MINECRAFT WYSPA… pierwsza powieść oficjalna Minecraft
- Czy dam radę zrobić wszystko? Czy potrafię się o siebie zatroszczyć?
Kwadratowe zwierze wydało z siebie przeciągłe, głębokie „muu”, co wziąłem za: „A masz jakiś inny wybór?”
— Tylko jeden — odrzekłem. — Zwinąć się w kłębek i umrzeć. — Westchnąłem ciężko. — Czego nie zrobię. Postanowiłem zatroszczyć się o siebie — oświadczyłem i moja desperacja obróciła się w determinację. — Postanowiłem uwierzyć w siebie!
— Muu — stwierdziła krowa, co dla mnie zabrzmiało jak „I o to chodzi!”
— Potrafię! — ryknąłem odważnie. — Potrafię i ZROBIĘ TO!”
/Max Brooks — Minecraft WYSPA/

 

Nigdy nie byłam wiel­kim miło­śni­kiem gier kom­pu­te­ro­wych. Owszem cza­sem zda­rzy­ło mi się w coś zagrać, ale raczej nigdy nie czu­łam jakie­goś mega duże­go entu­zja­zmu do tego typu roz­ryw­ki. W naszym domu zawsze raczej kró­lo­wa­ły książ­ki, puz­zle, plan­szów­ki i gry kar­cia­ne. Od nie­daw­na swo­ich sił pró­bu­je­my tak­że w sza­chach. Tech­no­lo­gię IT zaś, zawsze trak­to­wa­łam jako narzę­dzie pra­cy lub nauki. Nasza 9‑latka, począt­ko­wo rów­nież nie wyka­zy­wa­ła duże­go zain­te­re­so­wa­nia, spę­dza­niem wol­ne­go cza­su przy kom­pu­te­rze, cho­ciaż tata zawo­do­wo zaj­mu­je się infor­ma­ty­ką. Jed­nak sytu­acja zna­czą­co się zmie­ni­ła, kie­dy nasza archi­me­de­so­wa pocie­cha zain­te­re­so­wa­ła się kodo­wa­niem i… pozna­ła Scrat­cha. Nie­skrom­nie muszę powie­dzieć, że mała ma do tego cał­kiem nie­złą smy­kał­kę. Pro­gra­mo­wa­nie to jed­nak nadal nauka, cho­ciaż trze­ba przy­znać w bar­dzo przy­jem­nej zaba­wo­wej for­mię. Nasze poglą­dy ule­gły jed­nak  spo­rym trans­for­ma­cjom, kie­dy pew­ne­go dnia tra­fi­ła do nas książ­ka: Mine­craft WYSPA.

 

Minecraft Wyspa

 

Nie rozwijamy się w strefie komfortu, lecz poza nią

Pew­ne­go dnia, nagle budzisz się i orien­tu­jesz, że jesteś na wpół żywym roz­bit­kiem, gdzieś na środ­ku jakie­goś ogrom­ne­go oce­anu. Ostat­kiem sił docie­rasz do nie­okre­ślo­nej wyspy, roz­glą­dasz po oko­li­cy i odkry­wasz, że… wszyst­ko wokół zro­bio­ne jest z sze­ścien­nych blo­ków! Nowy obcy świat jest dziw­ny i prze­ra­ża­ją­cy, a Ty zupeł­nie nie wiesz, jak się tutaj zna­la­złeś?! Nie masz rów­nież poję­cia, gdzie się znaj­du­jesz i co wła­ści­wie jest powo­dem tego nie­ocze­ki­wa­ne­go zesła­nia w nie­zna­ne? Naj­bar­dziej prze­ra­ża­ją­ce jest jed­nak to, że nic kom­plet­nie nie wiesz, kim lub czym jesteś? Aby prze­żyć i być może wró­cić tam, skąd przy­by­łeś, musisz codzien­nie pozna­wać i uczyć się zasad oraz reguł panu­ją­cych w tym nowym sur­re­ali­stycz­nym świe­cie. Wkrót­ce zapa­da zmrok, wiec trze­ba zna­leźć jakieś schro­nie­nie i… coś do jedze­nia! Tyle, że trze­ba też uwa­żać, aby same­mu nie stać się poży­wie­niem dla groź­nych zom­bi. Ale to dopie­ro począ­tek wiel­kiej przy­go­dy!
Witaj w świe­cie Mine­craft WYSPA.

 

Minecraft Wyspa

 

Dzięki książkom świat staje się większy

Świat Mine­craft WYSPA jest logicz­ny i spój­ny. Wszyst­kie ele­men­ty mecha­ni­zmu gry i fabu­ła są kom­pa­ty­bil­ne i two­rzą homo­ge­nicz­na całość. Szcze­gó­ło­wość pew­nych opi­sów i nie­zwy­kła dba­łość o deta­le, to coś, co zde­cy­do­wa­nie przy­ku­ło moją uwa­gę. Szcze­gól­nie doce­ni­łam to dopie­ro póź­niej, kie­dy sama posta­no­wi­łam wejść w świat Mine­cra­fta. Boha­ter książ­ki wszyst­ko odkry­wa meto­dą „prób i błę­dów”. Z cza­sem dopie­ro jego eks­plo­ra­cje i decy­zje nabie­ra­ją cech pew­nej struk­tu­ry­za­cji i algo­ryt­mi­za­cji. Tu nie ma mowy o korzy­sta­niu z pakie­tu user manu­al.

Tem­po akcji Mine­craft WYSPA jest dyna­micz­ne a fabu­ła atrak­cyj­na, cho­ciaż nie­któ­re opi­sy prze­my­śleń boha­te­ra mogą odro­bi­nę przy­tła­czać. Moim zda­niem jed­nak impul­syw­ność i skraj­ność emo­cji oraz bogac­two świa­ta wewnętrz­ne­go boha­te­ra, pozwa­la­ją czy­tel­ni­ko­wi lepiej wczuć się w jego poło­że­nie. Szyb­ko też nawią­zu­je­my z nim pew­ną więź emo­cjo­nal­ną.

Mine­craft WYSPA to żywy język, mul­tum komicz­nych sytu­acji i przede wszyst­kim świet­na przy­go­da.

 

Minecraft Wyspa

 

Wielkie ryzyko przynosi wielkie nagrody

Mine­craft WYSPA to skrzy­żo­wa­nie cał­kiem nie­złej awan­tur­ni­czej książ­ki przy­go­do­wej, dobre­go thril­le­ra psy­cho­lo­gicz­ne­go z… pod­ręcz­ni­kiem użyt­kow­ni­ka Mine­cra­fta. Nie­któ­re „praw­dy” boha­te­ra mogą wyda­wać się nie­co naiw­ne i być może tro­chę infan­tyl­ne. Według mnie jed­nak tkwi w nich ogrom­ny poten­cjał, któ­ry może mieć szcze­gól­ne zna­cze­nie zwłasz­cza dla młod­sze­go czy­tel­ni­ka. Z tej per­spek­ty­wy sama gra kom­pu­te­ro­wa nabie­ra spo­rych walo­rów edu­ka­cyj­nych i wycho­waw­czych.

Świat Mine­craft WYSPA to książ­ka, któ­ra z pew­no­ścią spodo­ba się każ­de­mu miło­śni­ko­wi Mine­cra­fta. Jestem prze­ko­na­na, że ci, któ­rzy jesz­cze nigdy nie mie­li oka­zji poznać tej gry, po lek­tu­rze książ­ki Maxa Bro­ok­sa, mogą poczuć się mega zain­spi­ro­wa­ni. W Mine­craft WYSPA, liczą się prze­cież odwa­ga i kre­atyw­ność. To wła­śnie tu, sta­nie­my oko w oko z nie­sa­mo­wi­ty­mi przy­go­da­mi nowe­go Robin­so­na Cru­soe!

 

Minecraft Wyspa

 

Od zera do bohatera

Świat Mine­craft WYSPA to tak­że taka przy­spie­szo­na lite­rac­ka wizu­ali­za­cja prze­mian i roz­wo­ju wewnętrz­ne­go czło­wie­ka. Tu aby prze­żyć, trze­ba tak napraw­dę poznać same­go sie­bie, zoba­czyć na co mnie stać! Mie­rze­nie się ze swo­imi lęka­mi może oka­zać się trud­niej­sze, niż uciecz­ka przed uzbro­jo­ny­mi szkie­le­ta­mi, czy falą roz­ża­rzo­nej lawy. Boha­ter prze­zy­wa róż­ne eta­py oswa­ja­nia się z nowym świa­tem. O pier­wot­ne­go szo­ku, po stop­nio­we godze­nie się z nową sytu­acją aż do zupeł­nie nie­ocze­ki­wa­nych roz­wią­zań i zacho­wań..

Mine­craft WYSPA to tak­że taka przy­spie­szo­na lek­cja roz­wo­ju cywi­li­za­cji czło­wie­ka. O momen­tu kie­dy czło­wiek musiał sta­nąć oko w oko z suro­wym i dzi­kim świa­tem pier­wot­nej przy­ro­dy, przez okieł­za­nie ognia, wyna­le­zie­nie i uży­cie narzę­dzi, upra­wę roli, po się­gnie­cie ku gwiaz­dom.

Świat Mine­craft WYSPA to zde­cy­do­wa­nie, coś wię­cej niż tyl­ko fabu­lar­na, przy­go­do­wa opo­wieść o zna­nej i popu­lar­nej grze kom­pu­te­ro­wej.

 

Minecraft Wyspa

 

Minecraft WYSPA… nowy level literatury

Mine­craft WYSPA to pierw­sza powieść przy­go­do­wej Mine­craft.  Jej autor Max Bro­oks — syn reży­se­ra, pro­du­cen­ta i akto­ra Mela Bro­ok­sa, szer­szej publicz­no­ści zna­ny jest z best­sel­le­ra „World War Z”.

Świat Mine­craft WYSPA to świet­na roz­ryw­ka i… kre­atyw­ne wpro­wa­dze­nie do świa­ta pro­gra­mo­wa­nia. Prze­cież nauka pro­gra­mo­wa­nia to przede wszyst­kim dobra zaba­wa! Dzię­ki niej, ćwi­czy­my nie tyl­ko logicz­ne logicz­ne myśle­nie, ale przedew­szyst­kim uczy­my roz­kła­dać bar­dzo zło­żo­ne pro­ble­my na mniej skom­pli­ko­wa­ne. Nie cho­dzi nam o to, żeby nagle wszyst­kie dzie­cia­ki zosta­ły pro­gra­mi­sta­mi, ale aby mogły nowe zdo­by­te umie­jęt­no­ści wyko­rzy­stać rów­nież w nauce innych przed­mio­tów. Tak­że tych, któ­re z pro­gra­mo­wa­niem nam się nie koja­rzą…

Nauka kodo­wa­nia to nie tyl­ko waż­ny aspekt teraź­niej­szo­ści i przy­szło­ści naszych dzie­ci, rozu­mia­ny jako umie­jęt­ność komu­ni­ko­wa­nia się z maszy­na­mi. To rów­nież tak­że pewien sche­mat, czy algo­rytm  postę­po­wa­nia, z któ­rym spo­ty­ka­my się w bar­dzo róż­nych sytu­acjach. Czę­sto bywa tak, że nie zawsze w peł­ni lub wręcz wca­le, nie zda­je­my zda­je­my sobie z tego spra­wy…

 

Zobacz­cie co autor mówi o swo­jej książ­ce: 

  

Nowy nie­zwy­kły świat cały stwo­rzo­ny z blo­ków cze­ka na odkry­cie!

Na wio­snę 2019 zapo­wie­dzia­na zosta­ła pre­mie­ra kolej­ne­go tomu… Mine­craft WYPADEK. Cze­ka­my z nie­cier­pli­wo­ścią!
Tym­cza­sem zapra­sza­my do lek­tu­ry Mine­craft WYSPA, któ­ra wcią­ga czy­tel­ni­ka niczym czar­na dziu­ra!

 

Nasza oce­na: bar­dzo dobry

 

 

Max Bro­oks
Mine­craft Wyspa
Wydaw­nic­two Muza
ISBN: 978–83-287‑0963‑8

 

Muza

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *