Święto Holi — Festival of colours Kraków 2018Święto Holi

Bo radość to słoneczny kolor życia”
/Samuel Taylor Coleridge/

Świę­to Holi zwa­ne tak­że Festi­wa­lem Kolo­rów to hin­du­istycz­ne świę­to rado­ści i wio­sny, któ­re naj­czę­ściej koja­rzo­ne jest z kolo­ro­wy­mi prosz­ka­mi do obrzu­ca­nia przy­ja­ciół. Holi obcho­dzo­ne jest prze­waż­nie w dniu peł­ni księ­ży­ca w mie­sią­cu phal­gu­na co przy­pa­da na nasz okres mię­dzy lutym a mar­cem.
Świę­to to obcho­dzi się przede wszyst­kim w Indiach, Nepa­lu i innych regio­nach świa­ta z popu­la­cją Hin­du­sów lub osób pocho­dze­nia indyj­skie­go.

W ostat­nich cza­sach, Festi­wal Kolo­rów roz­prze­strze­nił się w róż­nych czę­ściach Euro­py oraz w Ame­ry­ce Pół­noc­nej, jako świę­to miło­ści, rado­ści, życia i kolo­rów wio­sny.

 

Święto Holi

 

Holi krok po kroku

Roz­po­czy­na­jąc Holi Hin­du­si roz­pa­la­ją ogni­ska, upa­mięt­nia­jąc tym samym Holi­kę, czy­li mitycz­ną postać spa­lo­ną przez kró­la demo­nów. Ludzie zbie­ra­ją się w tym dniu żeby wspól­nie śpie­wać i tań­czyć. Dru­gi dzień świę­ta Hin­du­si zaczy­na­ją od malo­wa­nia twa­rzy, wie­rząc, że przy­no­si to szczę­ście, pomyśl­ność i zdro­wie. Nawet kom­plet­nie nie­zna­ni sobie ludzie obsy­pu­ją kolo­ro­wy­mi prosz­ka­mi, sym­bo­li­zu­ją­cy­mi wio­sen­ne oży­wie­nie świa­ta. Kolo­ro­we prosz­ki tra­dy­cyj­nie były wytwa­rza­ne z roślin kwit­ną­cych wła­śnie na wio­snę. Prosz­ki wytwa­rza­no z wie­lo­barw­nych płat­ków kwia­tów oraz z aro­ma­tycz­nych suszo­nych owo­ców. Współ­cze­śnie czę­ściej jed­nak uży­wa się prze­my­sło­wych zamien­ni­ków. Dru­gi dzień Holi, to tak­że prze­ta­cza­ją­ce się przez mia­sto, do póź­nych godzin noc­nych wie­lo­ty­sięcz­ne para­dy.

 

Święto Holi

 

Krakowskie obchody Holi

Indyj­sko-Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie na Rzecz Roz­wo­ju Kul­tu­ry (IPCC) oraz Nowo­huc­kie Cen­trum Kul­tu­ry zor­ga­ni­zo­wa­ło 6 kwiet­nia 2018r. obcho­dy Indyj­skie­go Świę­ta Kolo­rów.

Wyda­rze­nie roz­po­czę­ło się od wspa­nia­łe­go poka­zu tanecz­ne­go i roz­pa­le­nia sym­bo­licz­ne­go ogni­ska…

 

Święto Holi

 

Pod­czas tego­rocz­nych obcho­dów tego świę­ta na kra­kow­skiej sce­nie zago­ści­ły: Indian Dan­ce Gro­up Nata­rang z Cho­rzo­wa, Kaha­ni Dan­ce Gro­up ze Ślą­ska, Mohi­ni Indian Dan­ce Gro­up z War­sza­wy, Cha­me­li Gro­up z Kra­ko­wa wraz z kur­sant­ka­mi, Naty­alaya z Kra­ko­wa, Zespół Tań­ca Indyj­skie­go Moh Lena z Kra­ko­wa, Zespół Tań­ca Bol­ly­wo­od Shak­ti z Chrza­no­wa, Jolan­ta Sej­fried z Kra­ko­wa, Zespół Man­ja­ri z Kra­ko­wa, a tak­że Zespół Jhan­ka­ar z Indii. Dodat­ko­wą atrak­cja był pokaz tra­dy­cyj­nej indyj­skiej jogi w wyko­na­niu indyj­skiej nauczy­ciel­ki Kir­ti Gah­la­wat.

Zespo­ły zapre­zen­to­wa­ły kla­sycz­ne tań­ce indyj­skie (bha­ra­ta­na­ty­am, kathak, kuchi­pu­di), taniec bol­ly­wo­od oraz licz­ne tanecz­no- muzycz­ne fuzje.

 

Święto Holi

 

Święto Holi

 

Święto Holi

 

Święto Holi

 

Barwy, smaki i zapachy Indii

Kra­kow­skie Świę­to Holi to tak­że moż­li­wość skosz­to­wa­nia potraw pro­sto z indyj­skiej kuch­ni. O nasze nie­za­po­mnia­ne wra­że­nia kuli­nar­ne zadba­ła kra­kow­ska Restau­ra­cja Hot Chi­li. Dużym zain­te­re­so­wa­niem cie­szy­ło się tak­że sto­isko z indyj­ski­mi sło­dy­cza­mi.

 

Święto Holi

 

Chęt­ni mogli tak­że sko­rzy­stać z pro­fe­sjo­nal­nych usług wyko­nu­ją­cych tatu­aże hen­ną. Były to: Loske, Mehen­di od Maryn­ki Kra­ków, Mehn­di & hen­na art by Mar­ta.

 

Święto Holi

 

Moc niespodzianek

Tego­rocz­ne obcho­dy Świę­ta Kolo­rów nie mogły się tak­że odbyć bez licz­nych nie­spo­dzia­nek. Oprócz kier­ma­szu rze­czy z Nepa­lu poja­wi­ły się tak­że kon­kur­sy z nagro­da­mi oraz… tło foto­gra­ficz­ne Holi do wyko­ny­wa­nia zdjęć pro­sto z Bol­ly­wo­od!

 

Święto Holi

 

Święto Holi

 

Święto Holi

 

Cie­ka­wą nie­spo­dzian­ką był tak­że pokaz maki­ja­żu w sty­lu gwiazd Bol­ly­wo­od.

 

Święto Holi

 

Dla nas była to tak­że nie­sa­mo­wi­ta oka­zja do pozna­nia wie­lu nie­sa­mo­wi­tych osób… Oka­zu­je się, że wśród naszych roda­ków jest napraw­dę mul­tum zapa­lo­nych wiel­bi­cie­li histo­rii i kul­tu­ry Indii. Nie­sa­mo­wi­cie eks­cy­tu­ją­ca była tak­że moż­li­wość pozna­nia i poroz­ma­wia­nia z rodo­wi­ty­mi Hin­du­sa­mi.

 

 

Święto Holi

 

Jak zwy­kle naj­wię­cej do powie­dze­nia mia­ły dzie­ci, któ­re od razu zła­pa­ły nic poro­zu­mie­nia! Tym razem zno­wu, „cał­kiem nie­ocze­ki­wa­nie” przy­dał się Mary­si język angiel­ski.

 

Święto Holi

Językowy zawrót głowy…

Język hin­di, podob­nie jak inne języ­ki indo­aryj­skie, wywo­dzi się z san­skry­tu, poprzez sta­ro­żyt­ne dia­lek­ty zwa­ne pra­kry­ta­mi, i śre­dnio­wiecz­ne, zwa­ne apa­bh­ran­śa. Posłu­gu­je się nim jako pierw­szym języ­kiem ok 180 milio­nów osób. Jed­nak po zakla­sy­fi­ko­wa­niu jako dia­lek­ty hin­di języ­ków radźa­sta­ni, biha­ri oraz paha­ri (bez nepal­skie­go) mówi w tym języ­ku aż 422 mln osób, czy­li 41% miesz­kań­ców Indii.

Język hin­di uży­wa­ny jest tak­że w Nepa­lu (ok 500 tys.), na Fidżi (ok 300 tys.), na Mau­ri­tiu­sie i w Suri­na­mie (po ok 100 tys.). Posłu­gu­ją się nim rów­nież hin­du­scy imi­gran­ci w Euro­pie Zachod­niej.

नमस्ते nama­ste!

मेरा नाम MARIA है mera nām MARIA hai

आप से मिलकर बहुत ख़ुशी हुई āp se mil­kar bahut khuśī huī… czy­li Miło było Cię poznać!

 

Święto Holi

 

Najlepszym językiem okazał się jednak język tańca!

  

 

Zapraszamy do obejrzenia naszej mini filmowej relacji z tego wydarzenia…

 

                

My już czekamy na Holii 2018…

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *