Kreatywny kwiecień w edukacji domowej 2018 — część Ikwiecień w edukacji domowej

Gdy więk­szość mate­ria­łu zosta­ła już opa­no­wa­na (zosta­ło tyl­ko utrwa­la­nie), część egza­mi­nów pomyśl­nie zali­czo­na, pogo­da za oknem coraz bar­dziej zachę­ca­ła do wyj­ścia z domu, cie­ka­wych wyda­rzeń edu­ka­cyj­nych odby­wa­ło się bez liku — cóż zosta­ło nam robić? Kre­atyw­nie, cie­ka­wie i twór­czo spę­dzać czas! I tak pod­ję­te przez nasz dzia­ła­nia prze­ro­dzi­ły się w kre­atyw­ny kwie­cień w edu­ka­cji domo­wej. Oto pro­jek­ty i wyda­rze­nia w któ­rych bra­li­śmy udział:

 

kwiecień w edukacji domowej

 

Wielkanocne opowiadanie autorstwa Marysi

Nasza cór­cia posta­no­wi­ła napi­sać opo­wia­da­nie pt. „Asio­we Alle­lu­ja czy­li… Wiel­ka­noc dla docie­kli­wych”. Samo­dziel­nie wyko­na­ła i zilu­stro­wa­ła swo­ją ksią­żecz­kę.
Obej­rzeć i prze­czy­tać ksią­żecz­kę moż­na w naszym poście: Pisa­nie nie jest trud­ne czy­li ćwi­cze­nia redak­cyj­ne na Wiel­ka­noc

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

Poznajemy style architektoniczne: architektura romańska, gotycka i barokowa

 

Kościół i klasztor OO. Franciszkanów — słuchamy Chóru Cecyliańskiego

 

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

Kościół św. Piotra i Pawła, św. Andrzeja i Mariacki

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

Kościół Św. Katarzyny i klasztor OO. Augustianów

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

Odpust w kościele św. Benedykta na Wzgórzu Lasoty — (Rękawka)

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

Słowiańskie Zaświaty — Słowiańska część święta Rękawki (przy Kopcu Krakusa)

Tak jak obie­ca­li­śmy w poprzed­nim pod­su­mo­wa­niu, tak­że i w tym mie­sią­cu nie mogło zabrak­nąć Sło­wian. Z naszą obszer­ną rela­cją (fil­my i zdję­cia) ze Świę­ta Rękaw­ki 2018 moż­na zapo­znać się we wpi­sie: Rękaw­ka 2018 – Sło­wiań­skie zaświa­ty.

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

Wystawa w Galerii Sztuki: Andrzej Semen — Góry

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

Indyjskie Święto Holi w Nowohuckim Centrum Kultury

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z nasza rela­cją z tego wyda­rze­nia (zdję­cia i dużo fil­mów) zawar­tą we wpi­sie: Świę­to Holi – Festi­val of colo­urs Kra­ków 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

Święto Holi

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 Wię­cej fil­mów ze świę­ta Holi 2018 zoba­czy­cie na kana­le Zaba­wy z Archi­me­de­sem w ser­wi­sie Youtu­be.

 

Rozpoczęcie nowego sezonu w Parku Edukacji Globalnej Wioski Świata

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

 

Przepraszam, czy może była tu melina… w 1920 roku.
Dziecięce Biuro Detektywistyczne — Śledztwo „Co wydarzyło się na ul. Szerokiej.”

Jak co mie­siąc uczest­ni­czy­li­śmy w śledz­twie Dzie­cię­ce­go Biu­ra Detek­ty­wi­stycz­ne­go. Tym razem mło­dzi detek­ty­wi pod kie­run­kiem Pani Fish­ki zmie­rzy­li się z praw­dzi­wą spra­wą kry­mi­nal­ną z 1920 r. Śledz­two zakoń­czy­ło się peł­nym suk­ce­sem gdyż mło­dzi następ­cy Sher­loc­ka Hol­mes wyka­za­li się nie­zwy­kłą pomy­sło­wo­ścią i docie­kli­wo­ścią. Takie zaan­ga­żo­wa­nie detek­ty­wów spo­wo­do­wa­ło zor­ga­ni­zo­wa­nie dodat­ko­wej „noc­nej wer­sji śledz­twa” oraz nie­ofi­cjal­ną zmia­nę tytu­łu na: „Prze­pra­szam, czy może była tu meli­na.… w 1920 roku.”

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

A już w maju kolej­ne śledz­two Dzie­cię­ce­go Biu­ra Detek­ty­wi­stycz­ne­go tym razem… na tere­nach przy­le­głych bez­po­śred­nio do rezy­den­cji eki­py Zabaw z Archi­me­de­sem. Oj, będzie się dzia­ło!

 

Wyprawa do kina na film „Luis i Obcy”

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

Międzynarodowy Dzień Załogowych Lotów Kosmicznych

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

Mistrzowie w Cervantesie — Goya

Eki­pa Zabaw z Archi­me­de­sem po raz kolej­ny uczest­ni­czy­ła w warsz­ta­tach arty­stycz­nych z cyklu „Mistrzo­wie w Cervan­te­sie”. Tym razem inspi­ra­cją do dzia­łań arty­stycz­nych był Fran­ci­sco Goya. O tym cze­go dowie­dzie­li­śmy się prze­czy­ta­cie w naszym wpi­sie: Goya czy­li… arty­sta pro­wo­ka­tor i ryzy­kant

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

Magnoliowy zawrót głowy

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

Dzień Dobry ICE — warsztaty, pokazy i seans filmowy dla dzieci w Międzynarodowym Centrum Kongresowym

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

„Ptaki — jak rozpoznać, jak rysować” — warsztaty w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

Kreatywny kwiecień w edukacji domowej 2018 — część II

Zapra­sza­my do zapo­zna­nia się z II czę­ścią naszej rela­cji z majo­wych wyda­rzeń edu­ka­cyj­nych we wpi­sie Kre­atyw­ny kwie­cień w edu­ka­cji domo­wej 2018 — część II. Wśród nich mię­dzy inny­mi: Rocz­ni­ca ślu­bu Bony Sfo­rzy i Zyg­mun­ta I Sta­re­go, Esca­pe Room, wizy­ta w Ogro­dzie Bota­nicz­nym UJ, wer­ni­saż wysta­wy „Sta­le o Nowej Hucie” oraz… Mozart­Par­ty.

 

 

Komentarze na temat “Kreatywny kwiecień w edukacji domowej 2018 — część I

    1. A to dopie­ro począ­tek, już wkrót­ce (jutro wie­czo­rem lub w ponie­dzia­łek rano) kolej­na por­cja kwiet­nio­wej rela­cji — wyda­rzeń było tak wie­le, że musie­li­śmy się ogra­ni­czyć by powsta­ły tyl­ko 2 wpi­sy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

*