Kreatywny kwiecień w edukacji domowej 2018 — część IIkreatywny kwiecień w edukacji domowej

W naszym wpi­sie Kre­atyw­ny kwie­cień w edu­ka­cji domo­wej — część I przed­sta­wia­ją­cym nasze kwiet­nio­we dzia­ła­nia w ramach edu­ka­cji domo­wej opi­sa­li­śmy mię­dzy inny­mi: Świę­to Rękaw­ki, Spa­cer Detek­ty­wi­stycz­ny z Panią Fish­ką, Indyj­skie Świę­to Holi w NCK.
W dru­gim wpi­sie przed­sta­wia­my naszą rela­cję z kolej­nych wyda­rzeń edu­ka­cyj­nych… Zapra­sza­my do lek­tu­ry.

 

Lekcja botaniki

Co naj­bar­dziej lubi­my w edu­ka­cji domo­wej? — chy­ba to że tema­ty któ­re oma­wia­my poja­wia­ją się spon­ta­nicz­nie, czę­sto w dość nie­spo­dzie­wa­nych oko­licz­no­ściach jak np. pod­czas powro­tu do domu po wizy­cie u leka­rza… (Na szczę­ście to tyl­ko „polo­do­wa lek­ka cho­ro­ba gar­dła”)

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

Uroczystości 500 rocznicy ślubu Bony Sforzy i Zygmunta I Starego

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

Inauguracja nowego sezonu w Ogrodzie Doświadczeń im. S. Lema

Nowy sezon i nowe przy­rzą­dy dla mło­dych eks­pe­ry­men­ta­to­rów… Musie­li­śmy wypró­bo­wać je wszyst­kie!

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

Wystawa „Ewolucja w obrazach” w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

Muzyka jak ocean — Wyspa zatopiona” koncert dla dzieci w Filharmonii w Krakowie

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

Co tam słychać w Ekogródku?

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

Escape Room: „Uwięzieni w czasie” — Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

Wiosna w Ogrodzie Botanicznym UJ w Krakowie

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

Stale o Nowej Hucie” — Wystawa w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa oddział Nowa Huta

W ramach przy­go­to­wań do majo­we­go śledz­twa detek­ty­wi­stycz­ne­go uczest­ni­czy­li­śmy w wer­ni­sa­żu wysta­wy „Sta­le o Nowej Hucie”. Cze­go dowie­dzie­li­śmy się o naszej dziel­ni­cy prze­czy­ta­cie we wpi­sie: Wysta­wa: Sta­le o Nowej Hucie… czy­li o Nowej to Hucie pio­sen­ka

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

W oczekiwaniu na kolejną lekcję języka hiszpańskiego w Instytucie Cervantesa w Krakowie

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

Pokaz Mody przy Galerii Krakowskiej

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

 

Wystawa plenerowa „Niepodległość Sfotografowana” przygotowana przez Muzeum Historii Fotografii w Krakowie

 

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

Dobranocki w Galicji: Spotkanie z kulturą łemkowską w Muzeum Żydowskim Galicja

 

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 Wię­cej fil­mów z warsz­ta­tów łem­kow­skich zoba­czy­cie na kana­le Zaba­wy z Archi­me­de­sem w ser­wi­sie Youtu­be.

 

 

Mozart Party czyli… już w kwietniu rozpoczynamy majówkę!

Tego­rocz­ną majów­kę jesz­cze w kwiet­niu roz­po­czę­li­śmy bio­rąc udział w Mozart Par­ty — kon­cer­cie zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Muzeum Foto­gra­fii w Kra­ko­wie w Budyn­ku Strzel­ni­cy na Woli Justow­skiej w Kra­ko­wie.

W kon­cer­cie wystą­pi­li:
Aksel Kol­stad – świa­to­wej sła­wy nor­we­ski pia­ni­sta, kom­po­zy­tor… komik i show­man (Gwiaz­da wie­czo­ru!)
Cor­nu Copiae — orkie­stra baro­ko­wa gra­ją­ca na histo­rycz­nych instru­men­tach
Nad cało­ścią wyko­na­nia czu­wał Zyg­munt Magie­ra — dyry­gent.

 

Występ orkie­stry Cor­nu Copiae…

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

Aksel Kol­stad roz­po­czy­na show…

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

Wspól­ny występ wszyst­kich arty­stów

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

Po wspa­nia­łym kon­cer­cie… czas na zaba­wę arty­stów z widza­mi

 

My prin­ces­sa…” — stwier­dził Mistrz Aksel Kol­stad

 

edukacja domowa kwiecień 2018

 

A tak brzmiał fina­ło­wy frag­ment kon­cer­tu…

  

Kre­atyw­ny kwie­cień w edu­ka­cji domo­wej dobiegł koń­ca. A już wkrót­ce nasze rela­cje z wyda­rzeń majo­wych. Będzie… nie­ziem­sko i nauko­wo! Zapra­sza­my!

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *