Kreatywne rękawiczki czyli… wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza!?Kreatywne rękawiczki? Tak to nasza odpowiedź na słowa Alberta Einsteina „Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza, bo choć wiedza wskazuje na to, co jest, wyobraźnia wskazuje na to, co będzie.”

kreatywne rękawiczki

 

Czy, dżdży­sta, chłod­na paź­dzier­ni­ko­wa sobo­ta może inspi­ro­wać do kre­atyw­nych zabaw z dziec­kiem? Nasza odpo­wiedź brzmi… ależ tak! Trze­ba tyl­ko uru­cho­mić swo­je pokła­dy wyobraź­ni a wte­dy z pozo­ru zwy­kły jesien­ny spa­cer zamie­nia się w mega przy­go­dę. Tym razem naszym wyzwa­niem zosta­ły kre­atyw­ne ręka­wicz­ki.

 

Przedmioty zwyczajnie niezwykłe

Każ­dy przed­miot ma swo­ją histo­rię, swo­ją duszę… Cza­sem jest tak, że wystar­czy popa­trzeć na jakiś przed­miot, aby usły­szeć co on pró­bu­je do nas powie­dzieć. Tak też było i tym razem. Dzie­cię­ce ręka­wicz­ki — tak zwy­kłe a jed­no­cze­śnie tak nie­zwy­czaj­ne. Kre­atyw­ne ręka­wicz­ki to coś wię­cej niż zwy­kły ele­ment dzie­cię­cej gar­de­ro­by. To coś wię­cej niż wyraz tro­ski rodzi­ców o zdro­wie dziec­ka.

 

Wyobraźnia bez wiedzy może stworzyć rzeczy piękne. Wiedza bez wyobraźni najwyżej doskonałe.

Stwo­rze­nie pomo­cy do roz­wi­ja­nia kom­pe­ten­cji mate­ma­tycz­nych dziec­ka z pew­no­ścią wyma­ga pew­nej wie­dzy mery­to­rycz­nej. Zasto­so­wa­nie wie­dzy z zakre­su dydak­ty­ki, peda­go­gi­ki czy psy­cho­lo­gii z pew­no­ścią pozwo­li stwo­rzyć rze­czy mądre i war­to­ścio­we. Czy, będą to jed­nak rze­czy pięk­ne i dosko­na­łe jed­no­cze­śnie? Klu­czem jest wyobraź­nia, któ­ra nada­je nie­zwy­kłość rze­czą z pozo­ru zwy­kłym choć dobrym.

 

Kreatywne rękawiczki czyli matematyka jest piękna.

Nasza wyobraź­nia zacza­ro­wa­ła zwy­czaj­ne ręka­wicz­ki w fan­ta­stycz­ny „przy­rząd” do nauki licze­nia dla naj­młod­szych. A wszyst­ko to z teatrem i pio­sen­ką w tle, czy­li to dzie­ci lubią naj­bar­dziej. Nasze kre­atyw­ne ręka­wicz­ki dosta­ły nową duszę i co naj­waż­niej­sze sta­ły się inspi­ra­cją do kre­owa­nia fan­ta­stycz­nych dzie­cię­cych świa­tów z pogra­ni­cza jawy i snów. Jak się oka­za­ło, tym razem mate­ma­ty­ka ukry­ła się wśród baj­ko­wych palusz­ko­wo- ręka­wicz­ko­wych pacy­nek.

 

Czy i jak możesz zrobić to sam?

Do naszej zaba­wy wyko­rzy­sta­li­śmy zwy­kłe dzie­cię­ce kolo­ro­we ręka­wicz­ki i tro­chę wyobraź­ni. Ozdo­bio­ne palusz­ko­we pacyn­ki — kró­lew­ny, zaczę­ły żyć swo­im magicz­nym życiem, dając nowy wymiar dzie­cię­cym zaba­wom w licze­nie. Tak powstał kre­atyw­ny ręka­wicz­ko­wy teatrzyk pacyn­ko­wy, któ­ry pozwo­lił nam nie tyl­ko na poćwi­cze­nie doda­wa­nia i odej­mo­wa­nia, ale tak­że wyzwo­lił ogrom­ne pokła­dy śmie­chu i rado­ści.

 

I co dalej?

Nasze kre­atyw­ne ręka­wicz­ki pozwo­li­ły nam tak­że poba­wić się hisz­pań­skim słow­nic­twem, któ­re jakoś tak cał­kiem przy­pad­kiem ide­al­nie zaczę­ło nam paso­wać do nasze­go palusz­ko­we­go teatrzy­ku. I tak mate­ma­ty­ka stwo­rzy­ła cud­ny mariaż z magicz­ną sztu­ka teatral­ną i nauka języ­ków obcych. Ale czy to wszyst­ko? Oczy­wi­ście, że nie! Jestem pew­na, że wyobraź­nia pod­su­nie Wam wie­le innych cie­ka­wych zasto­so­wań na nasze kre­atyw­ne ręka­wicz­ki! Napisz­cie nam o tym, bo war­to się wza­jem­nie inspi­ro­wać!

Naszym zaba­wom towa­rzy­szy­ła taka weso­ła hisz­pań­ska pio­sen­ka dla dzie­ci… Praw­da, że łatwo wpa­da w ucho?

Wię­cej o nauce hisz­pań­skie­go dla dzie­ci możesz prze­czy­tać w zakład­ce Hisz­pań­ski z Archi­me­de­sem.

  

Komentarz na temat “Kreatywne rękawiczki czyli… wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza!?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *