Podaj hasło czyli… językowe potyczki od GRANNAPodaj hasło - Gra GRANNA

Coraz więcej rzeczy rozumiem,
lecz coraz trudniej mi przychodzi wyrazić to w słowach.
/Stefan Kisielewski/

Nie­daw­no gdzieś czy­ta­łam, że język pol­ski jest podob­no jed­nym z naj­trud­niej­szych języ­ków świa­ta. Wszyst­kie te przy­pad­ki i nie­re­gu­lar­no­ści spę­dza­ją sen z oczu nie tyl­ko obco­kra­jow­com. Nasza rodzi­ma orto­gra­fia, tak­że potra­fi przy­pra­wić o praw­dzi­wy ból gło­wy. A jed­nak zaba­wy typu kalam­bu­ry, zagad­ki słow­ne, czy gra pań­stwa — mia­sta, to cią­gle jed­na z ulu­bio­nych zabaw impre­zo­wych. Bawią się i mali i duzi, bo prze­cież takie potycz­ki języ­ko­we to świet­na zaba­wa i mega dużo emo­cji. My rów­nież bar­dzo lubi­my takie zaba­wy i dla­te­go z wiel­kim zacie­ka­wie­niem się­gnę­łam po grę Podaj hasło.

 

Podaj hasło - Gra GRANNA

 

Zaglądamy do pudełka

Wewnątrz małe­go, ale solid­ne­go pudeł­ka znaj­du­je­my: 56 kart tematów/ liter, 16 kart pozy­cji, 18 kart punk­ta­cji, 24 znacz­ni­ki i klep­sy­drę. Całość uzu­peł­nia dołą­czo­na do gry instruk­cja. Sama instruk­cja ma for­mę małej ksią­żecz­ki i cho­ciaż dość szyb­ko tłu­ma­czy zasa­dy zaba­wy, to jed­nak naszym zda­niem jest ciut mało czy­tel­na.

 

Podaj hasło - Gra GRANNA

 

Co i dla kogo?

Podaj hasło to impre­zo­wa gra kar­cia­na, któ­ra prze­zna­czo­na dla 2–10 osób w wie­ku 10+. Całość roz­gryw­ki zaj­mu­je uczest­ni­kom zaba­wy ok. 15–20 minut. Tytuł ten wcho­dzi w skład serii Gry z pazu­rem. My jed­nak jakoś nie do koń­ca jeste­śmy prze­ko­na­ni, co do traf­no­ści takie­go ozna­ko­wa­nia tej aku­rat gry.
Naszym zda­niem Podaj hasło nie jest typo­wą, sza­lo­ną grą impre­zo­wą. Jest to raczej gra wyma­ga­ją­ca, w któ­rej liczy się przede wszyst­kim duży refleks i szyb­kość myśle­nia.

Podaj hasło to gra, któ­ra zaska­ku­je swo­ja pro­sto­tą i jed­no­cze­śnie zachwy­ca! Pozor­nie pro­ste zada­nie poda­wa­nia słów pod pre­sją cza­su oraz w wymo­gu kate­go­rii sta­je się napraw­dę spo­rym wyzwa­niem.

 

Podaj hasło - Gra GRANNA

 

Podaj hasło… początek

Naj­pierw gra­cze muszą podzie­lić się na dwie dru­ży­ny. Następ­nie na środ­ku nale­ży roz­ło­żyć 16 kart pozy­cji a talie kart tema­tów liter  dokład­nie prze­ta­so­wać. Każ­da dru­ży­na wybie­ra też swój kolor znacz­ni­ków i kar­ty do licze­nia punk­tów. Na koniec po pra­wej stro­nie, przy każ­dym z rzę­dów kart pozy­cji, kła­dzie­my po 5 kart tematów/ liter. Teraz już jeste­śmy goto­wi do wła­ści­wej roz­gryw­ki.

 

Podaj hasło - Gra GRANNA

 

Trudne w swej prostocie

Podaj hasło to gra, któ­ra prze­bie­ga w 4 run­dach. Każ­da tura dla każ­dej dru­ży­ny trwa dokład­nie 15 sekund. Czas odli­cza klep­sy­dra i nic tu się nie da „nacią­gnąć”. Zasa­dy gry są wręcz banal­ne: kar­ty tema­tów poda­ją kate­go­rię, a kar­ty pozy­cji dokład­nie defi­niu­ją, gdzie ma znaj­do­wać się wylo­so­wa­na lite­ra w haśle.

 

Podaj hasło - Gra GRANNA

 

I tak przy­kła­do­wo mamy kate­go­rię lato i lite­rę D:

  • Hasło roz­po­czy­na się na daną lite­rę — dzie­wan­na
  • Tym razem lite­ra znaj­du­je się na dru­gim miej­scu w naszym haśle — odpoczy­nek
  • Kolej­ny wariant zakła­da, że lite­ra jest na trze­cim miej­scu w haśle — lody
  • Ostat­nia kate­go­ry­za­cja wymu­sza, aby lite­ra znaj­do­wa­ła się na czwar­tym (lub dal­szym miej­scu w danym haśle) — wyjaz
  • W dru­gim warian­cie gry kar­tę ozna­czo­ną „+” moż­na zastą­pić kar­tą ze zna­kiem „0”. W tym przy­pad­ku hasło nie zawie­ra lite­ry „d” — waka­cje  

I co, pro­ste praw­da? No to do dzie­ła!

 

Podaj hasło - Gra GRANNA

 

Garść refleksji

Podaj hasło to gra, któ­ra wypa­da naj­le­piej w więk­szym, mie­sza­nym wie­ko­wo towa­rzy­stwie. Wte­dy jed­no­cze­śnie kil­ka osób myśli nad hasa­mi i fak­tycz­nie zespół ma więk­szą szan­sę, aby wyścig z cza­sem oka­zał się suk­ce­sem. W tej grze musi­my pra­co­wać raczej indy­wi­du­al­nie na rzecz zespo­łu, niż wszy­scy razem sto­su­jąc burze mózgów. Nie ma więc tu cza­su na jakieś nara­dza­nie się i poga­dusz­ki. Kto pierw­szy wymy­śli jakieś hasło, od razu musi je szyb­ko powie­dzieć na głos!

Naszym zda­niem jest to przede wszyst­kim pozy­cja raczej dla zaawan­so­wa­nych uczest­ni­ków. My pole­ca­my je szcze­gól­nie oso­bom, któ­re lubią gry słow­ni­ko­we. Podaj hasło to wyma­rzo­na gra dla osób lubią­cych łami­głów­ki, rebu­sy i słow­no — rysun­ko­we kalam­bu­ry. Jed­nak duża pre­sja cza­su plus szyb­kie koja­rze­nie powo­du­ją, że jest to gra dość wyma­ga­ją­ca.

Podaj hasło może jed­nak świet­nie spraw­dzić się jako cen­na pomoc edu­ka­cyj­na. Taka zaba­wa, coś na wzór nie­co zmo­dy­fi­ko­wa­nej i ulep­szo­nej gry w pań­stwa — mia­sta, może być wyko­rzy­sta­na w szko­le np.: na języ­ku pol­skim. Przy­zna­je, że kil­ka razy z wiel­kim powo­dze­niem wyko­rzy­sta­łam tą grę w edu­ka­cji domo­wej wła­sne­go dziec­ka.

Naszym zda­niem spo­sób punk­ta­cji w Podaj hasło jest tro­chę nie­do­pra­co­wa­ny. Sys­tem licze­nia punk­tów, któ­ry pole­ga na prze­kła­da­niu kar­te­czek z cyfer­ka­mi jest męczą­cy i zwy­czaj­nie nie­wy­god­ny. Gra jest jed­nak napraw­dę faj­na, więc taka nie­do­god­ność spo­koj­nie moż­na prze­żyć, sto­su­jąc wła­sne pomy­sły na zli­cza­nie punk­tów.

I na koniec jesz­cze jed­no… czy sty­li­sty­ka gra­ficz­na nie przy­po­mi­na Wam tego co mogli­śmy oglą­dać na ekra­nach bar­dzo sta­rych kom­pu­te­rów? Dla nas to taki ślicz­ny ukłon w stro­nę lat 80-tych.
A co Wy o tym sądzi­cie?

 

Nasza oce­na: bar­dzo dobry z minu­sem

 

Wydawnictwo Granna

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *