Remember & FORGET — angielski kieszonkowiec dla opornychRemember Forget

Z językami, wszędzie jesteś w domu.” – /Edward De Waal/

W dzi­siej­szych cza­sach zna­jo­mość języ­ków obcych wyda­je się nam czymś zupeł­nie oczy­wi­stym. Oso­by z więk­szy­mi zdol­no­ścia­mi lin­gwi­stycz­ny­mi lub więk­szym samo­za­par­ciem czę­sto uczą się kil­ku języ­ków na raz. Nasza Archi­me­de­so­wa pocie­cha wcią­gnę­ła nas w rodzin­ną wspól­ną naukę języ­ka hisz­pań­skie­go. To napraw­dę fan­ta­stycz­na zaba­wa i przy­go­da dla całej rodzi­ny. Naszych sił pró­bu­je­my tak­że w nauce „chiń­skie­go” oraz rosyj­skie­go… W tzw mię­dzy­cza­sie dzię­ki udzia­ło­wi w pro­jek­cie Mali Podróż­ni­cy, bawi­li­śmy się m.in języ­kiem hin­di oraz taga­long. Kto nie zna tej zaba­wy, a zechce się przy­łą­czyć, to zapra­sza­my na blo­ga Nasze rodzin­ne podró­że. Już wkrót­ce roz­po­czy­na się trze­cia edy­cja tej zaba­wy!
My w ramach inten­syw­nych przy­go­to­wań do pro­jek­tu, posta­no­wi­li­śmy poszu­kać nowych i cie­ka­wych mate­ria­łów do nauki hisz­pań­skie­go i.… angiel­skie­go.

 

Remember & FORGET - angielski kieszonkowiec

 

Do you speak English?

Kie­szon­ko­wiec angiel­ski — Remem­ber & For­get to cie­ka­wa gra kar­cia­na, któ­ra może zain­te­re­so­wać każ­de­go, kto dopie­ro nie­daw­no roz­po­czął swo­ją przy­go­dę z języ­kiem angiel­skim. Gra prze­zna­czo­na jest dla dzie­ci w wie­ku 9+ i naszym zda­niem to fak­tycz­nie wła­ści­wa gra­ni­ca wie­ko­wa. Kon­cep­cja tego kie­szon­kow­ca opie­ra się na zna­jo­mo­ści angiel­skich cza­sow­ni­ków. Kar­ty są tak pomy­śla­ne, aby cza­sow­ni­ki two­rzy­ły pary o prze­ciw­staw­nych zna­cze­niach. Do zesta­wu dołą­czo­no bar­dzo czy­tel­ną instruk­cję oraz kar­tę „ścią­gaw­kę” angiel­skich cza­sow­ni­ków.

 

Remember & FORGET - angielski kieszonkowiec

 

MEMORY? Tak ale na dwa sposoby

Kla­sycz­na pro­po­zy­cja gry typu Memo­ry jaki pro­po­nu­je Kie­szon­ko­wiec angiel­ski — Remem­ber & For­get to roz­gryw­ka prze­zna­czo­na dla 2 ‑8 gra­czy a licz­bę par kart bio­rą­cych udział w roz­gryw­ce dobie­ra­my odpo­wied­nio do licz­by uczest­ni­ków oraz ich umie­jęt­no­ści języ­ko­wych.

 

Remember & FORGET - angielski kieszonkowiec

 

Dla dzie­ci młod­szych oraz gra­czy mniej zaawan­so­wa­nych pro­po­nu­je­my Memo­ry, w któ­rym wszyst­kie kar­ty są odkry­te. Moż­na tak­że korzy­stać z Kar­ty ścią­gaw­ki, któ­ra dołą­czo­na jest do całe­go pakie­tu.

 

Remember & FORGET - angielski kieszonkowiec

 

Remember & FORGET - angielski kieszonkowiec

 

FLIP — FLOP

Ten wariant gry Remem­ber & For­get prze­zna­czo­ny jest dla 2 ‑5 uczest­ni­ków a licz­ba uży­tych par kart cza­sow­ni­ków zale­ży od licz­by gra­czy. Dla dwóch gra­czy wyko­rzy­stu­je­my tyl­ko 8 par kart, ale za to w każ­dej roz­gryw­ce może­my zamie­niać pary wyko­rzy­sta­nych cza­sow­ni­ków. Dobrze pota­so­wa­ne i roz­da­ne kar­ty, gra­cze pil­nie ukry­wa­ją przed inny­mi uczest­ni­ka­mi gry. Na hasło „trzy czte­ry” (lub każ­de inne wcze­śniej umó­wio­ne) każ­dy uczest­nik zaba­wy kła­dzie jed­ną swo­ją kar­tę tak, aby była ona dla wszyst­kich widocz­na dla wszyst­kich. Zada­niem gra­czy jest jak naj­szyb­ciej klep­nąć dło­nią w stół, jeże­li wśród roz­ło­żo­nych kart dostrze­gą oni parę kart.

 

Remember & FORGET - angielski kieszonkowiec

 

MERRY — GO- ROUND

Kie­szon­ko­wiec angiel­ski — Remem­ber & For­get pro­po­nu­je tak­że wer­sje zaba­wy prze­zna­czo­ną dla 3 do 8 gra­czy. Z tali wybie­ra­my odpo­wied­nio do licz­by uczest­ni­ków od ośmiu do dwu­dzie­stu par kart cza­sow­ni­ków. Kar­ty dobrze tasu­je­my i roz­da­je­my wszyst­kim gra­czom. Celem gry jest zebra­nie dwóch par kart cza­sow­ni­ków prze­ciw­staw­nych wzglę­dem sie­bie. Zaba­wa ta jest napraw­dę emo­cjo­nu­ją­ca i wcią­ga gra­czy w każ­dym wie­ku. Warun­kiem jest jed­nak dobra zna­jo­mość wybra­nych cza­sow­ni­ków angiel­skich, co może być wyzwa­niem dla młod­szych użyt­kow­ni­ków gry.
Uczest­ni­cy zaba­wy wybie­ra­ją kar­tę, któ­rej chcą się pozbyć ze swo­jej mini tali i na hasło „trzy czte­ry” (lub każ­de inne wcze­śniej umó­wio­ne) kła­dą ją przed prze­ciw­ni­kiem (sie­dzą­cym po swo­jej lewej stro­nie). W ten spo­sób każ­dy gracz pozby­wa się jed­nej kar­ty ale jed­no­cze­śnie zysku­je tak­że jed­ną nową kar­tę.

 

Remember & FORGET - angielski kieszonkowiec

 

DODGER

Do tej wer­sji zaba­wy Remem­ber & For­get, wybie­ra­my odpo­wied­nio od 3 — 6 gra­czy a licz­ba wyko­rzy­sta­nych kart tak­że zale­ży od ilo­ści gra­czy. W przy­pad­ku trzech gra­czy w zaba­wie wyko­rzy­stu­je­my 12 par kart cza­sow­ni­ków oraz jed­ną kar­tę bez pary. Roz­gryw­ka jest dość pro­sta, ale dostar­cza cał­kiem spo­ro emo­cji. Rów­nież w tym przy­pad­ku gry­wal­ność zale­ży od stop­ni zaawan­so­wa­nia uczest­ni­ków. Zaraz po otrzy­ma­niu kart szu­ka­my, czy aku­rat nie tra­fi­ły nam się jakieś pary cza­sow­ni­ków — jeże­li tak to odkła­da­my je na bok. Po dru­gie oso­ba, któ­rej zosta­ło naj­mniej kart dobie­ra sobie jed­ną na chy­bił tra­fił z kart prze­ciw­ni­ka (któ­ry sie­dzi po jego pra­wej stro­nie). Zaba­wa trwa aż do momen­tu kie­dy pierw­szy a potem kolej­ni zawod­ni­cy pozbę­dą się wszyst­kich kart. Prze­gry­wa ten uczest­nik zaba­wy, któ­ry na koniec roz­gryw­ki pozo­sta­nie z kar­ta bez pary.

 

Remember & Forget — niezła zabawa i nauka, ale…

Naszym zda­niem Kie­szon­ko­wiec angiel­ski — Remem­ber & For­get to dość cie­ka­wy pomysł na naukę języ­ka angiel­skie­go dla dzie­ci. Pod­sta­wo­we atu­ty tej gry kar­cia­nej to pro­sto­ta i poręcz­ność. Taki zestaw z powo­dze­niem moż­na wrzu­cić do tor­by, ple­ca­ka lub waliz­ki i… zagrać z dzie­cia­ka­mi gdzie­kol­wiek zechcesz. Gra Remem­ber & For­get to fak­tycz­nie bar­dzo pro­sta, ale jed­no­cze­śnie dość wcią­ga­ją­ca „kar­cian­ka”. Naszym zda­niem w grze wyko­rzy­sta­no cał­kiem cie­ka­wy zestaw angiel­skich cza­sow­ni­ków a kar­ta ścią­gaw­ka, któ­rą dołą­czo­no do pakie­tu to tak­że faj­ne roz­wią­za­nie. W ten spo­sób nawet mniej zaawan­so­wa­ni użyt­kow­ni­cy czu­li się w zaba­wie bar­dziej pew­ni sie­bie. Co cie­ka­we, z nie­wiel­ką naszą pomo­cą oraz z kar­tą „ścią­gaw­ką”, w Memo­ry odkry­te, potra­fi­ły zagrać nawet dzie­cia­ki 7 i 8 let­nie. Naszym zda­niem kar­ty cza­sow­ni­ków moż­na tak­że dodat­ko­wo spo­koj­nie zasto­so­wać jako… fisz­ki.

 

Remember & FORGET - angielski kieszonkowiec

 

To co budzi nasze zastrze­że­nia to stro­na gra­ficz­na tej gry. W zało­że­niu nowo­cze­sny design nie­ste­ty bar­dziej prze­szka­dza w grze niż poma­ga. Zwłasz­cza dzie­ci młod­sze (lub ci z mniej­szym doświad­cze­niem języ­ko­wym) wska­zy­wa­ły nie­któ­re kar­ty, któ­re zupeł­nie im się nie podo­ba­ły. Nie zawsze jasne było dla nich prze­sła­nie obraz­ka co utrud­nia­ło im zaba­wę, czy­li psu­ło gry­wal­ność. Star­si uczest­ni­cy zabaw, trak­to­wa­li nato­miast gra­fi­kę z więk­szym dystan­sem, cho­ciaż i oni mie­li pew­ne zastrze­że­nia. Być może w następ­nym wyda­niu, war­to popra­wić to i owo, bo sam pomysł tej gry jest napraw­dę bar­dzo dobry!?

Nasza oce­na: dobry z plu­sem

 

Kieszonkowce.pl

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *