­ne­go myśle­nia! A jeże­li macie ocho­tę napraw­dę roz­ru­szać swo­je sza­re komór­ki to koniecz­nie się­gnij­cie po serię Kie­szon­ko­wiec logicz­ny od Wydaw­nic­twa EDGARD. My ostat­nio wzbo­ga­ci­li­śmy naszą kolek­cję gier edu­ka­cyj­nych o dwie nowe rewe­la­cyj­ne pozy­cje z tej serii. Kie­szon­ko­wiec logicz­ny — Na logi­kę oraz kie­szon­ko­wiec — IQ, wcią­ga­ją gra­czy niczym żar­łocz­na czar­na dziu­ra!
Jed­nym sło­wem super zaba­wa i dresz­czyk nie­za­po­mnia­nych emo­cji!!!

 

kieszonkowiec logiczny

 

Czarny pas intelektu

Zale­ca­ny wiek uczest­ni­ków zaba­wy to 12+. My bawi­li­śmy się rodzin­nie i naj­młod­szy uczest­nik miał 9‑lat, a naj­star­szy… eme­ry­to­wa­nym inży­nie­rem. Według nas gra­ni­ca wie­ko­wa jest zatem dość umow­na i spo­koj­nie moż­na spró­bo­wać roz­wią­zy­wać zagad­ki z młod­szy­mi dzieć­mi. Poziom zaga­dek jest dość zróż­ni­co­wa­ny i obok pytań bar­dzo łatwych, zala­zły się i takie, któ­re… zawsty­dzi­ły nawet star­szą część naszej rodzi­ny. Wszy­scy jed­nak jeste­śmy zgod­ni co do tego, że taki Kie­szon­ko­wiec logicz­ny — Na logi­kę oraz IQ, to napraw­dę faj­na zaba­wa i… dosko­na­ły pomysł na pre­zent nie tyl­ko dla dzie­ci.

 

kieszonkowiec logiczny

 

kieszonkowiec logiczny

 

Na logikę rośnie IQ

Poziom zaga­dek gwa­ran­tu­je świet­ną zaba­wę całej rodzi­nie. Wytraw­ni wyja­da­cze zaga­dek i łami­głó­wek logicz­nych być może nie będą mieć takich trud­no­ści jak my. Nie­ste­ty zda­rza­ło nam się, że potra­fi­li­śmy od razu wska­zać pra­wi­dło­wej odpo­wie­dzi. Cza­sem zagad­ki naj­ła­twiej­sze oka­zy­wa­ły się cał­kiem trud­ne. Innym razem łami­głów­ki „z naj­wyż­szej pół­ki” naj­szyb­ciej roz­wią­zy­wa­ła naj­młod­sza część rodzi­ny. Wszy­scy jed­nak jeste­śmy zgod­ni co do tego, że taki Kie­szon­ko­wiec logicz­ny — Na logi­kę oraz IQ, to dłu­gie godzi­ny super zaba­wy i… nauki „przy oka­zji”. A takie roz­wią­za­nia kocha­my naj­bar­dziej!

W pakie­cie Na logi­kę znaj­dzie­cie zestaw 69 zaga­dek logicz­nych, nato­miast Kie­szon­ko­wiec logicz­ny — IQ to kom­pi­la­cja aż 109 takich roz­gry­wek umy­sło­wych.

 

Róż­ne pozio­my trud­no­ści, wie­lo­to­ro­we spo­so­by docho­dze­nia do praw­dy i… logi­ka mate­ma­tycz­na naj­wyż­szych lotów.

 

kieszonkowiec logiczny

 

Gracz nie pozo­sta­je jed­nak samot­ny w swo­ich umy­sło­wych podró­żach. W razie trud­no­ści zawsze moż­na sko­rzy­stać z pomo­cy…

 

kieszonkowiec logiczny

 

Graj i… zostań drugim Einsteinem

Naszym zda­niem zaba­wy kar­cia­ne: Kie­szon­ko­wiec logicz­ny — Na logi­kę i kie­szon­ko­wiec IQ — to bar­dzo cie­ka­wy pomysł, któ­ry poja­wił się na pol­skim ryn­ku gier edu­ka­cyj­nych. Pod­sta­wo­we atu­ty to pięk­no pro­sto­ty i poręcz­ność oraz cał­kiem ład­ne wyko­na­nie.

Takie „kom­pak­to­we zesta­wy” z powo­dze­niem moż­na wrzu­cić do toreb­ki, ple­ca­ka czy waliz­ki i… zasko­czyć swo­je dzie­ci, wte­dy kie­dy wła­śnie zaczy­na­ją się nudzić pod­czas dłu­giej podró­ży! A może spró­bu­je­cie wyko­rzy­stać kie­szon­kow­ce logicz­ne pod­czas nad­cho­dzą­cych świą­tecz­nych spo­tkań rodzin­nych?
Gwa­ran­tu­je­my wam, że zaba­wa będzie napraw­dę świet­na!

Kie­szon­ko­wiec logicz­ny — Na logi­kę oraz IQ, z pew­no­ścią śmia­ło moż­na wyko­rzy­stać tak­że w szko­le, jako świet­ną pomoc dydak­tycz­ną na lek­cjach mate­ma­ty­ki, czy na zaję­ciach kół­ka mate­ma­tycz­ne­go! Zado­wo­le­nie powin­ni być rów­nież i edu­ka­to­rzy domo­wi, ponie­waż jest to cał­kiem inte­re­su­ją­ce roz­wią­za­nie pozwa­la­ją­ce zre­zy­gno­wać ze sztam­po­we­go wyko­rzy­sty­wa­nia pod­ręcz­ni­ków czy nud­nych zbio­rów zadań.

Nale­ży jed­nak pamię­tać, że przy czę­stym i inten­syw­nym użyt­ko­wa­niu kar­ty mogą nie­ste­ty dość szyb­ko ulec znisz­cze­niu. Kar­ty nie są też wodo­od­por­ne, o czym dość bole­śnie prze­ko­na­li­śmy się, nie­chcą­cy wyle­wa­jąc pod­czas gry szklan­kę soku. Na szczę­ście takie wypad­ki zda­rza­ją się tyl­ko cza­sa­mi!

 

 

kieszonkowiec logiczny

 

kieszonkowiec logiczny

 

Logiczne możliwości naszego mózgu

Kie­szon­ko­wiec logicz­ny — Na logi­kę i IQ to świet­ne pakie­ty, któ­re nie tyl­ko tre­nu­ją sztu­kę logicz­ne­go myśle­nia, ale tak­że ćwi­czą naszą kon­cen­tra­cję. Cie­ka­wym posu­nię­ciem jest zasto­so­wa­nie szyb­kiej auto­kon­tro­li przy każ­dym z typów zaga­dek. Na odwro­cie każ­dej kar­ty gracz odnaj­du­je pra­wi­dło­we roz­wią­za­nie wraz ze zgrab­nym komen­ta­rzem mery­to­rycz­nym. Ma to szcze­gól­nie duże zna­cze­nie zwłasz­cza dla młod­szych użyt­kow­ni­ków. Dodat­ko­wo kar­ty mają ozna­cze­nia stop­nia trud­no­ści danej zagad­ki. Jed­na gwiazd­ka ozna­cza zada­nie łatwe, dwie gwiazd­ki — śred­nie a trzy to już sygnał, że jest zada­nie trud­ne. Naszym zda­niem takie roz­wią­za­nia dydak­tycz­ne pozwa­la­ją na two­rze­nie wła­snych kre­atyw­nych wer­sji zabaw logicz­nych.

My z czy­stym sumie­niem wszyst­kim bar­dzo pole­ca­my Kie­szon­ko­wiec logicz­ny — Na logi­kę i pakiet IQ i życzy­my uda­nej zaba­wy! Ale pamię­taj­cie – to jest tyl­ko zaba­wa, a nie szkol­ny czy aka­de­mic­ki pod­ręcz­nik do nauki mate­ma­ty­ki czy logi­ki! Tu spo­tka­cie logi­kę mate­ma­tycz­ną wyję­tą pro­sto z życia codzien­ne­go, a nie nud­ne­go sta­re­go pod­ręcz­ni­ka!

 

kieszonkowiec logiczny

 

Kieszonkowiec logiczny i jego przyjaciele

Seria Kie­szon­ko­wiec od EDGARD to jed­nak nie tyl­ko logi­ka. Może­cie też wyko­rzy­stać inne pakie­ty z tej serii. O kie­szon­kow­cach mate­ma­tycz­nych i logicz­nych pisa­li­śmy w poście: Kie­szon­ko­wiec mate­ma­tycz­ny czy­li mądry pre­zent dla całej rodzi­ny.

Rewe­la­cyj­ne są rów­nież kie­szon­kow­ce geo­gra­ficz­ne: Gdzie Rzym a gdzie Krym – Kie­szon­ko­wiec geo­gra­ficz­ny, Obie­ży­świat – kie­szon­ko­wiec geo­gra­ficz­ny oraz przy­rod­ni­czy: Kie­szon­ko­wiec przy­rod­ni­czy – ZOO liga.

A na deser pro­po­nu­je­my Wam jesz­cze Kie­szon­kow­ce do nauki języ­ka angiel­skie­go: Remem­ber & FORGET – angiel­ski kie­szon­ko­wiec dla opor­nych.

 

Logiczne zakończenie

Naszym zda­niem Kie­szon­ko­wiec logicz­ny — Na logi­kę i pakiet IQ to cał­kiem faj­ny i bar­dzo ory­gi­nal­ny pomysł na pre­zent pod cho­in­kę. War­to zain­we­sto­wać w oba zesta­wy, cho­ciaż przy­znam szcze­rze, nam bar­dziej przy­padł do gustu kie­szon­ko­wiec - IQ. Auto­rem wszyst­kich 109 zaga­dek tego pakie­tu jest Albert Owsian­ka. Nato­miast za pro­jekt, skład i ilu­stra­cje odpo­wia­da Dan­ka Łuka­sie­wicz. Według nas zestaw ten jest zde­cy­do­wa­nie bar­dziej uda­ny, tak mery­to­rycz­nie jak i gra­ficz­nie. Tu widać więk­szą róż­no­rod­ność form i sty­lów, co razem two­rzy wybor­ną ucztę dla zmy­słów. Zagad­ki i łami­głów­ki poda­ne w tej for­mie zde­cy­do­wa­nie bar­dziej do nas prze­ma­wia­ją.

Auto­rem dru­gie­go pakie­tu — Na logi­kę jest Justy­na Śnie­żek, nato­miast za gra­fi­kę odpo­wia­da Dan­ka Fukow­ska. W tym przy­pad­ku design jest raczej mini­ma­li­stycz­ny, ale być może dzię­ki temu nie ma pro­ble­mu z czy­tel­no­ścią. Naszym zda­niem gra­fi­ka jest cał­kiem nie­źle dobra­na i świet­nie kom­po­nu­je się z cało­ścią serii Kie­szon­kow­ców. Całość spra­wia wra­że­nie cze­goś lek­kie­go, świe­że­go, takie­go mło­dzie­żo­we­go i… zde­cy­do­wa­nie bar­dziej koja­rzy się z zaba­wą niż cięż­ką nauką.

Nasza archi­me­de­so­wa eki­pa zde­cy­do­wa­nie lubi i… szcze­rze pole­ca cała serię Kie­szon­kow­ców!

 

Nasza oce­na: bar­dzo dobry

 

Kieszonkowce.pl

edgard - języki obce

 

Zapra­sza­my do prze­czy­ta­nia innych naszych mate­ma­tycz­nych postów z cyklu: „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na”

Logo projektu Matematyka jest piękna

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *