Kieszonkowiec matematyczny czyli mądry prezent dla całej rodzinyNasza archi­me­de­so­wa eki­pa jak wie­cie po pro­stu kocha mate­ma­ty­kę i dla­te­go chęt­nie dzie­li się z Wami swo­imi pomy­sła­mi na faj­ną zaba­wę. Dziś mamy dla Was coś na praw­dę nie­zwy­kłe­go!

Jeże­li Two­je dziec­ko wła­śnie pozna­ło ułam­ki i jakoś mu to zupeł­nie nie idzie… Albo prze­ciw­nie Two­je dziec­ko jest zachwy­co­ne ułam­ka­mi i chce cze­goś wię­cej niż daje mu szko­ła?! Hm… a może to wła­śnie Twój bystry 7- , 8- czy 9 latek, chce nauczyć się cze­goś zupeł­nie nowe­go albo… poćwi­czyć dopie­ro zdo­by­te umie­jęt­no­ści?!
Odpo­wie­dzia­łeś TAK na cho­ciaż jed­no z naszych pytań? A zatem jesteś goto­wy poznać… gry kar­cia­ne z serii „Kie­szon­ko­wiec mate­ma­tycz­ny” wydaw­nic­twa Edgard.

 

Trzecia połowa?!

Na dobry począ­tek pro­po­nu­je­my wam „Kie­szon­kow­ca mate­ma­tycz­ne­go — Trze­cia poło­wa”, któ­ry doce­lo­wo prze­zna­czo­ny jest dla dzie­ci wie­ku 10+

 

kieszonkowiec matematyczny

 

Trze­cia poło­wa” — to gra kar­cia­na zawie­ra­ją­ca aż 5 pro­po­zy­cji zabaw: „Sza­chraj”, „Kla­pek”, „Karu­ze­la” i aż 2 warian­ty gry „Memo­ry”.
Nam naj­bar­dziej spodo­ba­ły się klasyczne„Memory”, „Kla­pek” i „Karu­ze­la”… oraz moż­li­wość two­rze­nia wła­snych kre­atyw­nych warian­tów tych zabaw. Koniecz­nie musi­my dodać, że „Kie­szon­ko­wiec mate­ma­tycz­ny — Trze­cia poło­wa” został tak­że prze­te­sto­wa­li­śmy nawet na naszej bystrej 7‑latce i… cór­cia była zachwy­co­na!

 

kieszonkowiec matematyczny

 

W naj­prost­szej wer­sji dla naj­młod­szych moż­na zagrać w tzw Memo­ry odkry­te…

 

kieszonkowiec matematyczny

 

kieszonkowiec matematyczny

 

kieszonkowiec matematyczny

 

kieszonkowiec matematyczny

 

kieszonkowiec matematyczny

 

Poziom trud­no­ści moż­na zwięk­szyć doda­jąc do wer­sji z ułam­ka­mi zwy­kły­mi, tak­że wer­sje z ułam­ka­mi dzie­sięt­ny­mi.

 

kieszonkowiec matematyczny

 

Nam bar­dzo spodo­ba­ła się tak­że wer­sja gry pt „Karu­ze­la”.

 

kieszonkowiec matematyczny

 

kieszonkowiec matematyczny

 

kieszonkowiec matematyczny

 

Kolej­na gra „Kla­pek” wzbu­dza­ła bar­dzo dużo emo­cji! Naj­bar­dziej cie­szy­ły się naj­młod­sze dzie­ci i…seniorzy!

 

kieszonkowiec matematyczny

 

kieszonkowiec matematyczny

 

kieszonkowiec matematyczny

 

kieszonkowiec matematyczny

 

Na 200%

Chce­cie cze­goś trosz­kę trud­niej­sze­go? Pro­szę bar­dzo! Oto „Kie­szon­ko­wiec mate­ma­tycz­ny — Na 200%”, któ­ry oprócz ułam­ków wpro­wa­dza tak­że pro­cen­ty. Tym razem gra doce­lo­wo prze­zna­czo­na jest dla dzie­ci w wie­ku 11+. U nas w zaba­wie uczest­ni­czy­ły dzie­ci od wie­ku 7 do 15 lat i wszy­scy napraw­dę świet­nie się bawi­li. Star­sze dzie­ci poma­ga­ły tym młod­szym a wszyst­kim kibi­co­wa­li rodzi­ce, cio­cie, wuj­ko­wie a nawet dziad­ko­wie. Jak się bowiem oka­za­ło gry z serii Kie­szon­ko­wiec mate­ma­tycz­ny sta­ły się praw­dzi­wym hitem świą­tecz­nych rodzin­nych spo­tkań.

Kie­szon­ko­wiec mate­ma­tycz­ny — Na 200%” podob­nie jak „Trze­cia poło­wa” zawie­ra­ją­ca aż 5 pro­po­zy­cji zabaw: „Sza­chraj”, „Kla­pek”, „Karu­ze­la” i aż 2 warian­ty gry „Memo­ry”.

 

kieszonkowiec matematyczny

 

Na uwa­gę zasłu­gu­je fakt, że „Kie­szon­ko­wiec mate­ma­tycz­ny — Na 200%” jest grą, w któ­rej młod­sze dzie­ci mogą tak­że bez­bo­le­śnie i nie­co intu­icyj­nie poznać pod­sta­wo­we poję­cia zwią­za­ne z pro­cen­ta­mi a przy oka­zji świet­nie się bawić.

 

kieszonkowiec matematyczny

 

Dzika logika

Jesz­cze nie macie dosyć? To pro­po­nu­je­my Wam kil­ka zaga­dek, któ­re zawie­ra „Kie­szon­ko­wiec logicz­ny — Dzi­ka logi­ka”. Tym razem zale­ca­ny wiek uczest­ni­ków zaba­wy to 12+. My jed­nak bawi­li­śmy się rodzin­nie i naj­młod­szy uczest­nik był świe­żo upie­czo­nym pierw­szo­kla­si­stą a naj­star­szy… eme­ry­to­wa­nym inży­nie­rem. Zaba­wa była fan­ta­stycz­na a głów­na nagro­dą dla wszyst­kich uczest­ni­ków zosta­ła… pysz­na szar­lot­ka naszej cio­ci.

 

kieszonkowiec matematyczny

 

Poziom zaga­dek jest dość zróż­ni­co­wa­ny. Obok bar­dzo łatwych pytań nawet dla 7‑latków zala­zły się i takie, któ­re… zawsty­dzi­ły nawet star­szą część rodzi­ny. Wszy­scy jed­nak jeste­śmy zgod­ni co do tego, że taki „Kie­szon­ko­wiec logicz­ny”, to napraw­dę faj­na zaba­wa i… dosko­na­ły pomysł na pre­zent nie tyl­ko dla dzie­ci.

 

kieszonkowiec matematyczny

 

kieszonkowiec matematyczny

 

kieszonkowiec matematyczny

 

Naszym zda­niem seria gier kar­cia­nych „Kie­szon­ko­wiec mate­ma­tycz­ny” oraz „Kie­szon­ko­wiec logicz­ny” to bar­dzo cie­ka­wy pomysł, któ­ry poja­wił się na pol­skim ryn­ku gier edu­ka­cyj­nych. Pod­sta­wo­we atut to pro­sto­ta i poręcz­ność oraz cał­kiem ład­ne wyko­na­nie. Takie zesta­wy z powo­dze­niem moż­na wrzu­cić do toreb­ki, ple­ca­ka czy waliz­ki i… zasko­czyć swo­je dzie­ci, wte­dy kie­dy wła­śnie zaczy­na­ją się nudzić pod­czas dłu­giej podró­ży! „Kie­szon­kow­ce” z pew­no­ścią śmia­ło moż­na wyko­rzy­stać tak­że w szko­le jako świet­ną pomoc dydak­tycz­ną na lek­cjach mate­ma­ty­ki czy na zaję­ciach kół­ka mate­ma­tycz­ne­go! Zado­wo­le­nie powin­ni być tak­że i edu­ka­to­rzy domo­wi, albo­wiem jest to inte­re­su­ją­ce roz­wią­za­nie pozwa­la­ją­ce zre­zy­gno­wać ze sztam­po­we­go wyko­rzy­sty­wa­nia pod­ręcz­ni­ków i zbio­rów zadań. Jedy­ny minus jaki wspól­nie dostrze­gli­śmy, to brak wodo­od­por­no­ści… ale na szczę­ście wypad­ki zda­rza­ją się tyl­ko cza­sa­mi.

Wie­my, że nie­któ­rzy mogą „przy­cze­piać się” do pew­nych zasto­so­wa­nych w tych grach „uprosz­czeń”, ale pamię­taj­my, że bar­dziej cho­dzi tu o „stwo­rze­nie pew­ne­go wyobra­że­nia ułam­ków czy pro­cen­tów” i dobrą zaba­wę a nie tyl­ko o wie­dzę ści­śle pod­ręcz­ni­ko­wą czy ency­klo­pe­dycz­ną. Nie­któ­re roz­wią­za­nia mogą wydać się nie­co „zaska­ku­ją­ce”… ale to tak­że dodat­ko­wy atut tych gier — zmu­sza­nie do myśle­nia i szu­ka­nia zupeł­nie nie­kon­wen­cjo­nal­nych roz­wią­zań! Cie­ka­wym posu­nię­ciem jest zasto­so­wa­nie ele­men­tów auto­kon­tro­li, co ma szcze­gól­nie duże zna­cze­nie dla młod­szych użyt­kow­ni­ków (kolo­ry pozwa­la­ją spraw­dzić popraw­ność roz­wią­za­nia). Zado­wo­le­ni będą tak­że ci któ­rzy są wzro­kow­ca­mi… kolo­ry bowiem mogą uła­twiać zapa­mię­ty­wa­nie. Naszym zda­niem takie roz­wią­za­nia dydak­tycz­ne pozwa­la­ją na two­rze­nie wła­snych kre­atyw­nych wer­sji tych gier.

Nasza koń­co­wa oce­na to bar­dzo dobry!
Z czy­stym sumie­niem wszyst­kim bar­dzo pole­ca­my i życzy­my uda­nej zaba­wy! Pamię­taj­cie — to jest tyl­ko gra a nie szkol­ny czy aka­de­mic­ki pod­ręcz­nik do nauki mate­ma­ty­ki czy logi­ki! Tu może­cie spo­tkać mate­ma­ty­kę wyję­tą pro­sto z życia codzien­ne­go a nie nud­ne­go sta­re­go pod­ręcz­ni­ka…

 

Ponie­waż gra „Kie­szon­ko­wiec mate­ma­tycz­ny — Trze­cia poło­wa” szcze­gól­nie spodo­ba­ła się naszej 7‑latce dla­te­go posta­no­wi­li­śmy, że dzi­siej­szy post sta­nie się ele­men­tem warsz­ta­tu w ramach pro­jek­tu Mate­ma­ty­ka jest pięk­na — Ułam­ki Anki”

 

Jeże­li masz jakieś pyta­nia, coś się zacie­ka­wi­ło lub chcesz nam o czyś opo­wie­dzieć to pisz śmia­ło! Możesz nas tak­że laj­ko­wać i udo­stęp­niać!

Zapra­sza­my do prze­czy­ta­nia innych naszych mate­ma­tycz­nych postów z cyklu: „Mate­ma­ty­ka jest pięk­na”

Logo projektu Matematyka jest piękna

Komentarze na temat “Kieszonkowiec matematyczny czyli mądry prezent dla całej rodziny

    1. My nie zaj­mu­je­my się dys­try­bu­cja tych gier. Naj­le­piej szu­kać w Wydaw­nic­twie Edgar.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *