Legendy Polskie: Smok Wawelski — rewelacyjna gra od Granna (recenzja)

Dajcie mi wystarczająco długą dźwignię i wystarczająco mocną podporę, a sam jeden poruszę cały glob /Archimedes/   Pamię­ta­cie…

Kreatywne rękawiczki czyli… wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza!?

Kreatywne rękawiczki? Tak to nasza odpowiedź na słowa Alberta Einsteina „Wyobraźnia jest ważniejsza niż wiedza, bo choć wiedza wskazuje…

Rodzina — Rodzinne śpiewanie

Lekcja 5 — Rodzinne śpiewanie Dziś zaczy­na­my bar­dzo pro­wo­ku­ją­co… Nigdy nie pozwól­cie dziec­ku uczyć się języ­ków obcych!…

Rodzina — La familia

Lek­cja 5 — Rodzi­na — La fami­lia   La fami­lia to temat, któ­ry my zaczę­li­śmy od krót­kie­go fil­mi­ku, któ­ry wpro­wa­dził…

Kolorowy zawrót głowy

Lek­cja 4 — Kolo­ro­wy zawrót gło­wy (ćwi­cze­nia cz.2) Pamię­ta­cie, jakie są zasa­dy sku­tecz­nej nauki języ­ka hisz­pań­skie­go?…

Owoce czyli las frutas

Lek­cja 3 — Owo­ce. Owo­ce to bar­dzo wdzięcz­ny i jed­no­cze­śnie bar­dzo łatwy temat do nauki języ­ka hisz­pań­skie­go dla dzie­ci.…

Zabawy z kolorami

Lek­cja 2 — Zaba­wy z kolo­ra­mi (ćwi­cze­nia cz 1) W poprzed­nim naszym poście pozna­wa­li­śmy kolo­ry. Jak zapew­ne…

Kolory po hiszpańsku — czyli colores!

Lek­cja 1  — Colo­res, colo­res czy­li kolo­ry po hisz­pań­sku!   Naukę kolo­rów pro­po­nu­je­my zacząć śpie­wa­ją­co! Na począ­tek…

Język hiszpański — musisz go znać!

Język hisz­pań­ski — czy ist­nie­ją jakieś zasa­dy aby dobrze i sku­tecz­nie się go nauczyć? Powsta­ło na ten temat wie­le…