Obieżyświat — kieszonkowiec geograficznyObieżyświat - kieszonkowiec geograficzny

Wszak istnieje coś takiego jak zarażenie podróżą i jest to rodzaj choroby w gruncie rzeczy nieuleczalnej”
/Ryszard Kapuściński/

Od naj­daw­niej­szych cza­sów ludzie podró­żo­wa­li nie tyl­ko z czy­sto prak­tycz­nych powo­dów, takich jak: han­del czy poli­ty­ka, ale tak­że dla przy­jem­no­ści i z chę­ci pozna­wa­nia świa­ta. Wspo­mi­na­jąc wiel­kich podróż­ni­ków nie­mal każ­dy łatwo potra­fi wymie­nić Krzysz­to­fa Kolum­ba, Vasco da Gama, Fer­dy­nan­da Magel­la­na czy też Muham­ma­da Ibn Bat­tu­tęMar­co Polo.
My tak­że bar­dzo lubi­my podró­żo­wać, nawet jeże­li są to tyl­ko podró­że pal­cem po mapie… Nam to jed­nak zupeł­nie nie prze­szka­dza, bowiem każ­da wędrów­ka, nawet ta cał­kiem wir­tu­al­na może przy­no­sić moc nie­sa­mo­wi­tych nie­spo­dzia­nek i wywo­ły­wać spo­re emo­cje. Jeże­li też macie ocho­tę na szyb­ka podróż dooko­ła świa­ta to zapra­sza­my na spo­tka­nie z grą kar­cia­ną Obie­ży­świat — kie­szon­ko­wiec geo­gra­ficz­ny.

 

Obieżyświat - kieszonkowiec geograficzny

 

Mamo! Tato! Geografia jest super!

Obie­ży­świat — kie­szon­ko­wiec geo­gra­ficz­ny to bar­dzo pro­sta, ale jed­no­cze­śnie nie­zwy­kle pomy­sło­wa gra kar­cia­na. W jed­nym małym, tro­chę nie­po­zor­nym pudeł­ku drze­mie nie­sa­mo­wi­ty poten­cjał aż 6 nie­zwy­kle atrak­cyj­nych gier.

Ogól­na kon­cep­cja całe­go pakie­tu przy­po­mi­na nam tro­chę „sta­rą”, ale bar­dzo lubia­ną zaba­wę w „Pań­stwa — Mia­sta”. Kar­ty są jed­nak tak pomy­śla­ne, aby w grze mogli uczest­ni­czyć gra­cze o róż­nym pozio­mie zaawan­so­wa­nia wie­dzy geo­gra­ficz­nej. Mamy zatem kar­ty kon­ty­nen­tów oraz kary 8 kate­go­rii: jezio­ro, rze­ka, góra, pusty­nia, wyspa, archi­tek­tu­ra, mia­sto i pań­stwo. Kar­tą „typu Pio­truś” jest kar­ta Antark­ty­da.

W opa­ko­wa­niu odnaj­du­je­my oprócz kart, znaj­du­je­my szcze­gó­ło­wą instruk­cją wszyst­kich pro­po­no­wa­nych zabaw oraz tzw. zesta­wie­nie przy­po­rząd­ko­wa­nia kart. Zesta­wie­nie to ma for­mę tabe­la­rycz­ne­go upo­rząd­ko­wa­nia naj­waż­niej­szych infor­ma­cji geo­gra­ficz­nych wyko­rzy­sty­wa­nych w całej grze.

 

Obieżyświat - kieszonkowiec geograficzny

 

Obieżyświat - kieszonkowiec geograficzny

 

Obieżyświat - kieszonkowiec geograficzny

 

Obieżyświat — kieszonkowiec geograficzny: GRAMY!

Obie­ży­świat — kie­szon­ko­wiec geo­gra­ficz­ny to świet­na gra kar­cia­na, któ­ra z pew­no­ścią zain­te­re­su­je każ­de­go małe­go i cał­kiem duże­go podróż­ni­ka.

Roz­po­czy­na­jąc przy­go­dę z pakie­tem mamy do wybo­ru takie zaba­wy jak: Kolek­cjo­ner, Snap, Kla­pek II, Pudło, Dokład­kaWyści­gi. W zależ­no­ści od wybra­ne­go warian­tu gry w zaba­wie może uczest­ni­czyć od 2 do 8 gra­czy a prze­wi­dy­wa­ny czas jed­nej roz­gryw­ki to ok 10- 20 minut.
Naszym zda­niem fakt, że autor­ki pakie­tu — Ewa Nor­manPatry­cja Zaka­szew­ska prze­wi­dzia­ły nawet wariant roz­gry­wek dru­ży­no­wych, jest dodat­ko­wym super atu­tem tej gry.

 

Nasze top 3…

 

Wyści­gi — to gra prze­zna­czo­na dla 2 do 8 gra­czy, w któ­rej uczest­ni­cy zaba­wy dzie­lą się na dwie kon­ku­ru­ją­ce ze sobą dru­ży­ny.

Naj­pierw na śro­dek nale­ży w jed­nym rzę­dzie usta­wić kar­ty kon­ty­nen­tów a pozo­sta­łe kar­ty pota­so­wać i roz­dzie­lić po rów­no pomię­dzy obie dru­ży­ny. Na okre­ślo­ny sygnał (na trzy czte­ry) gra­cze dopa­so­wu­ją swo­je kar­ty do do kon­ty­nen­tów. Dru­ży­na, któ­ra jako pierw­sza wyło­ży wszyst­kie kar­ty otrzy­mu­je wyj­ścio­wo aż 7 pkt. Zaba­wa jest tym bar­dziej eks­cy­tu­ją­ca, że w kolej­nym eta­pie dru­ży­ny zamie­nia­ją się miej­sca­mi i… spraw­dza­ją popraw­ność wyko­na­ne­go zada­nia u prze­ciw­ni­ków. Każ­dy błąd to utra­ta 1 punk­tu. Wygry­wa dru­ży­na któ­ra uzy­ska­ła wię­cej punk­tów.

 

Obieżyświat - kieszonkowiec geograficzny

 

Pudło — to gra w któ­rej jed­no­cze­śnie może uczest­ni­czyć od 3 do 5 gra­czy.

Zaba­wa roz­po­czy­na się od pota­so­wa­nia i roz­da­nia wszyst­kich kart. Zada­niem każ­de­go uczest­ni­ka zaba­wy jest zebra­nie 3 zesta­wów po 4 kar­ty z kate­go­rii lub kon­ty­nen­tu. Gra­cze naj­pierw z tzw „kart na reku” eli­mi­nu­ją wszyst­kie pasu­ją­ce zesta­wy. Aby móc uzbie­rać kolej­ne zesta­wy, gracz musi pro­sić wybra­ne­go przez sie­bie inne­go uczest­ni­ka zaba­wy o potrzeb­ną mu kar­tę. Gracz pro­si zatem np.: o kar­tę Kili­man­dża­ro, kar­tę Kolo­seum, kar­tę Woł­ga itd. Jeże­li zapy­ta­na oso­ba nie ma takiej kar­ty, to mamy tzw „pudło” i kolej­ka w roz­gryw­ce prze­cho­dzi na nie­go. Wygry­wa oczy­wi­ście oso­ba, któ­ra jako pierw­sza uzbie­ra 3 zesta­wy.

 

Obieżyświat - kieszonkowiec geograficzny

 

Snap — to gra w któ­rej tak­że może brać udział 3- 5 uczest­ni­ków.

Naj­pierw wszyst­kie kar­ty tasu­je­my i roz­da­je­my po rów­no wszyst­kim uczest­ni­kom. Na „trzy czte­ry” każ­dy gracz wykła­da na stół 1 kar­tę. Oso­ba, któ­ra jako pierw­sza zauwa­ży i nazwie cechę wspól­ną dla co naj­mniej 2 wyło­żo­nych kart zabie­ra ja i odkład ana bok. Kolej­na run­da prze­bie­ga podob­nie, ale tym razem nowe kary zakry­wa­ją te poprzed­nie. Naj­szyb­sza odpo­wiedź gwa­ran­tu­je zgar­nie­cie wszyst­kich kart tej run­dy. Wygry­wa oso­ba któ­ra zgar­nie naj­wię­cej kart.

 

Obieżyświat - kieszonkowiec geograficzny

 

(Mnemo)technika zapamiętywania i… dobra zabawa

Obie­ży­świat — kie­szon­ko­wiec geo­gra­ficz­ny to tak­że zgrab­nie wyko­rzy­sta­na mne­mo­tech­ni­ka zapa­mię­ty­wa­nia cał­kiem trud­nych nazw. Naszym zda­niem jest to praw­dzi­wy atut tej gry.

Każ­da kar­ta kate­go­rii oprócz nazwy geo­gra­ficz­nej miej­sca, nie­sie ze sobą tak­że jakąś cie­ka­wą infor­ma­cję dodat­ko­wą. I tak np.: Rosja to oczy­wi­ście Matriosz­ki, Kana­da to liść klo­no­wy i hokej, Austra­lia zaś to for­ma­cja skal­na Ulu­ru (zna­na tak­że pod nazwą Ayers Rock) oraz bume­rang. Na kar­tach umiesz­czo­no tak­że ilu­stra­cje miejsc, zwie­rząt czy obiek­tów archi­tek­to­nicz­nych cha­rak­te­ry­stycz­nych dla okre­ślo­nych miejsc geo­gra­ficz­nych. I tak z jed­nej stro­ny może­my zoba­czyć kar­ty np.: Machu Pic­chu, Kolo­seum czy Wiel­kie­go Sfink­sa. Z dru­giej zaś kar­tę Algie­ria z wiel­błą­dem czy Kar­tę Mada­ga­skar z Lemu­rem. W grze spo­ty­ka­my tak­że dwa „pol­skie akcen­ty”… Jest to: Pusty­nia Błę­dow­ska oraz Góra Kościusz­ki.

Chce­cie wię­cej? A to już musi­cie sami się poba­wić! U nas w ruch poszły mapy, atla­sy i inter­net… Sło­wem świet­na zaba­wa i… kopal­nia wie­dzy!
Jak widać wszyst­ko to pozwa­la na szyb­kie koja­rze­nie fak­tów, zwięk­sza szyb­kość zapa­mię­ty­wa­nia i… roz­bu­dza zain­te­re­so­wa­nie. Nasza 8 ‑lat­ka i inne zapro­szo­ne do zaba­wy dzie­cia­ki koniecz­nie chcia­ły wie­dzieć wię­cej i co raz wię­cej… A to chy­ba naj­lep­sza reko­men­da­cja tej gry!
Naszym zda­niem zamiesz­czo­ny na opa­ko­wa­niu tej gry opis: “Efekt ubocz­ny gra­nia: Zwie­dzisz cały świat pod­czas jed­nej roz­gryw­ki” jest cał­kiem praw­dzi­wy!

 

Obieżyświat - kieszonkowiec geograficzny

 

Co dla kogo i dlaczego?!

Obie­ży­świat — kie­szon­ko­wiec geo­gra­ficz­ny to świet­na gra kar­cia­na, któ­ra z pew­no­ścią zain­te­re­su­je każ­de­go małe­go i cał­kiem duże­go podróż­ni­ka. Gra z zało­że­nia prze­zna­czo­na jest dla dzie­ci w wie­ku 8+, ale naszym zda­niem to napraw­dę faj­na zaba­wa dla całej rodzi­ny. Wygod­ny, poręcz­ny for­mat spra­wia, że gra bez pro­ble­mu zmie­ści się do toreb­ki, ple­ca­ka czy kie­sze­ni. Ta gra kar­cia­na ide­al­nie spraw­dzi się zarów­no na lek­cjach, jak i pod­czas spo­tkań rodzin­nych i towa­rzy­skich w gro­nie kole­ża­nek i kole­gów.

Jestem szcze­rze prze­ko­na­na, że zado­wo­le­ni będą tak­że edu­ka­to­rzy domo­wi, któ­rzy szu­ka­ją nie­kon­wen­cjo­nal­nych spo­so­bów na zdo­by­wa­nie wie­dzy przez swo­je dzie­ci. Dla nas Obie­ży­świat — kie­szon­ko­wiec geo­gra­ficz­ny to kolej­ny cen­ny naby­tek do naszej kolek­cji geo­gra­ficz­nych pomo­cy dydak­tycz­nych. O innej cie­ka­wej grze z tej serii pisa­li­śmy w poście Gdzie Rzym a gdzie Krym – Kie­szon­ko­wiec geo­gra­ficz­ny.

 

Obieżyświat - kieszonkowiec geograficzny

 

Poprawiny, poprawiny…

Obie­ży­świat — kie­szon­ko­wiec geo­gra­ficz­ny to rze­czy­wi­ście bar­dzo pro­sta, ale jed­no­cze­śnie wcią­ga­ją­ca “kar­cian­ka”. To co może tro­chę prze­szka­dzać, zwłasz­cza przy bar­dzo inten­syw­nym użyt­ko­wa­niu, to zbyt wiot­kie i cien­kie kar­ty oraz brak wodo­od­por­no­ści… ale na szczę­ście “wod­ne wypadki”zdarzają się bar­dzo rzad­ko!

Tro­chę zastrze­żeń budzi wyko­rzy­sta­ny w tej grze gra­fi­ka i układ tona­cji barw­nej. Naszym zda­niem tema­ty­ka gry jest napraw­dę świet­na i dla­te­go zasłu­gu­je na uży­cie bar­dziej żywej kolo­ry­sty­ki. Cza­sem rysun­ki są jed­nak mało czy­tel­ne zwłasz­cza dla młod­sze­go i mniej wpra­wio­ne­go gra­cza. Inny pro­blem jest wyko­rzy­sta­nie w zaba­wie kil­ku miejsc geo­gra­ficz­nych, o któ­rych nawet doro­słym zda­rza się nie sły­szeć. Z dru­giej stro­ny, może to i lepiej?! W koń­cu mowa tu o praw­dzi­wych rekor­dach geo­gra­ficz­nych!
Nasza 8‑latka, pasjo­nat­ka geo­gra­fii z „żalem” stwier­dzi­ła, że na Antark­ty­dzie nie wyróż­nio­no ani rze­ki Onyx ani też Masy­wu Vin­so­na, któ­ry zali­cza­ny jest do tzw Koro­ny Zie­mi. Star­sza część eki­py Archi­me­de­sa chęt­nie dorzu­ci­ła­by jesz­cze jezio­ro Van­da, któ­re jest nie tyl­ko jed­nym z naj­bar­dziej przej­rzy­stych jezior na Zie­mi ale jed­no­cze­śnie jed­nym z naj­bar­dziej zaso­lo­nych. Może war­to dodać takie infor­ma­cje w następ­nej edy­cji tej gry.

 

Nasza oce­na: bar­dzo dobry

 

Kieszonkowce.pl

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *