Goya czyli… artysta prowokator i ryzykantMistrzowie w Cervantesie - Goya

Aby mógł w pełni rozwinąć swój geniusz, musiał ryzykować, że jego sztuka przestanie się podobać”
/André Malraux/

Goya praw­dzi­wy mistrz eks­cen­trycz­no­ści i pro­wo­ka­cji, to wiel­ki arty­sta, któ­ry inspi­ro­wał nas pod­czas kolej­nych warsz­ta­tów arty­stycz­nych dla dzie­ci, w ramach cyklu “Mistrzo­wie w Cervan­te­sie”. Dla nas to tak­że kolej­ne warsz­ta­ty prze­pro­wa­dzo­ne w ramach pro­jek­tu „Sztu­ka oswa­ja­nia sztu­ki”.

 

Mistrzowie w Cervantesie - Goya

 

Mistrzowie w Cervantesie - Goya

 

Miałem trzech mistrzów: Velazqueza, Rembrandta i Naturę”

Fran­ci­sco José de Goya y Lucien­tes, zna­ny jako Goya, to nie­zwy­kle uta­len­to­wa­ny hisz­pań­ski rysow­nik, malarz i rytow­nik. Arty­sta uro­dził się w miej­sco­wo­ści Fuen­de­to­dos, w pro­win­cji Zara­go­za, ale jego dzie­ciń­stwo zwią­za­ne jest z Sara­gos­są. To wła­śnie tu wie­ku zale­d­wie 13 lat zaczął naukę w pra­cow­ni miej­sco­we­go mala­rza José Luzána. Cho­ciaż Goya od dziec­ka prze­ja­wiał ogrom­ne zain­te­re­so­wa­nie rysun­kiem, to z pew­no­ścią wte­dy mnie mógł prze­wi­dzieć, że sta­nie się jed­ną z naj­istot­niej­szych posta­ci malar­stwa XVIII wie­ku, a jego dzie­ła znaj­dą się w naj­waż­niej­szych muze­ach na całym świe­cie.

 

Mistrzowie w Cervantesie - Goya

 

Mistrzowie w Cervantesie - Goya

 

Siłą jego sztuki jest prowokacyjna kpina. Ów śmiech może być pogardliwy, albo pochlebny. Goya nie ubiega się o nasze względy: to wy jesteście na jego łasce. On was wychowuje i wystawia na próbę”

Arty­sta miał ogrom­ny wpływ na obli­cze sztu­ki w kolej­nych wie­kach… W swo­jej eks­cen­trycz­nej twór­czo­ści potra­fił łączyć tech­ni­ki i tema­ty­kę daw­nej sztu­ki z ele­men­ta­mi bli­ski­mi co uwa­ża­my za tzw malar­stwo współ­cze­sne. Goya nazy­wa­ny jest czę­sto „ostat­nim sta­rym mistrzem i pierw­szym mala­rzem nowo­cze­snym”. Szcze­gól­nie jego póź­niej­sze dzie­ła wyda­ją się zapo­wie­dzią takich kie­run­ków jak impre­sjo­ni­zmu i eks­pre­sjo­ni­zmu.

Znaw­cy sztu­ki okre­śla­ją jego spe­cy­ficz­ny zama­szy­sty spo­sób nakła­da­nia far­by jako coś co jest bli­skie abs­trak­cji, a bunt prze­ciw­ko kon­wen­cjom w sztu­ce przy­wo­dzi na myśl zało­że­nia sur­re­ali­zmu. Goya stał się źró­dłem inspi­ra­cji m.in. dla takich arty­stów jak: Édo­uard Manet, Edvard Munch czy Pablo Picas­so.

Mówi się, że Goya inspi­ro­wał: impre­sjo­ni­stów, sym­bo­li­stów, eks­pre­sjo­ni­stów, fowi­stów i sur­re­ali­stów…

 

Mistrzowie w Cervantesie - Goya

 

Mistrzowie w Cervantesie - Goya

 

Goya — warsztaty inne niż wszystkie

Warsz­ta­ty pla­stycz­ne dla dzie­ci, któ­re zor­ga­ni­zo­wa­ła i prze­pro­wa­dzi­ła artyst­ka Ron­da Bau­ti­sta, inspi­ro­wa­ne były twór­czo­ścią Goi jako genial­ne­go wizjo­ne­ra, któ­ry z całą pew­no­ścią moc­no wyprze­dzał swo­je cza­sy.

W trak­cie warsz­ta­tów dzie­ci pozna­wa­ły naj­waż­niej­sze dzie­ła tego arty­sty, po to, by w dru­giej czę­ści zajęć, inspi­ru­jąc się jego pra­ca­mi, wejść w rolę wiel­kie­go odkryw­cy- eks­pe­ry­men­ta­to­ra i zapro­jek­to­wać, a następ­nie stworzyć już wła­sne „małe dzie­ła sztu­ki”. Zaję­cia pro­wa­dzo­ne były w języ­ku hisz­pań­skim (czę­ścio­wo tłu­ma­czo­ne), co nie­wąt­pli­wie sta­no­wi­ło dodat­ko­wą atrak­cje tych warsz­ta­tów.

 

Mistrzowie w Cervantesie - Goya

 

Mistrzowie w Cervantesie - Goya

 

Intry­gu­ją­ca tema­ty­ka, eks­pre­sja scen oraz ciem­na ska­la barw­na spra­wia­ją, że obra­zy Goi nale­żą do naj­bar­dziej tajem­ni­czych i trud­nych do inter­pre­ta­cji dzieł sztu­ki. Dzie­cia­ki jed­nak świet­nie intu­icyj­nie potra­fi­ły wczuć się w nie­zwy­kły kli­mat i nastrój prac tego arty­sty.

Jak widzi­cie było napraw­dę fan­ta­stycz­nie! Nie­sa­mo­wi­te emo­cje i moc inspi­ra­cji.
Cze­ka­my już na następ­ne warsz­ta­ty!

 

Mistrzowie w Cervantesie - Goya

 

Mistrzowie w Cervantesie - Goya

 

Postscriptum

Warsz­ta­ty sta­ły się dla nas tak­że bar­dzo cen­ną inspi­ra­cja do samo­dziel­nych poszu­ki­wań arty­stycz­nych i tema­tem cie­ka­wych, cho­ciaż czę­sto bar­dzo trud­nych i kon­tro­wer­syj­nych dys­ku­sji. O tym, że Twór­czość Fran­ci­sco José de Goya y Lucien­tes zna­la­zła zwo­je odbi­cie tak­że w świe­cie lite­ra­tu­ry i fil­mu sta­ra­li­śmy się przy­bli­żyć naszej cór­ce opo­wia­da­jąc o tro­chę o fil­mach Goya” w reży­se­rii Car­lo­sa Sau­ry z 1999 roku oraz Duchy Goi” w reży­se­rii Milo­ša For­ma­na z 2006 roku. Trud­ne oka­za­ły się tak­że roz­mo­wy doty­czą­ce pol­skie­go dra­ma­tu wojen­ne­go Demo­ny woj­ny według Goi” w reży­se­rii i na pod­sta­wie sce­na­riu­sza Wła­dy­sła­wa Pasi­kow­skie­go. Tu jesz­cze wie­le pra­cy przed nami…
Jed­nak coś, cze­go abso­lut­nie się nie spo­dzie­wa­li­śmy i co nas mega zasko­czy­ło, to fakt, że twór­czo­ści Goi może stać się inspi­ra­cją do fil­mu Bol­ly­wo­od!

Oto tele­dysk z fil­mu „Ban­gi­stan” z 2015 roku… Obej­rzyj­cie dokład­nie ten clip, a następ­nie spró­buj­cie wska­zać ele­men­ty nawią­zu­ją­ce do twór­czo­ści tego nie­sa­mo­wi­te­go hisz­pań­skie­go arty­sty. Miłej zaba­wy!

  

 

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Bli­żej Sztu­ki”


Logo projektu Bliżej Sztuki


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *