Pisanie nie jest trudne czyli ćwiczenia redakcyjne na WielkanocWielkanoc dla docielkiwych - ćwiczenia redakcyjne

Chciałem powiedzieć światu tylko jedno słowo.
Ponieważ nie potrafiłem tego, stałem się pisarzem”
/ Stanisław Jerzy Lec — Myśli nieuczesane/

Na naszym blo­gu wie­le razy pisa­łam o tym, że moja cór­ka uwiel­bia mate­ma­ty­kę! Jest też przy tym strasz­nie cie­kaw­ska i docie­kli­wa… Milion pytań na godzi­nę może wywo­łać nie­zły ból gło­wy nawet u naj­bar­dziej cier­pli­we­go rodzi­ca. Mary­sia kocha też czy­tać książ­ki! Nie­ste­ty… Miłość do ksią­żek nie idzie w parze z szkol­ny­mi wyma­ga­nia­mi edu­ka­cyj­ny­mi doty­czą­cy­mi two­rze­nia tek­stów. Gra­ma­ty­kę i orto­gra­fię lubi, ale… No wła­śnie, szkol­ne ćwi­cze­nia redak­cyj­ne to coś co spę­dza całej rodzi­nie sen z oczu! Hm… cho­ciaż z dru­giej stro­ny może nie jest tak źle?!

 

Szkolne wymagania i zmagania

Ćwi­cze­nia redak­cyj­ne mają na celu stop­nio­we przy­go­to­wy­wa­nie dzie­ci do two­rze­nia i reda­go­wa­nia róż­nych form wypo­wie­dzi pisem­nych, któ­ry­mi powin­ni się swo­bod­nie posłu­gi­wać koń­cząc kolej­ne eta­py kształ­ce­nia.

W szko­le pod­sta­wo­wej ćwi­cze­nia redak­cyj­ne obej­mu­ją: plan, opo­wia­da­nie, opis przed­mio­tu, list pry­wat­ny, kart­ka pocz­to­wa, zapro­sze­nie, ogło­sze­nie i zawia­do­mie­nie. Ucznio­wie powin­ni tak­że wyka­zać się umie­jęt­no­ścią reda­go­wa­nia prze­pi­su kuli­nar­ne­go i instruk­cji oraz two­rzyć opis obra­zu lub kra­jo­bra­zu. Trud­no­ści nie powin­no rów­nież spra­wiać napi­sa­nie spra­woz­da­nia oraz opis posta­ci rze­czy­wi­stej lub lite­rac­kiej. Wśród innych umie­jęt­no­ści nale­ży rów­nież wymie­nić: reda­go­wa­nie pla­nu szcze­gó­ło­we­go, two­rze­nie i wysy­ła­nie listów ofi­cjal­nych oraz tele­gra­mu, a tak­że stresz­cza­nie tek­stu i noto­wa­nie w tabe­li.

 

Ćwiczenia redakcyjne według Marysi

Moje dziec­ko nie prze­pa­da za pisa­niem „po szkol­ne­mu”… Nadal chęt­niej korzy­sta z liter dru­ko­wa­nych mimo że, nie tyl­ko zna lite­ry pisa­ne, ale tak­że potra­fi się nimi odpo­wied­nio posłu­gi­wać. Jest jed­nak taki moment, w któ­rym nie muszę spe­cjal­nie nama­wiać swo­je­go dziec­ka do ćwi­cze­nia jego „umie­jęt­no­ści pisar­skich”. Ten czas to… two­rze­nie wła­snych opo­wia­dań i bajek.

Jed­na z takich opo­wie­ści powsta­ła wła­śnie pod­czas przy­go­to­wań do Wiel­ka­no­cy.
Wiel­ki Tydzień stał się inte­re­su­ją­cą inspi­ra­cją dla nas wszyst­kich…

Poni­żej zamiesz­czam tekst tego opo­wia­da­nia zacho­wu­jąc ory­gi­nal­ną pisow­nie i skład­nię Mary­si. Miłej lek­tu­ry!

 

Wielkanoc dla docielkiwych - ćwiczenia redakcyjne

 

Asiowe Alleluja czyli Wielkanoc dla dociekliwych

 

Wer­sja A2.0

Asio­we alle­lu­ja

czy­li

Wiel­ka­noc dla docie­kli­wych

 

 

 

Wiel­ka­noc

Mama co to jest Wiel­ka­noc?

Spy­ta­ła Asia swej mamy Zofii.

Asiu Wiel­ka­noc jest na pamiąt­kę zmar­twych­wsta­nia syna Boga Jezu­sa.

A skąd wie­my że to Jezus zmar­twych­wstał a nie jakiś prze­chod­ni dzia­dek?

Bo tak mówi Pismo Świę­te czy­li Biblia , ale wiesz znam spo­sób by przy­bli­żyć ci cza­sy Jezu­sa.

Mama Asi otwo­rzy­ła Pismo Świę­te i zaczę­ła mówić zaklę­cie.

 

Księ­go ksiąg wola two­ja.

Prze­nieś moją cór­kę Asie .

Do twe­go i nasze­go świa­ta .

Reli­gi chrze­ści­jań­skiej.

Po czym kla­snę­ła w dło­nie i Asia wle­cia­ła do pisma świę­te­go.

******************************************************************

Gdy wylą­do­wa­ła oka­za­ło się że znaj­do­wa­ła się wprost jej stał Jezus i zapy­tał dziew­czy­no czy możesz przyjść na ostat­nią wie­cze­rze?

Po nie wasz wiem że nie dłu­go umrę.

******************************************************************

Na wie­cze­rzy zain­te­re­so­wa­na Asia słu­cha­ła próśb Jezu­sa.

Jed­nak ją naj­bar­dziej zain­te­re­so­wa­ły sło­wa.

Ten komu dam chleb ten mnie zdra­dzi i dał chleb apo­sto­ło­wi o imie­niu Judasz.

Judasz usły­szaw­szy swe imię wyszedł z domu.

******************************************************************

Po wie­cze­rzy zabrał Asie do gaju oliw­ne­go z trze­ma apo­sto­ła­mi.

Jezus modlił się do Boga a apo­sto­ło­wie spa­li.

Nagle Asia coś zauwa­ży­ła i powie­dzia­ła Jezus to twój ostat­ni dzień.

A potem źli ludzie zabra­li Jezu­sa .

I tyle Asia widzia­ła w tym dniu Jezu­sa.

Następ­ne­go dnia Asia poszła na ukrzy­żo­wa­nie Jezu­sa.

Tak go opła­ki­wa­li przez 2 dni .

Asia posta­no­wi­ła że w nie­dzie­le obej­rzy grób Jezu­sa.

Jed­nak w środ­ku go nie było.

Asia popa­trzy­ła w chmu­ry i oka­za­ło się że Jezus leci do nie­ba mówiąc dooko­ła powo­dze­nia Izra­eli­ci.

Wte­dy Asia zoba­czy­ła wir i pole­cia­ła do współ­cze­sno­ści.

******************************************************************

Asia cze­go dowie­dzia­łaś się o Wiel­ka­no­cy zapy­ta­ła Zofia?

Dużo nawet za dużo.

 

Wielkanoc dla docielkiwych - ćwiczenia redakcyjne

 

Wielkanoc dla docielkiwych - ćwiczenia redakcyjne

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *