Kości zostały rzucone czyli… być jak boski Juliusz CezarOn był wielkoduszny. Składał się z tylu, tak pomieszanych ze sobą żywiołów, że wstać mogła Natura i powiedzieć światu: Oto był człowiek!

Kolej­na odsło­na pro­jek­tu „Mali Podróż­ni­cy” zabie­ra nas tym razem do Rzy­mu. Dla­cze­go? Ponoć „wszyst­kie dro­gi pro­wa­dzą wła­śnie do tego zacza­ro­wa­ne­go mia­sta”. Vivat boska Ita­lia!? Ave, Cezar!? Vivat… Juliusz Cezar!?

 

Italia czy Włochy przez pomyłkę

 

Cała Euro­pa ma Ita­lię a my Pola­cy… Wło­chy. Zasta­na­wia­li­ście się dla­cze­go? My zna­leź­li­śmy odpo­wiedź na to pyta­nie! Pomógł nam Pan prof. Jan Mio­dek.

  

Boski Rzym, czyli… boski Juliusz Cezar

 

Jak gło­si legen­da zało­ży­cie­la­mi Rzy­mu byli dwaj porzu­ce­ni przez mat­kę bra­cia bliź­nia­cy, Romu­lus i Remus. Ojcem dzie­ci miał być zaś sam rzym­ski bóg woj­ny Mars. Porzu­co­ne dzie­ci kar­mi­ła podob­no wil­czy­ca, aż do momen­tu kie­dy zna­lazł je i wziął na wycho­wa­nie pewien pasterz. Kie­dy bra­cia wydo­ro­śle­li doszło mię­dzy nimi do wiel­kie­go kon­flik­tu, skut­kiem cze­go Romu­lus zabił Remu­sa i… tak został pierw­szym wład­ca Rzy­mu. Juliusz Cezar podob­no tak jak zało­ży­cie­le Rzy­mu… pocho­dził od Bogów! Mat­ka jego tro­jań­skie­go przod­ka Ene­asza była ponoć bogi­ni miło­ści Wenus. Według legen­dy Ene­asz po woj­nie tro­jań­skiej uciekł wraz z synem do Ita­lii. Syn Ene­asza — Aska­niusz Julus — był uwa­ża­ny za pro­to­pla­stę rodu Juliu­szów, a więc i same­go Juliu­sza Ceza­ra oraz… Romu­lu­sa i Remu­sa!
I tak wła­śnie zako­cha­li­śmy się w histo­rii „Jul­ka Ceza­ra”!

 

Juliusz Cezar

 

Urodzić się jak Juliusz Cezar

 

Wie­cie , że Juliusz Cezar wpi­sał się na kar­ty histo­rii już w dniu swo­ich uro­dzin? Jak gło­si legen­da przy­szedł on na świat w wyni­ku tzw cesar­skie­go cie­cia! Stąd też praw­do­po­dob­nie pocho­dzi obec­na nazwa tego spo­so­bu wspo­ma­ga­nia naro­dzin dziec­ka sto­sow­na przy poro­dzie.

 

Juliusz Cezar

 

1001 talentów Juliusza Cezara

 

Kapłan Jowi­sza, wiel­ki stra­teg i refor­ma­tor, prze­bie­gły poli­tyk, dziel­ny wojow­nik, wizjo­ner… ale tak­że pisarz i wiel­bi­ciel nauki. Wie­cie, że współ­cze­sny kalen­darz w dużej mie­rze zawdzię­cza­my Juliu­szo­wi Ceza­ro­wi! Gdy był on dziec­kiem to wów­czas obo­wią­zy­wał kalen­darz księ­ży­co­wy, jed­nak był bar­dzo nie­do­kład­ny. Juliusz Cezar wpro­wa­dził kalen­darz, zwa­ny juliań­skim, któ­ry był opar­ty na roku sło­necz­nym. Ponoć była to kopia pomy­słu Egip­cjan. W 1582 r, Papież Grze­gorz wzniósł pew­ne popraw­ki do kalen­da­rza Ceza­ra i wpro­wa­dził nowy kalen­darz, zwa­ny gre­go­riań­skim. My pró­bo­wa­li­śmy porów­nać te trzy rodza­je kalen­da­rzy i wyszło nam wie­le zupeł­nie nie­ocze­ki­wa­nych odkryć! Musi­cie spraw­dzić to sami bo… uro­dzić się w dniu, któ­re­go nie ma w kalen­da­rzu to jest dopie­ro coś!

 

Juliusz Cezar

 

Juliusz Cezar

 

Juliusz Cezar

 

Juliusz Cezar

 

Kod Cezara

 

Pozna­jąc histo­rie Juliu­sza Ceza­ra pozna­li­śmy też ist­nie­nie Szy­fru Ceza­ra, zwa­ne­go tak­że Kodem Ceza­ra lub prze­su­nię­ciem Ceza­riań­skim. Jest to rodzaj szy­fru pod­sta­wie­nio­we­go, w któ­rym każ­da lite­ra tek­stu jaw­ne­go, zastę­po­wa­na jest inną, odda­lo­ną od niej o sta­łą licz­bę pozy­cji w alfabecie,inną lite­rą, przy czym kie­ru­nek zamia­ny musi być zawsze ten sam. Nazwa szy­fru pocho­dzi wła­śnie od same­go Juliu­sza Ceza­ra, któ­ry praw­do­po­dob­nie uży­wał tej tech­ni­ki do komu­ni­ka­cji ze swy­mi przy­ja­ciół­mi. My tez posta­no­wi­li­śmy się tro­chę poba­wić tym szy­frem!

 

Zasady zabawy są bardzo proste.

Mamy tajem­ni­cze zaszy­fro­wa­ne sło­wo np : MQX. Bie­rze­my deszy­fra­tor i usta­wia­my w okien­ku na dużej tar­czy lite­rę M, teraz prze­su­wa­my okien­ko o 3 w lewo i otrzy­mu­je­my lite­rę K (ze sło­wa praw­dzi­we­go). Teraz usta­wia­my okien­ko na lite­rze Q i prze­su­wa­my zno­wu tar­cze o 3 pola w lewo — tak dosta­je­my lite­rę O. Pro­ce­du­re powta­rza­my z lite­rą X, z któ­rej dosta­je­my lite­rę T. I osta­tecz­nie odczy­tu­je­my że z tajem­ni­cze­go sło­wa MQX powsta­je nam sło­wo KOT. Praw­da, że pro­ste? W przy­pad­ku zako­do­wy­wa­nia, sto­su­je­my prze­su­nię­cia o 3 miej­sca, ale tym razem w pra­wo. Dobrej zaba­wy!

 

Juliusz Cezar

 

Juliusz Cezar

 

Juliusz Cezar

 

Juliusz Cezar

Pobierz sza­blon kodera/dekodera

 

Matematyka i… czułe liściki z Juliuszem Cezarem

Histo­ria życia Juliusz Cezar sta­ła się dla nas tak­że inspi­ra­cją do zabaw mate­ma­tycz­nych oraz… skie­ro­wa­ła nas do Egip­tu. Zacie­ka­wi­ła nas histo­ria miło­ści Juliu­sza Ceza­ra i Kle­opa­try. Zasta­na­wia­li­ście się kie­dyś w jaki spo­sób pisa­li do sie­bie czu­łe liści­ki? Hie­ro­gli­fy czy łaci­na… papi­rus czy gli­nia­ne tablicz­ki? A może mie­li jakieś inne spo­so­by? My taj­ni­ki hie­ro­gli­fów zgłę­bia­li­śmy na warsz­ta­tach w Muzeum Arche­olo­gicz­nym w Kra­ko­wie. Ale to już cał­kiem inna histo­ria, któ­ra może­cie prze­czy­tać w naszym kolej­nym poście.

 

Juliusz Cezar

 

Juliusz Cezar

 

Juliusz Cezar

 

Juliusz Cezar

 

Tro­chę mate­ma­ty­ki z Juliu­szem Ceza­rem…

 

Juliusz Cezar

 

Juliusz Cezar

 

Juliusz Cezar

 

Juliusz Cezar

 

Dziś pró­bo­wa­li­śmy odpo­wie­dzieć sobie na pyta­nie jakim czło­wie­kiem był wła­ści­wie Juliusz Cezar?! Nie­prze­cięt­ny umysł, wybit­ny stra­teg, genial­ny mąż sta­nu, wizjo­ner… moc­no nas zain­spi­ro­wał i z całą pew­no­ścią będzie­my jesz­cze nie raz wra­cać do histo­rii jego życia.

 

 

 


Wpis powstał w ramach pro­jek­tu blo­go­we­go „Mali podróż­ni­cy”


Logo projektu Mali Podróżnicy


Komentarze na temat “Kości zostały rzucone czyli… być jak boski Juliusz Cezar

  1. Świet­ny post! A Italia/Włochy mnie zawsze zasta­na­wia­ła, dzię­ki za fil­mik.
    Co to za książ­ka, z któ­rej korzy­sta­cie? Bar­dzo intry­ują­ca!

  2. Bar­dzo cie­ka­wy wpis! BARDZO!!! Wró­cę gdy my zabie­rze­my się za Wło­chy. Posta­no­wi­łam, że chwi­lo­wo je omi­nie­my na naszej tra­sie „Małych Podróż­ni­ków” i wró­ci­my za jakiś czas. W przy­szłym tygo­dniu wybie­ra­my się już za to do Austrii — to jedy­ny spo­sób aby być na bie­rzą­co a nie cały czas gonić.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *