Rodzinki IQ czyli Profesor Granna opowiada o przyrodzieGRANNA - Gra Rodzinki

Edukacja środowiskowa — pierwsza w planie,
na cóż bowiem zda się liczenie, czytanie,
gdy życia na Ziemi nie stanie. /I. Oksińska/

Kie­dy za oknem zim­no i pada deszcz, a dzie­cia­ki mają ogrom­ny głód wie­dzy i „sma­ka” na dobrą zaba­wę, my się­ga­my wte­dy po jakąś faj­ną książ­kę lub… cie­ka­wą grę plan­szo­wą. Kie­dy począ­tek maja nie­ste­ty nie roz­piesz­czał nas pogo­do­wo, nasza archi­me­de­so­wa rodzin­ka odkry­ła napraw­dę faj­ną grę — Rodzin­ki (z serii IQ Gran­na).

Jeże­li szu­ka­cie cie­ka­we­go i napraw­dę mądre­go pre­zen­tu na Dzień Dziec­ka, to może war­to przyj­rzeć się bli­żej tej nie­ba­nal­nej grze dla całej rodzi­ny.

GRANNA - Gra Rodzinki

 

Pudełko pełne skarbów

Rodzin­ki to ten typ gry, któ­ry zwra­ca na sie­bie uwa­gę już na eta­pie opa­ko­wa­nia. Pięk­na gra­fi­ka i solid­ne pudeł­ko to dopie­ro począ­tek nie­spo­dzia­nek. W środ­ku znaj­du­je­my 48 kar­to­ni­ków do gry i 8 kart cen­tral­nych oraz kolo­ro­wą instruk­cję. To co z pew­no­ścią ucie­szy nie tyl­ko dzie­ci to tak­że dołą­czo­na do gry duża plan­sza przy­rod­ni­cza „Zwie­rzę­ta w śro­do­wi­sku”. Naszym zda­niem jed­nak abso­lut­nym hitem tej gry jest doda­nie ilu­stro­wa­ne­go komen­ta­rza zoo­lo­gicz­ne­go, któ­ry sta­no­wi praw­dzi­wą kopal­nie wie­dzy przy­rod­ni­czej nie tyl­ko dla naj­młod­szych.

GRANNA - Gra Rodzinki

 

Rodzinki pierwsze starcie

Kon­cep­cja gry Rodzin­ki, zakła­da dwa moż­li­we warian­ty zaba­wy. Dzie­ci młod­sze otrzy­mu­ją kolo­ro­wą przy­rod­ni­czą ukła­dan­kę a star­sze — cie­ka­wą i dyna­micz­ną grę edu­ka­cyj­ną. Nie­za­leż­nie jed­nak od wybra­ne­go warian­tu gry, dzie­ci mogą poznać śro­do­wi­sko i tryb życia oraz spo­so­by odży­wia­nia i cykl życio­wy 8 gatun­ków zwie­rząt. Owa­dy repre­zen­tu­je Chra­bąszcz i Rusał­ka pokrzyw­nik, ryby — szczu­pak, pła­zy — żaba wod­na, pta­ki — Per­koz dwu­czu­by oraz Zię­ba, nato­miast ssa­ki — bor­suk i dzik.

GRANNA - Gra Rodzinki

 

GRANNA - Gra Rodzinki

 

GRANNA - Gra Rodzinki

 

Wariant I — Układanka edukacyjna

Rodzin­ki zosta­ły napraw­dę dobrze zapro­jek­to­wa­ne, ponie­waż młod­sze dzie­ci mogą zorien­to­wać się w zasa­dach zaba­wy na dwa spo­so­by. Każ­da gru­pa obraz­ków two­rzą­ca jed­ną histo­rię (jed­no zwie­rze to 1 kar­ta cen­tral­na i 6 kar­to­ni­ków opi­su­ją­cych cykl jego życia) zosta­ła umiesz­czo­na na tym samym kolo­rze tła. Dodat­ko­wo kolej­ność two­rze­nia histo­rii zosta­ła ozna­czo­na odpo­wied­ni­mi cyfra­mi od 1 do 6.

GRANNA - Gra Rodzinki

 

GRANNA - Gra Rodzinki

 

Wariant II — starszaki do dzieła

Począ­tek gry to oddziel­nie kart cen­tral­nych od innych kar­to­ni­ków. Licz­ba gra­czy decy­du­je o ilo­ści uży­tych kart cen­tral­nych. Pozo­sta­łe kar­ty cen­tral­ne odkła­da­my na bok, kar­to­ni­ki zaś roz­kła­da­my na sto­le obraz­ka­mi do dołu.

/>

GRANNA - Gra Rodzinki

Grę roz­po­czy­na naj­młod­sze dziec­ko. Każ­dy uczest­nik zaba­wy w trak­cie swo­jej kolej­ki odkry­wa 2 kar­to­ni­ki, tak aby były one widocz­ne dla wszyst­kich gra­czy. Kon­cep­cja zaba­wy przy­po­mi­na zasa­dy gry typu memo­ry. Jeże­li dziec­ko tra­fi na 2 kar­to­ni­ki w swo­im kolo­rze, to zabie­ra je i ukła­da je przy swo­jej kar­cie cen­tral­nej. Jeże­li gracz odkry­je kar­ty w kolo­rze inne­go uczest­ni­ka zaba­wy to pozo­sta­wia je na sto­le. Może się rów­nież zda­rzyć, że odkry­te zosta­ną kar­to­ni­ki w kolo­rze kar­ty cen­tral­nej, któ­ra nie bie­rze udział w danej roz­gryw­ce. Wów­czas gracz zbie­ra te kar­ty i odkła­da na bok. Punk­to­wa­ne jest zebra­nie „par kar­to­ni­ków” oraz uło­że­nie peł­ne­go cyklu roz­wo­jo­we­go.

GRANNA - Gra Rodzinki

 

Rodzinki dobre dla każdego

Gra Rodzin­ki prze­zna­czo­na jest dla dzie­ci w wie­ku 5- 10 lat, ale naszym zda­niem w zaba­wie mogą brać udział dzie­ci nawet tro­chę młod­sze. War­to jed­nak dodać, że star­sze dzie­ci (u nas były to zaprzy­jaź­nio­ne 11 i 12 lat­ki) tak­że były zachwy­co­ne tą zaba­wą.
Na opa­ko­wa­niu znaj­du­je­my infor­ma­cję, że w grze może brać udział 1 — 4 osób, nato­miast w instruk­cji, że to zaba­wa prze­zna­czo­na dla mini­mum 2 dzie­ci. Jest to drob­na nie­ści­słość, któ­ra jed­nak abso­lut­nie w żaden spo­sób nie wpły­wa na jakość gry. Z resz­ta doro­śli też faj­nie bawi­li się przy tej grze, cie­sząc się zupeł­nie jak… dzie­ci!

 

Okiem przyrodnika…

Nie­któ­rzy mogą mieć wąt­pli­wo­ści, że w grze wyko­rzy­sta­no czę­ścio­wo kon­kret­ne gatun­ki zwie­rząt a czę­ścio­wo nazwy ogól­ne. Naszym zda­niem nie jest to jakiś wiel­ki pro­blem. Co wię­cej, może to być cał­kiem faj­na inspi­ra­cja do wła­snych poszu­ki­wań i obser­wa­cji przy­ro­dy. Dla nas Rodzin­ki sta­ły się tema­tem wie­lu cie­ka­wych rodzin­nych dys­ku­sji i pre­tek­stem do wypraw w ple­ner.

Bio­róż­no­rod­ność fau­ny (i flo­ry rów­nież) napraw­dę zachwy­ca i osza­ła­mia swo­im bogac­twem i dla­te­go bar­dzo trud­no wybrać „naj­cie­kaw­sze przy­pad­ki”, któ­re zado­wo­lą i speł­nią ocze­ki­wa­nia abso­lut­nie każ­de­go gra­cza. My tyl­ko żywi­my nadzie­je, że takich gier będzie wię­cej!

GRANNA - Gra Rodzinki

 

GRANNA - Gra Rodzinki

 

Różnorodność nieokiełzana czyli nasze 3 grosze…

Owa­dy — naj­licz­niej­sza i naj­bar­dziej zróż­ni­co­wa­na eko­lo­gicz­nie gru­pa zwie­rząt na Zie­mi, w Pol­sce repre­zen­to­wa­na jest wła­śnie głów­nie przez moty­le i chrząsz­cze (oraz błon­ków­ki i muchów­ki). Ryby zaś, sta­no­wią naj­licz­niej­szą i naj­bar­dziej zróż­ni­co­wa­ną gru­pę współ­cze­śnie żyją­cych krę­gow­ców. Róż­nią się od sie­bie pod wzglę­dem budo­wy zewnętrz­nej i wewnętrz­nej, ubar­wie­nia oraz przy­sto­so­wa­nia do warun­ków śro­do­wi­ska. W Pol­sce wystę­pu­je oko­ło 120 gatun­ków. Z kolei pła­zy, któ­re wystę­pu­ją na wszyst­kich kon­ty­nen­tach (z wyjąt­kiem Antark­ty­dy), w Pol­sce repre­zen­to­wa­ne są tyl­ko przez 18 gatun­ków. Są wśród nich przed­sta­wi­cie­le pła­zów bez­ogo­no­wych i ogo­nia­stych. Nie wystę­pu­ją u nas pła­zy bez­no­gie. War­to wie­dzieć, że wymie­nio­na w grze Żaba wod­na jest płod­nym mie­szań­cem czy­li hybry­dą (natu­ral­ną hybry­dą)) żaby jezior­ko­wej i żaby śmiesz­ki.

Tym­cza­sem pta­ki to naj­bar­dziej zróż­ni­co­wa­ną spo­śród gro­mad krę­gow­ców lądo­wych. Ist­nie­je oko­ło 10 tys. gatun­ków tych zwie­rząt, któ­re zamiesz­ku­ją eko­sys­te­my na całym świe­cie. Ich wiel­kość waha się od 5 cm u koli­ber­ka hawań­skie­go do 2,7 m u stru­sia. Licz­ba gatun­ków pta­ków (Aves) stwier­dzo­nych w Pol­sce i wpi­sa­nych na listę kra­jo­wej awi­fau­ny wyno­si podob­no 452 (sty­czeń 2017 r). Jeże­li zaś cho­dzi o ostat­nia gru­pę zwie­rząt poka­za­nych w grze Rodzin­ki, czy­li ssa­ki, to w cza­sach histo­rycz­nych w Pol­sce odno­to­wa­no 114 gatun­ków tych stwo­rzeń w sta­nie dzi­kim (wg innych źró­deł 115).

 

Rodzinki… chcemy więcej

Rodzin­ki to gra edu­ka­cyj­na, któ­ra napraw­dę pod­bi­ła ser­ca naszej rodzin­ki. Według nas, to jed­na z naj­cie­kaw­szych edu­ka­cyj­nych gier przy­rod­ni­czych dla dzie­ci. Tak opo­wie­dzia­na lek­cja przy­ro­dy z pew­no­ścią zachwy­ca i… moty­wu­je do zdo­by­wa­nia wie­dzy. Zado­wo­le­nie mogą być zatem i dzie­cia­ki i rodzi­ce!

 

GRANNA - Gra Rodzinki

 

GRANNA - Gra Rodzinki

 

A może lekkie poprawki?

W następ­nym wyda­niu gry war­to jed­nak zmie­nić to i owo. Jako „przy­rod­ni­cy z krwi kości”, zwró­ci­li­śmy uwa­gę np.: na taką infor­ma­cję „każ­de zwie­rząt­ko ma mamę i tatę”. Tekst ten sta­no­wi pew­ną „nie­ści­słość”, któ­rą szyb­ko wyła­pa­ły tak­że star­sze dzie­ci (poda­ły m.in przy­kład cheł­bi modrej, któ­ra potra­fi roz­mna­żać się tak­że bez­pł­cio­wo). Inny przy­kład drob­nej nie­ści­sło­ści to np.: infor­ma­cja o masie szczu­pa­ka. Ryba ta (bo zakła­da­my, że cho­dzi o szczu­pa­ka pospo­li­te­go) rzad­ko waży powy­żej 20 kg — rekord Pol­ski to 24,10kg 2003r). Szko­da tak­że, że gra Rodzin­ki nie uwzględ­ni­ła żad­ne­go gatun­ku pol­skich gadów. Żmi­ja zyg­za­ko­wa­ta i żółw błot­ny to prze­cież ide­al­ni kan­dy­da­ci do tej roli.Dla dzie­cia­ków pew­nie i tak nie ma to aż takie­go duże­go zna­cze­nia…
Na koniec doda­my tyl­ko, że „nasze” nasto­lat­ki szcze­rze żało­wa­ły, że „za ich cza­sów” to takich faj­nych gier do przy­ro­dy nie było… Cóż wię­cej powie­dzieć, praw­da?!

Tak czy owak — zaba­wa była super! My Rodzin­ki szcze­rze pole­ca­my!
Pięk­ne gra­ficz­nie i war­to­ścio­we mery­to­rycz­nie! Nauka i zaba­wa w jed­nym uni­kal­nym zesta­wie!

Nasza oce­na: celu­ją­cy

 

PS: Kupu­jąc gry Gran­na poma­gasz kar­mić zebrę GRANNĘ z War­szaw­skie­go ZOO.
To już teraz wie­cie dla­cze­go w sesji zdję­cio­wej do tego wpi­su towa­rzy­szy­ła nam wła­śnie… zebra.

 

Wydawnictwo Granna

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *